Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і зміст зобов'язань за розрахунками платіжними дорученнями

Розрахунки платіжними дорученнями (банківський переказ) - найбільш часто застосовувана в майновому обороті форма безготівкових розрахунків. У деяких правовідносинах використання такої форми розрахунків носить пріоритетний характер. Наприклад, у відносинах з поставок товарів покупець оплачує товари, що поставляються з дотриманням порядку і форми розрахунків, передбачених договором поставки. Якщо ж угодою сторін порядок і форма розрахунків не визначені, то розрахунки здійснюються платіжними дорученнями (ст. 516 ЦК).
При розрахунках платіжними дорученнями банк бере на себе обов'язок за дорученням платника за рахунок коштів, що знаходяться на його рахунку, перевести певну суму на рахунок зазначеного платником особи в цьому чи іншому банку у строк, передбачений законом або встановлюваний відповідно з ним, якщо коротший строк не передбачено договором банківського рахунку або не визначається застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту (п. 1 ст. 863 ЦК) (1).
---
(1) М.М. Агарков визначав банківський ("банковий") переклад як "договір, за яким кредитна установа зобов'язується сплатити в іншому місці через свою філію або через свого кореспондента, за рахунок контрагента, останньому або іншій особі певну суму грошей" (див.: Агарков М.М . Основи банківського права. Вчення про цінні папери. М., 1994. С. 136).
При розрахунках платіжними дорученнями за загальним правилом встановлюються зобов'язання:
- між платником - власником рахунку (кредитор) та обслуговуючим його банком (боржник);
- між банком, який прийняв платіжне доручення клієнта, та іншими банками, залученими зазначеним банком для здійснення банківського переказу;
- останній залучений банк у правовідносинах з банківського переказу має самостійне зобов'язання перед одержувачем грошових коштів , що випливає з договору банківського рахунку, по зарахуванню всіх надійшли на його адресу грошових коштів на банківський рахунок одержувача (власника).
Проте можлива й інша структура правових зв'язків при здійсненні розрахунків платіжними дорученнями. По-перше, використання банківського переказу можливо не тільки при міжбанківських розрахунках, а й у системі одного банку. По-друге, не виключається можливість здійснення переказу грошових коштів на рахунок самого платника, відкритий як у банку, що почало переклад, так і в іншому банку за його платіжним дорученням. Нарешті, доручення про переказ грошових коштів може бути прийнято банком і від особи, з якою відсутні договірні відносини банківського рахунку. Однак і в цьому випадку виконання такого платіжного доручення має підкорятися правилам, визначеним ЦК, якщо інше не передбачено законом або банківськими правилами або не буде суперечити суті цих відносин (п. 2 ст. 863 ЦК).
Відповідно до п. 3.1 Положення N 2-П платіжним дорученням є розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому банку.
З використанням платіжних доручень можуть проводитися перерахування грошових коштів з метою оплати товарів, робіт або послуг; повернення (надання) позики чи кредиту та сплати відсотків за ним; сплати податкових та інших обов'язкових платежів до бюджетів і в позабюджетні фонди; здійснення інших грошових платежів. Згідно з правилами Положення N 222-П громадяни (фізичні особи) можуть використовувати платіжні доручення для перерахування коштів, у тому числі при розрахунках, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. За договором банківського рахунку, власником якого виступає громадянин, банку може бути надано право на періодичне перерахування коштів з поточного рахунку. У цьому випадку платіжні доручення складаються банком.
Платіжне доручення приймається банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку платника. З цієї точки зору платіж по ньому не гарантується. Виняток становлять платіжні доручення громадян на перерахування грошових коштів з поточного рахунку при розрахунках, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, які приймаються банком до виконання тільки за наявності коштів на поточному рахунку.
Після перевірки правильності заповнення та оформлення платіжних доручень в них проставляється дата надходження до банку. Один з примірників платіжного доручення повертається платнику як підтвердження прийому платіжного доручення до виконання. При відсутності або недостатності коштів на рахунку платника за тієї умови, що договором банківського рахунку не передбачена оплата розрахункових документів понад залишків грошових коштів на рахунку, платіжні доручення вкладаються у картотеку по позабалансовому рахунку N 90902 "Розрахункові документи, не сплачені в строк". У цьому випадку оплата платіжних доручень провадиться в міру надходження грошових коштів на рахунок платника.
Платіжні доручення, отримані банком, повинні виконуватися в порядку черговості, встановленої ст. 855 ЦК (п. 3 ст. 864 ЦК). У зв'язку з цим необхідно підкреслити, що платіжні доручення на переказ коштів контрагенту за договором відносяться до платіжних документів, які при недостатності коштів на рахунку платника для задоволення всіх пропонованих до нього вимог виконуються банком лише після списання з рахунку платника коштів з метою задоволення вимог за виконавчими листами судів і платіжних документів попередніх черг.
Принципове значення має термін виконання зобов'язань банку з переказу грошових коштів на підставі платіжного доручення платника. Він обчислюється з моменту отримання банком такого платіжного доручення до надходження відповідної грошової суми в банк одержувача і повинен визначатися законом або встановлюватися згідно з ним. В даний час терміни здійснення безготівкових розрахунків визначаються Банком Росії (ст. 80 Закону про Банк Росії). Однак загальний термін безготівкових розрахунків не повинен перевищувати двох операційних днів у межах території одного суб'єкта РФ і п'яти операційних днів у межах РФ.
У відповідності з договором банківського рахунку або застосовуваними в банківській практиці звичаями ділового обороту може бути визначений більш короткий термін для переказу грошових коштів на підставі платіжного доручення платника. Можливість встановлення в названому порядку більш тривалого терміну, аніж передбачений законодавством і виданими відповідно до нього банківськими правилами, виключається.
Необхідною умовою прийняття банком платіжного доручення є його відповідність вимогам, що пред'являються до змісту і форми платіжного доручення. Такі вимоги встановлюються Центральним банком РФ і в даний час визначаються правилами Положення N 2-П.
Відповідно до п. 2 ст. 864 ЦК банк має можливість уточнити зміст платіжного доручення у випадках, коли воно не відповідає вимогам, що пред'являються до його змістом і формою, шляхом направлення платнику запиту негайно після одержання від нього платіжного доручення. Передбачається, що термін для відповіді платника на такий запит банку буде встановлений законом або банківськими правилами, а до цього моменту слід виходити з того, що відповідь має бути дана платником у розумний строк, тривалість якого має визначатися виходячи з місця розташування рахунку, наявності комунікаційних зв'язків та інших конкретних обставин. У разі неотримання банком відповіді на свій запит протягом встановленого (або розумного) строку банк отримує право залишити платіжне доручення без виконання і повернути його платникові. Правда, інше може бути передбачено законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами або договором між банком і платником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і зміст зобов'язань за розрахунками платіжними дорученнями "
 1. § 4. Правовий режим цінних паперів
  поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можливі тільки при його пред'явленні. З наведеної дефініції з очевидністю випливає цілий ряд характерних рис цінного паперу.
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  поняття способів захисту, можна зробити висновок, що до них належать, наприклад, ті способи забезпечення зобов'язань, які в разі їх реалізації при невиконанні чи неналежному виконанні зобов'язань призводять до відновленню становища, яке існувало до порушення права: звернення стягнення на заставлене майно - ст. 349 ГК; утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК;
 4. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  поняття кредитної організації дається у ч. 1ст. 1 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»: «кредитна організація - юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку Російської Федерації (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим
 5. § 3. Активні операції комерційних банків
  поняттю власних коштів (капіталу) стосовно кредитної організації »[3]. Цілям контролю за діяльністю комерційних банків служить певна система бухгалтерського обліку активних банківських операцій. У балансі банку їх активи групуються залежно від рівня ризику та ліквідності активів. Виділяються основні шість груп розміщених коштів в активі балансу комерційного банку:
 6. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
  поняття «місце знаходження юридичної особи» в законі не визначено, необхідно керуватися нормою п.2 ст. 54 ЦК, що передбачає, що «місце знаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, якщо відповідно до закону в установчих документах юридичної особи не встановлено інше». При цьому, «враховуючи, що відповідно до статті 8 Федерального
 7. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  поняттям "майно" можуть охоплюватися речі, гроші та цінні папери (п. 1 ст. 302, п. 1 ст. 307 ЦК). У ряді випадків майном називаються не тільки перераховані вище об'єкти, а й майнові права (ст. 18, п. 1 ст. 56 ЦК). Нарешті, поняття "майно" може позначати всю сукупність готівкових речей, грошей, цінних паперів, майнових прав, а також обов'язків суб'єкта (п. 2 ст. 63 ЦК). В
 8. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  поняття позадоговірної відповідальності більш широке і включає в себе крім деліктної відповідальності й інші випадки настання відповідальності за відсутності договорів. Наприклад, внедоговорной буде відповідальність за неподання транспортних засобів відповідно до прийнятої заявкою (замовленням). Оскільки деліктна відповідальність як різновид позадоговірної відповідальності найбільш часто
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  поняття суто економічне, її формальний показник - суспільно необхідні витрати праці. Вони формують суспільну вартість товару, яка, в свою чергу, впливає на його ринкову ціну. Відплатність - поняття економічне за змістом і юридичне за функціями, її формальний показник - ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання,
 10. § 7. Розрахункові зобов'язання
  зміст і форма платіжного доручення не відповідає вимогам закону і банківських правил * (714); - якщо на рахунку платника немає коштів * (715). Дії банку по виконанню платіжного доручення складаються в перерахуванні зазначеної в ньому суми грошей в банк одержувача для зарахування на рахунок, зазначений у ньому (п. 1 ст. 865 ЦК). Перерахування коштів означає виконання банком декількох
© 2014-2022  yport.inf.ua