Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

7. Права та обов'язки сторін

При реальному договорі зберігання права та обов'язки сторін виникають лише після передачі речі. Інша річ - договір консенсуальний, коли відносини сторін породжуються самою угодою між ними. У такому договорі можна чітко розділити права і обов'язки, що виникли між контрагентами у зв'язку з передачею речей на зберігання, і ті, для виникнення яких необхідна передача речі. Останні збігаються з тими правами і обов'язками, які в реальному договорі зберігання пов'язують сторони з моменту його укладення.
Пункт 2 ст. 886 ГК, характеризуючи особливості консенсуального договору, обмежується вказівкою лише на обов'язок охоронця прийняти на зберігання річ від поклажодавця в передбачений договором строк. Проте насправді такий договір включає і зустрічну обов'язок поклажодавця; останній в цей же передбачений договором строк повинен передати річ на зберігання. Підтверджує таку обов'язок ст. 888 ГК. Незважаючи на те що вона іменується "Виконання обов'язку прийняти річ на зберігання", по суті ця стаття присвячена, на що вже зверталася увага, значною мірою регулювання саме зустрічного обов'язку поклажодавця - передати річ зберігачу.
Порядок виконання стороною обов'язку прийняти річ, а також наслідки порушення зазначеної обов'язки визначаються загальними нормами зобов'язального права ДК. З цього, зокрема, випливає, що зберігач повинен відшкодувати поклажодавцю збитки, завдані відмовою прийняти від нього річ на зберігання, якщо інше не передбачено законом або договором. Відповідальність, про яку йдеться, настає для особи, яка здійснює зберігання в рамках своєї підприємницької діяльності, незалежно від вини. Межею такої відповідальності в силу п. 3 ст. 401 ГК служить дію непереборної сили, а також і вина самого поклажодавця (наприклад, їм передано товар, що вимагає особливих заходів зберігання, про що в договорі не було передбачено, що створив неможливість виконання зобов'язання зберігачем).
Стаття 888 ГК стосовно до обов'язку поклажодавця насамперед виділяє ситуацію, при якій річ взагалі не була передана. Наслідком такого нереалізованого зберігання служить, якщо інше не передбачено законом або договором, виникнення у зберігача права вимагати відшкодування завданих збитків. Не дуже вдала реакція ч. 2 п. 1 ст. 888 ЦК, в якій виявилися змішаними наслідки невиконання і несвоєчасного виконання поклажодавцем свого обов'язку передати річ, не виключає можливості для зберігача вимагати відшкодування збитків і у зв'язку з несвоєчасною передачею речі на зберігання. У наявності, таким чином, можливість вимагати відшкодування як компенсаційних, так і мораторної збитків.
Ще один наслідок допущеного поклажедателем порушення його обов'язків закріплено в п. 2 ст. 888 ГК. Воно полягає в тому, що якщо інше не передбачено договором, зберігач звільняється від необхідності прийняти річ на зберігання в разі, коли у встановлений договором строк вона не буде йому передана. Зазначена норма має на увазі прострочення боржника, якої в загальному вигляді присвячена ст. 405 ГК. Однак існують певні відмінності між наведеними загальної та спеціальної нормами. Якщо загальна норма (ст. 405 ЦК) надає кредитору право заявити вимоги, крім відшкодування збитків, також про розірвання договору лише у випадках, коли виконання з зазначеної причини втратило інтерес для кредитора, то норма спеціальна (п. 2 ст. 888 ЦК) наділяє кредитора-хранителя нічим не обмеженим правом на власний розсуд звільнити себе від розглянутої обов'язки. Таким чином, в останньому випадку для виникнення права на відмову необхідним і достатнім підставою служить сам факт прострочення.
Обов'язок поклажодавця передати у встановлений строк річ на зберігання відрізняється ще двома особливостями. Насамперед це пов'язано з тим, що вказана обов'язок носить умовний характер: вона втрачає силу, якщо поклажодавець не скористається наданою можливістю заявити зберігачу про відмову скористатися його послугами (п. 1 ст. 888 ЦК). При цьому для звільнення себе від відповідальності поклажедатель повинен про свою відмову заявити "в розумний строк".
Ще одна особливість - про неї також іде мова в п. 1 ст. 888 ГК - полягає в тому, що, як було підкреслено вже раніше, хранитель позбавлений права вимагати від поклажодавця передачі зазначеної в договорі речі. У даному випадку відповідальність поклажодавця існує, але вичерпується відшкодуванням збитків, а якщо це передбачено законом або договором, то і (або) сплатою неустойки. Відповідна норма по суті збігається з п. 2 ст. 396 ЦК, який передбачає, що відшкодування збитків (сплата неустойки) при невиконанні зобов'язання, на відміну від його неналежного виконання, тягне за собою звільнення боржника від реального виконання. Відмінність полягає головним чином у тому, що загальна норма носить диспозитивний характер, допускаючи інше в законі або договорі, а спеціальна, що відноситься до зберігання, є імперативною. Отже, якщо в договорі буде передбачено інше, доведеться визнати відповідне умова в ньому нікчемним. Зазначена обставина відображає специфіку самого предмета зобов'язання - надання послуги. Як вже зазначалося, в даному випадку вимога про виконання в натурі явно не відповідало б суті надання послуги як такої: не можна надавати послугу тому, хто від неї відмовляється.
Таким чином, порушення поклажодавцем зобов'язання передати річ тягне за собою настання звичайної цивільно-правової відповідальності. З цим пов'язаний ряд наслідків. По-перше, збитки від непередачі речі на зберігання (компенсаторні збитки) в силу ст. 393 ЦК ("Обов'язок боржника відшкодувати збитки") і ст. 15 ("Відшкодування збитків"), до якої вона відсилає, відшкодовуються у повному обсязі, включаючи реальні збитки та упущену вигоду. По-друге, вказівка в п. 1 ст. 888 ГК на звільнення від обов'язку відшкодувати збитки у разі своєчасного (в "розумний строк") повідомлення зберігача про те, що річ НЕ БУДЕ всупереч договору передана на зберігання, являє собою не єдине, а лише додаткове, понад зазначені в п. 3 ст. 401 ГК, підставу звільнення від відповідальності. По-третє, сторони мають можливість забезпечити неустойкою зобов'язання не тільки зберігача (прийняти річ на зберігання), а й поклажодавця (своєчасно передати річ).
Одна з умов розглянутого договору становлять терміни виконання сторонами своїх обов'язків.
Особливе значення має термін в консенсуального договору, коли з його настанням пов'язується дію в часі права поклажодавця вимагати від контрагента прийняти речі на зберігання і його ж обов'язок передати їх.
Крім того, і для консенсуального, і для реального договору має в рівній мірі значення термін зберігання (ст. 889 ЦК). Термін (період) зберігання, а в консенсуального договору, крім того, і дата здачі-приймання речі на зберігання можуть бути в ньому прямо вказані. Сторони вправі зробити й інакше: включити в договір умови, які дозволяють визначити термін зберігання. Звичайно умови з визначним строком погоджують із якими обставинами. Прикладом може служити умова, за якою має бути прийняте на зберігання придбане поклажедателем обладнання до моменту завершення капітального ремонту на його підприємстві. Нарешті, можливий і третій варіант, коли умови договору не містять вказівок не тільки конкретного терміну зберігання, а й способу його визначення. У цьому випадку зберігання має здійснюватися до запитання поклажедателем (п. 2 ст. 889 ЦК).
У договорі, за яким термін виконання вважається встановленим до запитання зберігача, йому надано право після закінчення звичайного за даних обставин строку зберігання речі вимагати від поклажодавця взяти її назад, встановивши для цієї мети "розумний строк" (п. 3 ст. 889 ЦК).
Оскільки мова йде тільки про право заявити відповідну вимогу поклажедателю, у випадках, коли зберігач не скористався ним, вступає в дію п. 3 ст. 425 ГК. Це означає, що договір буде вважатися чинним до моменту повернення речі поклажодавцеві.
На поклажодавця, в свою чергу, покладається обов'язок після закінчення терміну зберігання негайно забрати передану річ назад. Таку обов'язок він несе незалежно від того, чи йде мова про термін певному, визначна або (при зберіганні до запитання) призначеному зберігачем.
Спеціальні на цей рахунок правила існують на залізничному транспорті. Так, ст. 49 Транспортного статуту залізниць РФ передбачає, що якщо граничні терміни зберігання вантажів, багажу чи вантажобагажу минули внаслідок непереборної сили, військових дій, блокади, епідемії чи інших обставин, дорога зобов'язана запросити одержувача і відправника про подальшу долю вантажів, багажу, вантажобагажу. І у випадку, коли протягом чотирьох діб від них не надійде на цей рахунок розпоряджень, дорога повинна повернути зазначені речі відправнику, а якщо це зробити неможливо, то реалізувати їх. Самі терміни зберігання ручної поклажі на залізниці встановлюються правилами перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу (п. 34 Правил надання послуг з перевезення).
Кодекс торговельного мореплавства (КТМ) надає перевізнику в певних випадках (зокрема, якщо в порту вивантаження одержувач не затребував вантаж або відмовився від нього) право здати вантаж на зберігання на склад або "в інше надійне місце ". Якщо протягом двох місяців одержувач не затребує вантаж, перевізник набуває право продати його в установленому порядку (ст. 159 КТМ).
Федеральним законом "Про поштовий зв'язок" (ст. 21) для тимчасового зберігання (тобто зберігання поштових відправлень і грошових коштів, які не могли бути з не залежних від організації поштового зв'язку причин ні вручені адресату, ні повернені користувачеві послуг) встановлено спеціальні правила. Вони включають необхідність звернення до суду для отримання дозволу на розтин нерозданих поштових відправлень. У разі, якщо це не допоможе отриманню адресатом відправлення, зберігання триває ще шість місяців, після чого письмові вкладення вилучаються і знищуються, а до решти вкладеннях застосовується встановлений ст. 226 ГК режим рухомих речей, від яких власник відмовився.
Режим речей, що знаходяться на зберіганні, в кінцевому рахунку виражається в тих правомочиях, якими зберігач наділений і які відповідно може здійснювати.
Як вже неодноразово зазначалося, іманентний зберіганню ознака полягає в тому, що зберігач має право володіння. Мається на увазі, що звуження цього права до "тримання" (detentio) в рамки сучасного цивільного законодавства не вкладається. Як законний власник речі, зберігач, зокрема, має право на пред'явлення віндикаційного позову відповідно до ст. 305 ГК. Складніше вирішується питання щодо можливості пред'явлення вимог про передачу речі, адресованих самому зберігачу.
Насамперед йдеться про вимоги, що виходять від поклажодавця. Якщо в ролі останнього виступає особа, яка не є ні власником, ні законним власником речі, то, природно, воно тільки й може заявляти позови, засновані на порушення зберігачем обов'язки повернути річ. У літературі виникли певні розбіжності при оцінці іншій ситуації: якщо в ролі поклажодавця виступає особа, якій річ належить на праві власності або законного володіння. Так, К.А. Граве вважав, що тоді поклажедателю надається можливість за своїм вибором зупинитися на одному з двох вимог: виндикационном або заснованому на договорі зберігання "*". Прямо протилежною була позиція О.С. Іоффе. Він звертав увагу на те, що "якщо позивача і відповідача пов'язують договірні правовідносини, немає підстав кваліфікувати пред'явлений позов як віндикаційний, і справа має розглядатися за правилами про договірний позові" . Наведений висновок заснований на загальному принципі про витіснення зобов'язальними вимогами вимог речових. Практичне значення останньої точки зору полягала насамперед у тому, що інше рішення - право вибору одного з двох підстав - позбавляло б зберігача можливості протиставити вимогам поклажодавця свої заперечення, що спираються на договір зберігання.
---
"*" Див: Граве К.А. Указ. соч. С. 328.
Іоффе О.С. Зобов'язальне право. С. 204.
Вимога заявника-власника до зберігача є похідним по відношенню до того, яке може бути ним же заявлено поклажедателю. Мається на увазі, що власник має право вимагати свою річ від зберігача тільки за умови, коли аналогічну вимогу він міг адресувати самому поклажедателю. Отже, якщо поклажодавець є законним власником переданої на зберігання речі, заявлений власником до зберігача позов не підлягає задоволенню. І навпаки, у випадках, коли поклажодавець повинен кваліфікуватися як недобросовісний власник або хоча і сумлінну, але при цьому відсутні зазначені в ст. 302 ЦК обставини, які необхідні для витребування речі (річ або загублена власником або особою, якій той передав річ у володіння, або викрадено у того й іншого, або вибула з володіння іншим шляхом, але неодмінно крім їх волі), заявлене останнім зберігачу вимога не підлягає задоволенню.
Що ж стосується зустрічних вимог зберігача, пов'язаних з виплатою винагороди, відшкодуванням витрат та ін, то такі вимоги він має право адресувати тільки поклажедателю, беручи тим самим ризик неотримання від останнього відповідних сум на себе.
  Свого часу цікавий приклад із судової практики привів Е. Лаасік "*". Йшлося про ситуацію, при якій власник, який знав, у кого саме зберігається без його відома що належить йому річ, ухилився від її одержання. І як можна судити з фабули справи, саме з тієї причини, що не хотів платити передбачене у договорі зберігання винагороду. Думається, що у вигляді загального правила в описаному випадку власник вправі був витребувати свою річ і без виплати винагороди. Крім іншого, йдеться про те, що право власника на відібрання речі не засноване на договорі, а носить віндикаційний характер і, отже, не припускає зміни осіб у зобов'язанні, вираженої в перекладі боргу. Однак це положення знає і виключення. Йдеться про ситуацію, при якій хранитель зможе довести, що в даному конкретному випадку в наявності певний позитивний результат зберігання для власника. Мається на увазі, що тим самим надана послуга при відсутності її оплати може розглядатися як безпідставне збагачення (наприклад, при передачі злодієм на зберігання швидкопсувної речі - приміщення вкраденого м'яса на зберігання в холодильник).
  ---
  "*" Див: Лаасік Е. Указ. соч. С. 372.
  Охоронець не вправі сам користуватися переданої річчю і передавати її у користування третій особі. Виняток становлять випадки, коли на цей рахунок отримано згоду поклажодавця. Допускається, однак, можливість певних відступів від наведеного правила. Йдеться про випадок, коли "користування збереженої річчю", а одно "передача її в користування третій особі" виявляються необхідними для забезпечення схоронності речі і разом з тим не суперечать договору зберігання. Такий випадок може виникнути при зберіганні корови: якщо зберігач залишить її недоєні, корова загине. Стаття 892 ЦК, яка мається на увазі, виходить з того, що відповідні дії хранитель здійснює на свій ризик і саме із зазначеної причини він не потребує згоди поклажодавця.
  Наведена ситуація може бути досить умовно названа "користуванням річчю". Мається на увазі, що користування як таке виражається в задоволенні річчю своїх власних потреб. А тому по самій його природі воно має забезпечувати інтерес носія права, тобто поклажодавця. Так буває, наприклад, коли власник автостоянки використовував знаходиться в загорілася автомашині вогнегасник. Слід особливо відзначити, що використання збереженої речі без згоди поклажодавця у випадку, передбаченому ст. 892 ГК, укладається в рамки прав зберігача, а тому можливі несприятливі для поклажодавця втрати, які настали за обставинами, не залежних від зберігача, повинні впасти на поклажодавця. Зрозуміло, останній не позбавлений права доводити, що умови використання, зазначені в ст. 892 ГК, були відсутні. Наприклад, посилатися на те, що користування річчю в дійсності не було необхідним взагалі або принаймні для забезпечення збереження належить саме даному поклажедателю речі (наприклад, випадок, коли насправді небезпека загрожувала речам інших поклажодавцем і (або) майну самого зберігача).
  У вигляді загального правила користування переданої на зберігання речі, не рахуючи тих виняткових ситуацій, про які йшла мова, являє собою звичайне порушення договору, яке тягне за собою передбачені законом негативні для зберігача наслідки. У ряді випадків сторони заздалегідь обумовлюють в договорі наслідки такого роду порушень. Прикладом може служити спір, що виник з приводу юридичної природи тієї суми, яку зберігач зобов'язаний у відповідних випадках сплатити поклажедателю за неправомірне користування переданої на зберігання речі. Так, акціонерне товариство уклало з меланжевої комбінату договір на надання послуг, що виражався у прийнятті на відповідальне зберігання виготовленої продукції та її відвантаження. Договором було передбачено, що комбінат не має права на свій розсуд користуватися переданої йому на зберігання продукцією (тканиною). При порушенні цієї умови він зобов'язаний був виплатити акціонерному товариству дворазову вартість використаної тканини. Комбінат порушив дану обов'язок, і тоді виникло питання про те, що мали на увазі сторони під "дворазової вартістю". Необхідність дати на нього відповідь була пов'язана з тим, що акціонерне товариство розглядало зазначену подвійну вартість як ціну використаної комбінатом продукції. А якщо це так, то відсотки за користування чужими коштами (ст. 395 ЦК) повинні були обчислюватися стосовно сумі, що становить цю дворазову вартість. Однак Президія Вищого Арбітражного Суду РФ з таким розумінням відповідного договору не погодився. Він вказав на те, що "дворазова вартість" - це звичайна неустойка, право на стягнення якої виникло у зв'язку з допущеним комбінатом порушенням договору. А з цього випливає, що базу для обчислення відсотків за ст. 395 ГК повинна скласти саме одноразова вартість тканини "*".
  ---
  "*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду. 1997. N 5. С. 66 - 67.
  За відсутності на цей рахунок у договорі вказівок, подібних тим, які були в наведеному випадку, мова може йти про стягнення безпідставного збагачення (наприклад, використання зберігачем на стоянці автомашин, що належать поклажодавцям), а при пошкодженні речі, втрати її товарного вигляду та інших наслідках , спричинили зниження вартості речі, - про відшкодування збитків.
  З ст. 906 ГК, що закріпила можливість існування зобов'язання зберігання, яке виникає із закону, і пріоритет норм, що містяться в такого роду законах по відношенню до гол. 47 Кодексу, слід, зокрема, що зберігач може бути наділений правом користуватися річчю і в силу закону. Таке виключення з дії ст. 892 ЦК міститься в ст. 53 ФЗ "Про виконавче провадження". Вона передбачає, що особи, яким передано на зберігання майно боржника, вправі користуватися цим майном, якщо тільки з причини особливих його властивостей використання не веде до знищення або зменшення цінності майна. При цьому фактично отримана від використання арештованого майна вигода зараховується в рахунок підлягає виплаті винагороди.
  Або інший приклад: користування заарештованими цінними паперами при їх зберіганні допускається, але тільки в інтересах своєчасного, повного і правильного виконання виконавчого документа "*".
  ---
  "*" Див п. 8 Порядку накладення арешту на цінні папери (Збори законодавства РФ. 1998. N 33. Ст. 4035).
  Загальні норми про межах права користування з боку зберігача поширюються і на fructus. Мається на увазі, що отримані за час зберігання плоди, а рівно і доходи боржник зобов'язаний передавати поклажедателю разом з поверненням речі. Зазначена норма (п. 3 ст. 900 ЦК) є диспозитивною, допускаючи інше в договорі.
  Договір зберігання як такої не припускає наділення зберігача не тільки правом користування, але в такій же мірі і правом розпорядження переданим йому на зберігання майном. Спеціальний випадок розпорядження річчю - передача її в користування третій особі - був розглянутий вище. Розпорядження хранителем взятої на зберігання річчю повинно розглядатися як порушення договору і тягти за собою обов'язок відшкодувати поклажодавцю завдані збитки.
  ЦК передбачає певні винятки з правила, за яким не допускається розпорядження хранителем переданим на зберігання майном. Так, в загальних положеннях про зберігання виділені три випадки, при яких хранитель володіє в суворо визначених межах зазначеним правомочием. В одному з них визнання права розпорядження за хранителем викликано інтересами виключно цього поклажодавця, в іншому - як зберігача, так і всіх взагалі поклажодавців, які передали йому річ, а в третьому - тільки самого зберігача.
  У першому випадку мається на увазі наділення зберігача правом самостійно вирішувати питання про продаж речі (або її частини), якщо вона вже піддалася псування або тільки виникла реальна загроза псування або обставини, які не дозволяють забезпечити її схоронність, притому очікувати від поклажодавця своєчасного вжиття заходів не можна . Перелік умов, за яких така самостійна продаж можливий, а також порядок її здійснення визначені в п. 2 ст. 893 ГК. Мається на увазі, що продаж має здійснюватися за ціною, відповідної тій, яка склалася в місці зберігання речі. У випадках, коли обставини, що викликали необхідність продажу, виникли з причини, за яку зберігач не відповідає, він передає поклажедателю виручену за продаж суму, зберігаючи право на відшкодування своїх витрат з продажу за рахунок викупної ціни.
  Другий випадок (див. про нього докладніше нижче) передбачає ситуацію, за якої зберігач набуває право знешкодити або знищити зберігаються у нього речі з небезпечними властивостями (ст. 894 ЦК).
  Нарешті, у третьому випадку, як і в перших двох, у зберігача виникає можливість, після попереднього письмового попередження поклажодавця, власною волею вирішити питання про її продаж з дотриманням встановленого порядку "*". І породжується ця можливість порушенням поклажедателем обов'язку своєчасно взяти річ назад, в тому числі ухиленням від отримання речі (див. п. 2 ст. 899 ЦК).
  ---
  "*" Порядок, про який йде мова, полягає в тому, що речі мають бути продані за ціною, яка склалася в місці зберігання, а при їх вартості, за оцінкою, понад 100 встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці продаж має відбуватися з аукціону в Загалом, встановленому для того ст. 447 - 449 ЦК порядку (п. 2 ст. 899 ЦК).
  Зазначені ситуації об'єднує те, що право розпорядження виникає у зберігача лише за наявності, на що вже зверталася увага, певних, зазначених у відповідних нормах Кодексу обставин. Інша ситуація виділена в ст. 918 ГК. У ній стосовно до зберігання на товарному складі передбачена можливість наділення зберігача правом розпоряджатися зданими йому на зберігання товарами (див. про це нижче).
  ГК вбачає сенс обов'язків зберігача у прийнятті заходів щодо забезпечення збереження переданої йому речі.
  Пункт 1 ст. 891 ГК, присвячений критеріям, які повинні враховуватися при оцінці дій зберігача, орієнтує насамперед на прийняття заходів, передбачених у договорі. І лише за відсутності в ньому відповідних умов або їх неповноту вступають в дію "каучукові критерії". Мається на увазі, що для збереження речі повинні бути прийняті і такі заходи, які відповідають звичаям ділового обороту і суті зобов'язання, включаючи властивості переданої на зберігання речі. Допускаються зазначення в договорі і зворотного характеру: заборона вживання певних заходів або загальна вказівка на те, що передбаченими в договорі заходами обов'язок зберігача вичерпується. Причини появи такого роду умов можуть бути самими різними - від особливостей збереженої речі (наприклад, неприпустимість заморожування відповідних продуктів) до небажання зробити більш дорогим зберігання. Відповідно порушення такого обмежувального умови в одних випадках призводить до прийняття зберігачем на себе ризику можливих для самої речі наслідків (її загибелі або пошкодження), а в інших - до звільнення поклажодавця від необхідності компенсувати зберігачу понесені ним для цієї мети витрати.
  Основний обов'язок зберігача - зберегти річ. Однак договором, законом або іншими правовими актами на зберігача можуть бути покладені обов'язки надання, крім основної, і ряду додаткових, пов'язаних з нею послуг. Зв'язок таких послуг з основною - зберіганням - буває і прямий, і непрямої. Прикладом можуть служити послуги, передбачені в Правилах накладення арешту на цінні папери. З метою своєчасного і правильного здійснення виконавчого провадження, а також сприяння реальному виконанню рішень судових органів на спеціалізовані організації, яким передаються на зберігання цінні папери, покладено обов'язок при настанні термінів платежу по них або їх погашення вживати заходів до витребування грошових коштів з подальшим зарахуванням на депозитний рахунок відповідного підрозділу судових приставів.
  Зобов'язання зі зберігання речі відносяться до числа передбачають їх особисте виконання боржником. Це пов'язано з тим, що поклажодавець, укладаючи договір, звичайно враховує індивідуальні особливості зберігача: чи заслуговує він довіри і, зокрема, чи в змозі за своїм фінансовим положенням нести відповідну відповідальність, чи забезпечує наявне на складі обладнання необхідні для даної речі умови зберігання та ін Враховуючи все той же особливий, фідуціарні характер зберігання, ст. 895 ГК, присвячена передачі речі на зберігання третім особам, передбачає отримання на те попередньої згоди поклажодавця. У цьому злагоді, однак, немає необхідності, якщо можливість передачі речі на зберігання третій особі була заздалегідь передбачена договором або зберігач в інтересах поклажодавця був силою обставин змушений передати річ на зберігання третій особі, а обставини складалися таким чином, що отримати згоду поклажодавця зберігач не мав можливості (наприклад, склад внаслідок паводку виявився затопленим водою). У будь-якому такому випадку про що відбулася вже передачі на зберігання речі третій особі зберігач повинен повідомити поклажодавця, і притому негайно. Порушення зазначеного обов'язку хранителем саме по собі може спричиняти несприятливі для нього наслідки. Мається на увазі, що при загибелі або пошкодженні речі поклажедатель отримує можливість посилатися на те, що якби він був вчасно повідомлений про передачу третій особі, таких наслідків можна було б уникнути (наприклад, негайно забравши передані на зберігання речі). І якщо йому вдасться це довести, він набуває право вимагати відшкодування збитків, які були йому таким чином завдані.
  При передачі речі на зберігання третій особі договір продовжує пов'язувати поклажодавця з початковим зберігачем. Оскільки в такому випадку мова йде не про відступлення прав і переведення боргу, а лише про покладання виконання на третю особу, за дії останнього в повному обсязі відповідає боржник (зберігач), притому як за свої власні (ст. 895 ЦК). Кодекс не передбачає можливості пред'явлення третій особі поклажедателем яких вимог, як і третьою особою - поклажедателю. Всі відносини пов'язують поклажодавця тільки з хранителем, а зберігача - тільки з поклажодавцем (зрозуміло, це не відноситься до випадків вчинення ними деліктів, за які кожен відповідає самостійно).
  В обов'язки зберігача входить дотримання передбачених договором умов зберігання речі. Однак у силу різних обставин іноді виникає необхідність змінити у відповідній частині договір. Оскільки такого роду зміни можуть торкнутися інтересів поклажодавця, зберігачу необхідно про все повідомити, знову-таки негайно, поклажодавця. Однак цього недостатньо. У зазначеному випадку для здійснення змін у вигляді загального правила потрібно попереднє отримання згоди контрагента-поклажодавця. Відповідно п. 1 ст. 893 ЦК передбачає, що зберігач, самостійно прийняв рішення про зміну умов зберігання (у тому числі про спосіб і місце зберігання), покладає тим самим на себе ризик настання несприятливих наслідків такого рішення, у тому числі і подорожчання самого зберігання. Це, однак, не стосується випадків, при яких зміни пов'язані з необхідністю усунути небезпеку втрати, нестачі або пошкодження прийнятої на зберігання речі. Тоді охоронець, як зазначено в п. 1 ст. 893 ГК, має право змінити спосіб, місце та інші умови зберігання, не чекаючи відповіді поклажодавця.
  Сенс зберігання полягає в тому, що, уклавши договір, поклажодавець доручає зберігачу здійснювати за його, поклажодавця, рахунок необхідних заходів для заощадження речі. Відповідно понесені зберігачем витрати повинні бути йому відшкодовані. У самому ГК (п. 2 ст. 897) вказівка на цей рахунок міститься перш за все щодо безоплатного зберігання. При такому вигляді зберігання поклажодавець зобов'язаний відшкодувати вироблені хранителем необхідні витрати на збереження речі, якщо законом або договором не передбачено інше.
  Як приклад можна послатися на справу за позовом приватного підприємства до Управління внутрішніх справ про відшкодування збитків, які виникли у зв'язку із зберіганням автотранспортних засобів. Позивачем саме і був той, кому належала платна стоянка, на яку відповідачем доставлялися на зберігання автотранспортні засоби, затримані працівниками Державтоінспекції після дорожньо-транспортних пригод. Предметом позову служили суми, які становлять вартість зберігання за встановленими тарифами. Президія Вищого Арбітражного Суду РФ визнав такі вимоги завищеними, звернувши увагу на те, що в даному випадку мова йде про безоплатне зберіганні, а тому в силу п. 2 ст. 897 ГК обов'язок поклажодавця обмежується відшкодуванням зберігачу необхідних витрат, якщо інше не передбачено законом або договором "*".
  ---
  "*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1998. N 6. С. 44.
  Інше рішення приведено у тій же статті ГК стосовно договору возмездному. У цьому випадку діє загальне правило: витрати включаються до складу належного зберігачу винагороди. Тим самим зберігач повинен сам для себе вирішувати, чи потрібно йому було виробляти такі витрати. Відповідно питання про те, чи відносяться витрати до числа необхідних, може виникнути саме тоді, коли мова піде про оцінку виконання зберігачем передбаченої в п. 1 ст. 891 ГК обов'язки забезпечити збереження переданої речі. Таким чином, зберігач приймає на себе ризик того, що витрати, від яких він відмовився, були, як виявилося, дійсно необхідними.
  З певною часткою умовності можна порівняти відношення між оплатним і безоплатним зберіганням з тим, яке існує між договорами підряду і возмездного надання послуг. Мається на увазі, що зберігач в даному випадку займає позицію, близьку підряднику в тому сенсі, що він несе відповідальність тоді "за результат".
  Із зазначеної причини насамперед саме для даного виду зберігання (возмездного) набуває особливого значення виділення категорії "надзвичайних витрат". Для їх компенсації передбачено особливий режим (ст. 898 ЦК). Серед іншого, якщо договором не встановлено інше, такі витрати відшкодовуються понад винагороди за зберігання. І тоді вже інтересу до того, щоб від них ухилитися, у зберігача не буде.
  Надзвичайні витрати володіють двома ознаками: по-перше, за своїм розміром вони перевищують звичайні для такого роду зберігання витрати і, по-друге, є несподіваними для сторін, внаслідок чого сторони їх не передбачали і, більше того, не могли передбачити при укладенні договору. Порядок несення та компенсації таких витрат прямо протилежний встановленому для витрат звичайних. Надзвичайні витрати підлягають відшкодуванню зберігачу тільки за умови, якщо на цей рахунок є пряма вказівка в законі, іншому правовому акті або договорі або поклажодавець дав згоду на відшкодування відповідних витрат. Така згода може бути виражена і шляхом подальшого їх схвалення.
  Для отримання необхідної згоди зберігач повинен звернутися із запитом до поклажедателю. Мовчання останнього протягом зазначеного в запиті терміну розглядається як вираження згоди на відповідні витрати (за умови, що за обставинами справи це було можливо). Якщо ж згода поклажодавця не отримано, хоча за обставинами справи це було можливо, хранитель у вигляді загального правила позбавляється можливості вимагати відшкодування його надзвичайних витрат. Однак у випадках, коли йому вдасться згодом довести, що витрати були понесені для запобігання шкоди, який міг би бути заподіяна речі, якби зберігач не справив відповідних витрат, ці останні повинні бути йому компенсовані незалежно від заперечень поклажодавця (п. 2 ст. 898 ЦК). Складається таким чином ситуація близька до тієї, яка виникає при заяві вимоги, заснованого на безпідставно збагаченні (мається на увазі безпідставне збереження майна) "*".
  ---
  "*" Див: Маковський А.Л. Зобов'язання внаслідок безпідставного збагачення / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М.: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1996. С. 593.
  Наведена норма ст. 898 ЦК дозволяє зробити висновок, що в усіх інших випадках, тобто тоді, коли отримано в будь-який з передбачених у цій статті форм згоду контрагента, тим самим створюється презумпція доцільності витрат. Це не позбавляє поклажодавця права доводити інше (наприклад, посилатися на те, що зберігач навмисно або навіть ненавмисно, тобто помиляючись, невірно оцінив обставини).
  Слідом за ЦК 1964 р. і діючий Кодекс встановлює межі відповідних вимог, які можуть бути заявлені зберігачем. У ЦК 1964 р. вони знаходилися в прямій залежності від того, чи було зберігання безоплатним або оплатним, а також хто виступає в ролі контрагентів за договором. Зокрема, стосовно до безоплатного зберігання за договором між громадянами ст. 425 ЦК 1964 р. передбачала, що зберігач в подібних випадках повинен дбати про передане йому на зберігання майно як про свій власний. Малося на увазі, зокрема, звільнення зберігача від відповідальності у разі, коли йому вдасться довести, що разом з збереженими на складі речами, незважаючи на вжиті ним заходи, загинуло та його власне майно, притому за однією і тією ж причини. Інакше вирішується питання в п. 3 ст. 891 чинного Кодексу: "Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов'язаний піклуватися про прийняту на зберігання речі не менш (виділено мною. - М.Б.), ніж про свої речі". З редакції чинного ЦК випливає насамперед те, що при описаній ситуації, коли поряд з речами, які перебували на зберіганні, загинули і речі самого зберігача, все ж зазначена обставина сама по собі може бути визнано недостатнім для звільнення зберігача від відповідальності "*".
  ---
  "*" У проект Цивільного уложення передбачалося ввести статтю, яка передбачала б наступне: зберігач відповідає за випадкову загибель або випадкове пошкодження речі, якщо при загальній небезпеки - для власних речей і для речі, відданої на зберігання, він рятує тільки свої речі і при цьому не може довести, що він не мав можливості врятувати одночасно прийняті на зберігання речі.
  Стосовно до власне зберіганню певні обов'язки виникають і у поклажодавця, за порушення яких він несе зазначену в ГК відповідальність. Як вже зазначалося, Кодекс виділяє необхідність для поклажодавця відшкодовувати збитки, які були заподіяні зберігачу властивостями зданої на зберігання речі. Сенс відповідної норми (ст. 903 ЦК) полягає в тому, що вона розширює коло підстав звільнення від відповідальності: в даному випадку звільнення може послідувати тільки тоді, коли буде встановлено, що, приймаючи на зберігання річ, хранитель знав або принаймні повинен був знати про її властивості. Таким чином, ризик випадку (casus) перенесено в значній частині на поклажодавця як передбачуваного власника речі.
  Відповідно до загальних правил про розподіл тягаря доказування між сторонами у цивільному процесі (ст. 50 ЦПК РРФСР і ст. 53 АПК РФ) зазначені обставини ("не знав і не повинен був знати") зобов'язаний доводити охоронець. У даному випадку мова йде про виконання зберігачем одній зі своїх обов'язків. Вона полягає в тому, що зберігач повинен проявити активність при прийомі речей на зберігання.
  КонсультантПлюс: примітка.
  Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації від 5 травня 1995 р. N 70-ФЗ втратив чинність з 1 вересня 2002 року в зв'язку з прийняттям Федерального закону від 24.07.2002 N 96-ФЗ "Про введення в дію Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації".
  Як вже зазначалося, особливі правила про відповідальність поклажодавця встановлені ст. 894 ГК стосовно до зберігання речей з небезпечними властивостями, наприклад легкозаймистих, вибухонебезпечних або взагалі небезпечних за своєю природою. Маються на увазі заходи протипожежні, санітарні, охоронні тощо У необхідності прийняття такого роду заходів проявляється вже не приватний, а публічний інтерес, внаслідок чого будь-які на цей рахунок обмеження, зазначені в договорі, юридичної сили не мають. Прикладом відносяться до зберігання спеціальних заходів, такого ж публічного характеру, можуть служити ті, що передбачені у Положенні про порядок зберігання арештованого та вилученого майна, затвердженому Постановою Уряду від 7 липня 1998 Зберігач зобов'язаний вживати заходів, що забезпечують збереження властивостей, ознак і вартості відповідного майна, а також відмітних знаків.
  У подібних випадках на поклажодавця покладається обов'язок попередити зберігача при здачі речі на зберігання про відповідні її властивості. Якщо ж він не виконав зазначеної обов'язки - при цьому не має значення, чи надійшов він подібним чином зі своєї вини або без вини (не знав і не повинен був знати про такі властивості), - йому доведеться нести несприятливі наслідки зберігання речі з небезпечними властивостями. Одне з них, на що вже зверталася увага, полягає в наданні другій стороні - хранителю права в будь-який час прийняти рішення про знешкодження або знищення речі. При цьому поклажедатель вимог про відшкодування завданих йому таким чином збитків пред'являти зберігачу не може. Більш того, якщо укладений договір був оплатним, хранитель і після знищення речі має право на отримання винагороди. Це означає, що неотримане винагороду підлягає сплаті в повному розмірі, а вже виплачене вимагати назад поклажедатель не може.
  Слід особливо відзначити, що на поклажодавця покладається обов'язок відшкодувати збитки, завдані зберіганням такого роду речей не тільки самому зберігачу, а й третім особам. Наприклад, якщо внаслідок вибуху речі згорів належить зберігачу склад, а з ним і зберігаються на складі речі інших поклажодавцем, сусідню будівлю, постраждав перехожий і т.п.
  Менш жорсткі для поклажодавця правила встановлені на випадок, коли річ зберігалася у професійних зберігачів, притому возмездно. Йдеться про перенесення на професійних зберігачів частини відповідного ризику. Мається на увазі, що наведені вище несприятливі для поклажодавця наслідки зберігання речей з небезпечними властивостями настають лише у випадках, коли зберігачу вдалося довести, що речі були здані на зберігання під неправильним найменуванням і тим самим хранитель був введений в оману щодо справжньої небезпеки, яку створюють передані на зберігання речі. При цьому не має значення, чи була передана річ під неправильним найменуванням поклажедателем навмисно або він повідомив таке найменування помилково. Важливо і те, що в цих випадках при зовнішньому огляді речей під час приймання хранитель сам не міг упевнитися в її небезпечні властивості.
  Стаття 894 ЦК виділяє ситуацію, при якій хранитель знав про небезпечні властивості речей і все ж погодився їх прийняти. Якщо тепер, незважаючи на те що дотримувалися всі умови зберігання речей, вони все ж стали небезпечними для оточуючих або для майна зберігача або третіх осіб (наприклад, для речей, переданих іншими поклажодавцями) і притому обставини не дозволяють зберігачу зажадати від поклажодавця негайно забрати такі речі або поклажодавець не виконав заявленого йому на цей рахунок вимоги, хранитель, на що вже зверталася увага, вправі знешкодити або знищити речі. При цьому тоді сподіватися на відшкодування завданих йому збитків поклажедатель не може. І все ж особливість ситуації, що розглядається - те, що такого роду речі були прийняті на зберігання з відома і згоди зберігача, - враховується законодавцем: як передбачено в п. 2 ст. 894 ГК, поклажодавець не несе відповідальності за збитки, завдані зберіганням відповідних речей, ні перед хранителем, ні перед третіми особами.
  Основну обов'язок зберігача складає повернення речі, отриманої від поклажодавця, якщо тільки мова не йде про іррегулярні зберіганні (п. 1 ст. 900 ЦК). Возвращаемая річ повинна знаходитися в такому ж стані, в якому вона була передана, з тим, однак, що природне погіршення речі або її природний спад (маються на увазі природна усушка, утруска) (або інше погіршення внаслідок природних властивостей) падають на поклажодавця (п . 2 ст. 900 ЦК). У цьому зв'язку Правила надання послуг з перевезення пасажирів спеціально підкреслили, що залізниця за природну порчу зданих на зберігання швидкопсувних продуктів відповідальності не несе.
  Плоди і доходи, отримані під час перебування речі на зберіганні, вважаються належними поклажедателю (власнику). У цьому виявляється істотна відмінність зберігання від оренди з передачею речі орендарю, при якій власник, який передав річ в оренду, втрачає право на плоди, продукцію та доходи від користування річчю (ст. 606 ЦК). Причиною подібного рішення служить характер відповідної послуги: при договорі оренди користування становить мета договору, а при зберіганні вказане правомочність у який передав річ передбачається відсутнім.
  Плоди і доходи, отримані за час зберігання, повинні бути передані поклажедателю одночасно з поверненням речі. Договором може бути передбачено й інше рішення, коли плоди і доходи залишаються у зберігача, зокрема в якості винагороди (частини його) за надану послугу (п. 3 ст. 900 ЦК).
  Відповідальність зберігача за втрату, нестачу або пошкодження прийнятих на зберігання речей настає відповідно до загальними підставами відповідальності боржника. Інформація, що міститься в п. 1 ст. 901 ГК відсилання з цих питань до ст. 401 ГК означає, що зберігач у вигляді загального правила несе відповідальність у подібних випадках лише за наявності своєї вини. Визначаючи винність зберігача, як випливає з цієї останньої статті, необхідно враховувати, чи прийняв він при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами обороту, всі заходи для належного виконання.
  Відсилання до ст. 401 ГК означає і те, що стосовно до зберігачу може діяти в певних випадках правило про підвищену відповідальність, тобто відповідальності незалежно від вини боржника. Конкретизація відповідної норми для договору зберігання міститься у п. 1 ст. 901 ГК. У ньому правила про підвищену відповідальність, які сформульовані в ст. 401 ГК стосовно випадків виконання зобов'язання при здійсненні підприємницької діяльності, поширюються на професійних зберігачів. Вказівки на те, кого слід відносити до цієї категорії суб'єктів, в самій ст. 901 ЦК немає. Правда, те ж поняття використовується і в п. 2 ст. 886 ГК, який визнає професійним зберігачем комерційну організацію або некомерційну організацію, що здійснює зберігання в якості однієї з цілей своєї професійної діяльності. Очевидно, наведене тлумачення зазначеного терміна потребує уточнення, виходячи з самого сенсу поняття "професійна діяльність". Мається на увазі, що не тільки відносно некомерційних, але в рівній мірі і комерційних організацій для визнання їх професійними зберігачами необхідно, щоб зберігання входило до складу здійснюваної ними підприємницької діяльності. В іншому випадку немає підстав для застосування правила про підвищену відповідальність. Отже, склад несе відповідальність за цілісність і збереження прийнятих ним на зберігання товарів - незалежно від вини, але за втрату зданої клієнтом в гардероб верхнього одягу - лише за наявності його провини в тому.
  Сенс підвищеної з точки зору її підстав відповідальності розкривається в ст. 901 ГК. Межі цієї відповідальності виявилися дещо вже тих, які зазначені у ст. 401 ГК. Мається на увазі, що розширено коло обставин, за яких професійний зберігач звільняється від відповідальності. Йдеться про втрату, недостачу або пошкодження речей, які сталися внаслідок не тільки непереборної сили, умислу або грубої недбалості поклажодавця, але і властивостей речей, про які зберігач, приймаючи речі, не знав і не повинен був знати. Таким чином, у всякому разі для звільнення професійного зберігача від відповідальності недостатньо доказів того, що він прийняв всі необхідні заходи забезпечення збереження переданої на зберігання речі, про які йшлося вище у зв'язку зі ст. 891 ГК.
  Так, відповідно до укладеного між сторонами договором трест зобов'язався приймати і зберігати на своїй базі надходять контрагенту-об'єднанню вантажі, виконувати вантажно-розвантажувальні роботи, а об'єднання - оплачувати надані послуги. Трест прийняв певну кількість металу на зберігання, але близько половини було втрачено "в результаті розбійного нападу". За цих обставин Президія Вищого Арбітражного Суду РФ визнав, що має місце невиконання зберігачем обов'язку в натурі, за яке повинна бути застосована міра відповідальності у вигляді відшкодування збитків. Оцінка дій тресту на предмет встановлення його вини взагалі не проводилася "*".
  ---
  "*" Див: Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ. 1999. N 1. С. 22 - 23.
  У випадках, коли поклажодавець не взяв у встановлений договором строк назад зберігалися речі, а згодом відбудеться їх втрата, недостача або пошкодження, поклажодавець, який заявляє відповідні вимоги, виявляється в положенні кредитора, який допустив прострочення. Тоді вступає в дію п. 2 ст. 901 ГК. Ним передбачено звуження кордону упречності поведінки зберігача: відповідальність зберігача настає лише за наявності з його боку умислу або грубої необережності.
  ГК (ст. 902) встановив, що збитки, завдані поклажодавцеві втратою, нестачею або пошкодженням речі, повинні відшкодовуватися зберігачем відповідно до загальним принципом, закріпленим у ст. 393 ЦК, за умови, якщо інше не передбачено законом або договором. Враховуючи, що ст. 393 ЦК, в свою чергу, відсилає з питання про склад підлягають відшкодуванню збитків до ст. 15 ГК, це дає підстави визнати, що у вигляді загального правила відшкодуванню з боку зберігача підлягають, якщо інше не передбачено законом або договором зберігання, витрати, які поклажедатель справив чи повинен буде зробити для відновлення втраченої або пошкодженої речі, а також неодержані доходи, які поклажедатель отримав би за звичайних умов цивільного обороту, якби договір не був порушений. Разом з тим ст. 902 ГК вносить певні обмеження для відповідальності, яка настає при безоплатному зберіганні. Так, при втраті або недостачу речей відшкодування слід виплачувати в розмірі вартості втрачених або відсутніх речей, а при пошкодженні речі відшкодування проводиться в розмірі суми, на яку знизилася її вартість. У разі, коли річ за час зберігання за обставинами, за які відповідає хранитель, змінилася настільки, що не може бути використана за первісним призначенням, що відмовився з цієї причини від її одержання поклажедатель має право вимагати відшкодування вартості речі та інших збитків, якщо інше не передбачено законом або договором.
  Інформація, що міститься в ст. 902 ГК посилання на ст. 393 Кодексу дозволяє, серед іншого, визначити вихідну величину при підрахунку збитків, заподіяних втратою, нестачею або пошкодженням речі. Мається на увазі, що, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором, за основу повинні бути прийняті ціни в місці, в якому зобов'язання має бути виконане, або в день, коли вимога кредитора була задоволена добровільно, а в разі порушення справи в суді - в день пред'явлення позову.
  Чинний Кодекс не містить норми, яка була свого часу включена в ст. 428 ЦК 1964 р. В силу цієї останньої, якщо при здачі майна на зберігання була зроблена оцінка майна, яка зазначена у договорі або іншому документі, виданому охоронцем, останній повинен був відповідати в розмірі суми оцінки, якщо тільки йому не вдалося довести, що дійсна вартість втраченого, відсутнього або пошкодженого майна нижче цієї суми. Така попередня оцінка, яка полегшує положення поклажодавця в подібних випадках, вельми важлива, особливо якщо тільки вартість речі залежить від її індивідуальних властивостей (стану, ступеня зносу тощо). Відсутність наведеної норми все ж не виключає можливості включення положення про такий попередній оцінці в договір або в спеціальні правила. Однак, оскільки аналогічної норми в ЦК немає, у випадках, коли можливість або обов'язковість попередньої оцінки з'явиться в умовах договору або у відповідній нормі правового акта, має бути роз'яснено значення відповідної умови (норми). Оптимальний варіант, очевидно, той, який передбачений у наведеній вище ст. 428 ЦК 1964 р.
  Хоча ст. 901 і 902 ГК носять відповідно назви "Підстави відповідальності зберігача" і "Розмір відповідальності зберігача", вони насправді мають на увазі тільки один з можливих випадків відповідальності відповідної сторони - за втрату, нестачу або пошкодження речі. Однак відповідальність на ділі може наступити і при будь-якому іншому порушенні договору з боку зберігача (наприклад, при відмові видати що знаходиться на зберіганні річ). У подібних випадках керуються загальними нормами про відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань. Мається на увазі, що, якщо такий випадок не виділено спеціальною нормою про окремі види зберігання, вступають в дію відповідні статті гол. 25 ГК незалежно від того, чи міститься відсилання до однієї з них в гол. 47 чи ні. Це ж відноситься до відповідальності поклажодавця, якщо вона не передбачена нормами, які входять до складу "загальних положень про зберігання".
  На поклажодавця покладається обов'язок своєчасно взяти свою річ назад. За загальним правилом - негайно після закінчення терміну, зазначеного в договорі, або (у випадках, коли це передбачено п. 3 ст. 889 ЦК) у строк, встановлений поклажедателем. При порушенні зазначеної, як і будь-який інший, договірної обов'язки потерпіла сторона (в даному випадку - зберігач) має право вимагати відшкодування завданих з цієї причини збитків. Прикладом може служити прострочення виконання зазначеного обов'язку поклажедателем, що призвела за собою для зберігача неможливість укласти договір з іншим поклажедателем на більш вигідних для нього умовах або необхідність нести відповідальність перед іншими поклажодавцями, яким довелося відмовити в прийомі на зберігання належних їм речей.
  Слід врахувати також спеціальну санкцію, що захищає інтереси зберігача, про яку вже йшла мова. Вона включена в п. 2 ст. 899 ГК, в силу якого у випадках, коли поклажодавець не виконував обов'язки взяти назад річ, передану на зберігання, або іншим чином ухилився від її одержання (наприклад, відмовився прийняти річ, доставлену за його адресою зберігачем), охоронець вправі, якщо інше не передбачено договором, з попереднього письмового попередження поклажодавця, самостійно продати річ за ціною, яка склалася в місці зберігання. Для захисту інтересів поклажодавця передбачено, що, якщо мова йде про дорогої речі (мається на увазі, що її вартість складає понад 100 мінімальних розмірів оплати праці), продаж має бути зроблена з аукціону. Порядок його проведення регулюється відповідними загальними нормами (ст. 447 - 449 ЦК). Сума, яку вдалося виручити від продажу речі, повинна бути передана поклажедателю. При цьому за хранителем визнається право утримати свої витрати з продажу речі з переданої зберігачу суми. Пункт 2 ст. 899 ЦК надає зберігачу лише право продати річ. Зазначена норма в силу свого виняткового характеру не підлягає распространительно тлумаченню. З даної причини зберігач не може залишити річ самому собі, перерахувавши поклажедателю суму, рівну ціні, яка склалася в місці зберігання, навіть у випадку, коли її вартість не виходить за межі зазначеної вище величини.
  Поклажодавець в безкоштовне договорі, який не виконав свій обов'язок взяти назад річ, повинен, якщо договором не передбачено інше, за весь час фактичного знаходження речі на зберіганні сплачувати пропорційно передбачене договором винагороду. При цьому не має значення, виник обов'язок повернення речі у зв'язку із закінченням терміну зберігання або тому, що зберігач скористався наданим йому Кодексом або договором правом достроково розірвати договір з причини порушення відповідної обов'язки поклажедателем (п. 4 ст. 896 ЦК).
  Можна вказати і ще на один наслідок порушення поклажодавцем все тієї ж обов'язки повернути річ. Мається на увазі звуження підстав відповідальності зберігача. Мова йде про те, що в зазначеному випадку професійний зберігач, який за загальним правилом повинен нести відповідальність за втрату, нестачу і пошкодження речі незалежно від вини, при настанні зазначених наслідків в період, коли поклажодавець перебував у простроченні, понесе відповідальність тільки за умови, якщо буде встановлено її у такому порушенні у формі умислу або грубої необережності.
  Специфіка договору зберігання (як і деяких інших названих на ГК договорів послуг - див., наприклад, ст. 699) складається в наданні однією зі сторін - тієї, яка звернулася за послугою (поклажедателю), права в будь-який час і незалежно від причини, а також від того, чи укладений договір з точним зазначенням терміну виконання або принаймні порядку визначення терміну або до запитання, відмовитися від договору. Поклажодавець вправі тоді звернутися з відповідною вимогою до зберігача, який в силу ст. 904 ГК зобов'язаний "на першу вимогу" повернути річ. Зберігач не може посилатися на те, що термін зберігання в даному випадку не закінчився. Оскільки відповідне право поклажодавця жодним чином не конкурує з правом його контрагента-хранителя, слід визнати, що поклажодавець має їм по відношенню до будь-якого зберігачу, у тому числі і професійному.
  Відплатність договору виражається в необхідності для поклажодавця сплатити зберігачу винагороду. Пов'язаний з цим комплекс питань врегульовано в ст. 896 ГК. Особливість включених до неї норм виражається в тому, що всі вони відносяться до числа диспозитивних.
  Зокрема, передбачено два порядку виплати винагороди. При одноразовій виплаті розрахунки проводяться по закінченні зберігання, а при періодичної - відповідними частинами в кінці кожного періоду. Сенс наведеної норми полягає в тому, що винагорода може бути виплачено і необов'язково по закінченні зберігання (окремого періоду). Однак факт невиконання зобов'язання і разом з тим можливість застосування встановлених на випадок прострочення санкцій визначаються на момент завершення зберігання або відповідного періоду.
  Із зазначених двох порядків оплати, при відсутності іншої в договорі, використовується одноразовий.
  Невиплата винагороди в строк, що представляє собою прострочення боржника, тягне за собою обов'язок поклажодавця відшкодувати завдані зберігачу збитки (СР п. 1 ст. 405 ЦК). Стосовно до зберігання діє і спеціальна норма: якщо прострочення сплати винагороди тривала більше половини періоду, за який воно мало бути виплачено, у зберігача виникає право відмовитися від виконання договору. Тоді він направляє поклажедателю вимогу негайно забрати здані на зберігання речі (п. 2 ст. 896 ЦК). У даному і в усіх інших випадках, при яких дострокове розірвання договору викликано обставинами, за які зберігач не відповідає, за ним визнається право отримати відповідну частину винагороди. Однак, якщо це викликано виявленням небезпечних за своєю природою властивостей збереженої речі, винагорода підлягає сплаті у повній сумі.
  При достроковому припиненні зберігання, викликаному обставинами, за які відповідає хранитель, він позбавляється права на отримання винагороди. Більш того, суму, яку він отримав у рахунок причитавшегося винагороди, йому доведеться повернути (п. 3 ст. 896 ЦК).
  Один з основних питань, що виникають перед законодавцем при регулюванні договору зберігання: як гарантувати виконання поклажодавцем зобов'язання виплатити зберігачу винагороду та відшкодувати понесені останнім витрати по зберіганню? Можуть бути, зокрема, вказані два передумови для встановлення відповідних гарантій. Одна з них пов'язана з тим, що річ, що є предметом договору, знаходиться у володінні кредитора (зберігача). А для іншої важливим є те, що зобов'язання сторін (поклажодавця - відшкодувати витрати і виплатити винагороду, а зберігача - повернути взяту на зберігання річ) носять зустрічний характер.
  На підтвердження можна послатися на такі приклади із зарубіжного законодавства.
  Так, § 421 ГТУ визнає за власником складу "законне право застави", маючи на увазі що знаходяться в його володінні товари. На відміну від цього ШОЗ (ст. 485) надає того ж власнику складу право утримання "*". Аналогічне наслідок - утримання (у зв'язку з вимогами про відшкодування витрат та виплати винагороди) було включено в проект Цивільного уложення в Росії.
  ---
  "*" Таке ж право - утримання надається ШОЗ господарям готелів і заїжджих дворів у відношенні речей постояльців, маючи на увазі забезпечення здійснених ним вимог.
  До прийняття ЦК питання про забезпечення прав зберігача розглядався в плані можливості застосування містяться в ДК 1922 р. (ст. 139) і ЦК 1964 р. (ст. 177) правил про одночасне виконанні взаємних обов'язків у двосторонньому договорі (причому в ГК 1922 зазначена стаття прямо допускала можливість для сторони відмовляти інший в задоволенні до отримання від неї зустрічного задоволення). При цьому в літературі ставлення до можливості для зберігача скористатися зазначеною статтею ЦК не було однозначним. Рішучим противником застосування відповідної норми, як, втім, і інших способів забезпечення зобов'язань поклажодавців, про які йшла мова, був К.А. Граве. Він вважав, що "при пред'явленні зберігачу ... позову про повернення зданого йому на зберігання майна ... він не може відмовитися від повернення майна, посилаючись, наприклад, на те, що позивач не сплатив йому винагороди за зберігання. Таке право утримання зберігачу не належить. Чи не належить йому і право застави на здане на зберігання майно на забезпечення сплати належної за зберігання винагороди, яке належить, наприклад, комісіонеру "" * ". З прийняттям ЦК 1964 р. до прямо протилежного висновку прийшов О.С. Іоффе: "Згідно ст. 177 ЦК взаємні зобов'язання, за загальним правилом, повинні виконуватися одночасно. Відшкодувальний договір зберігання носить взаємний характер, і відповідно до ст. 177 ЦК охоронець вправі затримати видачу речі до внесення поклажедателем встановленої плати" .
  ---
  "*" Граве К.А. Указ. соч. С. 328.
   Іоффе О.С. Зобов'язальне право. С. 506.
  Чинний Кодекс не передбачає в гол. 47 права зберігача на утримання "*" на відміну, наприклад, від того, що зроблено в ряді інших його глав про послуги . Однак саме по собі зазначене обставина не може мати значення, враховуючи, що утримання, в силу ст. 359 ГК, являє собою спосіб забезпечення зобов'язань, що випливають безпосередньо із закону, притому включеного в "Загальну частину зобов'язального права". Відповідна норма (ст. 359 ЦК) носить диспозитивний характер. Таким чином, якщо інше не передбачено договором, у разі невиконання боржником у строк зобов'язання щодо оплати речі або відшкодування інших пов'язаних з цим витрат і інших збитків у кредитора виникає право утримувати річ аж до того, як зобов'язання не буде виконано. Це право виникає у кредитора завжди при наявності виділених у вищезгаданій статті передумов. Мається на увазі, що підлягає передачі боржникові або зазначеній ним особі річ знаходиться у кредитора.
  ---
  "*" У Грузії, наприклад, Цивільний кодекс містить статтю про утримання в розділі про зберіганні.
   Йдеться про статті про утримання, поміщених в голови: "Підряд" (ст. 712 ЦК), "Перевезення" (ст. 790 ЦК), "Доручення" (ст. 972 ЦК), "Комісія" (ст . 996 ЦК).
  Особливість ст. 359 ГК полягає в тому, що вона дає різні відповіді на питання про межах її дії залежно від суб'єктного складу основного, забезпеченого утриманням зобов'язання. Мається на увазі, що стосовно до зобов'язанню, в якому обидві сторони діють як підприємці (наприклад, зберігання належать підприємцеві товарів на товарному складі), утримання можливе стосовно будь-яких вимог кредитора, а у всіх інших зобов'язаннях - тільки у випадках, коли мова йде про невиконанні боржником у строк зобов'язання щодо оплати речі або відшкодування кредиторові пов'язаних з нею витрат та інших збитків. Маючи на увазі, що сама ст. 359 ГК носить винятковий характер, відповідна норма не може бути піддана поширювальне тлумачення "*".
  ---
  "*" Про застосування ст. 359 ЦК з урахуванням суб'єктного складу зобов'язання див.: Сарбаш С.В. Право утримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. М.: Статут, 1998. С. 148 і сл.
  У результаті залишається зробити висновок, що утримання у зв'язку з невиплатою винагороди, на відміну від зобов'язання відшкодувати збитки, крім випадків, коли обидві сторони діють як підприємці, може мати місце тільки за умови, що на цей рахунок є пряма вказівка в договорі "*" .
  ---
  "*" У свій час Г.Ф. Шершеневич, на противагу укладачам проекту Цивільного уложення, виступав за те, що зберігач не має права затримувати речі під приводом неплатежу йому домовленого винагороди, тому що вимога повернення речі грунтується не тільки на зобов'язальне право, а й на речовому праві поклажодавця. Відповідно він вважав, що "подібне утримання тягне за собою всі наслідки", з'єднані з відмовою повернення (Шершеневич Г.Ф. Підручник російського цивільного права. С. 630). Стосовно до чинним Кодексом висловлені міркування навряд чи можуть бути прийняті до уваги вже тому, що аналогічна ситуація з конкуренцією речового та зобов'язального позовів виникає, наприклад, і у відносинах між перевізником і вантажоодержувачем. Хоча вантажоодержувач, як правило, є власником вантажу, п. 4 ст. 790 ЦК надає перевізнику право утримувати передані для перевезення вантажі і багаж у забезпечення належної провізної плати та інших платежів за перевезення, включивши пряму відсилання до ст. 359 і 360 ГК, присвяченим утриманню. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7. Права та обов'язки сторін"
 1. § 6. Припинення зобов'язань
    права та обов'язки сторін зобов'язання. Підстави припинення зобов'язань передбачені ГК, законами, іншими правовими актами або договором. Насамперед, зобов'язання у сфері підприємництва припиняється його належним виконанням. Належне виконання означає, що зобов'язання виконується належному особі (ст. 312 ЦК), у визначений термін (ст. 314 ЦК), в належному місці (ст. 316
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
    права та обов'язки сторін, а також юридичні засоби захисту їх інтересів з достатньою докладністю викладені у Віденській конвенції 1980 Оферта в договорі міжнародної купівлі-продажу. Для укладення будь-якого договору, включаючи купівлю-продаж (у тому числі в експортно-імпортних варіантах), необхідні оферта і акцепт. Вимоги, що пред'являються до оферти, викладені у ст. 14 Конвенції, яка
 3. § 1. Введення в цивільне (приватне) право
    права. Право - сукупність норм (правил поведінки), що існують для регулювання та охорони суспільних відносин. У механізмі соціально-нормативного регулювання норми права специфічні тим, що: а) утворюють єдину струнку систему (тому сукупність правових норм не хаотична і не випадкова, а внутрішньо організована і структурована), б) санкціоновані державою (тобто визнані ним в
 4. § 5. Умовні угоди
    права (condiciones juris). Умова права є майбутнє невідома обставина, від якого наступ або припинення дії угоди залежить в силу самої її природи або спеціального правового припису. З наведеного визначення видно, що condicio juris може обумовлювати як наступ дії угоди (наприклад, невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого
 5. § 3. Представництво без повноважень
    права і обов'язки сторони в укладеної ним угоді. Наприклад, найбільш часто правила про представництво порушуються на практиці при укладанні угод працівниками юридичних осіб, які виходять за межі наданих їм повноважень або зовсім їх не мають. Було б, однак, безглуздо думати, що саме на самих конкретних працівників у цих випадках покладаються обов'язки по виконанню
 6. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
    права в другій половині XIX в. (Залізничні компанії, прагнучи піти від непомірних витрат, намагалися купувати паровози та інші транспортні засоби не у власність, а в користування) і згодом був запозичений системою континентального права, де остаточно склався до середини XX в. (Придбання фінансовими організаціями на прохання промислових фірм машин, устаткування, судів,
 7. § 3. Зміст і припинення договору позички
    права вимагати передачі йому самою обіцяної речі навіть тоді, коли договір позики носить консенсуальної характер. Це правило відповідає загальній нормі ст. 398 ЦК, відповідно до якої кредитор має право вимагати відібрання речі у боржника тільки в тому випадку, коли мова йде про необхідність "передати індивідуально-визначену річ у власність, у господарське відання, в оперативне
 8. § 5. Користування житловими приміщеннями
    права та обов'язки. З незрозумілих причин (швидше за все через елементарну неуважність розробників проекту) не передбачено можливість угоди про те, щоб знову вселятися члени сім'ї набували права не на всю, а тільки на частину житлової площі або навіть оселялися на площі без придбання на неї права, що допускалося раніше діючим законодавством. Дієздатні члени
 9. § 3. Договір будівельного підряду
    права та обов'язки сторін, а також їх відповідальність за порушення прийнятих зобов'язань детально регламентувалися імперативними нормами обширного законодавства про капітальне будівництво. При цьому особлива увага приділялася плановим передумов даних договорів, з якими вони були нерозривно пов'язані і які визначали їх основний зміст. Зміни, що відбулися в
 10. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
    права * (530). У російській правовій науці переважає думка, що перевезення вантажу здійснюється на підставі договору на користь третьої особи, а одержувач вантажу являє собою третю особу у такому договорі * (531). Не можна при цьому не відзначити, що в деякому протиріччі до конструкції договору на користь третьої особи одержувач вантажу набуває і певні обов'язки перед перевізником (ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua