Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
Наступна »
Г.Н. Борзенков, В.С. Комісаров. Курс кримінального права в п'яти томах. Том 3. Особлива частина, 2002 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і предмет Особливої частини кримінального законодавства


Особлива частина кримінального права як навчальна і наукова дисципліна включає в себе, по-перше, систему норм про конкретні злочини, по-друге, історію розвитку кримінального права, в- третій, порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного права, по-четверте, аналіз судової практики * (1). У запропонованій читачеві розділі мова буде йти тільки про систему Особливої частини кримінального законодавства. Особлива частина кримінального законодавства являє собою систему норм, що регламентують відповідальність за конкретні злочини. Сучасне законодавство згідно з ч. 1 ст. 2 КК РФ - це Особлива частина Кримінального кодексу РФ 1996 р. У ряді зарубіжних держав крім кодифікований Особливої частини діє і некодіфіцірованное кримінальне законодавство.
У диспозиціях норм Особливої частини Кримінального кодексу склади злочинів (вбивства, крадіжки, підробки і т.д.) описуються лише за допомогою вказівки на специфічні для даного складу злочину ознаки. Найбільше ця специфіка полягає в об'єктивних елементах складу, і тому вона представлена в нормах Особливої частини Кодексу найбільш докладно. Форми вини називаються, але не розкриваються, бо їх зміст розкрито в Загальній частині Кодексу стосовно до всіх складів злочинів. Звичайно, можна було б зміст форм провини конкретизувати в диспозиціях складів злочинів, але тоді норми виявилися б невиправдано громіздкими. При досить чіткому описі об'єктивної сторони складу, а також мотивів і цілей злочину відсутня необхідність в законодавчих формулюваннях змісту вини. При цьому в диспозиціях норми вказується умисел в узагальненому вигляді, тобто без поділу його на прямий і непрямий, в чому немає необхідності з огляду на близькість цих форм умислу. З цієї ж причини законодавець не ділить у складах необережну форму провини на легковажність і недбалість.
Інша справа - розрізнення наміру і необережності. Воно означає розмежування злочинів за характером їх суспільної небезпеки з відповідним виходом на розміри санкцій. Наприклад, за кваліфікований склад умисного вбивства за ч. 2 ст. 105 встановлено санкцію у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до двадцяти років або смертна кара або довічне позбавлення волі. За необережне вбивство, назване в новому Кримінальному кодексі "заподіяння смерті з необережності", передбачена санкція до трьох років позбавлення волі, а при кваліфікованому складі - до п'яти років.
Склади злочинів описуються в диспозиціях статей Кримінального кодексу, їх частинах і пунктах.
Регламентація відповідальності в Особливій частині Кодексу проводиться також у санкціях статей та їх частин. У них зазначаються визначений вид і розмір покарання за конкретний склад злочину. Розмір покарання - основного і додаткового - як правило, гранично конкретизований, наприклад, позбавлення волі від двох до п'яти років, або виправні роботи від одного року до двох років, або штраф у розмірі від 200 до 500 мінімальних розмірів оплати праці (на практиці вживають абревіатуру МРОТ). І тільки додаткові покарання, згідно з ч. 3 ст. 45, ч. 3 і ч. 4 ст. 47 КК, у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород можуть призначатися судом самостійно і в санкціях не вказуються.
Різні функції регламентації кримінальної відповідальності виконують і примітки до ряду норм Особливої частини Кодексу. У більшості приміток перша функція фіксує умови звільнення від кримінальної відповідальності і покарання внаслідок діяльного каяття в так званих заохочувальних нормах. Кількість умов у примітках також неоднаково, при цьому вони не збігаються часто з поняттям "діяльне каяття", даним в Загальній частині (ч. I ст. 78 КК). Наприклад, примітка до ст. 205 КК "Тероризм" передбачає звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка брала участь тільки в підготовці акту тероризму, якщо вона своєчасним попередженням органів влади або іншим способом сприяло запобіганню акту тероризму. Діяльне каяття особи, незаконно виготовив зброю, за приміткою до ст. 223 КК передбачає менше умов, ніж при тероризмі: досить добровільно здати незаконно виготовлене зброю, і особа звільняється від кримінальної відповідальності.
Інша функція приміток до статей Кримінального кодексу - толковательной. Вони розкривають певні ознаки тих чи інших елементів складів злочинів. Перш за все це відноситься до розмірів матеріальних збитків від злочинів. У кодексі фактично у всіх випадках, де збиток може бути виміряний в грошовому вираженні, він законодавцем вказується. Так, у примітці 2 до ст. 158 КК визначено розмір великого збитку крадіжки, шахрайства, привласнення та розтрати, грабежу, розбою і вимагання - вартість майна, у 500 разів перевищує мінімальний розмір оплати праці.
У деяких диспозиціях норм зі спеціальним суб'єктом у примітках розкриваються ознаки таких. Наприклад, примітка 1 до ст. 285 КК містить опис ознак посадової особи, примітка 2 - посадової особи, яка займає державні посади Російської Федерації, примітка 3 - особи, що займає державні посади суб'єктів Федерації.
Тільки одна примітка - примітка 1 до ст. 158 КК описує не окремі елементи розкрадання, а в цілому розкрадання чужого майна.
У ряді зарубіжних кримінальних кодексів в нормах, якими починаються відповідні глави, значно більше загальних понять злочинів. Прикладом може служити французький Кримінальний кодекс 1992 Так, книга IV "Про зазіханнях на основоположні інтереси нації, держави та громадського порядку" починається з норми, у якій визначається, що таке "основи національної безпеки", а ст. 222-22, що відкриває відділ "Про сексуальної агресії", містить дефініцію такої агресії.
У Кримінальному кодексі РФ подібних общедефінітівних норм дві - назване примітка * (2) до ст. 158 та ст. 331 "Поняття злочинів проти військової служби".
Кримінальний кодекс РРФСР 1922 р. також пропонував вдале загальне визначення злочинів проти порядку управління. Ст. 74 проголошувала: "Злочином проти порядку управління визнається всяке діяння, спрямоване до порушення правильного функціонування підпорядкованих органів управління або народного господарства, поєднане з опором або непокорою законам Радянської влади, з перешкодою діяльності її органів або іншими діями, що викликають ослаблення сили та авторитету влади".
При розробці проектів кодексу передбачалося збільшити кількість общедефінітівних норм. Вносяться такі пропозиції і в даний час. В цілому, звичайно, правильні пропозиції не були реалізовані з "простий" причини - відсутність одностайності у розробників та кримінально-правової теорії в змісті подібних загальних понять. І загальні норми КК Франції, і загальне поняття розкрадання в КК РФ не безперечні, а дискусійні пропозиції не могли вноситися в текст закону, тим більше кримінального. Так, примітка 1 до ст. 158 говорить: "Під розкраданням в статтях цього Кодексу розуміються скоєні з корисливої метою протиправні безплатне вилучення і (або) звернення чужого майна на користь винного або інших осіб, які заподіяли збитки власнику чи іншому власникові цього майна". Таке визначення не охоплює розбою як форми розкрадання, бо склад розбою закінчується в момент нападу на потерпілого з метою вилучення його майна, а саме вилучення знаходиться за межами складу розбійного нападу (див. ст. 162 КК). З тих же підстав під поняття "розкрадання" не підпадає вимагання, склад якого закінчується з моменту вимоги передачі чужого майна чи права на таке або вчинення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна чи шантажу (ст. 163 КК) . У ст. 221 КК законодавець поділяє розкрадання і здирство, кажучи "розкрадання або вимагання ядерних матеріалів або радіоактивних речовин". Точно так же законодавець говорить і в ст. 226 КК "Розкрадання або вимагання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв".
Зайвим видається виділення в якості самостійного ознаки розкрадання його "протизаконність". "Законного" розкрадання не буває. Загальновизнано в теорії кримінального права, принаймні, радянського і російського, що протиправність не є ознакою складу злочину. Крім того, вона не містить будь-якої специфіки, бо всі без винятку злочини протиправні.
Примітка 2 до ст. 201 КК визначає умови притягнення до кримінальної відповідальності. У ньому сказано, що якщо діяння, передбачене цією статтею або іншими статтями цієї глави, заподіяло шкоду інтересам виключно комерційної організації, котра є державним або муніципальним підприємством, кримінальне переслідування здійснюється за заявою цієї організації або з її згоди.
Наявність даного примітки в Кодексі суперечить конституційному та кримінально-правовому принципу рівності всіх перед законом і судом і не узгоджується з поняттям злочину. Крім того, це норма не матеріального, а процесуального кримінального права. Порядок порушення кримінальної переслідування регулюється кримінально-процесуальним кодексом. Особливий порядок порушення кримінальних справ має місце і по інших злочинах, наприклад, про згвалтування, наклепі, образі без кваліфікуючих ознак. Він також передбачений в КПК. Нарешті, примітка 2 до ст. 201 КК не узгоджується з приміткою 3 до тієї ж статті, в якій йдеться про загальні підставах кримінального переслідування, якщо діяння, передбачене гл. 23 КК, заподіює шкоду інтересам інших організацій, а також інтересам громадян, суспільства або держави. Будь-яке злочин суспільно небезпечно, тобто заподіює шкоду особі, суспільству або державі. На практиці примітка 2 до ст. 201 КК призводить нерідко до безкарності приватних підприємців за зловживання службовими повноваженнями і халатність.
У примітці до ст. 308 КК обумовлені умови незалучення до кримінальної відповідальності: "Особа не підлягає кримінальній відповідальності за відмову від дачі показань проти себе самого, свого чоловіка або своїх близьких родичів".
У диспозиціях норм Особливої частини Кримінального кодексу склади злочинів формулюються, за рідкісним винятком, в описовому вигляді. Що таке вбивство, крадіжка, одержання хабара і т.д., описується в диспозиціях статей досить чітко.
Іншим безперечним гідністю конструкції диспозицій норм Особливої частини Кодексу є ретельна диференціація складів відповідних злочинів за ступенем їх суспільної небезпеки. У переважній кількості норм склади злочинів поділяються на основні та кваліфіковані, у багатьох випадках - на основні, кваліфіковані та особливо кваліфіковані * (3). Привілейовані склади виділені в самостійні норми, і в них часто вказуються кваліфіковані склади. Ілюстрацією можуть служити норми про вбивство. У ч. 1 ст. 105 КК її диспозиція описує в простому складі загальне поняття вбивства як умисне заподіяння смерті іншій людині. Частина 2 передбачає кваліфікований склад вбивства з двадцятьма сімома кваліфікуючими елементами, ознаки яких описані в 13 буквених позначеннях від "а" до "і".
Привілейовані склади вбивства передбачені в ст. 106 КК "Вбивство матір'ю новонародженої дитини" і в ст. 108 "Вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони або при перевищенні заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила злочин". При цьому і в привілейованому складі афективного вбивства законодавець обгрунтовано виділив кваліфікований склад.
Новий Кримінальний кодекс відмовився і від конструкції норм з адміністративною преюдиція, тобто від кримінальної караності діянь після застосування за одноразове їх вчинення адміністративного стягнення. У науковій літературі зазначалося, що адміністративні проступки і злочини різняться якісно, а не кількісно. Злочини - це суспільно небезпечні діяння. Адміністративні проступки також носять антигромадський характер, але властивістю кримінальної суспільної небезпеки не володіють. Кількість незлочинні правопорушень не може перерости в якість злочинів, як сто кішок не можуть придбати якість тигра * (4).
У Кримінальному кодексі 1960 було чимало норм з адміністративною преюдиція. Вони сприяли посиленню репресивності Кодексу, поширюючи сферу кримінальних санкцій на адміністративні проступки і дозволяючи на практиці маніпулювати з переслідуванням таких "злочинів-непреступленій".
Норми з адміністративною преюдиція - суто вітчизняного походження, оскільки в зарубіжних кодексах їх не знайти. Без праці відшукуються і їх історичне коріння. Кримінально-правові норми з адміністративної преюдиція починалися з явного змішання злочинів і адміністративних проступків. У 1920-х рр.. в Кримінальному кодексі стали з'являтися статті, в яких в одній частині передбачалося кримінальне покарання, а в іншій говорилося про адміністративне правопорушення з відповідною адміністративною санкцією. При цьому термін "карається" вживався стосовно як до кримінального покарання, так і до адміністративному стягненню. Вперше за повторне адміністративне правопорушення кримінальна відповідальність була встановлена декретом ВЦВК і РНК від 15 грудня 1924 про зміну ст. 139а КК "Про акцизних порушення" * (5).
  Не знає новий Кримінальний кодекс РФ і норм з дисциплінарною преюдиція, згідно з якою визнаються злочинами діяння, скоєння яких особа раніше притягувалася до дисциплінарної відповідальності. Таких норм з дисциплінарною преюдиція найбільше в Кримінальних кодексах РРФСР 1926 і 1960 рр.. в розділі "Про військових злочинах". По ряду норм цієї глави допускалася за пом'якшуючих обставин за волевиявленням вищого начальника, а не суду, дисциплінарна відповідальність, а не кримінальна. Принципам законності, рівності і справедливості, поняттю злочину такі позиції законодавця не відповідали.
  Відсутні такого роду норми і в нових кримінальних кодексах держав СНД. Виняток становить Кримінальний кодекс Республіки Білорусь, який в невеликому обсязі, але зберіг адміністративну преюдицію. Наприклад, ч. 1 ст. 256 КК говорить: "Скупка на підприємствах чи в організаціях державної торгівлі та споживчої кооперації республіки Білорусь товарів, призначених для роздрібного продажу населенню, та перепродажу таких товарів з метою наживи (спекуляція), вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за спекуляцію - караються. .. "* (6)
  У Кримінальному кодексі РФ міститься чимало бланкетну норму, в яких названі, але не описані численні ознаки елементів, як правило, об'єктивної сторони складів злочинів. Найчастіше такими виступають предмети способи діяння. Для їхнього розуміння слід звертатися до норм інших кодексів або іншим нормативним актам * (7). Бланкетні норми є повністю кримінально-правовими. Ні про яку "змішаної" протиправності, як іноді стверджується у науковій літературі, мова не йде.
  Кількість бланкетну норму в Особливій частині неухильно збільшується внаслідок зростання зловживань досягненнями науково-технічного прогресу, екологічних забруднень, маніпуляції ринковими відносинами і т.д. Відповідні ознаки елементів складів розкриваються в нормах цивільного, адміністративного, митного, фінансового та інших галузей права. Наприклад, ознаки зброї докладно описані у Федеральному законі "Про зброю", поняття "банкрутство" - у Федеральному законі "Про неспроможність (банкрутство)", підприємництво - в Цивільному кодексі і т.д.
  Законодавча практика прийняття систематизованих і спеціалізованих кодексів, що дозволяє з'єднати воєдино безліч відомчих інструкцій і правових актів, заслуговує на схвалення. Новими, наприклад, є Митний кодекс, Податковий кодекс, Бюджетний кодекс. Вони впорядкували застосування відповідних бланкетну статей Кримінального кодексу. застосування кримінально-правових норм про злочини у сфері економічної діяльності особливо складно з огляду їх різноманіття і новизни. Сполучення з численними підприємницькими, фінансовими, податковими нормами тут особливо масштабно. Своєрідна, складна і також нова бланкетность норм про злочини проти миру і безпеки людства. Ці норми Особливої частини Кримінального кодексу формуються відповідно до міжнародним кримінальним законодавством, але з урахуванням внутрішньодержавного законодавства. Вони не можуть суперечити міжнародним договорам Російської Федерації, ратифікованим парламентом і набрав чинності.
  Регламентація все збільшується числа бланкетну кримінально-правових норм в зарубіжному законодавстві здійснюється інакше, ніж в Росії і країнах СНД. У строгій відповідності з принципом законності в Росії та інших країнах СНД все кримінально-правові норми зібрані і систематизовані в єдиних кримінальних кодексах. "Нові закони, що передбачають кримінальну відповідальність, - говорить ч. 1 ст. 1 КК РФ, - підлягають включенню до цього Кодексу". Як зазначалося в томі 1 цього курсу, крім кодифікованого Кримінального кодексу в Російській Федерації немає поза його функціонуючих норм. У зарубіжних системах крім кодексів діють військове кримінальне право, адміністративно-кримінальні та кримінально-правові норми, що знаходяться в законах, наприклад, про охорону навколишнього природи, про землю, про неповнолітніх, про атомну енергію. Там досить умовно законодавець поділив кримінальне право на кодифіковане і додаткове (некодіфіцірованное). Скільки в останньому знаходиться кримінально-правових норм, не знає ніхто. Потреба в некодифицированного законодавстві пояснюють неможливістю, нібито, охопити і описати всі спеціальні ознаки бланкетну норму Кодексу.
  Російське кримінальне законодавство вирішує проблему бланкетну норму Особливої частини Кодексу введенням в диспозиції норм крімінообразующіх ознак: збитку, способу вчинення діяння, мотивів і цілей злочину, спеціального суб'єкта, групи. Їх наявність дозволяє відмежувати кримінальне законодавство від некримінального. За інформацією про ознаки окремих елементів складів належить звертатися до відповідного спеціального законодавства.
  Іноді, правда, виникають колізії. Якщо некримінальних законодавство не має статусу федерального закону, вирішити їх простіше: примат за Кодексом. Однак у випадку рівноцінності законів, наприклад кримінального та цивільного кодексів, верховенство встановити непросто. Така колізія, зокрема, виникла між Кримінальним та Цивільним кодексами у визначенні хабарництва по першому і дарування по другому. Останній (див. ст. 575) допускає дарування звичайних подарунків, вартість яких не перевищує п'яти мінімальних розмірів оплати праці. Кримінальний кодекс в нормі про хабарництво вказує великий розмір хабара, але не визначає "середній" або "невеликий". Є колізії між Кодексом та міжнародними правилами щодо поняття "незаконний обіг наркотичних засобів", щодо переліку останніх і їх великих і особливо великих розмірів, що впливають на кримінальну відповідальність. Видається, що все суто кримінально-правові відносини повинні регулюватися кримінальним законодавством.
  У Кримінальному кодексі РФ відсутня глава про тлумачення термінів. Тлумачення термінів дають Кримінальні кодекси республіки Узбекистан 1994 р. і Республіки Білорусь. Що міститься в кінці узбецького кодексу розділ восьмий "Правове значення термінів" пропонує поглавний тлумачення 45 термінів від "бездіяльності" до "господарюючий суб'єкт". Такий підхід слід визнати успіхом узбецьких розробників. Розділ досить вдалий і визволив текст Кодексу від толковательной приміток, якими рясніє Кримінальний кодекс РФ.
  Примітки до норм - не кращий техніко-законодавчий прийом. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь толковательной примітки поміщає і до конкретних статей, і на початку ряду глав. Наприклад, у примітці до гл. 24 "Злочини проти власності" даються поняття розкрадання, його повторності, значного розміру, діяльного каяття і т.д. Примітка до гл. 26 "Злочини проти екологічної безпеки і природного середовища" містить поняття даних злочинів та їх великих розмірів. Крім того, у ст. 14 білоруського Кодексу мається тлумачення таких термінів, як "близькі родичі", "посадова особа", "малолітні, корисливі та хуліганські спонукання" і ін Тим самим Кодекс реалізував вимога п. 2 ст. 3, де сказано: "Норми Кодексу підлягають суворому тлумаченню".
  У зарубіжних кодексах глава про тлумачення термінів нерідко присутній, хоча повнотою не відрізняється. Наприклад, найстаріший європейський Кримінальний кодекс Німеччини 1871 р. містить главу другу "Пояснення термінів". У ній два параграфа - _ 1 "Поняття осіб і речей" і 2 "Злочини і провини". Останній параграф явно до термінів віднести не можна: норма про поняття злочину повинна стояти в числі перших статей будь-якого кодексу. Нові Кримінальні кодекси Франції, Іспанії, Польщі, хоча і не містять загального поняття злочину, але норми про категоризації кримінально караних діянь ставлять на перше місце.
  Значущою законодавчої новацією федерального нормотворчості останнього часу є те, що закони починаються зі статті про тлумачення використовуються в них понять. Так, Федеральний закон від 17 липня 1999 р. "Про основи охорони праці в Російській Федерації" * (8) в ст. 1 роз'яснює такі основні поняття, як "охорона праці", "умови праці", "шкідливий виробничий фактор", "небезпечний виробничий фактор", "безпечні умови праці" та ін Зрозуміло, що такі легальні тлумачення спеціальних понять і термінів надають безцінну допомогою у тлумаченні та застосуванні бланкетну норму, таких, наприклад, як: "Порушення правил охорони праці" (ст. 143 КК), "Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років" (ст. 145 КК), "Порушення правил безпеки при веденні гірських, будівельних або інших робіт" (ст. 216 КК), "Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних об'єктах" (ст. 217 КК).
  При розробці проектів Кримінального кодексу РФ пропонувалося ввести главу про тлумачення термінів. Проте досягти одностайності в тому, скільки термінів слід тлумачити і яким чином, не вдалося. Тому розробники поки відмовилися від цієї мети. Зіставлення численних коментарів Кодексу підтверджує обгрунтованість такого рішення. Однак у перспективі главу про тлумачення термінів у Кодекс вносити доведеться. На сьогодні ж легальне тлумачення дається в декількох примітках. Так, примітка 1 до ст. 201 КК роз'яснює ознаки спеціального суб'єкта - особи, що виконує управлінські функції в комерційній або іншій організації. Примітка до ст. 264 КК роз'яснює, що слід розуміти під іншими механічними транспортними засобами. Примітка 1 до ст. 285 КК містить дефініцію посадової особи. Ці толковательной примітки і описові диспозиції більшості кримінально-правових норм в чималому мірою заповнюють прогалину, пов'язаний з відсутністю в Кодексі глави про тлумачення термінів.
  Отже, регламентація кримінально-правових норм в Особливій частині Кримінального кодексу РФ досить багатофункціональна. Загальним гідністю його норм є їх дефінітивний. Вона досягається за допомогою по перевазі описових диспозицій статей, граничного скорочення полісемічності (багатозначності) термінів і стилістичних похибок, системності та логічності. Звичайно, юридико-технічної досконалості Кодексу досягти не вдалося. Тільки одна ілюстрація. У нормах про добровільну відмову і діяльному каятті вживається вираз "якщо в його діях не міститься інше складу злочину". Ця фраза зайва і в нормі про добровільну відмову (див. ч. 3 ст. 31 КК), і в нормах про діяльному каятті. Наявність складу, згідно зі ст. 8 КК, є загальним підставою кримінальної відповідальності для всіх без винятку злочинів. На практиці (що не було спрогнозовано проектантами) вона привела до того, що діяльно раскаявшиеся особи за наявності всіх умов звільнення від кримінальної відповідальності за скоєний ними злочин не звільнялися, якщо мала місце сукупність злочину, від якого особа відмовилася, і якогось іншого злочину . Наприклад, якщо особа, що незаконно зберігав вогнепальну зброю (ст. 223 КК), добровільно його здає в міліцію, а там встановлять, що до цього вона вчинила крадіжку у громадянина паспорта (див. п. 2 ст. 325 КК), то на нього деякі правоохоронці не поширюють дію примітки до ст. 223 КК, що невірно. Врахувавши це, законодавець при внесенні змін до ст. 198 у вигляді доповнення її приміткою 2 застереження "якщо не містить іншого складу злочину", обгрунтовано не зробив. Сказано, що особа, яка вперше вчинила ухилення від сплати митних платежів або податків, звільняється від кримінальної відповідальності "якщо воно сприяло розкриттю злочину і повністю відшкодувала заподіяну шкоду". Або інший приклад. Він стосується ознак таких суб'єктів злочинів, як громадяни. Термін "громадянин" правомірно вживати в значенні громадянин Російської Федерації чи іншої держави. Саме так ст. 12, 13, 275 КК розрізняють громадян РФ, осіб без громадянства, іноземних громадян. Коли ж у тексті Кодексу йдеться про громадянина без цих уточнень, то застосування даного терміну породжує проблеми. Якщо суб'єкт загальний, мається на увазі російський громадянин, на відміну від іноземного, то для його позначення використовується термін "особа". Так надолужити і писати, як це зроблено в нормі про державну зраду (див. ст. 275 КК). Тому при внесенні змін до ст. 198 КК про ухилення від сплати податків слово "громадянин" було замінено на "фізична особа".
  Доречно зауважити, що й потерпілий від злочину в Кодексі нерідко називається "обличчям". Тим самим створюється термінологічна омонімія, коли в одне слово законодавець вкладає діаметрально протилежний зміст: "обличчя" - суб'єкт злочину і "особа" - потерпілий від злочину.
  Диспозиції кримінально-правових норм, що регламентуються Особливою частиною Кодексу, включають не тільки текст статей, а й заголовки статей, глав і розділів.
  Отже, предмет Особливої частини Кримінального кодексу РФ - це система кримінально-правових норм, диспозиції яких описують конкретні склади злочинів і санкції з конкретними видами і розмірами покарань за них, з толковательной примітками до норм, а також структурування Особливої частини по розділам, главам і статтям .
  Неточно вважати, що предметом Особливої частини є чи не норми, а злочини і їх склади. Наприклад, в одному з підручників "під системою Особливої частини кримінального права розуміється угруповання складів злочинів". Правда, привід для помилок на цей рахунок дає сам Кодекс, озаглавлівая розділи, глави і статті як "злочину". Наприклад, розділ VII іменується "Злочини проти особи". Заголовки статей також свідчать "вбивство", "доведення до самогубства" і т.п. тому більш правильно з точки зору законодавчої техніки вживати вираз "про злочини проти особистості" і т.д. Наприклад, Кримінальний кодекс Іспанії формулює заголовки глави "О. .." тих чи інших злочинах. Так, гл. III називається "Про вимагання", гл. IV "Про крадіжку і угоні засобів пересування", гл. V "Про насильницьке присвоєння" і т.д.
  Російське укладення про покарання кримінальних та виправних 1845 р. в редакції 1885 також вживало оборот "Про злочини". Наприклад, розділ перший називається: "Про злочини, проступки і покарання взагалі"; глава другого розділу другого - "Про бунт проти влади верховної та про державну зраду".
  Кримінальний кодекс РРФСР 1960 р. в Загальній частині теж вживав таке формулювання. Наприклад, глава третя називалася "Про злочин", глава четверта - "Про покарання", глава п'ята - "Про призначення покарання і про звільнення від покарання", глава шоста - "Про примусових заходи медичного та виховного характеру".
_
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття і предмет Особливої частини кримінального законодавства"
 1. § 2. Джерела комерційного права
    поняттями «комерційне право» і «комерційне законодавство». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
 2. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
    поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 3. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
    поняттям відносин у сфері управління. Основним елементом змісту цих правовідносин є обов'язки підприємців, хоча й у сфері управління підприємцям надаються певні правові можливості, які вище були названі організаційно-предпосилочних правами. [1] Обов'язки підприємців у сфері управління носять загальнообов'язковий характер, тобто всі зобов'язані платити
 4. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
    поняття зборів і сходу громадян. Сход згідно ст. 25 Федерального закону 2003 р. - це форма прямої демократії, за допомогою якої жителі реалізують повноваження представницького органу місцевого самоврядування, в тому числі і віднесені до його виключної компетенції. Сходи можуть скликатися тільки в невеликих муніципальних утвореннях з чисельністю жителів не більше 100 осіб. Схід громадян
 5. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    поняття "форма (джерело) права" та процесу нормативного регулювання суспільних відносин. Тим часом зазначені регулятори мають безпосереднє відношення і приналежність до самостійної системі міжнародного публічного права, а в їх визнанні в якості складової частини правової системи Російської Федерації (і в випливає з цього можливості регулювати національні відносини)
 6. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
    поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    поняття рівноцінними. У зв'язку з цим у літературі іноді відзначається, що "єдиною підставою недійсності угод є невідповідність закону або іншим правовим актам (ст. 168 ГК РФ)" * (533). Це зайвий раз підкреслює умовність поділу недійсних угод на зазначені групи, зокрема виділення серед них угод з вадами змісту, які іноді називають незаконними
 8. § 3. Позовна давність
    поняттям права на позов. Право на позов є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу особи * (630). Згідно із загальноприйнятою точкою зору право на позов складається з двох правомочностей - права на пред'явлення позову і
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 10. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
    поняття * (49). Типовими представниками службовців такого роду є працівники міліції, прокуратури, митниці, представники різних інспекцій і т.д. По-третє, необхідно враховувати, що посадова особа виступає в якості такого, а отже, і має право на прийняття актів влади лише при виконанні службових обов'язків. Коло службових обов'язків посадової особи
© 2014-2022  yport.inf.ua