Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

1. Права та обов'язки виконавця

Відповідно до ст. 779 ГК основним обов'язком виконавця є надання за завданням замовника послуги (послуг). На відміну від підрядника виконавець надає послуги замовнику не за свій ризик. У зв'язку з цим положення ст. 705 ЦК не можуть застосовуватися до договору возмездного надання послуг. Це пояснюється специфікою результату послуги, який носить нематеріальний характер. Ризик неможливості виконання договору возмездного надання послуг відповідно до п. 3 ст. 781 ЦК, тобто неможливість виконання, що виникла за обставинами, за які жодна із сторін не відповідає, за загальним правилом несе замовник. Він зобов'язаний у цьому випадку відшкодувати виконавцеві фактично понесені ним витрати, якщо інше не передбачено законом або договором возмездного надання послуг.
Враховуючи особливості результату послуги, відсутня необхідність спеціального регулювання питання про ризик щодо майна, що використовувався для її надання. Ризик його випадкової загибелі або пошкодження згідно із загальним правилом ст. 211 ГК несе його власник, якщо інше не передбачено законом або договором.
Оскільки послуги виявляються виконавцем за завданням замовника, до відносинам за договором возмездного надання послуг може за окремими винятками застосовуватися ст. 716 ГК. Отже, виконавець зобов'язаний негайно попередити замовника і до отримання від нього вказівок призупинити надання послуги, якщо їм будуть виявлені або можливі несприятливі для замовника наслідки виконання його вказівок про спосіб надання послуги, або інші не залежні від виконавця обставини, які загрожують досягненню результату послуги, або створюють неможливість завершення її надання в строк.
Виконавець, не попередив замовника про ці обставини або продовжив надання послуги, не чекаючи закінчення зазначеного в договорі терміну (а за його відсутності - розумного строку для відповіді на попередження) або незважаючи на своєчасне вказівка замовника про припинення надання послуги, не вправі при пред'явленні до нього або їм до замовника відповідних вимог посилатися на зазначені обставини.
У свою чергу, якщо замовник, незважаючи на своєчасне і обгрунтоване попередження з боку виконавця про зазначені обставини, в розумний строк не змінить вказівок про спосіб надання послуги або не прийме інших необхідних заходів для усунення обставин, що загрожують досягненню її результату, виконавець має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих його припиненням збитків.
Якість наданої послуги є найважливішу характеристику предмета договору возмездного надання послуг. Тому у випадках, коли послуга надана з відступами від умов договору або з іншими недоліками, які роблять результат її надання непридатним для передбаченого в договорі використання або за відсутності в договорі відповідної умови непридатності для звичайного використання, замовнику надається ряд можливостей, які забезпечують належну якість послуг, що надаються .
З урахуванням специфіки послуг у разі неякісного їх надання можуть застосовуватися деякі наслідки, зазначені в ст. 723 ГК. Замовник має право, якщо інше не встановлено законом або договором, за своїм вибором вимагати від виконавця:
- або відповідного зменшення встановленої за надання послуги ціни;
- або безоплатно надати послугу заново з відшкодуванням замовникові завданих простроченням виконання збитків.
Що стосується вимог безоплатного усунення недоліків у розумний строк або відшкодування витрат замовника на усунення недоліків, коли його право усувати їх передбачено в договорі, то вони можуть застосовуватися тільки в окремих випадках. Застосування таких наслідків пов'язане з існуванням можливості усунути відступи від умов договору в ході надання послуги. У зв'язку з цим представляється можливим, наприклад, вимагати переселення туриста в готель того класу, який вказаний в договорі, якщо туристичне агентство надало йому проживання в готелі нижчого класу. Однак надання замовнику помилковою консультації або викривленої, недостовірної інформації не дозволяє застосувати до цих видів послуг розглядаються наслідки в силу того, що замовник отримує уявлення про це тільки після завершення надання послуги.
Якщо відступи від умов договору надання послуг чи інші недоліки результату наданої послуги у встановлений замовником розумний строк не були усунуті або є суттєвими (1), замовник має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих збитків.
---
(1) Про зміст поняття "істотний недолік" див. § 1 гл. 47 т. III цього підручника.
Таким чином, точно так само, як і за договором підряду, наслідки неналежної якості результату наданих послуг у договорі возмездного надання послуг розрізняються залежно від характеру виявлених недоліків. У тому випадку, коли недоліки не є суттєвими (прості недоліки), закон надає замовнику право скористатися одним із заходів оперативного впливу, перерахованих в п. 1 ст. 723 ГК. Якщо ж замовник виявляє суттєві недоліки, наявність яких не дозволяє досягти мети договору надання послуг, то йому надається право на відшкодування завданих збитків, тобто можливість застосування до підрядника заходів майнової відповідальності (1).
---
(1) Як щодо договору підряду, так і щодо договору надання послуг закон визнає можливість узгодження сторонами умов про звільнення виконавця від відповідальності за певні недоліки. Тому дія п. 4 ст. 723 ГК повністю поширюється на відносини між виконавцем і замовником за договором возмездного надання послуг.
Оскільки, як зазначалося раніше, на деякі види послуг можуть встановлюватися законні чи договірні гарантії, правила про терміни пред'явлення замовником вимог, пов'язаних з неналежним якістю результату послуги, встановлені ст. 724 ГК, також поширюються на відносини за відплатним надання послуг (1).
---
(1) Докладніше про це див § 1 гл. 47 т. III цього підручника.
Враховуючи особливості предмета виконання за договором возмездного надання послуг, слід визнати, що згідно ст. 725 ГК термін позовної давності для вимог, пропонованих у зв'язку з неналежною якістю результату будь-якої послуги, завжди становить один рік, тобто є скороченим. Що ж стосується особливостей порядку обчислення строку давності за позовами про неналежну якість результату послуги, то вони нічим не відрізняються від встановлених п. 2 і п. 3 ст. 725 ГК.
Так само як і за договором підряду, виконавець за договором возмездного надання послуг відповідно до ст. 726 ГК поряд з наданням замовнику самого результату послуги зобов'язаний передати йому інформацію, що стосується експлуатації або іншого використання предмета виконання, якщо це передбачено договором або характер інформації такий, що без неї неможливе використання результату послуги для цілей, зазначених у договорі. Відповідно до ст. 727 ГК сторона, яка від іншої завдяки виконанню свого зобов'язання за договором возмездного надання послуг інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі не захищаються законом, а також відомості, які можуть розглядатися як комерційна таємниця (ст. 139 ЦК), не вправі повідомляти її третім особам без згоди іншої сторони. Порядок і умови користування такою інформацією визначаються угодою сторін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Права та обов'язки виконавця "
 1. § 2. Зміст договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  права та обов'язки виконавця і замовника. Загальний підхід законодавця до їх визначення, виражений в гол. 38 ГК, зводиться до того, що в законі закріплюються їх основні види, а сторонам надається можливість включити в договори будь інші не суперечать чинному законодавству умови. Більшість правил, що містяться в зазначеній главі ЦК, є диспозитивними і тому можуть
 2. 2. Зміст і виконання договорів на виконання НДР і ДКР
  права та обов'язки виконавця і замовника. Виконавець зобов'язаний: - виконати роботи відповідно до узгодженого з замовником технічним завданням і передати замовнику їх результати в передбачений договором строк; - своїми силами і за свій рахунок усувати допущені з його вини у виконаних роботах недоліки, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних параметрів ,
 3. § 1. Управління на місцях до 1864
  права і вигоди містам Російської імперії ("Жалувана грамота містам"). У Грамоті в якості особливої юридичної особи виділено "суспільство градської" як об'єднання міських обивателів незалежно від їх станової приналежності. Міській владі наказувалося вести облік городян, для чого складати міську обивательську книгу. Міське населення поділялося на шість розрядів. Перший розряд
 4. § 2. Місцева адміністрація
  правами для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування в порядку наділення федеральними законами і законами суб'єктів Федерації. Місцева адміністрація утворюється для реалізації повноважень місцевого самоврядування. Вона, як правило, є органом загальної компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності та наділяється правами
 5. § 1. Правова природа муніципальної служби
  права), у вузькому сенсі - співробітників апарату органів місцевого самоврядування, наділених відповідним статусом. У законодавстві під муніципальної службою розуміється професійна діяльність, що здійснюється на постійній основі на муніципальних посадах, які не є виборними (ч. 1 ст. 2 Закону від 8 січня 1998 р.). Дане визначення конкретизує поняття муніципальної посади.
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  правами третіх осіб. У разі невиконання цього обов'язку продавцем покупець має право вимагати зменшення ціни товару або розірвання договору купівлі-продажу, якщо не буде доведено, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб на цей товар. Основний обов'язок покупця - прийняти переданий йому товар, за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни товару або
 7. § 1. Підряд
  права. Важливе значення у регулюванні відносин підряду мають спеціальні нормативні акти, розвиваючі норми ЦК про окремі види договорів підряду та спрямовані на врегулювання тих видів зобов'язань, які не знайшли відображення у ЦК. Так, відносини у сфері капітального будівництва регулюються Законом РФ від 26 червня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність у РРФСР» [2] в частині, що не
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
  правами і обов'язками відносно один одного. Основні обов'язки за договором покладаються на банк як на виконавця-услугодателя, але і клієнт повинен нести певні зобов'язання перед банком, дотримуючись встановлені вимоги, що забезпечує права і інтереси банку як комерційної організації, що реалізує через відкриття та обслуговування розрахункових рахунків інших осіб свої власні цілі -
 9. § 8. Довірче управління майном
  права, різні об'єкти нерухомості. У подібній ситуації він має право передати за договором в тимчасове користування такі об'єкти за плату, наприклад, за договором оренди, за ліцензійним договором. Однак, якщо він не володіє достатнім досвідом і знаннями, плата за використання його майна може виявитися набагато нижче тих доходів, на які можна було б розраховувати. А так як надходження,
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  права, тобто нормами різних галузей права: державного, адміністративного, трудового, кримінального, цивільного і всіх інших. Правові норми різних галузей права охороняють, тобто з точки зору законодавця забезпечують нормальне здійснення підприємницької діяльності. Якщо ж діяльність підприємця неправомірно порушується або існує загроза посягання на його
© 2014-2022  yport.inf.ua