Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття, ознаки та цеді. Покарання. Відмежування кримінального покарання від інших різновидів юридичної відповідальності


Поняття уг.ого наказ-ия
Ст. 43 КК - "Покарання - міра гос. Примусу, що за вироком суду. Покарання застосовується до обличчя, визнаному винним у соверш-і переступив-я, і полягає в передбаченому цим кодексом лиш-і або обмеженні прав і свобод цієї особи". У ст. 44 - 59 чинного КК РФ перераховані всі заходи примусу, які є наказ-ием. Причому інші заходи примусового впливу не мають сили уг.ого наказ-ія.Среді наказ-ий передбачено різний рівень пр.огра-жений.
Cт. 6 чинного КК, розкриваючи принцип справедливості, у частині першій обумовлює, що: "наказ-ие і інші заходи уг.о-пр.вого хар-ра, що підлягають застосуванню до особи, яка вчинила злочин-е, повинні бути справедливими, т.е . відповідати тяжкості переступив-я, обстоят-вам його соверш-я і особистості віновногоВ частини першої ст. 44 КК РФ законодавець знову закріпив полож-е, що ця "міра гос-венного примусу призначається тільки за вироком суду".
Відмінні ознаки уг.ого наказ-ия, на підставі кіт-их виявлено. його відмінність від інших видів гос-венного примусу: 1) засудження особи, винної у соверш-і прест-ого діяння, від імені д- ва; 2) найбільша гострота репресії 3) застосування наказ-ия тільки до осіб, винних у соверш-і переступив-я; 4) можл-ть застосування уг.ого наказ-ия лише за вироком суду; 5) судимість - наслідок, притаманне лише уг.ому наказ-ію.
Цілі уг.ого наказ-ия.:
КК РФ опред-ет мети наказ-ия в ч. 2 ст. 44 - Покарання застосовується з метою відновлення соціальної справедливості, а також виправлення засудженого і попередження соверш-я нових переступив-й. Наказ-ие не має на меті заподіяння фіз-їхніх страждань або приниження людської гідності ". Одна з осн-их функцій наказ-ия - попередження, що застосовується до конкр-ому особі за вчинений злочин-е. Наказ-ие як форма гос-венного примусу має бути пов'язане з обмежувальним полож-ем карального впливу. У міру стабілізації заг-ва метушня-ет необхідність розвитку заходів виховного впливу на засуджених. Саме тому осн-ой соціальною функцією наказ-ия слід вважати його попереджувальну функцію, що входить в якості складової частини в сис-му заходів боротьби з прест-остю.
Ознаки, що визначають сутність-1) покарання-реакція д-ва на винне досконале суспільно небезпечне діяння 2) м.б. передбачено тільки КК 3) застосовується тільки до фізичної особи, яка досягла віку кримінальної відповідальності і осудної 4) винне вчинила злочин 5) призначається судом 6) тягне судимість
За цими ознаками відрізняють кримінальне покарання від подібних з ним видів держ. примусу.
Ознаки, що визначають зміст-1) Покарання-міра гос.прінужденія, тобто засіб досягнення цілей 2) примусова мерапредставляет собою позбавлення або ограні4еніе прав
Ознаки, що визначають форму покарання-1) не може мати форму тортури 2) здійснюється у формах, передбачених ст.44
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття, ознаки та цеді. покарання. Відмежування кримінального покарання від інших різновидів юридичної відповідальності "
 1. 1. Поняття договору зберігання
  ГК називає зберіганням договір, за яким одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності (п. 1 ст. 886) . Договір зберігання - різновид договору послуг. Як відзначав свого часу Г.Ф. Шершеневич, "зберігання речі представляє особливого роду послуги, особисте дію, і з цього боку поклажа наближається до особистого
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Стаття 105. Вбивство Коментар до статті 105
  Відповідно до закону під вбивством розуміється протиправне умисне заподіяння смерті іншій людині. Це визначення, вперше закріплене в російському кримінальному законі, дозволяє успішно вирішувати питання відмежування даного злочину від самогубства , заподіяння смерті з необережності, правомірних випадків заподіяння смерті (наприклад, у стані необхідної оборони) та знищення
 4. Стаття 127-1. Торгівля людьми Коментар до статті 127.1
  В основі розглянутого кримінально-правової заборони лежать норми міжнародного права. Поняття торгівлі людьми розкривається в ст. 3 Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р., в відповідно до якої "торгівля людьми" означає
 5. Стаття 12. Обов'язки поліції
  Коментар до статті 12 Перераховані в цій статті та інші обов'язки поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаною посадою виконують співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Порядок реалізації даного обов'язку врегульовано Інструкцією про порядок прийому, реєстрації та дозволу в органах внутрішніх справ Російської Федерації
 6. § 1. Тема адміністративно-владного примусу у творчості російських юристів
  Становленню російського адміністративного права передував тривалий період генезису, початковим етапом якого була рецепція в наукової та викладацької діяльності Росії німецької концепції «поліцейського права». Під предметом науки поліцейського права розумілося вивчення суспільних відносин в сфері державного управління. Термін «поліція» (від грец. politeia - держава)
 7. § 2. Кореляція проступків і злочинів по дореволюційному російському праву
  Відповідальність за незначні проступки в Росії кінця XIX в. регламентувалася різними актами. Деякі з них передбачали санкції залежно від станової приналежності правопорушника. Так, згідно з Лісовим статутом (вид. 1876 р. в ред. 1890 р., додаток до ст. 1, прямуючи.) , а також Зводом законів Російської імперії (т. VIII, ч. 1) стягнення і покарання за порушення
 8. Глава 5. ДУАЛІЗМ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Може бути, жодна інша проблема не важлива так для розуміння власності і права в цілому, як проблема дуалізму цивільного права, тобто поділу його на речові і зобов'язальні права та інститути. --- --- Речове право, як прийнято вважати, надає безпосереднє панування над річчю, тобто дає можливість впливати на річ і (або) виключати чуже
 9. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  За десятиліття, що минув з першого видання книги, тема співвідношення віндикації з реституцією придбала велику популярність і стала чи не найпоширенішим предметом наукових досліджень початківців цивілістів. З'явилося багато робіт, присвячених цим темам. прояснить та практичні аспекти застосування норм про реституцію. Це вже не дає підстав розцінювати проблематику реституції як
 10. 3. Злочин - суспільно небезпечне діяння
  Злочинним є лише таке діяння, яке за змістом суспільно небезпечно. Суспільна небезпека становить найважливіше соціальне (матеріальне) властивість злочину. Суспільна небезпека, шкідливість діяння виражаються в заподіянні або створенні загрози заподіяння шкоди охоронюваним КК інтересам. Чи не становить суспільної небезпеки через малозначність діяння, згідно з ч. 2 ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua