Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай , Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Одержання хабара.

Обов'язковою ознакою є пред-мет злочину - хабар, яка може бути виражена в грошах, цінних паперах, іншому майні або прибутки імущі-жавного характеру. Не має значення, чи йде мова про россий-ської або іноземній валюті. Обов'язковою вимогою до це-му предмету злочину є лише здатність його в принципі бути засобом платежу в цивільному обороті. Цінним папером є документ, що засвідчує з дотриман-ням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні (ст. 142 ГК РФ). Формулюванням закону «інше майно» охоплюються всі інші випадки, які не підпадають під отримання грошей або цінних паперів, - всі речі, ділені й неподільні, індивідуально визначені і володіють родовими ознаками, рухомі і нерухомі. Отриманням хабара буде прийняття і наручних годинників, і кварти-ри, і картини, і земельної ділянки, і валютних цінностей. Предметом злочину є також вигоди майново-го характеру, тобто надавані безоплатно, але підлягають оплаті послуги майнового характеру (надання тури-стических путівок, ремонт квартири тощо), а також будь-яке інше нееквівалентно що оплачуються дію майнової природи (заниження вартості переданого майна, приватизуємо-мих об'єктів, зменшення орендних платежів, процентних ста-вок за користування кредитами).
Наприклад, в одній зі справ хабарем була визнана оплата хабародавцем вартості ремонту автомобіля, що належить взяткополучателю. По іншій справі було встановлено, що винов-ні за попередньою змовою між собою, користуючись своїм посадовим становищем, отримали хабара від стремившегося

уникнути перевірок директора ТОО «Арт-Трейд-Центр» у вигляді обидві-
дов і вечерь в ресторані загальною вартістю 5658666 руб.1
Хабар як предмет аналізованого злочину завжди має майнову природу. Якщо посадова особа получа-ет якусь немайнову вигоду (позитивний від-відзив у пресі, згоду вийти заміж і т.п.), отриманням хабара це не є.
Об'єктивна сторона злочину виражається в отриманні хабара особисто або через посередника. Одержання хабара - це її фактичне прийняття як самим посадовою особою, так і його рідними і близькими за її згодою або якщо воно не заперечувало проти цього (п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2000 р. № 6 «Про судову практику у справах про взя-точнічестве та комерційному підкупі »2). Крім факту приня-ку хабара об'єктивна сторона даного злочину передбачає зв'язок цього факту з певними формами пове-дення посадової особи - хабар виходить не просто так, а за певне і конкретне дія (бездіяльність) по службі на користь хабародавця або представляються їм осіб. В основному складі отримання хабара таке передбачуване поведінка може бути виражене в наступному:
1) вчинення дій (бездіяльність), які входять до слу-бові повноваження посадової особи, тобто прямо передбачені-рени його компетенцією і формально - у відриві від факту одержання за них хабара - є правомірними;
2) сприяння в силу займаного посадового поло-ження вчинення дій (бездіяльності), які входять у службові повноваження іншої особи. У даному випадку винний, використовуючи службове становище в широкому сенсі, тобто служеб-ні зв'язку, авторитет і значимість займаної посади, перебуваючи-ждение в підпорядкуванні інших посадових осіб, домагається, щоб бажані для хабародавця дії (бездіяльність) були вдосконалення-шени іншою посадовою особою (п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2000 р. № 6), хоча раніше за отримання хабара засуджувалися посадові особи, які
1 БВС РФ. 1997. № 12; 1998. № 5.
2 БВС РФ. 2000. № 4.

Забезпечували вчинення бажаних хабародавцю дій чи-цями, які виконують управлінські функції в комерційній організації1;
3) загальне заступництво по службі - це дії, пов'язані зі незаслуженим заохоченням , позачерговим необосно-ванним підвищенням на посаді, вчиненням інших дій;
4) потурання по службі - це неприйняття должност-ним особою заходів при упущення або порушення в службовій діяльності хабародавця або представляються їм осіб, підпорядкованих- ненних по службі взяткополучателю.
Слід мати на увазі, що наведена вище трактування зако-нодавчого ознаки «загальне заступництво чи попусти-будівництві по службі» (загальне сприяння) дається в п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого
2000 р. № 6. Однак із закону буквально випливає, що по службі, тобто у відносинах між начальником і підлеглими, осуще ствляется тільки потурання. Загальна ж заступництво як форма поведінки посадової особи може мати місце не тільки у сфері контролю за роботою підлеглих. Воно надаючи-ється і особам, не які у службовій залежності від ві-новного, щодо яких останній наділений розпорядників тельними повноваженнями (наприклад, глава адміністрації району надає загальне заступництво окремим підприемців лям). Тому обмежувальне тлумачення Пленумом Верховно-го Суду РФ характеру дій при загальному благоприятствовании слід визнати яке заснованим на законі. У судовій практиці зустрічаються справи, за якими загальне заступництво обосно-ванно констатувалося поза сферою службової подчіненності2.
Отже, хабар виходить за одну з чотирьох зазначених вище форм поведінки посадової особи, в якій зацікавлений хабародавець або подаються ним особи. При цьому самі ука-занние дії (бездіяльність) посадової особи, за які виходить хабар, перебувають за рамками складу розглянуто-го злочину. Проте обов'язковою ознакою складу отримання хабара є зв'язок між ними і фактом отримання
1 БВС РФ. 1996. № 7.
2 БВС РФ. 1999. № 7.

Хабара. Цей зв'язок виражається в тому, що хабар повинна бути обумовлена вчиненням одного із зазначених вище дій (бездіяльності). Обумовленість хабара означає, що вона являє-ся умовою, за наявності якого посадовою особою будуть вчинені дії (бездіяльність) по службі, тобто саме під впливом факту отримання хабара або домовленості про такий винний і здійснює їх. Таким чином, хабар завжди являє-ся підкупом посадової особи. Навіть тоді, коли хабар напів-чає вже після здійснення зазначених у законі дій або бездіяльності (так звана хабар-винагорода), вона повинна бути обумовлена, тобто певному службового поводження повинна передувати домовленість про хабар. Якщо ж посадова особа, не розраховуючи на хабар, здійснює дію (бездіяльність) по службі, а вже потім отримує від кого-небудь за це винагороду (подяку), складу отримання хабара немає - посадова особа буде нести відповідальність за дисциплінарний проступок1. Цивільне законодавство дозволяє державним службовцям та службовцям органів ме-стного самоврядування приймати подарунки у зв'язку з їх повинно-стним становищем або у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків на суму до п'яти мінімальних розмірів оплати праці (ст. 575 ГК РФ). У навчальній літературі висловлено думку, що ця сума - межа між хабарем та подарком2. Така по-зиція не базується на кримінальному законі, в якому не міститься мінімального розміру хабара. Тому відмінність хабара від подар-ка полягає зовсім не в сумі отриманого посадовою особою,
1 У теорії кримінального права висловлена і інша позиція, згідно кото-рій обумовленості хабара не потрібно, тому не будь-яка хабар являють- ся підкупом посадової особи. Якщо посадова особа приймає якусьнебудь вигоду майнового характеру, на яку воно зовсім не рассчи-Тива і знанням про яку не керувалося, здійснюючи дію (бездіяльність) по службі, воно, очевидно, не підкуплене, проте, згідно зазначеній точці зору, винне у хабарництві. (Див.: Волженкін Б.В., Квашис В.Є., Цагікян С.Ш. Відповідальність за хабарництво: соціально-правові та кримінологічні проблеми. Єреван, 1988. С. 109; Кирич-ко В.Ф. Види посадових злочинів за радянським кримінальним правом. М., 1959. С. 68 та ін.)
2 Див: Російське кримінальне право. Особлива частина / За ред. В.Н. Куд-
рявцева і А.В. Наумова. М., 1997. С. 388.

А в наявності або відсутності обумовленості винагороди. Подарунок хоча і виходить у зв'язку з виконанням службових обов'язків, однак він на відміну від хабарі не обумовлений з-вершенно конкретних дій. За відсутності обумовлений-ності одержуваного посадовою особою винагороди сума в п'ять мінімальних розмірів оплати праці - це кордон ме-жду подарунком і дисциплінарним проступком, а не отриманням хабара.
У статтях 290, 291 КК вказується, що хабар може бути по-лучена і дана через посередника. Посередником у хабарництві є особа, яка безпосередньо отримує або передає певні цінності, замінюючи тим самим хабароодержувача або хабародавця. Від зазначених осіб посередник відрізняється тим, що діє не в своїх інтересах і не за своєю ініціативою. Посередник є своєрідним «технічним виконавцем» злочини, проте його дії кваліфікуються не як по-лучанин або дача хабара, а як пособництво у зазначених злочином.
Склад отримання хабара є формальним; злочин закінчено в момент отримання хоча б частини обумовленої узятий-Ки1. Кожен самостійний епізод отримання хабара квали-фіціруется за сукупністю злочинів. Однак не утворює сукупності отримання заздалегідь обумовленої суми хабара в декілька прийомів. Не утворює сукупності також система-тичні одержання цінностей за загальне заступництво чи потурання по службі, якщо ці діяння об'єднані единст-вом умислу хабародавця (продовжуваний злочин).
Склад розглядуваного злочину не виключається і тоді, коли посадова особа зовсім не збиралося вчиняти дії (бездіяльність), за яке отримано хабар. Однак якщо зазначені дії не входять в його компетенцію і воно об'єктивно не може забезпечити їх вчинення іншим повинно-стним особою, відповідальність за отримання хабара виключає-ся. У цьому випадку скоєне винним за наявності умислу
1 БВС РФ. 2001. № 8.

На придбання майнової вигоди слід квалифициро-
вать як шахрайство (ст. 159 КК) 1.
Суб'єктивна сторона одержання хабара характеризується прямим умислом. Хоча мотив не вказаний у диспозиції ст. 290 КК, за її змістом отримання хабара - корисливе преступленіе2.
Суб'єкт злочину - службова особа.
У частині 2 ст. 290 КК міститься кваліфікуюча ознака аналізованого злочину: незаконність дій (без-дії), за які виходить хабар. У російській дореволю-ционном кримінальному праві подібне діяння іменувалося хвацько-імством. Дії (бездіяльність), про які йдеться в ч. 2 ст. 290 КК, можуть бути злочинними (вчинення за хабар службового підроблення, зловживання повноваженнями, виніс-ня завідомо незаконного вироку і т.п.) і незлочинним, але протиправними з точки зору інших галузей законодав-ства. В обох випадках вони, так само як і в основному складі, знаходяться за рамками об'єктивної сторони злочину - фактичного їх вчинення не потрібно. Взяткополучатель, що зробив в інтересах хабародавця або представляються їм осіб незаконні дії, що утворюють склад іншого злочини ня, підлягає відповідальності за сукупністю злочини ний - за ч. 2 ст. 290 КК і відповідною статтею КК, передба-чає відповідальність за цей злочин (п. 19 по-становлення Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого
2000 р. № 6) 3.
У частині 3 ст. 290 КК особливо кваліфікуючою ознакою є при-ляется відповідальне посадове становище винного - заня-тие ним державної посади РФ або суб'єкта РФ або глави органу місцевого самоврядування.
Відповідно до ч. 4 ст. 290 КК одержання хабара при осо-
бо обтяжуючих обставинах відбувається: а) групою осіб
1 Див: п. 20 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого
2000 р. № 6 / / БВС РФ. 2000. № 4. С. 8.
2 БВС РФ. 2002. № 8. С. 15.
3 БВС РФ. 2000. № 4. С. 8. Див також: Збірник постанов Пленуму
Верховного Суду Російської Федерації. 1961-1993. М., 1994. С. 169; БВС РФ.
1998. № 11. С. 5, 6. Протилежне рішення даного питання за кон-
кретному справі див.: БВС РФ. 2002. № 8. С. 15.

За попередньою змовою або організованою групою;
б) з вимаганням хабара; в) у великому розмірі.
Хабар вважається отриманою групою осіб за поперед-ному змовою, якщо в її отриманні брало участь кілька посадових осіб, які досягли про це попереднього злагоди-шення. Злочин при цьому закінчено, коли частину хабара по-лучена хоча б однією посадовою особою. Однак для наявності аналізованого кваліфікуючої ознаки потрібно, щоб на момент отримання хабара передбачалося, що кожне повинно-стное особа вчинить в інтересах хабародавця або представляються-мих їм осіб яку дію (бездіяльність) з використанням свого службового становища. Не впливає на наявність цього при-знака незнання хабародавця про те, що він передає хабар групі посадових осіб, а також розмір належної кожному з них суми. За змістом закону організована група створюється для багаторазового одержання хабарів. Вона характеризується стійкої, більш високим ступенем узгодженості дій співучасників, розподілом ролей, наявністю організатора і керівника. Тому в організовану групу взяткополу-отримувача можуть входити і особи, які не є посадовими; останні несуть відповідальність за отримання хабара організованої групою з посиланням на ст. 33 КК.
  Вимагання хабара - це вимога посадової чи-ца дати хабар під загрозою вчинення дій (бездіяльності), які можуть завдати шкоди законним інтересам граждани-на. Крім того, вимагання може бути виражене в завуалі-рова формі, коли винний прямо не вимагає дати хабар, але навмисне ставить громадянина в умови, коли той змушений дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам для його правоохоронюваним інтересам (п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2000 р. № 6). Слід мати на увазі, що вимаганням хабара є не будь-яке требова-ня її передачі, а тільки таке, при якому загрожують порушити правоохоронюваним інтересам потерпевшего1.
  1 БВС РФ. 1999. № 3. С. 20; № 5. С. 11; № 6. С. 16; № 7. С. 9; № 10. С. 9;
  1998. № 11. С. 22, 23; № 5. С. 9 та ін

  Великим розміром хабара згідно з приміткою до ст. 290 КК визнаються сума грошей, вартість цінних паперів, іншого майна чи вигод майнового характеру, переви-шує 150 тис. руб. Якщо хабар у великому розмірі отримана частинами, але ці дії представляли собою епізоди одного продовжуємозлочину, вчинене має квалифициро-тися як отримання хабара у великому розмірі. І навпаки, якщо фактично отримана сума менше зазначеної в примітці до ст. 290 КК, але встановлено, що умислом хабароодержувача охоплювалося отримання хабара у великому розмірі, скоєне їм слід кваліфікувати не за ч. 1 ст. 290 КК, а за п. «г» ч. 4 ст. 290 УК1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Одержання хабара."
 1. 5. Кондікціонний позов і вимога про відшкодування шкоди
    отримане в дохід держави. Норма ч. 4 ст. 473 ЦК 1964 р. свідчила, що майно, придбане за рахунок іншої особи не за угодою, але в результаті інших дій, свідомо противних інтересам держави і суспільства, якщо воно не підлягає конфіскації, стягується в доход держави. Виходило, що безпідставне збагачення могло виникнути в результаті винних дій збагатився
 2. Стаття 17. Сукупність злочинів Коментар до статті 17
    одержання хабара (ст. 290 КК РФ) передбачає зловживання посадовими повноваженнями (ст. 285 КК РФ). Однак отримання хабара не утворює сукупності злочинів і не вимагає додаткової кваліфікації за ст. 285 КК РФ, оскільки дана норма є загальною по відношенню до ст. 290 КК РФ. В окремих випадках питання про наявність або відсутність сукупності злочинів вирішується з урахуванням санкцій
 3. Стаття 29. Закінчений та незакінчений злочини Коментар до статті 29
    одержання хабара (ст. 290 КК РФ) і дача хабара (ст. 291 КК РФ) є злочинами. Тим часом відповідно до п. 11 Постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 10 лютого 2000 р. N 6 "Про судову практику у справах про хабарництво та комерційному підкупі", якщо обумовлена передача цінностей не відбулася за обставинами, не залежних від волі осіб, намагалися передати або
 4. Стаття 33. Види співучасників злочину Коментар до статті 33
    отриманні хабара настає лише у випадках, передбачених статтею 33 КК РФ ". Але при цьому дії посередника нерідко полягають у тому, що він виконує об'єктивну сторону складу злочину, передбаченого ст. 291 КК РФ, - передає посадовій особі предмет хабара. Такі дії не охоплюються ч. 5 ст. 33 КК РФ в буквальному її тлумаченні, але в практиці кваліфікуються як дії пособника.
 5. Стаття 170. Реєстрація незаконних операцій із землею Коментар до статті 170
    отриманням хабара, необхідно кваліфікувати за сукупністю зі ст. 290 КК РФ. Суб'єкт злочину спеціальний - посадова особа, яка використовує своє службове становище, досягла шістнадцяти років (див. примітку до ст. 285 КК РФ і коментар до нього). Як правило, це службовці державних або муніципальних органів, що здійснюють реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з
 6. Стаття 174. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних іншими особами злочинним шляхом Коментар до статті 174
    одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму "легалізація (відмивання) - це надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню грошовими коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення злочину. --- --- РГ. 2001. 9 серпня. Питання кримінально-правової боротьби з легалізацією (відмиванням) грошових коштів або іншого
 7. Стаття 174.1. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних особою в результаті скоєння нею злочину Коментар до статті 174.1
    отримані в результаті отримання хабара, здійснюється будівництво будинку або реєструється некомерційна організація для надання юридичних послуг населенню (про поняття підприємницької діяльності див. коментар до ст. 169 КК РФ). Інша економічна діяльність являє собою діяльність, прямо не спрямовану на отримання прибутку, але яка передбачає використання своїх
 8. Стаття 191. Незаконний обіг дорогоцінних металів, природних дорогоцінних каменів або перлів Коментар до статті 191
    отримання хабара). Діяння, пов'язане з угодами, перевезенням та пересиланням цінностей, є закінченим у момент здійснення будь-якого з цих дій. Зберігання зазначених предметів - це триває злочин, що є закінченим з моменту початку зберігання незалежно від його тривалості. Склад злочину формальний. Якщо особа здійснює продаж (обмін тощо) металу і каміння
 9. Стаття 204. Комерційний підкуп Коментар до статті 204
    одержання особою, яка виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації, грошей, цінних паперів, іншого майна, а так само незаконне користування послугами майнового характеру за вчинення дій (бездіяльності) в інтересах дає у зв'язку з займаним цією особою службовим становищем (ч. ч. 3 і 4 ст. 204 КК РФ). Основним об'єктом даного злочину, як і злочини,
 10. Стаття 288. Присвоєння повноважень посадової особи Коментар до статті 288
    отримання нібито співробітником ДІБДР хабара від водія, який порушив Правила дорожнього руху, не тягне істотного порушення прав цього водія, оскільки звільняє його від обов'язку піддатися адміністративної відповідальності. Однак отримання хабара під загрозою скласти протокол про порушення Правил дорожнього руху (тобто з вимаганням хабара) за відсутності факту такого
© 2014-2022  yport.inf.ua