Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору купівлі - продажу

Значення і сфера застосування
Договір купівлі - продажу є одним з типів договорів, що регулюють зобов'язання з передачі майна. Цим пояснюється широке застосування договору купівлі - продажу в майновому обороті. Не випадково положення, що визначають відносини, пов'язані з купівлею - продажем, відкривають розд. IV Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ЦК), присвячений окремим видам цивільно - правових зобов'язань (гл. 30). По суті структура гл. 30 ГК, коло вирішуваних в ній питань, розташування її норм і навіть їх мова багато в чому визначали методологічні підходи до регулювання і всіх інших цивільно - правових договорів (оренди, позики, підряду, перевезення та ін.)
Договір купівлі - продажу відноситься до числа традиційних інститутів цивільного права, що мають багатовікову історію розвитку. Вже в класичному римському праві складається як консенсуального контракту emptio et venditio, під яким розумівся договір, за допомогою якого одна сторона - продавець (venditor) зобов'язується надати іншій стороні - покупцеві (emptor) річ, товар (merx), а інша сторона - покупець зобов'язується сплатити продавцю за вказану річ певну грошову ціну (premium). Умови про товар і його ціною визнавалися істотними елементами договору купівлі - продажу. Римському праву були відомі договори про продаж майбутнього врожаю, в таких випадках застосовувався договір про продаж речі майбутньої або очікуваної (mei futurae sive speratae), а продаж вважалася укладеною під відкладальною умовою. Договір купівлі - продажу міг мати своїм предметом також безтілесну річ (res incorporalis), тобто майнове право (право вимоги, право здійснення узуфрукт тощо) "*".
---
"*" Див: Римське приватне право: Підручник / За ред. проф. І.Б. Новицького та проф. І.С. Перетерского. М., 1996.
У російському дореволюційному цивільному законодавстві власне договором купівлі - продажу (або, як передбачалося діяли законодавством, "продажу і купівлі") визнавалися лише операції з продажу рухомого майна. Що ж до нерухомого майна, то купівля - продаж була віднесена законом не до договорів, а до способів придбання прав на майно; купча фортеця розглядалася як акта перенесення права власності на нерухомість. Російські цивілісти, критикуючи законодавство тієї пори, вважали, що є єдиний двосторонній договір купівлі - продажу як рухомого, так і нерухомого майна, оскільки підставою придбання покупцем права власності на продавану річ у всіх випадках є угода сторін. Разом з тим і законодавством, і цивільно - правовою доктриною визнавалося, що сфера дії договору купівлі - продажу обмежується лише речами фізичними і не включає в себе майнові права, оскільки з юридичної точки зору в останньому випадку немає покупки або продажу, а є тільки передача, поступка прав "*".
---
"*" Див: Мейер Д.І. Російське цивільне право: У 2-х ч. За испр. і доп. 8-му вид. 1902. Ч. 2. М., 1997 (Класика російської цивілістики). С. 225 - 227; Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. За вид. 1907 М., 1995. С. 316 - 317.
При підготовці проекту Цивільного уложення, який, як відомо, був внесений на розгляд Державної Думи в 1913 р., норми про продаж були поміщені в розд. II ("Зобов'язання з договорів") кн. V ("Зобов'язальне право") проекту, оскільки "продаж є договір двосторонній" і "входить безпосередньо в область договірних відносин" "*". Під договором продажу розумівся договір, за яким продавець передає або зобов'язується передати рухоме або нерухоме майно у власність покупця ("покупщика") за домовлену грошову сумму. Причому правила про продаж підлягали застосуванню також до оплатній поступку прав .
---
"*" Див: Цивільне Покладання: Проект Височайше заснованої Редакційної Комісії зі складання Цивільного Уложення / Под ред. І.М. Тютрюмова. Том другий. СПб., 1910. С. 303 - 304.
Термін "купівля - продаж" був визнаний невдалим як буквальний переклад латинського emptio et venditio, що не відповідає духу російської мови.
Див: Громадянське Покладання: Проект ... Том другий. С. 303.
У радянський період розвитку цивільного права сфера застосування договору купівлі - продажу істотно обмежилася і звелася до відносин між громадянами, а також між громадянами і роздрібними торговельними підприємствами. Відносини, що складалися між "соціалістичними" організаціями у зв'язку з реалізацією вироблених ними продукції і товарів, регулювалися договорами поставки, контрактації, енергопостачання, що мали планову основу і були самостійними договорами. У юридичній літературі того періоду дану обставину пояснювалося тим, що "за соціалізму дію Закону вартості поєднується з дією закону планомірно - пропорційного розвитку й основного економічного закону соціалістичного суспільства. В результаті закон вартості втрачає загальне значення, а тому обмежується і сфера застосування договору купівлі - продажу , який використовується переважно для реалізації предметів споживання і лише в порівняно невеликих масштабах для реалізації засобів виробництва "" * ".
---
"*" Іоффе О.С. Зобов'язальне право. М., 1975. С. 206.
Проведення економічних реформ, головний зміст яких полягав у відмові від неефективної адміністративно - командної системи управління економікою, виявило нагальну потребу в оновленні законодавства про купівлю - продаж. В умовах вільного ринку були неприйнятні прийшли з "планового" минулого правила обігу товарів, що містилися в ЦК РРФСР 1964 р., Положеннях про поставки продукції і товарів 1988 р., а також у численних положеннях, інструкціях і типових договорах, прийнятих свого часу Держпостачем , Минторгом та іншими відомствами Союзу РСР. Вимагали врегулювання і відносини, які в умовах жорстко регламентованої централізованої економіки просто не мали права на існування (наприклад, відносини, пов'язані із застосуванням договірних цін, договірних гарантійних термінів на товари, продажем підприємств).
При підготовці проекту нового ЦК враховувалася намітилася в законодавстві тенденція розширення сфери дії інституту купівлі - продажу, який в останні роки вже охоплював відносини, пов'язані і з поставками товарів, і з контрактації сільськогосподарської продукції, і з постачанням енергетичними та іншими ресурсами. Найбільш послідовно такий підхід знайшов відображення в Основах цивільного законодавства Союзу РСР і республік (гл. 9) "*".
---
"*" Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР. 1991. N 26. Ст. 733.
Разом з тим, виходячи з традицій російського законодавства і правозастосовчої практики, було доцільно зберегти як різновидів договору купівлі - продажу такі раніше повністю самостійні договірні форми, як договір поставки, договір контрактації, договір енергопостачання і т . д. Тим більше що протягом багатьох років з їх допомогою успішно здійснювалося регулювання специфічних відносин у майновому обороті. І навіть у справжніх умовах, коли планово - регулюючі механізми зведені до мінімуму, зазначені відносини у відомому сенсі зберігають особливі, властиві тільки їм риси.
Сфера застосування договору купівлі - продажу значно розширилася також за рахунок того, що правила про купівлю - продаж повинні субсидиарно застосовуватися до купівлі - продажу майнових прав, результатів інтелектуальної діяльності, фірмових найменувань, товарних знаків, знаків обслуговування і інших засобів індивідуалізації громадянина чи юридичної особи, виконуваних ними робіт або послуг, якщо інше не випливає із змісту або характеру відповідних прав або істоти об'єкта цивільних прав. До продажу цінних паперів і валютних цінностей зазначені положення про купівлю - продаж застосовуються, якщо законом не встановлено спеціальні правила їх продажу.
Джерела правового регулювання
Основним джерелом правового регулювання відносин, пов'язаних з купівлею - продажем, є ГК і насамперед гл. 30 (ст. 454 - 566). У ДК збережено традиційне визначення договору купівлі - продажу, що виражає його незмінну суть: продавець зобов'язується передати товар у власність покупця, а останній зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну ціну. Кодекс виходить з того, що закон не може і не повинен регламентувати кожен крок продавців і покупців. Умови продажу за загальним правилом можуть бути ними визначені повністю самостійно. І тут можливі багатосторінкові тексти договорів, що є результатом ретельного узгодження. Ясно, однак, що мільйони продажів відбуваються в розрахунку на звичайні для всіх правила. Саме такі передбачені в Кодексі на випадок, якщо сторони не вважатимуть за потрібне встановити для себе інші умови продажу.
Якщо говорити про методологічному підході до розташування норм у гол. 30 ГК, присвяченій договору купівлі - продажу товарів, то слід зазначити, що слідом за загальними положеннями в ГК поміщені положення, що регулюють основні умови договору купівлі - продажу. Норми, які регламентують кожна з умов договору, підпорядковуються певній системі: спочатку дається визначення відповідної умови договору (наприклад, кількість або якість); потім слідують правила, що дозволяють визначити цю умову стосовно до конкретних договірних відносин сторін за відсутності відповідної умови в тексті договору; далі передбачаються наслідки порушення сторонами договору обов'язків, що становлять зміст відповідного умови.
У названому порядку в гол. 30 ГК послідовно викладаються правила, що регулюють такі основні умови договору купівлі - продажу, як предмет договору; обов'язок продавця передати товар покупцеві, кількість товару; термін виконання договору купівлі - продажу; асортимент товарів; якість товару; комплектність товару і комплект товарів; тара і упаковка ; ціна товару; прийняття та оплата товару покупцем; страхування товару.
Аналогічним чином в тексті ГК розташовані норми, що встановлюють спеціальні правила щодо окремих видів договору купівлі - продажу: договорів роздрібної купівлі - продажу; поставки; поставки товарів для державних потреб; контрактації; енергопостачання; продажу нерухомості; продажу підприємства. У тексті ЦК немає повне визначення зазначених договорів; враховуючи, що вони являють собою види договору купівлі - продажу, у відповідних нормах вказуються лише специфічні ознаки цих договорів, що дозволяють їх виділити в окремі види купівлі - продажу, та спеціальні (по відношенню до загальних положень) правила, регулюючі відповідні види купівлі - продажу.
До договору купівлі - продажу застосовуються також містяться в ЦК загальні положення про договір, про зобов'язання, про угоди (в частині, не врегульованою гл. 30 ЦК), наприклад: правила про укладення, зміну і розірвання договору; про забезпечення виконання зобов'язань; про відповідальність за невиконання та неналежне виконання зобов'язань; про підстави і наслідки недійсності угод.
Норми, що містяться в ЦК, підлягають застосуванню до правовідносин, пов'язаних з купівлею - продажем, в певній послідовності: спочатку повинні застосовуватися спеціальні правила, що регулюють конкретні договори (види купівлі - продажу, наприклад купівлю - продаж нерухомості); за відсутності таких субсидиарно застосовуються загальні положення про купівлю - продаж (§ 1 гл. 30 ГК), якщо ж відповідні правовідносини не регламентуються ні спеціальними правилами про конкретному договорі, ні загальними положеннями про купівлю - продаж, застосовуються норми про угоди, зобов'язанні і договорі.
Поряд з ГК джерелами правового регулювання відносин з купівлі - продажу є також інші федеральні закони. У ряді випадків ГК сам вказує, які федеральні закони підлягають застосуванню до відповідних правовідносин. Наприклад, до відносин за договором роздрібної купівлі - продажу з участю покупця - громадянина, не врегульованих ЦК, застосовуються закони про захист прав споживачів та інші правові акти, прийняті відповідно до них (п. 3 ст. 492 ЦК). Насамперед мається на увазі Закон Російської Федерації "Про захист прав споживачів" (у редакції від 9 січня 1996 р.) "*". До відносин з поставки товарів для державних потреб застосовуються закони про поставки товарів для державних потреб, у тому числі Закон Російської Федерації "Про поставки продукції для федеральних державних потреб" (в редакції від 19 червня 1995 р.) .
---
"*" Збори законодавства Російської Федерації (далі - СЗ РФ). 1996. N 3. Ст. 140.
СЗ РФ. 1994. N 34. Ст. 3540; 1995. N 26. Ст. 2397.
У деяких випадках, передбачених ГК, допускається регулювання відносин з купівлі - продажу указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації (правовими актами) "*".
---
  "*" Будуть наведені при розгляді окремих видів купівлі - продажу.
  Одним з джерел правового регулювання відносин з купівлі - продажу є звичаї ділового обороту. Нерідко посилання на звичаї ділового обороту зустрічаються безпосередньо в нормах ГК, що регулюють як загальні положення про купівлю - продаж, так і окремі її види. Однак і за відсутності таких посилань сторони договору купівлі - продажу можуть керуватися звичаями ділового обороту в загальному порядку, а саме - в тих випадках, коли відповідне умова договору не визначено імперативною нормою, угодою сторін або диспозитивною нормою (п. 5 ст. 421 ЦК) .
  Поняття договору купівлі - продажу
  За договором купівлі - продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну) (п. 1 ст. 454 ЦК).
  Договір купівлі - продажу є консенсуальним, оскільки вважається укладеним з моменту досягнення сторонами угоди з його істотних умов, а момент вступу договору в силу не пов'язується з передачею товару покупцеві. Власне передача товару покупцеві являє собою виконання укладеного і вступив у силу договору купівлі - продажу з боку продавця. Тому в тих випадках, коли момент вступу договору в силу збігається з фактичною передачею товару, можна говорити про особливий порядок укладення договору купівлі - продажу і про те, що він виконується в момент укладання, але не про реальний характер договору. Наприклад, у роздрібній купівлі - продажу виставляння в дома продажу (на прилавках, у вітринах і т.п.) товарів, демонстрація їх зразків або надання відомостей про що продаються товари у місці їх продажу визнаються публічної офертою; договір роздрібної купівлі - продажу за загальним правилом вважається укладеним з моменту видачі покупцеві касового або товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату товару (ст. 493, п. 2 ст. 494 ЦК).
  Договір купівлі - продажу є оплатним, оскільки продавець за виконання своїх обов'язків по передачі товару покупцеві повинен отримати від останнього зустрічне надання у вигляді оплати отриманого товару.
  Договір купівлі - продажу є двостороннім, оскільки кожна із сторін цього договору (продавець і покупець) несе обов'язку на користь іншої сторони і вважається боржником іншого боку в тому, що зобов'язана зробити на її користь, і одночасно її кредитором у тому, що має право від неї вимагати. Більш того, в договорі купівлі - продажу мають місце дві зустрічні обов'язки, однаково суттєві і важливі: обов'язок продавця передати покупцеві товар і обов'язок покупця сплатити покупну ціну, - які взаємно обумовлюють один одного і є в принципі економічно еквівалентними. Тому договір купівлі - продажу є договором сіналлагматіческій (від грец. Synallagma - взаємовідношення).
  Сіналлагматіческій характер договору купівлі - продажу виражається в тому, що на боці покупця у всіх випадках (за винятком договору купівлі - продажу з попередньою оплатою) лежить зустрічне виконання його зобов'язань, тобто виконання покупцем зобов'язань з оплати товару обумовлене виконанням продавцем своїх зобов'язань по передачі товару покупцеві (п. 1 ст. 328 ЦК). Іншими словами, покупець не повинен виконувати свої обов'язки з оплати товару до виконання продавцем своїх обов'язків по передачі товару покупцеві. Якщо ж договір купівлі - продажу укладено з умовою про попередню оплату товару покупцем, суб'єктом зустрічного виконання стає продавець, який може не виробляти виконання обов'язків по передачі товару до отримання від покупця обумовленої суми передоплати.
  Юридичні наслідки визнання відповідно продавця або покупця суб'єктом зустрічного виконання зобов'язань полягають в тому, що в разі ненадання зобов'язаною стороною обумовленого договором виконання зобов'язання або наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що таке виконання не буде вироблено у встановлений термін, суб'єкт зустрічного виконання вправі призупинити виконання свого зобов'язання або зовсім відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування збитків (п. 2 ст. 328 ЦК).
  У тих випадках, коли продавець чи покупець не можуть бути визнані суб'єктами зустрічного виконання, сіналлагматіческій характер договору купівлі - продажу виражається в тому, що кожен з них наділяється додатковими правами по відношенню до контрагента, не виконав свої зобов'язання. Наприклад, при продажу товару в кредит з моменту передачі товару покупцеві і до його оплати останнім товар визнається які у заставі у продавця для забезпечення виконання покупцем свого обов'язку з оплати товару. Крім того, якщо покупець, який отримав товар, не виконує обов'язок щодо його оплати у встановлений термін, продавець має право вимагати оплати переданого товару (з нарахуванням відсотків річних на прострочену суму) або повернення неоплачених товарів (пп. 3, 4 ст. 488 ЦК) . У випадках, коли продавець, який одержав суму попередньої оплати, не виконує свій обов'язок щодо передачі товару у встановлений строк, покупець має право вимагати передачі оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати за товар; за весь період прострочення на суму попередньої оплати на вимогу покупця продавець зобов'язаний сплатити відсотки річних (пп. 3, 4 ст. 487 ЦК).
  Товаром за договором купівлі - продажу визнаються будь-які речі, як рухомі, так і нерухомі, індивідуально - певні або визначаються родовими ознаками. Купівля - продаж окремих видів речей може регулюватися, крім норм ЦК, іншими федеральними законами, а також іншими правовими актами. Так, спеціальні правила купівлі - продажу можуть бути встановлені федеральними законами щодо цінних паперів і валютних цінностей (п. 2 ст. 454 ЦК).
  Майнові права не визнаються товаром, але ГК включає в себе распространительно норму, відповідно до якої загальні положення про купівлю - продаж товарів застосовуються і до продажу майнових прав, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав. У цьому сенсі необхідно визнати, що всяка оплатне відступлення майнових прав (цесія) є продажем цих прав, а правила, що регулюють перехід прав кредитора, і зокрема поступку вимоги (ст. 382 - 390 ЦК), відображають зміст і характер відповідних майнових прав, а тому підлягають пріоритетному (по відношенню до загальних положень про купівлю - продаж товарів) застосування.
  Договір може бути укладений на купівлю - продаж майбутніх товарів, тобто не тільки тих товарів, які в момент укладення договору є у продавця, а й тих товарів, які будуть створені або придбані продавцем у майбутньому.
  Цікаво відзначити, що дореволюційний російське законодавство не допускало продаж майбутніх речей за договором купівлі - продажу, об'єктом продажу могли служити лише готівку речі, що знаходяться у володінні продавця. Однак таке обмеження сфери дії договору купівлі - продажу пояснювалося існуванням двох інших договорів, опосредствующих відносини з відчуження майна і вельми близьких до купівлі - продажу: договору поставки та договору запродажи, - під дію яких потрапляли відносини, пов'язані з продажем майбутніх речей "*".
  ---
  "*" Див: Мейер Д.І. Указ. соч. Ч. 2. С. 239; Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. С. 319.
  Від відносин, пов'язаних з продажем майбутніх речей, необхідно відрізняти продаж речей, які в принципі не можуть бути передані продавцем покупцю. Йдеться про індивідуально - певних речах, вже втрачених продавцем до моменту укладення договору купівлі - продажу внаслідок їх загибелі, переходу права власності на них третім особам і т.п. Наприклад, договір укладається на купівлю - продаж згорілого річкового судна або житлового будинку, раніше проданого (з оформленням переходу права власності) іншій особі. Дана ситуація розглядається цивільно - правовою доктриною в рамках проблеми "неможливості предмета зобов'язання". Наприклад, на думку Г.Ф. Шершеневича, продаж речі, вже не існуючої в момент укладення договору, буде недійсна "*". Узагальнений погляд дореволюційних цивілістів знайшов відображення у проекті Цивільного уложення, що включало норму про те, що договір, що має своїм предметом дію неможливе, визнається недійсним .
  ---
  "*" Див: Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. С. 319.
   Див: Громадянське Покладання: Проект ... Том другий. С. 188.
  Принципи міжнародних комерційних договорів містять положення, згідно з яким сам по собі факт, що в момент укладання договору виконання прийнятого зобов'язання було неможливим, не впливає на дійсність договору. Дане положення виходить з того, що первісна неможливість виконання договору (зокрема в силу загибелі речі, що підлягає передачі покупцю) прирівнюється до неможливості виконання зобов'язання, яка настає після укладення договору за обставинами, що залежать від продавця. Тому в подібних випадках права та обов'язки сторін з міжнародного комерційного договору визначаються відповідно до норм про невиконанні чи неналежне виконанні продавцем своїх зобов'язань.
  Питання про долю договору про купівлю - продаж неіснуючої речі повинен вирішуватися, на наш погляд, в залежності від того, чи були відомі дані обставини покупцеві. Якщо покупець, укладаючи договір купівлі - продажу, знав або повинен був знати, що річ, що є об'єктом продажу, втрачена продавцем, то в наявності договір, який повинен бути визнаний неукладеним за ознакою відсутності угоди сторін щодо предмета договору. У випадках, коли покупцеві на момент укладення договору не було відомо, що індивідуально - певна річ, що служить товаром, втрачена продавцем, він, виявивши згодом дану обставину, має право вимагати визнання договору недійсним під впливом обману (ст. 179 ЦК). Така угода є оспорімой, тому покупець, замість того щоб домагатися визнання її недійсною, має право, виходячи з того що договір дійсний, вимагати від продавця відшкодування збитків та застосування інших заходів відповідальності у зв'язку з невиконанням останнім зобов'язань, що випливають з договору купівлі - продажу.
  Мета договору купівлі - продажу полягає у перенесенні права власності на річ, що служить товаром, на покупця. За загальним правилом право власності у набувача речі за договором виникає з моменту її передачі, якщо інше не передбачено законом або договором. У тих випадках, коли відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації, якщо інше не встановлено законом (ст. 223 ЦК).
  Якщо покупець (юридична особа) не належить до числа суб'єктів, що володіють правом власності на закріплене за ними майно (наприклад державне або муніципальне унітарне підприємство, установа), передача продавцем майна (а у відповідних випадках державна реєстрація) служить підставою для виникнення у покупця обмеженого речового права.
  У відносинах з купівлі - продажу підлягає державній реєстрації перехід права власності на нерухоме майно (ст. 551 ЦК), на підприємство як майновий комплекс (ст. 564 ЦК), а також на житлові будинки, квартири і інші житлові приміщення (ст. 558 ЦК).
  За загальним правилом право власності припиняється у разі відчуження власником свого майна іншим особам (п. 1 ст. 235 ЦК). Стосовно до купівлі - продажу право власності продавця припиняється з моменту передачі речі, що служить товаром, покупцеві (у відповідних випадках - з моменту реєстрації права власності покупця). Якщо продавець, не будучи власником товару, відчужує його на підставі наданих йому повноважень щодо розпорядження товаром, передача товару покупцеві (державна реєстрація) служать підставою припинення права власності у особи, яка є власником товару, а також повноважень продавця з розпорядження товаром. Виняток становлять випадки, коли сторони укладають договір з умовою про збереження права власності на переданий покупцеві товар за продавцем до оплати товару або настання інших певних обставин. У подібній ситуації продавець, залишаючись власником товару, у разі неоплати покупцем товару у встановлений строк або ненастання інших передбачених договором обставин, за яких право власності переходить до покупця, має право вимагати від покупця повернути переданий йому товар (ст. 491 ЦК).
  Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця також з моменту, коли відповідно до закону або договору продавець вважається який виконав свій обов'язок щодо передачі товару покупцеві. Однак у тих випадках, коли товар продається під час знаходження його в дорозі (зокрема, шляхом передачі коносамента або інших товаророзпорядчих документів), ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту укладення договору купівлі - продажу, якщо інше не передбачено самим договором або звичаями ділового обороту (ст. 459 ЦК).
  У цивільно - правовій доктрині для характеристики окремих типів договорів та виявлення суттєвих ознак, що відрізняють відповідний тип договору від інших цивільно - правових договорів, що складають єдину категорію договорів (в нашому випадку це договори на передачу майна), використовується поняття "елементи договору". Під елементами договору зазвичай розуміються: суб'єкти договору, його предмет, форма договору, зміст договору (права та обов'язки сторін).
  Сторони договору купівлі - продажу
  Сторонами договору купівлі - продажу (його суб'єктами) є продавець і покупець.
  За загальним правилом продавець товару повинен бути її власником або володіти іншим обмеженим речовим правом, з якого випливає правомочність продавця за розпорядженням майном, що є товаром. Наприклад, таким правомочием наділений суб'єкт права господарського відання (державне або муніципальне унітарне підприємство), який має право розпоряджатися (в тому числі шляхом відчуження) закріпленим за нею майном з урахуванням передбачених законом обмежень. Зокрема, для відчуження нерухомого майна потрібна згода власника; розпорядження майном має здійснюватися унітарним підприємством у рамках його цільової правоздатності (ст. 295, 49 ЦК). Навпаки, установа як суб'єкт права оперативного управління не має права розпоряджатися закріпленим за ним майном. Однак якщо відповідно до установчих документів установі надано право здійснювати приносить доходи діяльність, то майно, придбане за рахунок цих доходів, надходить у самостійне розпорядження установи і може відчужуватися останнім на свій розсуд (ст. 298 ЦК).
  У випадках, передбачених законом або договором, правомочності щодо розпорядження майном можуть бути надані особі, яка не є суб'єктом права власності або іншого обмеженого речового права на це майно. Зокрема, при укладанні договору купівлі - продажу шляхом проведення публічних торгів продавцем, підписує договір, визнається організатор торгів (п. 5 ст. 448 ЦК); за продажу майна на виконання договору комісії продавцем за договором купівлі - продажу з покупцем цього майна є комісіонер , який діє від свого імені (ст. 990 ЦК); в такому ж порядку укладає договір купівлі - продажу агент, який діє від свого імені за дорученням і за рахунок принципала на підставі агентського договору (п. 1 ст. 1005 ЦК); право на укладення правочинів від свого імені (в тому числі в якості продавця) надано також довірчого керуючого щодо майна, переданого йому за договором довірчого управління (п. 3 ст. 1012 ЦК).
  В якості продавця може виступати держава (Російська Федерація і суб'єкти Російської Федерації), а також муніципальні освіти в частині продажу державної або муніципального майна, що не закріпленого за юридичними особами. Виникаючі при цьому правовідносини будуть регулюватися нормами, що визначають участь юридичних осіб у цивільних правовідносинах (ст. 124 ЦК), а стало бути, і нормами про купівлю - продаж.
  Громадяни можуть укладати договори купівлі - продажу (в якості продавця) з урахуванням загальних вимог, що пред'являються до їх правоздатності та дієздатності.
  Покупцем товару за договором купівлі - продажу може бути всяке фізична або юридична особа, визнане суб'єктом цивільних прав та обов'язків. Купуючи товар за договором купівлі - продажу, покупець, відповідно до загального правила, стає його власником. Проте в деяких випадках, передбачених законом або договором, покупець не набуває права власності на переданий продавцем товар.
  До числа таких покупців відносяться, по-перше, державні та муніципальні унітарні підприємства, що володіють правом господарського відання або оперативного управління (казенні підприємства) на закріплене за ними майно, а також установи (суб'єкти права оперативного управління). Здійснюючи договори купівлі - продажу будь-якого майна в якості покупця, вони набувають на це майно відповідне обмежене речове право, власником ж товару стає особа, яка є власником майна, закріпленого за юридичними особами.
  По-друге, не стають власниками придбаних за договором купівлі - продажу товарів також громадяни чи юридичні особи, наділені повноваженнями на вчинення зазначених дій від свого імені в силу договору комісії, агентського договору або договору довірчого управління.
  Серед усіх договорів купівлі - продажу виділяються договори, продавці і покупці за якими, продаючи або купуючи товари, діють в рамках здійснюваної ними підприємницької діяльності.
  До правовідносин, що випливають з таких договорів, застосовуються деякі спеціальні правила, які стосуються зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю. Зокрема, положення: про можливість однобічного розірвання або зміни договору, якщо це передбачено не лише законом, а й договором (ст. 310 ЦК); про презумпцію солідарного характеру зобов'язання за множинність осіб на стороні боржника або кредитора (ст. 322 ЦК); про відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання без урахування провини (п. 3 ст. 401 ЦК) та деякі інші.
  Разом з тим ця обставина не дає підстав для виділення в якості самостійного виду договору купівлі - продажу так званого підприємницького договору купівлі - продажу "*". Названі та деякі інші особливості правового регулювання зобов'язань, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, в рівній мірі відносяться до всякого зобов'язанням, що випливає з будь-якого цивільно - правового договору, і не можуть служити критерієм для виділення особливого "підприємницького" договору купівлі - продажу. Навпаки, загальні положення про купівлю - продаж (§ 1 гл. 30 ЦК) поширюються на всі договори купівлі - продажу, незалежно від того, чи здійснюється його сторонами підприємницька діяльність.
  ---
  "*" Див, напр.: Цивільне право Росії. Частина друга: Зобов'язальне право: Курс лекцій / Відп. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 11.
  Предмет договору купівлі - продажу
  Предмет договору, а вірніше сказати, предмет зобов'язання, що випливає з договору, являє собою дії (або бездіяльність), які повинна зробити (або від вчинення яких повинна утриматися) зобов'язана сторона. Предметом договору купівлі - продажу є дії продавця про передачу товару у власність покупця і відповідно дії покупця прийняття цього товару та сплаті за нього встановленої ціни.
  У ряді сучасних видань предмет договору купівлі - продажу зводиться до товару (його найменуванню та кількості), що підлягає передачі покупцю "*". Такий підхід суперечить вченню про предмет договору (зобов'язання). Наприклад, О.С. Іоффе писав про те, що предмет (об'єкт) купівлі - продажу "неминуче повинен втілюватися не в одному, а в двох матеріальних, юридичних і вольових об'єктах". При цьому під матеріальними об'єктами договору купівлі - продажу О.С. Іоффе розумів продається майно та сплачується за нього грошову суму; під юридичними об'єктами - дії сторін по передачі майна та сплату грошей; під вольовими об'єктами - індивідуальну волю продавця і покупця в межах, в яких вона підпорядкована регулюючому їх відносини законодавству . На думку М.І. Брагінського, у правовідносин, що випливають з договору купівлі - продажу, є два роду об'єктів: об'єктом першого роду служать дії зобов'язаної особи, а роль об'єкта другого роду грає річ, яка в результаті такої дії повинна бути передана . У всякому разі, крім товару (його найменування та кількості) предмет договору купівлі - продажу, звичайно ж, охоплює дії продавця по передачі товару, а також дії покупця по його прийняття та оплати.
  ---
  "*" Див, напр.: Цивільне право: Підручник / За ред. А.П. Сергєєва, Ю.К. Толстого. Ч. II. М., 1997. С. 9; Цивільне право Росії. Частина друга: Зобов'язальне право: Курс лекцій. С. 12 - 13.
   Див: Іоффе О.С. Указ. соч. С. 211.
   Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. М., 1997. С. 224.
  КонсультантПлюс: примітка.
  Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2001 (видання 3-е, стереотипне).
  Предмет договору є істотною умовою договору купівлі - продажу. Стосовно до предмету договору купівлі - продажу ЦК встановлює спеціальне правило: умова договору купівлі - продажу про товар вважається узгодженим, якщо договір дозволяє визначити найменування і кількість товару (п. 3 ст. 455). Дане положення відноситься лише до товару, і їм не вичерпуються істотні умови договору купівлі - продажу, що визначають його предмет. Відсутність у тексті договору інших пунктів, що регламентують дії продавця щодо передачі товару покупцеві і дії покупця щодо прийняття та оплати товару, компенсується диспозитивними нормами, що визначають порядок і строки вчинення зазначених дій.
  Так, у випадках, коли з договору купівлі - продажу не випливає обов'язок продавця з доставки товару або передачі товару на місці його перебування покупцеві, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо договором не передбачено інше (п. 2 ст. 458 ЦК). Термін виконання продавцем обов'язку передати товар покупцеві визначається договором купівлі - продажу, а якщо договір не дозволяє визначити цей строк, - відповідно до правил, передбачених ст. 314 ЦК, тобто в розумний строк після виникнення зобов'язання, а після його закінчення - у семиденний строк з дня пред'явлення покупцем вимоги про передачу товару (п. 1 ст. 457 ЦК).
  Що стосується предмета зобов'язання, за яким зобов'язаною стороною виступає покупець, то за загальним правилом останній повинен вчинити дії, які відповідно до звичайно ставляться необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання відповідного товару (п. 2 ст. 484 ЦК), а також оплатити товар безпосередньо до або після передачі йому продавцем товару (п. 1 ст. 486 ЦК).
  Таким чином, для визнання договору купівлі - продажу укладеним від сторін дійсно потрібно узгодити і передбачити безпосередньо в тексті договору умова про кількість та найменування товарів. Всі інші умови, які стосуються предмета договору, можуть бути визначені відповідно до диспозитивними нормами, що містяться у ЦК. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття договору купівлі - продажу"
 1.  § 1. Поняття договору купівлі-продажу
    договору
 2. 2. Поняття договору купівлі-продажу
    договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну) (п. 1 ст. 454 ЦК). Договір купівлі-продажу є консенсусним. Передача товару покупцю являє собою виконання укладеного і вступив у силу договору
 3. 3. Зобов'язання на боці позичальника
    поняття договору купівлі-продажу (п. 1 ст. 454 ЦК). Більш того, у разі порушення цього обов'язку покупцем продавець отримує право вимагати від нього прийняти проданий товар (п. 3 ст. 484 ЦК). У відносинах, що випливають з кредитного договору, від позичальника не вимагається здійснення яких-небудь спеціальних дій щодо прийняття від банку-кредитора суми кредиту, тому зазначені дії позичальника
 4. § l. Поняття договору купівлі-продажу та джерела його регулювання
    договорами, опосредствующее товарно-грошові відносини на національних ринках країн і в міжнародному економічному обороті, належить договір купівлі-продажу (vente, Kaufvertrag, sale). За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати продану річ і перенести на неї право власності на іншу сторону (покупця), а покупець зобов'язується прийняти куплену річ і сплатити
 5. § 1. Поняття комерційного права
    поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 6. § 2. Правовий режим речей
    поняття, а здійснюючи свої правомочності і надаючи таку будівлю в оренду або використовуючи його в якості предмета іпотеки для отримання банківського кредиту, вона веде вже підприємницьку діяльність. Цей приклад показує, що практичне значення розмежування об'єктів речових прав на такі, які беруть участь тільки в комерційному обороті, і такі, які беруть участь в ньому поряд з
 7. § 3. Правовий режим грошей
    поняття безготівкових та готівкових віднесені до платежів і розрахунків, але не безпосередньо до грошей. Разом з тим спеціальне законодавство, що регулює грошовий обіг і банківську діяльність, широко користується поняттям «безготівкові грошові кошти», що і дозволяє говорити про існування як готівки, і вони-то і можуть бути віднесені до речам, так і безготівкових грошей, які,
 8. § 4. Правовий режим цінних паперів
    поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 9. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    поняття, що охоплює як товарні знаки, так і знаки обслуговування. Закон визначає товарний знак як позначення, здатне відрізняти товари або послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів або послуг інших юридичних або фізичних осіб. Товарними знаками можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Як бачимо, закон дає
 10. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
© 2014-2022  yport.inf.ua