Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Правова охорона товарного знака (знака обслуговування)

У ринкових умовах поряд з фірмовими найменуваннями важливе значення мають знаки, слова і символи, що допомагають споживачам орієнтуватися в однорідних товарах і послугах різних фірм, набувати найбільш якісні товари і уникати підробок. Маються на увазі товарні знаки і знаки обслуговування (далі - товарні знаки), реєстровані відповідно до ст. 138 ЦК та Законом РФ від 23 вересня 1992 р. "Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів" (1).
---
(1) ВВС РФ. 1992. N 42. Ст. 2322 (далі - Закон про товарні знаки). Діє в редакції Закону від 11 грудня 2002 р. N 166-ФЗ, від 24 грудня 2002 р. N 176-ФЗ, від 30 грудня 2001 р. N 194-ФЗ / / РГ. 2002. 17 грудня.
Товарний знак і знак обслуговування (далі - товарний знак) - це позначення, службовці для індивідуалізації товарів, виконуваних робіт або послуг (далі - товари) юридичних або фізичних осіб. Прикладами товарних знаків можуть служити "Волга" і "Жигулі" (для легкових автомобілів), "ЗІЛ" і "Бірюса" (для холодильників), "Слава" і "Політ" (для годин).
Головна функція товарного знака - відмітна. При цьому товарний знак допомагає відрізняти не будь-які, а лише однорідні товари різних виробників. Якщо знак зареєстрований для меблів, він не допоможе у виборі зубної пасти. Інша важлива функція - рекламна. Товарний знак, маркирующий добре зарекомендував себе товар, робить йому рекламу, підвищує репутацію виробника, збільшує обсяги збуту товарів і розміри прибутку.
Правова охорона товарного знака в Російській Федерації надається на підставі його державної реєстрації (далі - реєстрація) у порядку, встановленому Законом про товарні знаки, або в силу міжнародних договорів Російської Федерації.
Володарем виключного права на товарний знак (правовласником) може бути юридична особа або здійснює підприємницьку діяльність фізична особа.
На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво на товарний знак. Свідоцтво засвідчує пріоритет товарного знаку і виключне право на товарний знак відносно товарів, зазначених у свідоцтві.
22 серпня 2003 Роспатентом видано Наказ N 109 "Про зміну форм свідоцтва на товарний знак (знак обслуговування), свідоцтва на загальновідомий товарний знак, свідоцтва на право користування найменуванням місця походження товару і форм" додаток "до свідчень на товарний знак (знак обслуговування), на колективний знак, на загальновідомий товарний знак, на право користування найменуванням місця походження товару". Даним Наказом затверджено та введено в дію з 15 вересня 2003 форми свідоцтва на товарний знак (знак обслуговування); свідоцтва на колективний знак; свідоцтва на загальновідомий товарний знак; свідоцтва на право користування найменуванням місця походження товару і форми додатка до свідоцтва на товарний знак (знак обслуговування); до свідоцтва на колективний знак; до свідоцтва на загальновідомий товарний знак; до свідоцтва на право користування найменуванням місця походження товару.
Відповідно до ст. 4 Закону про товарні знаки правовласник вправі використовувати товарний знак і забороняти його використання іншими особами. Ніхто не може використовувати охороняється в Російській Федерації товарний знак без дозволу правовласника.
Порушенням виключного права правовласника (незаконним використанням товарного знаку) визнається використання без його дозволу в цивільному обороті на території Російської Федерації товарного знака або схожого з ним до ступеня змішання позначення щодо товарів, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстрований, або однорідних товарів, у тому числі розміщення товарного знака або схожого з ним до ступеня змішання позначення:
- на товарах, на етикетках, упаковках цих товарів, які виробляються, пропонуються до продажу, продаються, демонструються на виставках і ярмарках або іншим чином вводяться в цивільний оборот на території Російської Федерації, або зберігаються і (або) перевозяться з цією метою, або ввозяться на територію Російської Федерації;
- при виконанні робіт, наданні послуг;
- на документації, пов'язаної з введенням товарів в цивільний оборот;
- в пропозиціях до продажу товарів;
- в мережі Інтернет, зокрема в доменному імені і при інших способах адресації.
Товари, етикетки, упаковки цих товарів, на яких незаконно використовується товарний знак або схоже з ним до ступеня змішання позначення, є контрафактними.
Розрізняють словесні, образотворчі, об'ємні, світлові, звукові, нюхові позначення або їх комбінації. Товарний знак може бути зареєстрований в будь-якому кольорі або колірному сполученні. За іншими критеріями виділяють колективні та загальновідомі товарні знаки.
За заявою юридичної або фізичної особи загальновідомим у Російській Федерації товарним знаком може бути визнаний знак, що охороняється на території Російської Федерації на підставі його реєстрації або без реєстрації згідно з міжнародним договором РФ, а також позначення, що використовується як товарний знак, але не має правової охорони на території РФ, якщо такі знак або позначення в результаті їх інтенсивного використання стали на зазначену в заяві дату в РФ широко відомі серед відповідних споживачів щодо товарів цієї особи.
Правова охорона загальновідомого товарного знаку надається на підставі рішення Палати з патентних спорів (1). Товарний знак, визнаний загальновідомим, вноситься органом з інтелектуальної власності до Переліку загальновідомих в Російській Федерації товарних знаків. Видача свідоцтва на загальновідомий товарний знак здійснюється Роспатентом протягом місяця з дати внесення товарного знака до Переліку. Правова охорона загальновідомого товарного знака діє безстроково.
---
(1) Правила подачі заперечень та заяв та їх розгляду в Палаті з патентних спорів затверджені Наказом Роспатенту від 22 квітня 2003 р. N 56 (РГ. 2003. 21 травня) в редакції Наказу від 11 грудня 2003 р. N 164 (РГ. 2003 . 30 грудня.).
У відповідності з міжнародним договором Російської Федерації об'єднання осіб, створення і діяльність якого не суперечать законодавству держави, в якому воно створене, вправі зареєструвати в Російській Федерації колективний знак, який є товарним знаком, призначеним для позначення товарів , вироблених та (або) реалізованих входять до цього об'єднання особами та мають єдиними якісними або інші загальними характеристиками. Колективний знак і право на його використання не можуть бути передані іншим особам. До заявки на реєстрацію колективного знака додається статут.
До Реєстру і свідоцтво на колективний знак на додаток до звичайних відомостями вносяться відомості про осіб, що мають право використовувати колективний знак.
На відміну від Патентного закону, що встановлює єдині для всіх винаходів (корисних моделей, промислових зразків) умови їх патентоспроможності, при відповідності яким на відповідний об'єкт можна отримати патент, в Законі про товарні знаки немає таких загальних критеріїв . У ньому у двох статтях встановлено абсолютні (ст. 6) та інші (ст. 7) підстави для відмови в реєстрації товарних знаків.
Відповідно до ст. 6 не допускається реєстрація в якості товарних знаків позначень, що не володіють розпізнавальною здатністю або складаються лише з елементів:
- увійшли до загального вжитку для позначення товарів певного виду;
- є загальноприйнятими символами і термінами;
- характеризують товари, в тому числі вказують на їх вигляд, якість, кількість, властивість, призначення, цінність, а також на час, місце, спосіб виробництва або збуту;
- представляють собою форму товарів, яка визначається виключно або головним чином властивістю або призначенням товарів.
Елементи, зазначені в абз. 2 - 5 п. 1, можуть бути включені як охороняються елементи в товарний знак, якщо вони не займають у ньому домінуючого положення. Положення, передбачені цим пунктом, не застосовуються щодо позначень, які придбали розрізняльну здатність у результаті їх використання (п. 1).
У відповідності з міжнародним договором Російської Федерації не допускається реєстрація в якості товарних знаків позначень, що складаються лише з елементів, що представляють собою державні герби, прапори та інші державні емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, їх герби, прапори та інші емблеми, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки, або схожих з ними до ступеня змішання позначень. Такі елементи можуть бути включені як охороняються елементи в товарний знак, якщо на це є згода відповідного компетентного органу (п. 2).
Не допускається реєстрація в якості товарних знаків позначень, що представляють собою або містять елементи:
- є хибними або здатними ввести в оману споживача щодо товару або його виробника;
- суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.
Не допускається реєстрація в якості товарних знаків позначень, тотожних або схожих до ступеня змішування з офіційними найменуваннями та зображеннями особливо цінних об'єктів культурної спадщини народів Російської Федерації або об'єктів всесвітньої культурної чи природної спадщини, а також із зображеннями культурних цінностей, що зберігаються в колекціях, зборах і фондах, якщо така реєстрація запитується на ім'я осіб, які не є їх власниками (власниками) і не мають згоди власників або осіб, уповноважених на це власниками, на реєстрацію таких позначень в якості товарних знаків (п. 4).
У відповідності з міжнародним договором Російської Федерації не допускається реєстрація в Російській Федерації в якості товарних знаків позначень, що представляють собою або містять елементи, які охороняються в одній з держав - учасниць зазначеної міжнародного договору як позначень, що ідентифікують вина або спиртні напої як відбуваються з його території (вироблені в межах географічного об'єкта цієї держави) і мають особливу якість, репутацію або інші характеристики, які головним чином визначаються їх походженням, якщо товарний знак призначений для позначення вин або спиртних напоїв, що не походять з території даного географічного об'єкта (п. 5).
Згідно ст. 7 Закону не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, тотожні або подібні до ступеня змішання з:
- товарними знаками інших осіб, заявленими на реєстрацію (якщо заявки на них не відкликані) або охоронюваними в Російській Федерації, в тому числі відповідно до міжнародного договору Російської Федерації, щодо однорідних товарів і мають більш ранній пріоритет;
- товарними знаками інших осіб, визнаними у встановленому Законом порядку загальновідомими в Російській Федерації товарними знаками в відношенні однорідних товарів.
Реєстрація в якості товарного знака відносно однорідних товарів позначення, схожого до ступеня змішання з товарним знаком, зазначеним в абз. 2 або 3 цього пункту, допускається лише за згодою правовласника (п. 1).
Не можуть бути зареєстровані в якості товарних знаків щодо будь-яких товарів позначення, тотожні або подібні до ступеня змішання з найменуваннями місць походження товарів, що охороняються відповідно до цього Закону, за винятком випадків, якщо ці позначення включені як охороняються елементи в товарні знаки, реєстровані на ім'я осіб, які мають право користування такими найменуваннями (п. 2).
Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, тотожні:
- охоронюваному в Російській Федерації фірмовому найменуванню (його частини) у відношенні однорідних товарів, промисловому зразку, знаку відповідності, права на які в Російській Федерації виникли у інших осіб раніше дати пріоритету реєстрованого товарного знака;
- назвою відомого в Російській Федерації на дату подачі заявки твори науки, літератури чи мистецтва, персонажу або цитаті з такого твори, твори мистецтва або його фрагменту без згоди власника авторського права або його правонаступника, якщо права на ці твори виникли раніше дати пріоритету реєстрованого товарного знака;
- прізвища, імені, псевдоніму або похідному від них позначенню, портрету та факсиміле відомого на дату подачі заявки особи без згоди цієї особи або її спадкоємця (п. 3). Приміром, за згодою вдови відомого цілителя було використано ім'я Караваєва В.В. для товарних знаків бальзамів "Аурон", "Соматон" і "Вітаон".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Правова охорона товарного знака (знака обслуговування) "
 1. § 2. Правова охорона товарного знака і знака обслуговування
    Поняття товарного знака і знака обслуговування. Під товарним знаком в російському праві традиційно розуміється умовне позначення, яке поміщається на своєї продукції, її упаковці або супровідної документації і є довільним по відношенню до даної продукції, тобто не виступає для останньої в якості необхідного назви, загальноприйнятого терміну або описового поняття. Іншими
 2. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 3. § 9. Комерційна концесія
    Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
    Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 6. § 7. Правова охорона російських засобів індивідуалізації за кордоном
    Загальні положення. З розширенням міжнародних економічних зв'язків підвищився інтерес російських учасників цивільного обороту до охорони засобів їх індивідуалізації не тільки всередині країни, але і за кордоном. Виходячи на зарубіжний ринок зі своєю продукцією, яка часто ні в чому не поступається закордонним аналогам, а іноді таких аналогів не має, російським підприємствам доводиться вести жорстку
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. 7.4. Права іноземців на промислову власність в Росії і за кордоном
    Правова охорона об'єктів промислової власності за кордоном має дві основні мети. Перша полягає у забезпеченні безпеки експортних операцій держави та її резидентів при вивезенні ними за кордон промислових товарів, постачання обладнання, впровадженні нових технологій, а також у разі участі цих суб'єктів у виставках і ярмарках на території інших країн. Друга мета зарубіжного
 9. 1.5. Об'єкти авторського права
    Творчість являє собою пізнання нового, раніше невідомого і повинно приводити до нового, раніше невідомого результату. Як зазначає І.А. Зенін, "творчість - суб'єктивний критерій ... Тому, хоча з даного питання написано чимало статей та книжок, до цих пір не вдалося знайти загальноприйнятного критерію творчої діяльності. Слід визнати, що на практиці критерій творчості з повним
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    --- В текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр. .), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
© 2014-2022  yport.inf.ua