Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття, ознаки та значення складу злочину. Кримінально-правове значення видів складів

.
Поняття складу переступив-я. Необхідні (обязат.) ознаки.
"Підставою уг.ой відповідь-і явл. Соверш-е діяння, яке містить всі ознаки складу переступив-я, передбаченого КК".
Склад переступив-я - це сукупність. обов'язкових об'єктивних і суб'єктивних ознак, встановлених законом, що характеризують заг-о небезпечне діяння як переступив-е.
Ознака складу переступив-я - це конкр-ая законод-ая характеристика наи> істотних властивостей переступив-я. Ознаки характеризують відмінні риси переступив-я і дозволяють відмежувати 1 склад від іншого.
Ознаки складу діляться на 4 групи: а) характеризують об'єкт переступив-я, б) характеризують об'єктивну сторону; в) характеризують суб'єктивну сторону; г) що характеризують суб'єкт переступив-я.
Обов'язкові ознаки - це ознаки, властиві всім конкр-им складам переступив-й. Елементи: а) для характеристики об'єкта переступив-я - заг-ті отнош-я, на кіт-ті зазіхає переступив-е; б) для характеристики об'єктивної сторони - заг-о небезпечне діяння (дія або бездіяльність), в) для характеристики суб'єктивної боку - вина (у формі умислу або необережності); г) для характеристики суб'єкта - фіз-ое обличчя, осудність і вік, по досягненні кіт-ого можлива уг.ая відповідь-ь за дане переступив-е.
Ознаки, що характеризують об'єкт і об'єктивну сторону переступив-я, відображають явища об'єктивної дійсності і називаються об'єктивними ознаками. Ознаки, що відносяться до характеристики суб'єктивної сторони і суб'єкта, відображають суб'єктивні особливості особи, яка вчинила злочин-е, тому називаються суб'єктивними ознаками.
Об'єкт переступив-я - це те, на що посягає переступив-е.
Об'єктивна сторона переступив-я - це зовнішній прояв переступив-я в об'єктивній дійсності. (Що можна сприйняти через слух, зір, дотик, нюх і смак.)
Суб'єктивна сторона - психічна діяльність особи в момент соверш-я переступив-я або пов'язана непоср-о з переступив-ем. (Вина).
Суб'єкт переступив-я - це особа, яка вчинила злочин-е, (громадяни РФ, іноземні громадяни або особи без громадянства, осудні і досягли опред-ого віку).
Факультативні ознаки - ознаки, властиві не всім складам, а тільки некіт-им з них. (При конструюванні тільки окремих складів).
Факультативні ознаки можуть: а) для об'єкта - додатковий об'єкт, предмет переступив-я, б) для об'єктивної сторони - заг-о небезпечні наслідки, причинний зв'язок ', спосіб, час, місце, обстановка, знаряддя і засоби соверш-я переступив-я; в) для суб'єктивної сторони - мотив, мета, емоції; г) для суб'єкта - спец-ий суб'єкт.
Види складів переступив-ї
Класифікація складів: а) ступінь заг-ої небезпеки переступив-й; б) структура складу; в) конструкція складу.
1.По ступеня заг-ої небезпеки можна виділити чотири види складів: а) осн-ой склад; б) склад з пом'якшуючими обстоят-вами; в) склад з обтяжуючими обстоят-вами; г) склад з особливо обтяжуючими обстоят-вами.
За структурою, тобто за способом опису: а) простий; б) складний; в) альтернативний.
Простий склад: 1) ознаки 1 об'єкта; 2) об'єктивна сторона характеризується 1 діянням (діянням, направ-им на лиш-е життя), одним заг-о небезпечним наслідком, 3) суб'єктивна сторона включає 1 форму провини.
Складний склад: 1) називаються 2 об'єкта, 2) ознаки кількох дій, 3) кількох наслідків.;
Альтернативний склад явл. разнові-ю складного складу, коли закон визнає переступив-ем соверш-е будь-яких перерахованих в диспозиції норми дій, хоча б одного з них.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття, ознаки та значення складу злочину. Кримінально-правове значення видів складів "
 1. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 3. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
  Поняття договору. Термін "договір" є одним з ключових в цивільному праві. Разом з тим він має кілька значень. По-перше, під договором розуміється угода, що досягається учасниками цивільного обороту, про виникнення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. У цьому сенсі договір являє з себе різновид угод * (1144), які, в свою чергу,
 4. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
  Поняття товарного знака і знака обслуговування. Під товарним знаком в російському праві традиційно розуміється умовне позначення, яке поміщається на своєї продукції, її упаковці або супровідної документації і є довільним по відношенню до даної продукції, тобто не виступає для останньої в якості необхідного назви, загальноприйнятого терміну або описового поняття. Іншими
 5. 2. Свобода договорів
  Свобода договорів разом з рівністю учасників цивільних відносин і рядом інших принципів відноситься ст. 1 ГК до числа основних засад цивільного законодавства. Всі вони тісно пов'язані між собою. Немає сумнівів у тому, що свобода договорів перетвориться на фікцію, якщо тільки всі інші основні принципи не будуть реалізовані в цивільному законодавстві та практиці його застосування. Сенс
 6. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 7. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. --- ---
 8. Стаття 331. Поняття злочинів проти військової служби Коментар до статті 331
  У ст. 331 КК РФ наведено поняття злочинів проти військової служби. У КК РФ це єдине визначення поняття злочинів, виділених із сукупності інших злочинів по об'єкту посягання. Відповідно до зазначеної норми злочинами проти військової служби визнаються передбачені главою 33 КК РФ злочини проти встановленого порядку проходження військової служби, вчинені
 9. § 4. Принцип справедливості
  Стаття 6 КК РФ говорить: "1. Покарання й інші заходи кримінально -правового характеру, застосовувані до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. 2. Ніхто не може нести кримінальну відповідальність двічі за одне і те ж злочин ". Принцип
 10. Глава 9 Обов'язкові тактичні операції при розслідуванні злочинів
  Нагадаємо, що під тактичної операцією ми розуміємо систему слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів і реалізованих при їх виробництві тактичних прийомів, спрямовану на досягнення певної локальної завдання розслідування злочинів, вирішення якої з урахуванням виду розслідуваного злочину і ситуації його розслідування іншим чином неможливо або нераціонально.
© 2014-2022  yport.inf.ua