Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Умови договору надання послуг

Так само як і щодо переважної більшості відплатних цивільно-правових договорів, єдиною суттєвою умовою договору возмездного надання послуг є його предмет. При відсутності в договорі возмездного надання послуг умови про предмет або при недосягненні сторонами угоди про його предмет договір вважається неукладеним.
Предметом договору надання послуг є або вчинення виконавцем певних дій (наприклад, відправлення і доставка кореспонденції, надання телефонних та інших каналів при наданні послуг зв'язку, виконання операцій і різних лікувально-профілактичних процедур при наданні медичних послуг і т.д.), або здійснення ним певної діяльності (аналіз бухгалтерської та іншої документації юридичних осіб та складання висновків в рамках надання аудиторських послуг; надання спеціальних знань і відомостей при наданні відповідно консультаційних, інформаційних послуг; послуги з навчання, щодо забезпечення проїзду, проживання, харчування, здійсненню екскурсій, походів і організації інших видів відпочинку при туристичному обслуговуванні і т.д.). Таким чином, в якості предмета виконання з даного договору виступає отриманий замовником корисний ефект від вчинення виконавцем певних дій або здійснення ним певної діяльності. Корисний ефект, отриманий замовником за договором, носить нематеріальний характер і на противагу договором підряду ніколи не виражається в появі нової речі або зміну (поліпшенні) споживчих властивостей вже існуючої.
У зв'язку з тим що предметом договору надання послуг завжди виступає або вчинення виконавцем певних дій, або здійснення ним певної діяльності щодо певного замовника, найважливішою його характеристикою є якість надаваних послуг.
Вимоги до якості предмета виконання за договором возмездного надання послуг визначаються за тими ж правилами, що і в договорі підряду. Згідно ст. 721 ГК якість наданої виконавцем послуги, тобто досягнутого їм результату, має відповідати умовам договору надання послуг, а за відсутності чи неповноті умов договору - вимогам, що звичайно ставляться до послуг відповідного роду. Отже, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором, результат наданої послуги повинен в момент її завершення щодо замовника мати властивості, зазначеними в самому договорі або певними звичайно ставляться.
Законом, іншими правовими актами чи встановленому ними порядку можуть бути передбачені обов'язкові вимоги до якості результату наданої за цим договором послуги. У цьому випадку виконавець, який діє у ролі підприємця, зобов'язаний надавати послуги, дотримуючись зазначені обов'язкові вимоги. Крім того, виконавець може прийняти на себе за договором обов'язок по наданню послуг, що відповідають вимогам до якості, вищими порівняно з встановленими обов'язковими для сторін вимогами.
Так само як і в договорі підряду, гарантії якості результату наданої послуги можна поділити на законні, тобто передбачені законом, іншим правовим актом або звичаями ділового обороту, і договірні, тобто прийняті на себе виконавцем в силу договору надання послуг і передбачені в ньому. Гарантії якості, якщо інше не передбачено договором возмездного надання послуг, поширюються на результат наданої послуги в цілому (ст. 722 ЦК).
Надання деяких видів послуг може припускати, що отриманий замовником корисний ефект в межах розумного строку має зберігатися відповідно до встановленого в договорі способом його використання, а якщо такий спосіб використання договором не передбачений - для звичайного способу використання результату послуги такого роду (законна гарантія). Як приклад можна привести надання послуг з навчання. Отримані в результаті підвищення кваліфікації знання, що є однією з підстав для атестації, наприклад, державних службовців, повинні бути придатними для використання протягом усього терміну, на який вони були атестовані.
Крім того, законом, іншим правовим актом, договором возмездного надання послуг чи звичаями ділового обороту для результату наданої послуги може бути передбачений строк, протягом якого він повинен відповідати умовам договору про якість, передбачених п. 1 ст. 721 ЦК (гарантійний строк).
Правила визначення ціни наданих за договором послуг встановлюються п. 1 ст. 709 ГК. У договорі має бути вказана ціна підлягають наданню послуг або способи її визначення. Однак за відсутності в договорі возмездного надання послуг таких вказівок ціна визначається відповідно до п. 3 ст. 424 ГК. Якщо обсяг надаваних замовнику і види послуг великі, то ціна може бути визначена шляхом складання кошторису (1).
---
(1) Правила ст. 709 та ст. 710 ЦК щодо складання, погодження та зміни кошторису повністю поширюються на відносини сторін за договором возмездного надання послуг.
Ще однією важливою умовою договору надання послуг є термін. У відношенні цієї умови в договорі возмездного надання послуг також можуть застосовуватися правила про підряд. Згідно ст. 708 ЦК у договорі возмездного надання послуг повинні вказуватися початковий і кінцевий терміни надання послуги, а за згодою сторін можуть передбачатися також і терміни завершення окремих видів (етапів) послуг, тобто проміжні терміни. Зміна зазначених у договорі возмездного надання послуг початкового, кінцевого і проміжних термінів надання послуг можливо у випадках і порядку, які передбачені договором. Виконавець за договором возмездного надання послуг несе відповідальність за порушення як початкового і кінцевого, так і проміжних термінів надання послуг, якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами або не передбачено договором. При цьому наслідки прострочення виконання, встановлені п. 2 ст. 405 ГК, наступають при порушенні як кінцевого терміну надання послуги, так і інших встановлених термінів (1).
---
(1) Див: п. 3 ст. 708 ГК у редакції Федерального закону від 17 грудня 1999 р. N 213-ФЗ "Про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу Російської Федерації" / / Відомості Верховної. 1999. N 1. Ст. 6288.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Умови договору надання послуг "
 1. § 2. Поняття та умови договору возмездного надання послуг
  умови договору надання
 2. 1. Права та обов'язки виконавця
  умов договору або з іншими недоліками, які роблять результат її надання непридатним для передбаченого в договорі використання або за відсутності в договорі відповідної умови непридатності для звичайного використання, замовнику надається ряд можливостей, що забезпечують належне якість надаваних послуг. З урахуванням специфіки послуг у разі неякісного їх надання
 3. § 1. Муніципальна власність
  умов, житловими приміщеннями на умовах договору соціального найму, а також майно, необхідне для утримання муніципального житлового фонду; 4) пасажирський транспорт та інше майно, призначені для транспортного обслуговування населення в межах поселення; 5) майно, призначене для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах поселення; 6)
 4. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  умови, закріплені ГК. При цьому маються на увазі не умови договору, а основні початку, принципи, які лежать в основі укладання загальногромадянських договорів взагалі, і торговельних угод зокрема. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 193 Перший принцип - це свобода договору. Свобода договору означає,
 5. § 1. Перевезення
  умови перевезення. Саме тому особливості правової регламентації транспортних договорів на різних видах транспорту закріплені в спеціальному транспортному законодавстві. Згідно з п. 2 ст. 784 ГК загальні умови перевезення визначаються статутами та кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами. Отже, законодавець встановив, що статути та кодекси мають бути
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  домовляються необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів здійснюється через банки та інші кредитні організації. Правові відносини підприємців з комерційними банками та іншими кредитними організаціями також опосередковуються договорами, оскільки ці відносини засновані на
 7. § 3. Зберігання
  умов: по-перше, якщо він змушений до того силою обставин, тобто з не залежних від нього причин, по-друге, він має право це зробити лише в інтересах поклажодавця, але позбавлений можливості отримати згоду останнього. При цьому стороною у договорі зберігання залишається первісний зберігач, який відповідає за дії третіх осіб перед поклажодавцем як за свої власні. Для
 8. § 6. Комісія
  умови договору комісії з продажу закладених в забезпечення кредиту акцій, що належать Російській Федерації. Договір комісії, будучи непрямим представництвом, зберігає деякі риси фідуціарних угод. Зазвичай довірчий характер відносин повинен існувати протягом усієї дії договору, тому головною особливістю фідуціарних угод є те, що при втраті довіри
 9. § 9. Комерційна концесія
  умова сформульована законодавцем імперативно. Зміст договору комерційної концесії. Зміст договору комерційної концесії становить сукупність умов, в яких закріплені взаємні права та обов'язки правовласника і користувача. Ця обставина дозволяє віднести договір до Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  умов і заходів відповідальності у договори, укладені з метою передачі прав на ці об'єкти іншим особам на оплатній основі: договори комерційної концесії і ліцензійні договори. Чинне цивільне законодавство передбачає охорону інформації, яка в силу її комерційної цінності зберігається її володарем як службова або комерційна таємниця. Згідно ч. 2 п. 2 ст. 139 ГК,
© 2014-2022  yport.inf.ua