Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Поняття і предмет цивілістичної (цивільно-правовий) науки

Цивільне право як цивільно-правова наука, або цивилистика, - вчення про цивільне право. За кордоном прийнято говорити про цивільно-правовій доктрині. Тут мова йде не про правові норми і не про нормативні акти, а про систему знань - понять, положень і висновків про цивільно-правові явища. Цивільно-правова наука (доктрина) є одна з галузей, гілок правознавства - правової науки. Її (як і її постулати) не можна, отже, змішувати з однойменної галуззю права, сферою законодавства та навчальною дисципліною, бо все це - різнопорядкові, хоча і відомим чином взаємопов'язані явища.
Предметом цивільно-правової науки є як чинне цивільне законодавство та практика його застосування, так і історія його розвитку та досвід цивільно-правового розвитку в зарубіжних правопорядках.
Цивілістика вивчає поняття цивільного права, його місце у правовій системі, його походження та закономірності розвитку, систему і зміст цивільно-правових норм, інститутів і підгалузей, їх роль у правовому оформленні життя суспільства і ефективність їх застосування . З цією метою аналізуються також зміст і особливості самих суспільних відносин, регульованих цивільним правом, у взаємодії з економічною, соціологічною, політологічної, історичної та іншими суспільними науками.
Вітчизняними цивилистами широко вивчається закордонне цивільне право і законодавство, у тому числі в порівняльному плані, використовуються досягнення зарубіжної цивільно-правової думки, особливо досвід функціонування цивільного права в розвинених правопорядках. Важливий предмет їхніх досліджень становить також цивільно-правове оформлення міжнародного торгового (комерційного) обороту, в тому числі утримання та використання правил різних міжнародних конвенцій, загальновизнаних торгових звичаїв, модельних законодавчих актів, що відображають сучасні тенденції економіко-правового розвитку.
Таким чином, предмет цивільно-правової науки значно відрізняється від предмета цивільного права. Тому й розроблені цивілістикою висновки не тільки покояться на догматичному аналізі (тлумаченні) цивільно-правових норм, але і мають набагато ширшу, наукову базу. Цивілістикою розроблено та обгрунтовано наукові положення, правові категорії і конструкції, що дозволяють пояснювати й аналізувати наявні цивільно-правові явища, а до певної міри - прогнозувати їх розвиток і отримувати обгрунтовані знання про нові явища в цій сфері. Так, давно відома конструкція акціонерного товариства дозволяє досить чітко оцінювати як позитивні, так і негативні перспективи використання цієї організаційно-правової форми у російській економіці. Добре вивчені законодавчі моделі права власності, як і різних типів договорів, роблять можливим продуману, а не довільну регламентацію економічної діяльності, введення її в нормальні рамки, відповідні умовам ринкового господарства.
Вироблена цивилистической наукою сукупність знань про цивільно-правові явища становить її зміст. Зазначені знання систематизуються з основних розділів цивілістики, причому ці останні знову-таки не збігаються з системою цивільного права. Так, важливими розділами цивілістичної науки завжди вважалися вчення про цивільне правовідносинах, про правонаступництво у цивільному праві, про цивільно-правової відповідальності, що не мають прямих аналогів в інститутах цивільного права та цивільного законодавства.
Самі по собі положення і висновки правової науки не мають нормативного, загальнообов'язкового характеру (оскільки їм не надається загальнообов'язкова сила, як юстиніянова Дігестам або творам деяких давньоримських юристів класичного періоду за відомим давньоримським закону про цитування 426 р.). Вони являють собою в основному загальновизнані результати досліджень правознавців і спочивають на багаторічній (нерідко багатовікової) практичній перевірці і високий авторитет обосновавших їх вчених. Зазвичай такі положення цивільно-правової науки стають теоретичною базою створення нових правових норм, тобто правотворчості в сфері цивільного права, а сам цей процес також становить предмет вивчення цивілістики.
Цивілістична наука розробляє і такі поняття і категорії, які не знаходять прямого законодавчого втілення, але набувають важливого теоретико-пізнавальне і разом з тим практичне значення. Прикладом цього є поняття громадянського, або майнового, обороту - сукупності угод всіх його учасників і виникають на цій основі їх зобов'язальних відносин, юридично оформляють економічні відносини товарообміну. Відповідно цьому підприємницький оборот - частина цивільного обороту, сукупність відповідних відносин за участю підприємців (професійних учасників майнового обороту).
Таким чином, наука цивільного права являє собою певним чином систематизовану сукупність знань про цивільно-правовому регулюванні суспільних відносин: властивості і закономірності його функціонування та розвитку; способи досягнення його ефективності; засобах отримання нових знань, необхідних для подальшого вдосконалення цивільного права.
Цивільно-правова наука має багатовікову історію. С вже згадуваного часу законодавчого визнання значення наукових праць деяких видатних давньоримських юристів вона пройшла великий шлях, створивши і обгрунтувавши величезне число юридичних категорій і конструкцій, які були сприйняті законодавством і успішно застосовувалися в правопорядках різних держав. Багато з цих досягнень широко використовуються і в сучасному цивільному праві.
Високим рівнем наукових досліджень відрізнялася вітчизняна дореволюційна цивилистика, праці кращих представників якої багато в чому зберегли актуальність і для нашого часу (1). Значний внесок у розвиток цивілістичної думки був внесений радянськими вченими, ідеї яких у ряді випадків не тільки ставали основою законодавчого розвитку, але і в якійсь мірі випереджали його (2). На їх базі в Росії в цілому досить успішно розвиваються сучасні наукові школи.
---
(1) Див: Шершеневич Г.Ф. Наука цивільного права в Росії (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2003. Багато найкращі праці дореволюційних цивілістів, зберегли своє науково-пізнавальне значення, в останні роки перевидані в серії "Класика російської цивілістики", що випускається видавництвом "Статут" під науковою редакцією кафедри цивільного права юридичного факультету МГУ.
(2) Див: Красавчиков О.А. Радянська наука цивільного права. Свердловськ, 1961; Іоффе О.С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР (частини I і II) / / Іоффе О.С. Вибрані праці з цивільного права. З історії цивілістичної думки. Цивільне правове. Критика теорії господарського права (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2000. С. 157 і сл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Поняття і предмет цивілістичної (цивільно-правовий) науки "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 2. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  поняття, що охоплює як товарні знаки, так і знаки обслуговування. Закон визначає товарний знак як позначення, здатне відрізняти товари або послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів або послуг інших юридичних або фізичних осіб. Товарними знаками можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Як бачимо, закон дає
 3. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  понять законодавства та правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і суперечливих. У юридичній літературі відповідальність розглядається в різних аспектах. Перш за все відповідальність може розглядатися в позитивному плані,
 4. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  понять "види договору оренди" і "договори оренди окремих видів майна" * (141). Дійсно, ст. 625 ГК оперує обома зазначеними поняттями. У той же час вона не конкретизує, які з договорів, врегульованих § 2-6 гл. 34 ГК, є видом договору оренди, а які - договором оренди окремого виду майна. Виходячи з назви логічно припустити, що якщо в основу виділення
 5. § 4. Виконання і оспорювання заповіту
  поняття "повний зміст", "основна і постійна допомога" не визначені в законодавстві та є оціночними. Ні однакових критеріїв визначення того, коли той чи інший перерву в наданні змісту порочить факт перебування на утриманні протягом року через відсутність сталості і т.д. Представляється, що встановлення факту перебування на утриманні має здійснюватися в кожному
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  зрозуміти, що за інші незаконні дії, вчинені правоохоронними органами і судами щодо юридичних осіб, держава за ст. 1070 ЦК відповідальності не несе, що явно не узгоджується з правилами глави 18 КПК. * (55) В цілому описаний порядок відшкодування шкоди збігається з особливим порядком відшкодування, який раніше був встановлений Положенням від 18 травня 1981 (зрозуміло, з урахуванням
 7. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 8. 1. Цивільне право як одна з галузей правознавства
  поняттях, категоріях, а його вивчення дозволяє розуміти не тільки зміст, а й сенс цивільно-правового регулювання, грамотно оцінювати і аналізувати переваги і недоліки чинної цивільно-правової регламентації. Цивільне право, що розуміється як цивілістична наука, саме стає основним предметом вивчення в курсі цивільного права. Навчальний курс цивілістики ніколи не 3. Методологія цивільно-правової науки
 9. зрозуміти, спираючись тільки на відповідний цивільно-правовий інститут, наприклад договору поставки. Необхідно враховувати і правове оформлення подальшого транспортування товару, його зберігання, страхування, розрахунків і т.д., а також питання набуття і втрати права власності на товар, тобто весь ланцюжок взаємопов'язаних відносин. Більш того, при укладенні договору поставки товару важливу роль
  4. Наука цивільного права та інші громадські науки
 10. понять і категорій, розроблених теорією держави і права. Це стосується, наприклад, положень про предмет і метод правового регулювання, правовідносинах, понятті юридичної відповідальності та ін Історія держави і права збагачує цивілістикою знаннями про походження і розвиток різних цивільно-правових інститутів. Далі, цивилистика тісно взаємодіє з низкою галузевих правових
  понятий и категорий, разработанных теорией государства и права. Это касается, например, положений о предмете и методе правового регулирования, правоотношении, понятии юридической ответственности и др. История государства и права обогащает цивилистику знаниями о происхождении и развитии различных гражданско-правовых институтов. Далее, цивилистика тесно взаимодействует с рядом отраслевых правовых
© 2014-2022  yport.inf.ua