Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
В.В. Лазарєв. Основи права, 2001 - перейти до змісту підручника

Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела

Вивчення основних положень кримінального права необхідно почати з визначення його предмета, завдань, місця у вітчизняній правовій системі, специфіки його регулюючої ролі в порівнянні з раніше розглянутими галузями. З цих вихідних позицій ми зможемо із знанням справи усвідомити поняття і коло джерел кримінального права, їх зміст. А це в свою чергу дозволить в наступних параграфах розглянути кримінально-правові відносини, їх учасників, зміст і їх наскрізну ідею - забезпечення своєчасного, законного і справедливого притягнення до відповідальності та покарання осіб, які вчинили злочини.
Кримінальне право як галузь права традиційно визначається як сукупність юридичних норм, які встановлюють злочинність і караність діянь, які становлять небезпеку для даного суспільства. При цьому з часів Стародавнього Риму існує формула: «Немає ні злочину, ні покарання, якщо про це не вказано в законі». Іншими словами, приписи кримінального права про коло діянь, що визнаються злочинними, про види і розміри покарання є вичерпними. Їх не може довільно розширити ні слідчий, прокурор або суддя, ні інша посадова особа, включаючи вищих представників влади в державі.
Але зміст кримінально-правових норм не вичерпується сказаним. Кримінальне право визначає також межі, цілі та принципи кримінально-правового впливу на злочинність і злочинців, передумови і умови відповідальності за злочини, систему покарань, вихідні положення, умови і межі їх застосування. Принципове значення для забезпечення громадського порядку і спокою мають і норми кримінального права, що сприяють включенню осіб, покараних за скоєні злочини, в нормальне життя після застосування до них кримінально-правових заходів.
При порівнянні з іншими галузями права (в тому числі розглянутими в попередніх розділах) впадає в очі його принципова особливість. Такі галузі, як конституційне, цивільне, сімейне право тощо, націлені на регулювання звичайних, нормальних суспільних відносин в процесі життєдіяльності громадян і народу в цілому. Вони встановлюють, закріплюють, сприяють реалізації і прогресивному розвитку прав, свобод, законних інтересів, але також і обов'язків особистостей та їх об'єднань у політичній, економічній, побутової та інших сферах. Звичайно, вивчені раніше галузі права передбачають і певні наслідки порушення їх приписів, як і порядок вирішення виникаючих конфліктів. Але цей напрямок їх регулювання носить допоміжний похідний характер, а коло передбачених заходів впливу не обмежує можливість використання особою, до якої вони застосовуються, конституційних прав і свобод особистості.
Кримінальну ж право має своєю метою не регулювання звичайних суспільних відносин, але охорону і захист останніх, якщо конфліктні ситуації виходять за рамки можливостей впливу з боку відповідної галузі права.
Нерідко пропонується тому поділяти галузі права по основної функції (і використовуваним методам) на регулюючі та охороняють. У число останніх включають, звичайно, кримінальне право (яке порівнюють при цьому з нічним сторожем), а одно кримінально-процесуальне і кримінально-виконавче право, без яких кримінальне право не може функціонувати.
Не заперечуючи в принципі такої класифікації, від якої суттєво залежить система і зміст кримінального права, вкажемо на її умовний характер. Адже заборони і дозволу кримінального права впливають на людську поведінку не тільки при їх застосуванні до фактів совершившихся злочинів і винним особам. Через норми кримінального характеру населення інформується про провідних цінностях даного суспільства, так як саме вони захищаються від злочинних посягань; про межах дозволялося поведінки; про «невигідність» злочинної поведінки в силу санкцій, які воно тягне, і т.д. Таким чином, кримінальне право надає і регулюючий вплив на життєдіяльність суспільства. І при вивченні його основ важливо усвідомити корисний соціальний зміст його розпоряджень, які можуть, зокрема, служити компасом в складних ситуаціях; принцип справедливості, що лежить в його основі; цивільний і громадський сенс проходження його приписами. А не зводити це вивчення до нехитрою схемою «за таке-то діяння стільки-то дають».
З урахуванням сказаного розглянемо поняття, коло і особливості змісту джерел кримінального права. Згадаємо перш за все про те, що як і для будь-якої іншої галузі права, джерелами в широкому (матеріальному) сенсі є реально існуючі потреби і інтереси суспільства і його членів. У даному випадку мова йде про потреби і інтереси у сфері безпеки особистості, суспільства, держави, захищеності від посягань, створенні умов для нормального функціонування суспільних відносин у всіх сферах. Своєчасне і точне виявлення цих потреб і інтересів соціологічної та правовою наукою, сприйняття наукових рекомендацій органами та особами, від яких безпосередньо залежить кримінально-правове регулювання, дозволяють створити і вдосконалювати ефективну систему кримінального права, застосовувати його в потрібних випадках і межах. Якщо ж аналіз запізнюється, кримінальне право перетворюється на систему імпульсивних реакцій за принципом «проб і помилок».
Оскільки загальне поняття джерел права в матеріальному сенсі вже вивчалося, обмежимося сказаним вище і перейдемо до характеристики джерел кримінального права в спеціальному або формальному сенсі. Мова, як і стосовно до інших галузей права, піде про те, в яких формах здійснюється правотворча діяльність саме в даній сфері регулювання та які її особливості.
Норми кримінального права, що встановлюють заборони злочинної поведінки, передумови і умови відповідальності і покарання за нього, а також - що дуже важливо - дозволяють і заохочують необхідну оборону дії в умовах крайньої необхідності і обгрунтованого ризику (про них піде мова нижче), викладені в нормативних актах наступних видів і рівнів: міжнародно-правові зобов'язання Росії, Конституція, Кримінальний кодекс, закони та інші акти, що роз'яснюють зміст так званих бланкетних норм (тобто таких, в яких предмет заборони тільки називається, наприклад порушення правил охорони праці, але його зміст не розкривається), нормативні акти, які у випадках, прямо передбачених кримінальним законом, встановлюють допоміжні правила його застосування (наприклад, перелік майна, що не підлягає конфіскації).
У системі джерел кримінального права нормативні акти вищого рівня - міжнародно-правові зобов'язання, Конституція, Кримінальний кодекс займають майже всі «правовий простір» даної сфери регулювання. Цим система джерел кримінального права істотно відрізняється від аналогічних систем багатьох інших галузей права (цивільного, адміністративного і т.д.), де підзаконні джерела відіграють більш значущу роль. Ця особливість пов'язана не тільки з більшою визначеністю меж регулювання в кримінальному праві, в якому головним є досить просте співвідношення двох понять «злочинне» і «непреступное», але і з тим, що кримінальне право регулює в буквальному і переносному сенсі питання життя і смерті, свободи і несвободи і т.д.
Розгляд окремих ланок системи джерел кримінального права виходячи з виду (форми) нормативних актів ми почнемо з міжнародно-правових зобов'язань Росії, пов'язаних з кримінально-правової боротьбою зі злочинністю. Тому є дві причини. По-перше, у навчальній літературі це джерело розглядається недостатньо докладно. По-друге, Конституція РФ 1993 р. надала цьому джерелу вищу юридичну силу: ст. 15 не тільки розглядає «загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори» в якості складової частини російської правової системи, але і встановлює, що при суперечності міжнародних договорів внутрішньому праву передбачаються правила міжнародних договорів.
Особливістю міжнародно-правових зобов'язань Росії як джерело її кримінального права є те, що це джерело, як правило, використовується в якості підстави для внесення змін до чинного законодавства, а не безпосередньо правоохоронними органами. Справа в тому, що міжнародно-правові зобов'язання включають або положення, що мають характер принципів, або узгоджені на міждержавному рівні опису окремих видів злочинів, що вимагають єдиних рішень у кримінальному законодавстві різних країн. Але в міжнародних договорах не встановлюються характер і розміри покарання. Тому ці питання треба вирішити у внутрішньому кримінальному законодавстві.
Але при суперечності внутрішнього права і міжнародно визнаних норм кримінального права положення Конституції про переважної силі міжнародних договорів застосовується безпосередньо. Наприклад, Загальна декларація прав людини, проголошена ООН, встановлює, що ніхто не може бути засуджений за діяння, яке лише після його вчинення стало кваліфікуватися як злочин. При виявленні такого факту засуджений підлягає негайному звільненню, реабілітації і відшкодування збитку виходячи з міжнародно-правових зобов'язань Росії.
Треба мати на увазі, що і багато інших норм цієї Декларації є джерелом кримінального права. Зокрема, ст. 9-21 передбачають заборону довільних арештів або затримань, презумпцію невинуватості, заборона довільного втручання в особисте і сімейне життя, порушення недоторканності житла і кореспонденції, право на недоторканність майна від незаконних посягань, право на свободу думки, слова, релігії, переконань; право на участь у виборах і т.д. При цьому Декларація обумовлює, що всі ці права мають бути забезпечені захистом закону. Іншими словами, з урахуванням значущості названих благ кримінальне законодавство повинне розглядати їх істотне порушення як злочинне діяння.
Вкажемо, не претендуючи на вичерпний перелік, ще деякі міжнародно-правові зобов'язання Росії, які мають силу джерел її кримінального права. Так, Мінімальні стандартні правила поводження з ув'язненими передбачають роздільне відбування покарання у вигляді позбавлення волі в залежності від статі, віку, попередньої судимості. Російський кримінальний закон втілив цей стандарт в описі видів виправних установ, як і вимога орієнтуватися на заохочення хорошої поведінки засуджених, передбачивши в цьому зв'язку підстави для умовно-дострокового звільнення.
Джерелом вітчизняного кримінального права служать і Стандарти мінімальних правил ООН щодо заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токійські правила). Вони передбачають, що вибір такого запобіжного повинен грунтуватися на оцінці не, тільки тяжкості діяння, а й особи винного, його біографії, прогнозі здійснення цілей покарання, забезпеченні прав жертви злочину. Міжнародно-правові зобов'язання нашої країни визначаються і Мінімальними стандартними правилами ООН, що стосуються здійснення правосуддя щодо неповнолітніх (Пекінські правила). Вони застерігають від встановлення віку кримінальної відповідальності без оцінки того, чи здатні особи, які досягли цього віку, усвідомлювати значення порушуваних заборон; вимагають врахування вікових особливостей особистості в період дорослішання при вирішенні питань відповідальності і покарання. Кримінальне законодавство РФ, в тому числі його норми про вік кримінальної відповідальності та про особливості відповідальності і покарання неповнолітніх (ст. 20, 89 та ін КК РФ 1996 р.), відповідає цій вимозі.
Декларація ООН про принципи правосуддя для жертв злочинів і зловживань владою також є джерелом російського кримінального права, орієнтуючи його на необхідність пріоритетного захисту законних інтересів потерпілих шляхом створення оптимальних можливостей для відновлення порушених прав або відшкодування збитку.
Орієнтиром для внутрішнього законодавства служить і Декларація про захист усіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання. Відповідно до неї наше кримінальне законодавство передбачило відповідальність за такі злочини посадових і приватних осіб. Нарешті, згадаємо про значення в якості міжнародного джерела російського кримінального права документа ООН «Заходи, гарантують захист прав тих, які засуджені до смертної кари». Цей документ не наказує, як іноді думають, обов'язкове скасування національним законодавством виняткової міри покарання. Але він вимагає від країн, в яких вона існує, обмежити її застосування тільки особливо тяжкими злочинами із смертельним результатом для жертви. Конституція РФ вже сприйняла цю формулу, а через неї - вітчизняна судова практика. Ці обмеження у відповідності зі сказаним вище мають пріоритет, оскільки випливають з міжнародно-правових зобов'язань.
Говорячи про міжнародно-правових зобов'язаннях як джерелах кримінального права, доцільно виділити договори Росії з іншими державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав (СНД). Ми маємо на увазі багатосторонню Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, а також двосторонні договори РФ з цих же питань з рядом держав СНД. Оскільки СНД не є ні федерацією, ні конфедерацією, названі документи також мають статус міжнародно-правових, хоча ряд їх положень свідчить про те, що сторони виходять з існування загального простору кримінально-правової боротьби зі злочинністю. Ці документи більш детально, ніж кримінальний закон, регулюють, наприклад, підстави і порядок видачі злочинців, особливості кримінального переслідування громадян відповідної держави на прохання іншої держави СНД; встановлюють правила застосування закону при конкуренції кодексів двох держав і - що є обмеженням принципу застосування на території даної країни її законодавства - можливість керуватися переліком пом'якшуючих та обтяжуючих обставин іншої держави СНД.
  Переходимо до розгляду значення Конституції РФ як джерело кримінального права. Звичайно, і в цій якості вона зберігає значення Основного Закону, бази для галузевого законодавства. Фундаментальне значення для російського кримінального законодавства мають багато конституційні положення (див., наприклад, ст. 1, 2, 8, 9, 15, 19-30, 35-43, 45, 52, 103).
  У Конституції РФ 1993 р. на відміну від усіх попередніх конституцій Росії зафіксовано, що вона є актом прямої дії і вищої юридичної сили (ст. 15). Будь інший закон, якщо він вступає в протиріччя з Конституцією (в тому числі кримінальний закон, ще не виправлений), не підлягає застосуванню, а застосовується «безпосередньо» норма Конституції. Так само слід діяти і в тих випадках, коли принципове положення Конституції ще не деталізовано в конкретному законі. Для нас особливе значення мають у цьому зв'язку положення Конституцій про безпосереднє застосування принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів, про що вже йшлося; про застосування смертної кари аж до її скасування тільки як виняткової міри покарання і тільки за особливо тяжкі злочини і лише проти життя (ст. 20); про обмеження затримання до рішення про арешт 48 годинами (ст. 22).
  Настільки ж важливо нині і застосування як норми прямої дії положення Конституції про відсутність у членів суспільства обов'язки свідчити проти себе самого, свого чоловіка і близьких родичів. Справа в тому, що встановлена кримінальна відповідальність за відмову від дачі сідетельскіх показань або ухилення від них. Очевидно, що в ситуації, передбаченої Конституцією, громадянин, який не вважав за можливе дати показання, кримінальної відповідальності не підлягає. Виходячи з цього, КК 1996 р. містить тепер відповідну норму (примітка до ст. 308). На базі конституційних положень у нього включені і норми про рівність громадян перед кримінальним законом (ст. 4), про поширення нових норм, що поліпшують становище осіб, які вчинили злочини, і на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання цих норм у силу (ст. 10), про спрямованість боротьби зі злочинністю на всебічний захист жертв злочинів і т.д.
  Констатація базового значення міжнародно-правових зобов'язань Росії і конституційних вимог в якості джерел вітчизняного кримінального права не означає, однак, приниження ролі самого кримінального закону. Саме він, спираючись на базові положення і будучи підкріплений допоміжними джерелами, про які піде мова нижче, здійснює безпосередньо і в повному обсязі регулювання питань про відповідальність і покарання за злочини. Оскільки зміст цього регулювання ми будемо розглядати в наступних темах, зараз необхідно і достатньо дати загальну характеристику кримінального закону як джерела права.
  Кримінальний закон володіє всіма родовими ознаками закону, про які йшлося у перших розділах підручника.
  Традиційно законодавець прагне до видання не окремих розрізнених кримінальних законів, а до розробки та прийняття їх єдиного зводу, який викладав би всю сукупність норм, що реалізують предмет і завдання кримінально-правового регулювання в певній системі і послідовності. Цей систематизований звід кримінально-правових норм носить назву Кримінальний кодекс. Слово «кодекс» використовується в кримінально-правовому регулюванні та інших країн. Воно походить від лат. «Книга» і підкреслює, що мова йде саме про систему норм, що охоплюють всю дану сферу регулювання, а не про локальні рішеннях законодавця.
  Сказане, звичайно, не означає, що не має місця видання кримінальних законів з окремих питань боротьби з певними видами злочинів. Але що містяться в них норми законодавець прагне потім кодифікувати, тобто перенести в Кримінальний кодекс. Наприклад, відповідальність за контрабанду та інші порушення митних правил була встановлена Митним кодексом (1992), а потім ці формулювання були включені до Кримінального кодексу.
  Якщо система багатьох галузей права поряд із законом включає і підзаконні правові акти, аж до відомчих і муніципальних правил, то кримінально-правове регулювання здійснюється тільки через закон. Допоміжні джерела кримінального права, про які йтиметься нижче, виникають тільки в силу прямого доручення, що міститься в законі в передбачених ним межах.
  З 1 січня 1997 р. в Росії діє новий Кримінальний кодекс (КК 1996 р.), який змінив Кодекс 1960 Реформа кримінального законодавства пов'язана з необхідністю привести його у відповідність з новою системою суспільних відносин в Росії, як і з необхідністю забезпечити відповідність кримінального закону міжнародно-правовим вимогам у сфері боротьби зі злочинністю. Новий КК побудований відповідно до дійсними змінами і тенденціями боротьби із злочинністю, висловлює потребу суспільства в посиленні цієї боротьби. Досить нагадати про положення КК, які створюють правові основи ефективного впливу на організовану, економічну, комп'ютерну злочинність, інші нові види злочинів. Не послаблюючи захист суспільства («колективної особистості») і держави від злочинних посягань, Кодекс висуває на перший план захист особистості. При цьому з нього вигнані декларативні ідеологічні штампи, «мертві» (завідомо нездійсненні) норми, якими буяло попереднє кримінальне законодавство. Кодекс орієнтований на реалізацію принципу справедливості, в тому числі на індивідуалізацію відповідальності залежно від скоєного, особистості і мотивації винного. Покарання має бути необхідним, своєчасним і достатнім, але не надмірним. Розширено перелік видів покарань, в тому числі не пов'язаних з позбавленням волі. У той же час для тяжких і особливо тяжких злочинів збільшено максимальний термін позбавлення волі (до 20, а в деяких випадках до 30 років або довічно). Посилено правова захищеність громадян, беруть участь у боротьбі зі злочинністю, та працівників правоохоронних органів; розширені можливості пом'якшення відповідальності учасників злочину, які потім проявили діяльне каяття. Вирішені складні питання наслідків дій, пов'язаних з виконанням наказу, обгрунтованим ризиком, дій, що призвели невинне заподіяння шкоди (у тому числі в силу невідповідності психофізіологічних якостей особи нервово-психічним, перевантажень). Детально врегульовані особливості відповідальності і покарання неповнолітніх та молодих дорослих у віці до 20 років, а також осіб з психічними аномаліями, не позбавлених, однак, здатності керувати власною поведінкою. Ці та ряд інших нових підходів, закріплених у КК 1996 р., перетворюють його в ефективний і сучасний інструмент боротьби із злочинністю.
  Кримінальний кодекс Росії (КК) складається з Загальної та Особливої частин. Загальна частина Кримінального кодексу включає глави, норми яких послідовно регулюють завдання Кодексу, його принципи, підстави кримінальної відповідальності, дію Кодексу в часі і його територіальну дію; дає поняття злочину та класифікацію злочинів, встановлює віковий поріг кримінальної відповідальності та поняття осудності (тобто здатності відповідати за злочини - свого роду кримінально-правової дієздатності). Далі, Загальна частина КК містить норми, що дозволяють і заохочують необхідну оборону і вирішують запобігати суспільно небезпечний шкоду в стані крайньої необхідності і т.д. Встановлюється поняття і описуються форми вини, тобто умислу або необережності, за відсутності яких скоєне, хоча б завдало великий збиток, не може розглядатися як злочин. Визначаються відповідальність за готування до злочину і за замах на нього (тобто за незакінчений злочин), відповідальність за участь у групових злочинах, за пособництво злочинцям, за вчинення злочинів у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Визначаються мети покарання і його види, у тому числі так звані додаткові міри покарання; характеризуються зміст кожної міри покарання, мети їх застосування та обставини, які треба брати до уваги, встановлюються строки давності, після закінчення яких людину не можна притягти до відповідальності, а якщо він був засуджений, то треба визнавати несудимим. Нарешті, передбачені форми і умови звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, включаючи умовно-дострокове звільнення засуджених, амністію, помилування. Загальна частина КК регулює також особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх, а також осіб віком від 18 до 20 років і примусові заходи медичного та виховного характеру, застосовувані замість кримінального покарання або поряд з ним.
  Глави Особливої частини виділені, образно кажучи, виходячи з «адреси» здійснюваної з їх допомогою охорони та захисту суспільних відносин від злочинних посягань. Зокрема, маються глави про відповідальність і покарання за злочини проти життя і здоров'я (від навмисного вбивства до залишення в небезпеці); за злочини проти волі, честі та гідності особи (викрадення людини, незаконне позбавлення волі, незаконне приміщення в психіатричний стаціонар, наклеп, образа); злочини проти статевої недоторканності; злочини проти конституційних прав і свобод (у тому числі порушення недоторканності приватного життя, таємниці листування та інших повідомлень, недоторканності житла, фальсифікація виборчих документів, документів референдуму або неправильний підрахунок голосів і т.д.); за злочини проти сім'ї та неповнолітніх (у тому числі за втягнення неповнолітніх у злочину чи інші антигромадські дії, торгівлю неповнолітніми, жорстоке поводження з ними і т.д.); за злочини проти власності (крадіжка, шахрайство, грабіж, розбій, вимагання, привласнення або розтрата, неправомірне заволодіння транспортним засобом, умисне знищення або пошкодження майна і т.д.); за злочини у сфері економічної діяльності (перешкоджання законній підприємницькій діяльності, незаконне підприємництво, відмивання коштів, придбаних незаконним шляхом, зловживання при випуску цінних паперів, неправомірні дії при банкрутство, ухилення від сплати податків, обман споживачів і т.д.); за злочини проти інтересів служби в комерційних чи інших організаціях; за злочини проти громадської безпеки (тероризм, захоплення заручника, завідомо неправдиве повідомлення про акт тероризму, бандитизм, хуліганство, вандалізм , порушення правил пожежної безпеки або безпеки при веденні різних робіт, незаконні операції із зброєю і т.д.); за злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі (незаконні операції з наркотичними засобами чи психотропними речовинами, приховування інформації про обставини, що створюють небезпеку для життя чи здоров'я людей, організація об'єднання під виглядом релігійного чи громадського, що зазіхає на особистість або права громадян, наруга над місцями поховання і т.д.); за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту; за злочини у сфері комп'ютерної інформації (у тому числі за створення, використання і поширення комп'ютерних вірусів); за злочини проти основ конституційного ладу і безпеки держави (державна зрада, шпигунство, збудження національної, расової або релігійної ворожнечі і т.д.); за злочини проти державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (зловживання посадовими повноваженнями, хабарництво, службове підроблення, недбалість тощо); за злочини проти правосуддя (втручання в діяльність суду, прокурора, органу попереднього розслідування, незаконне притягнення до кримінальної відповідальності та звільнення від неї, фальсифікація доказів, завідомо неправдивий донос і т. д.); за злочини проти порядку управління (застосування насильства проти представника влади, його образа, ухилення від військової або альтернативної служби, наруга над державним гербом або прапором і т.д.); за злочини проти військової служби; за злочини проти миру і безпеки людства.
  Кожна глава Загальної та Особливої частин КК складається з окремих статей, а останні, як правило, - з частин або пунктів.
  При користуванні раніше діючим кодексом впадало в очі, що деякі його статті мають один і той же номер, але розрізняються цифрами, що мають менший розмір, які поставлені після основного номера. Справа в тому, що кодекс не є застиглою раз назавжди системою. У міру зміни соціального та правового обстановки в суспільстві до нього вносяться зміни і доповнення. Наприклад, Закон від 1 липня 1994 передбачив нову статтю 171 (вимовляється як «сімнадцять із позначкою« 1 »), що дає визначення організованої злочинної групи. При цьому, як завжди робиться в подібних випадках, щоб не міняти без кінця всю нумерацію статей Кодексу, береться номер статті, найбільш близькою за предметом регулювання (в даному випадку - статті про співучасть у злочині), і використовується додатковий значок. У Кодексі 1996 змін і доповнень поки немає; в тому числі і визначення організованої злочинної групи увійшло в одну з початкових статей (ст. 35). Але і цей Кодекс не гарантований від змін, при внесенні яких використовуватиметься описаний прийом, що дозволяє не ламати основну нумерацію статей. Пропозицій щодо вдосконалення Кодексу 1996 достатнього багато. У міру накопичення нової слідчої та судової практики їх число буде збільшуватися і багато з них законодавець, звичайно, буде враховувати.
  Структура статей Загальної частини КК обумовлена їх призначенням: визначити і описати вихідні принципи, загальні поняття і умови, необхідні для застосування до злочинців заходів покарання, а також для заохочення суспільно корисної поведінки, багато ознак якого зовні схожі з ознаками злочину, для стимулювання відмови злочинців від доведення своїх діянь до кінця і їх вчинків, спрямованих на пом'якшення заподіяної шкоди. Наприклад, визначається поняття злочину, віковий поріг кримінальної відповідальності, описується система покарань і зміст кожного виду покарання, встановлюється крутий обставин, які треба враховувати при призначенні покарання, і т.д.
  Норми Особливої частини КК, втілені у відповідних статтях (нагадаємо ще раз, що норма - це правило поведінки, заборона, дозвіл, заохочення певних вчинків, а стаття закону - словесне викладення цієї норми), мають складну структуру. Вони складаються з так званої диспозиції - латинське слово, що спочатку означало опис розташування військ або кораблів, - і санкції. Диспозиція містить найменування злочину конкретного виду та вказівку на його ознаки. Наприклад, «крадіжка» має диспозицію, визначальну цей злочин як «таємне викрадення чужого майна». Однак так виглядають диспозиції не всіх статей, хоча в порівнянні з раніше діючим законом їх стало набагато більше, що полегшує правозастосування. Так, не має розшифровки диспозиція ст. 167 «умисне знищення або пошкодження чужого майна». Мабуть, виходячи з общепонятности цих слів, законодавець не вважав за потрібне розкривати їх зміст.
  Сказаним не вичерпуються різні форми диспозицій. Вони можуть носити відсильний характер, коли замість опису дається посилання на іншу статтю Кодексу або іншого закону. Деякі статті є бланкетним. Цей термін означає, що мається як би «незаповнений бланк», для заповнення якого треба звернутися до інших нормативних актів - законодавчим або підзаконним. Наприклад, для притягнення до відповідальності за порушення правил безпеки праці треба спиратися на відповідні постанови та інструкції міжгалузевого, галузевого і навіть обмеженого рамками конкретного підприємства характеру. Для притягнення до відповідальності за ухилення від сплати податку треба спиратися на закони та підзаконні акти про підстави і порядок подання даних про доходи або витрати; для притягнення до відповідальності за незаконне полювання - на закони і підзаконні акти про порядок видачі дозволів на полювання, про місця і часу для неї, дозволених способах і т.д.
  У зв'язку з питанням про відсильні і бланкетну нормах кримінального закону необхідно звернутися до поняття допоміжних джерел кримінального права. Якщо міжнародно-правові зобов'язання Росії, її Конституція, кримінальне законодавство є його основними джерелами, то нормативні акти будь-якого рівня, що відносяться до інших галузей права (закони, укази, постанови, акти місцевого самоврядування, відомчі акти тощо), до яких доводиться звертатися, щоб встановити об'єкт і зміст тих правовідносин, посягання на нормальний хід яких відсильні і бланкетні норми кримінального закону розглядають як злочин, є допоміжними джерелами., Причому лише остільки, оскільки основне джерело кримінального права наказує правоприменителю звернутися до джерел правового регулювання інших сфер життєдіяльності суспільства, щоб визначити коло і межі кримінально-правового захисту відповідних правовідносин.
  Розгляд питання про джерела кримінального права було б неповним без розгляду значення судової практики. Традиційним тут є твердження, що, оскільки рішення суду будь-якого рівня - це акт правозастосування, по конкретній справі воно не може розглядатися як джерело права, тобто як акт, розпорядчий в узагальненій формі обов'язкові правила поведінки, які захищаються державним примусом (його загрозою). Однак розгляд питання по суті приводить до висновку, що традиційна позиція по відношенню до судової практики не враховує фактичного стану справ.
  Суд, застосовуючи норми КК, які представляють собою типові узагальнені моделі, в ряді випадків їх тлумачить, конкретизує. Тим більше суди наглядових інстанцій і Верховний Суд РФ як вища ланка правосуддя у кримінальних та цивільних справах. Вони мають можливість узагальнювати практику, виявляти повторювані ситуації і давати по них роз'яснення.
  Оскільки вищі судові інстанції свої роз'яснення, що тлумачать закон і розкривають його конкретний зміст, публікують, ці роз'яснення, звичайно, є орієнтирами для органів розслідування і судів. Адже прийнявши рішення, що йде врозріз з цими роз'ясненнями, вони прирікають його на скасування в одній з наступних стадій судочинства.
  З урахуванням викладеного представляється можливим включити судову практику в систему джерел кримінального права з тією умовою, що мова йде саме про тлумачення закону, розкритті його точного сенсу, а не про довільне звуженні, розширенні чи підміну його формулювань.
  При вивченні даного матеріалу (тут, як і в інших випадках, учням і викладачеві, зрозуміло, не забороняється зайняти після обговорення іншу точку зору) корисно мати на увазі систему так званих судових прецедентів, існуючу в деяких зарубіжних країнах. Прецедент (від латинського слова «попередній») - рішення в певній ситуації, яка розглядається як зразок для рішень в аналогічних ситуаціях рівних або нижчих судів по відношенню до прийняв рішення. Таким чином, будучи актом конкретного правозастосування, рішення, використовуване як прецедент в кримінальному (чи іншому) судочинстві, набуває значення більш загальне, стаючи джерелом права для інших судів. За визначенням Оксфордського словника, прецедент в цьому сенсі є «приклад або справа, які приймаються в якості зразка для наступних справ або за допомогою яких підтверджується аналогічний акт або обставина». У США, Англії, інших країнах існують спеціальні інформаційні фонди прецедентів, що дозволяють судді використовувати їх як підстави свого рішення, зрозуміло, за умови несуперечливий закону.
  Незалежно від того, чи розглядається судова практика як формальний джерело кримінального права, сказане тягне один практичний висновок. Стикаючись з правовими питаннями у своїй професійній діяльності, необхідно в гострих і конфліктних ситуаціях звертатися не тільки до тексту закону, а й до опублікованої практику Верховного Суду РФ в його Бюлетені. Наприклад, при звинуваченні в порушенні правил охорони праці важливо знати, що судова практика визнає необгрунтованими звинувачення, якщо йдеться про порушення в загальній формі і не вказується, які нормативні акти конкретно порушені і чому дана особа розглядається як відповідальна за їх виконання. При обвинуваченні в посадовому зловживанні або недбалості треба знати, кого судова практика відносить до числа посадових осіб у даній сфері діяльності і т.д. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми та джерела "
 1. Тема 9.1. Загальна характеристика процесуального права і регульованих їм відносин
    кримінального, адміністративного та ін.), що визначають права і обов'язки суб'єктів у таких правовідносинах, об'єктом яких є нематеріальні блага (життя, здоров'я, честь людини, право на відпочинок, почесні звання та інші.) або дії (трудова діяльність, виконання службових обов'язків і т.п.). Разом з тим у деяких галузях права були виділені і такі норми, які
 2. Тема 10.1. Загальна характеристика міжнародного права і його основних принципів
    тематизував і пояснили роль і значення норм міжнародного права, були італієць Альберіко Джентили (1552 - 1608) і голландець Гуго Гроцій (1583-1645). Сьогодні у світі налічується багато сотень вчених-юристів, в тому числі в Росії, які пишуть підручники, спеціальні монографічні дослідження, публікують статті в періодичних виданнях. Їх працями користуються політичні діячі, дипломати
 3. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
    темах починаючи з римського права з його поділом на права (позови) in rem і in personam. Відомо, що в англійському праві дуалізм виявляється слабше, як і взагалі слабше визначена система права. В. Ансон в своєму класичному "Договірній праві" цитує висловлювання Блекстона про те, що договірне право - швидше частина права власності, яке навряд чи говорить на користь визнання дуалізму, якщо тільки
 4. Глава 15. Речових ЕФЕКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
    темам спосіб придбання права - шляхом оплати речі, авторитет цього способу в повсякденній свідомості великий дотепер). Втім, не тільки передача (традиція), а й інший юридичний факт можуть позначати перехід права власності, як про це говорилося вище. --- Детальніше ця тема обговорювалася вище. Говорячи про історію купівлі-продажу після манципации, І.
 5. § 2. Джерела комерційного права
    тематизації комерційного законодавства залежить від волі та інтересів законодавця, що формує цю систему з урахуванням конкретної економічної та політи-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 31 чеський ситуації в країні та її традицій, що прагне забезпечити найбільш ефективне регулювання суспільних відношенні
 6. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    тематичного тлумачення норм частини першої та частини другої ЦК можна зробити висновок, що зміст принципу самозахисту не вичерпується необхідною обороною і крайньою необхідністю і не зводиться до захисту вже порушеного права. Можливість самозахисту слід розглядати як необхідну передумову діяльності підприємця, як абсолютне цивільне право, що з праводееспособності
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    тема приватного права / / Вісник Московського університету. 1994. N 4. С. 26. * (8) Див: Алексєєв С.С. Предмет радянського соціалістичного цивільного права. Свердловськ, 1959; Братусь С.Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963; Толстой Г.К. Кодифікація цивільного законодавства в СРСР (1961-1965 рр..): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Л., 1970; Єгоров Н.Д.
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    тематичний збірник. Саратов, 1978. С. 33 та ін * (223) Подібне визначення запропоновано, зокрема, В.А. Рясенцева, який визначав сім'ю як коло осіб, пов'язаних правами і обов'язками, що випливають із шлюбу, споріднення, усиновлення або іншої форми прийняття дітей на виховання (див.: Рясенцев В.А. Сімейне право. М., 1971. С. 45; Радянське сімейне право / під ред. В.А. Рясенцева. М., 1982. С.
 9. 1.1. Предмет і система міжнародного приватного права
    тема відносин цивільно-правового характеру з іноземним елементом. Міжнародні немежгоударственние відносини невластного характеру, як правило, виникають на практиці в таких випадках: | Коли один із суб'єктів відносин є іноземцем або знаходиться на території іноземної держави (зовнішньоекономічні контракти, укладені між громадянами або юридичними особами
 10. Передмова
    тема, найбільш наближена до населення і природних ресурсів) та природоохоронні органи (що знаходяться в безперервній реорганізації); екологічна експертиза (державна і суспільна); екологічний контроль; нарешті, такий новий інститут екологічного права, як оголошення зон надзвичайної екологічної ситуації. Загальна частина завершується розглядом форм відповідальності за екологічні
© 2014-2022  yport.inf.ua