Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і загальна характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації


Незважаючи на те що в даний час в гол. 28 КК включено всього три статті (меншого числа немає ні в одній главі Особен-ної частини), можна з упевненістю сказати, що кількість скла-вов злочинів, включених в цю главу, буде постійно уве-лічівает, а значення охорони комп'ютерної інформації - зростати . Пов'язано це з тим, що в даний час комп'ютери використовуються практично у всіх галузях життєдіяльності суспільства і застосування їх постійно розширюється. В окремих сферах комп'ютери є ключовим елементом функціонує-вання виробничих або дослідницьких процесів. Необхідність кримінально-правової охорони комп'ютерної ін-формації обумовлена, насамперед, тим, що порушення роботи ЕОМ, системи або мережі ЕОМ як ключової ланки в забезпеченні тих чи інших процесів може привести до дуже тяжких по-наслідків. Наприклад, неправомірне зміна інформації в ГАС «Вибори» може привести до незаконного утриманню (не обов'язково насильницького) влади особами, які повинні були б залишити свої посади відповідно до істинної волею виборців. Оскільки злочини у сфері комп'ютер-ної інформації можуть спричинити заподіяння тяжких наслідків у найрізноманітніших сферах життєдіяльності суспільства, гл. 28 поміщена в розділ IX КК. Родовим об'єктом злочини ний у сфері комп'ютерної інформації є громадська безпека і громадський порядок. Видовий об'єкт - безпека інформації, що зберігається на машинних носіях ЕОМ.
Оскільки мова у всіх статтях цієї глави йде про інформації, що зберігається на машинних носіях ЕОМ, насамперед необхідно усвідомити значення цього терміна. ЕОМ - обчислювальному машина, в якій основні функціональні елементи (логічні, запам'ятовуючі, індикаційні та ін.) виконані

на електронних пріборах1. У зарубіжній, а з 80-х рр.. - І в оте-чественной літературі для позначення ЕОМ застосовується термін «комп'ютер». ЕОМ використовуються переважно при науково-технічних розрахунках, обробці інформації (у тому чис-ле плануванні, обліку, прогнозування та ін.), автоматичному управлінні. У спеціальній літературі ЕОМ визначається як
«автоматичний пристрій для обробки інформації за допо-могою електронних схем» 2. Аналіз поняття «комп'ютерна інформа-ція» дається в § 2 цієї глави. У статті 274 КК законодавець використовує термін «інформація ЕОМ». Очевидно, його слід розуміти як синонім поняття «комп'ютерна інформація». Потрібно сказати, що такі терміни, що вживаються при конст-руірованіі складів злочинів даної глави, як «ЕОМ»,
«комп'ютерна інформація», «машинний носій», потребують або в законодавчому роз'ясненні, або в тлумаченні Пленумом Верховного Суду РФ, оскільки в загальному значенні вони можуть тлумачитися досить широко, і в ході застосування закону, по-перше, може бути перекручена воля законодавця, а по-друге, може виникнути неприпустимий різнобій в правопріменітель-ної практіке3.
Діяння, складові об'єктивну сторону злочинів
даної глави, здійснюються у формі дії, за винятком злочину, передбаченого ст. 274 КК, вчинення якого-го можливо і шляхом бездіяльності. Два з трьох основних складів злочину (ч. 1 ст. 272 і ч. 1 ст. 274 КК) сконструйовані як
1 Тлумачний словник російської мови / За ред. Д.В. Дмитрієва. М.: ТОВ
«Видавництво Астрель»: ТОВ «Видавництво АСТ». 2003. С. 1568.
2 Каган Б.М. Електронні обчислювальні машини і системи. М.,
1985. С. 5.
3 І.А. Клепицкий обгрунтовано звертає увагу на різні під-ходи до тлумачення, наприклад, терміна «комп'ютер»: «фахівці прибе-гают до різними критеріями відмежування« комп'ютерів »від інших обчислювальному тільних пристроїв. Так, наприклад, одні використовують ідеальну модель
«машини Тьюрінга» (мінімальний набір функцій - за цим критерієм до комп'ютерів можна віднести і програмований калькулятор), інші більшу увагу приділяють інтерфейсу і операційній системі, треті зовсім заперечують принципова відмінність комп'ютера від інших обчислювальному тільних пристроїв »(Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина: підручник / Под ред. Л.В. Іногамовой-Хегай, А.І. Рарога, А.І. Чучаева. М.: ИНФРА-М , КОНТРАКТ, 2006. С. 503).

Матеріальні. У частині 1 ст. 273 КК міститься злочин з формальним складом. Всі кваліфіковані склади пре-ступленій, передбачених статтями розглянутої гла-ви, - матеріальні. По конструкції суб'єктивної сторони більшість злочинів - умисні (ст. 272 і 273 КК). Стаття 274 КК передбачає відповідальність за неосторож-ні злочину. За ступенем суспільної небезпеки кваліфікованим види злочинів, передбачених ст. 272 і 273 КК, відносяться до категорії тяжких. Зазіхання, передбаченої ч. 1 ст. 272 і 273 КК, а також ч. 2 ст. 274 КК, належать до категорії злочинів середньої тяжкості. Найменш небезпечним є злочин, передбачений ч. 1 ст. 274 КК (невеликої тяжкості). Злочини, передбачені ст. 273
КК, ч. 1 ст. 272 КК (а також ч. 2 ст. 272 КК, коли вона вчиняє-ся групою осіб за попередньою змовою), можуть бути зі завершені загальним суб'єктом. Злочини, передбачені ст. 274 КК (а також ч. 2 ст. 272 КК, крім діянь, вчинених групою осіб за попередньою змовою), здійснюються тільки спеціальним суб'єктом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і загальна характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації "
 1. 1. Поняття і загальна характеристика злочинів у сфері комп'ютерної інформації
  поняття комп'ютерних злочинів. Так, на засіданні постійно діючої міжвідомчої семінару "Криміналістика і комп'ютерна злочинність" в 1993 р. комп'ютерні злочини визначалися як "передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні дії, в яких машинна інформація є або засобом, або об'єктом злочинного посягання" * (831). Такого поняття в основному
 2. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  поняття і коло джерел кримінального права, їх зміст. А це в свою чергу дозволить в наступних параграфах розглянути кримінально-правові відносини, їх учасників, зміст і їх наскрізну ідею - забезпечення своєчасного, законного і справедливого притягнення до відповідальності та покарання осіб, які вчинили злочини. Кримінальне право як галузь права традиційно визначається як
 3. 2. Система і значення Особливої частини кримінального законодавства
  поняття, як "правове благо", "правовідносини", "суспільні відносини", "інтереси" т.д. Термін "об'єкт" в Кодексі зазвичай не називається. Найбільш загальна характеристика об'єктів злочинів, що містяться в КК 1996 р., - "охоронювані цим Кодексом інтереси" або "особистість, суспільство і держава" (наприклад, ч. 2 ст. 14). Вживаються терміни "законні інтереси громадян" (див., наприклад, ст. 136
 4. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  поняття "посадова особа" пора замінити терміном "службовець", а найменування відповідних глав і норм замінити словами "про службові злочини" або "про злочини по службі". Які б функції не виконував службовець, якщо його діяння зможе заподіяти суспільно небезпечні наслідки як від посадового злочину, воно підлягає криміналізації , тобто оголошенням законом злочинним. Зміст
 5. 1. Поняття, загальна характеристика і система злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку
  поняття "безпека" було розкрито лише в Законі РФ від 15 березня 1992 р. "Про безпеку". Згідно ст. 1 цього Закону "безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз" * (142). Це визначення грунтується на лінгвістичному поданні про безпеку як "відсутність небезпеки, збереження, надійність" * (143) або
 6. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  поняття "тероризм" в сучасних умовах перешкоджають як мінімум дві обставини: по-перше, крайня політизованість оцінок тероризму і, по-друге, прагнення надати такому визначенню всеосяжний характер. Обидва ці обставини чітко простежуються починаючи з резолюції IV Конференції з уніфікації кримінального законодавства (Париж , 1931 р.) * (177). Розглядаючи питання про
 7. Використана література
  поняття комерційних і некомерційних організацій), був прийнятий Державною Думою 21 жовтня 1994 / / Відомості Верховної Ради України. 1994. N 32. Ст. 3301. * (108) Див, наприклад: Справа Боярського, працюючого головою виробничо-споживчого кооперативу, а потім генеральним директором акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю, який, використовуючи своє
 8. § 1. Поняття і система Особливої частини кримінального права
  поняття, що використовуються у статті про таких нормах або чолі Кодексу або в цілому в Кримінальному кодексе1. Ці нор-ми, як правило, формулюються в примітках до статей, на-приклад, поняття тортури - у примітці до ст. 117 КК, житла - до ст. 139 КК, фінансування тероризму - до ст. 2051 КК і т.д. У статті 331 КК розкривається поняття злочинів проти військо-вої служби. Тут простежується традиція:
 9. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 10. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  поняттям «ноу хау» (to know how to do it - знати, як це робити) Інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність, підпадає під поняття службової або комерційної таємниці (п . 1 ст. 139 ГК РФ). Ми не аналізуємо властиві кожному з понять смислові відтінки і юридичні особливості, об'єднуючи дані поняття загальним терміном «інформація» або «сукупність
© 2014-2022  yport.inf.ua