Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Цивільне право як одна з галузей правознавства

Поняття цивільного права багатозначне. Перш за все, цим терміном позначають відповідну галузь права, тобто сукупність або систему деяких правових норм (право в об'єктивному сенсі). До них відносяться ті норми права, які регулюють відносини майново самостійних, юридично рівних приватних осіб. У цьому аспекті громадянське (приватне) право розглядається як найважливіша складова частина правової системи держави.
Від цивільного права як системи правових норм слід відрізняти цивільне законодавство, яке нерідко змішується або ототожнюється з цивільним правом. Цивільне законодавство охоплює сукупність законів та інших нормативних актів, що містять норми цивільного права. Багато нормативні акти містять одночасно норми різних галузей права, тобто мають комплексний характер. Адже приймаючі їх органи держави керуються істотою відповідних правил, а не їх юридичною природою. Тому норми цивільного права можуть міститися не тільки в нормативних актах з переважною цивільно-правовою природою і, навпаки, в цивільних законах можна зустріти не тільки цивільно-правові норми, а й норми публічного права.
Саме тому не може вважатися окремою галуззю права величезний масив різнорідних юридичних правил (від цивільно-правових до кримінально-правових та конституційно-правових), що містяться в різноманітних комплексних нормативних актах, призначених для регулювання господарської діяльності. Можна говорити про господарському (або вужче - про підприємницький) законодавстві, але безглуздо - про господарський (або підприємницькому) праві.
Терміном "цивільне право" називають також навчальну дисципліну - курс цивільного права. Він являє собою систематизовану інформацію про цивільне право не тільки як про правову галузі, тобто про догми права, але насамперед як про цивілістичній науці, її основних постулатах і категоріях. Курс цивільного права містить узагальнені і систематизовані відомості про цивільно-правові явища, поняттях, категоріях, а його вивчення дозволяє розуміти не тільки зміст, а й сенс цивільно-правового регулювання, грамотно оцінювати і аналізувати переваги і недоліки чинної цивільно-правової регламентації.
Цивільне право, що розуміється як цивілістична наука, саме стає основним предметом вивчення в курсі цивільного права. Навчальний курс цивілістики ніколи не обмежувався змістом норм чинного цивільного законодавства. Його основу становлять положення і категорії цивілістичної науки, в тій чи іншій мірі втілюються в цивільно-правових приписах. Тому вивчення цивільного права передбачає насамперед оволодіння науковими цивілістичні знаннями, а отже, знайомство з поняттям і основами цивілістичної науки.
Таким чином, цивільне право може розумітися як:
- галузь права,
- галузь законодавства,
- правова наука (галузь правознавства),
- навчальна дисципліна.
Всі ці категорії тісно пов'язані, але зовсім не збігаються один з одним. Вони мають різні предмети і методи, а також неспівпадаючі структури.
Цивільне право як одна із галузей об'єктивного права - сукупність правових норм - має в якості предмета певне коло суспільних відносин, на який воно впливає закріпленим у його нормах методом юридичної рівності і самостійності (автономії) учасників. Цивільне законодавство як форма втілення та впорядкування цивільно-правових норм (приписів) вводить їх у загальну систему законодавства для забезпечення єдиного, комплексного і скоординованого правового регулювання. Цивілістична наука як частина наукового знання має своїм об'єктом цивільно-правові явища в усьому їх різноманітті (у тому числі в різних правопорядках) і в історичному розвитку, прагнучи добувати і обгрунтовувати нову інформацію про них способами, притаманними науковому пізнання суспільних явищ. У курсі цивільного права на базі засвоєння положень цивілістичної науки вивчаються зміст і практика застосування чинного цивільного права та цивільного законодавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Цивільне право як одна з галузей правознавства "
 1. § 2. Джерела комерційного права
  цивільному кодексі і ряді спеціальних нормативних актів, присвячених тим чи іншим інститутам комерційного права, що відповідає, на наш погляд, сучасної тенденції розвитку комерційного законодавства. Вибір того чи іншого варіанту систематизації комерційного законодавства залежить від волі та інтересів законодавця, що формує цю систему з урахуванням конкретної економічної та
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  цивільне право (за вид. 1902 р.). У 2 ч. М., 1997. Ч. 1. С. 33; Покровський І.А. Історія римського права (за вид. 1917 р.). СПб., 1998. С. 129; Дождев Д.В. Римське приватне право. М., 1996. С. 1. * (3) Див: Шершеневич Г.Ф. Загальна теорія права (за вид. 1910-1912 рр..). У 2 т. М., 1995. Т. 2. С. 165. * (4) Детальніше див: Новицький І.Б. Історія радянського цивільного права. М., 1957. С. 25 і слід.;
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  цивільне право. У 2 ч. М., 1997. Ч. 2. С. 225. * (6) Див: Покровський І.А. Указ. соч. С. 423-424. * (7) Див: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 133 (автор глави - І.Б. Новицький). * (8) Детальніше див: Рівний В.В. Договір купівлі-продажу (нарис теорії). Іркутськ, 2003. С. 59-79. * (9) "Зобов'язання, - вчив Гай, - виникають шляхом простого угоди між
 4. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  цивільного права. Розділ I. ВСТУП У ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО Тема 1. Поняття приватного права Приватне і публічне право. Цивільне право як приватне право. Зміст і основні особливості приватноправового регулювання. Приватне право як ядро правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки. Приватне право в Росії. Система російського приватного права. Приватне право в зарубіжних
 5. 3. Принципи цивільного права
  цивільного права ця обставина має особливо важливе значення, бо воно частіше інших галузей стикається з такими ситуаціями. Справа не тільки в тому, що воно зазвичай містить загальні правила, в яких неможливо передбачити всі деталі надзвичайно різноманітних і складних майнових і немайнових відносин. дозволительного характер цивільно-правового регулювання, розрахований на
 6. 2. Поняття і предмет цивілістичної (цивільно-правовий) науки
  цивільно-правова наука, або цивилистика, - вчення про цивільне право. За кордоном прийнято говорити про цивільно-правовій доктрині. Тут мова йде не про правові норми і не про нормативні акти, а про систему знань - понять, положень і висновків про цивільно-правові явища. Цивільно-правова наука (доктрина) є одна з галузей, гілок правознавства - правової науки. Її (як і її
 7. 3. Різногалузеві договори
  цивільно - правовими існують договори, які використовуються за межами зазначеної галузі. Всі вони є угодами, спрямованими на виникнення набору прав і обов'язків, які становлять у сукупності правовідносини, породжене угодою. Основи цивільного законодавства 1991 р. (п. 3 ст. 1) передбачили, що до сімейних, трудових відносин та відносин за
 8. 10. Дія норм про договори по особам
  цивільного законодавства, які визначають, як повинні укладатися договори, які права і обов'язки складають їх зміст, яка відповідальність настає в разі порушення договору та ін, в принципі адресовані будь-якому учаснику цивільного обороту. Однак наведене правило знає і винятки. Зрештою сенс таких винятків зводиться до того, що деякі договірні моделі
 9. 6. Загальні положення про договір страхування
  цивільну відповідальність перед іншими особами за свій рахунок або за рахунок зацікавлених осіб. У ст. 927 (п. 3) ГК особливо виділено обов'язкове страхування життя, здоров'я та майна громадян за рахунок коштів, які надаються з відповідного бюджету. Іменований "обов'язковим державним страхуванням", цей останній вид страхування, що відрізняється, крім джерела коштів для
 10. 1.1 . Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  цивільного законодавства / / Правознавство. 1972. N 6; Богуславський М.М., Поздняков В.С. Джерела права - експортно-імпортні операції. Правове регулювання. М.: Міжнародні. відносини, 1970. С. 29 - 37; Поздняков В.С. Джерела права / / Правове регулювання відносин по зовнішній торгівлі СРСР. М.: Міжнародні. відносини, 1985. С. 7 - 22; Він же. Міжнародні договори і національне право,
© 2014-2022  yport.inf.ua