Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

3. Реєстрація та використання товарного знака

Реєстрація товарного знака здійснюється шляхом подання заявки відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію товарного знаку і знака обслуговування, затверджених Наказом Роспатенту від 5 березня 2003 р. N 32 (1). Заявка на реєстрацію товарного знака (далі - заявка) подається в Роспатент юридичною особою або здійснюють підприємницьку діяльність фізичною особою (далі - заявник).
---
(1) РГ. 2003. 3 квітня.
Ведення справ з Роспатентом може здійснюватися заявником, правовласником, іншою заінтересованою особою самостійно або через патентного повіреного, зареєстрованого в органі з інтелектуальної власності.
Іноземні юридичні особи або постійно проживають за межами Російської Федерації фізичні особи або їх патентні повірені ведуть справи з органом з інтелектуальної власності через зареєстрованих у даному органі патентних повірених. Повноваження патентного повіреного засвідчуються довіреністю, виданою йому заявником, правовласником або іншою заінтересованою особою.
Заявка подається на один товарний знак. Вона повинна містити:
- заява про реєстрацію позначення як товарного знака із зазначенням заявника, а також його місцезнаходження або місця проживання;
- заявляється позначення;
- перелік товарів, щодо яких запрошується реєстрація товарного знаку та які згруповані за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП);
- опис заявленого позначення.
Заявка підписується заявником, у разі подання заявки через патентного повіреного - заявником або патентним повіреним. До заявки повинні бути додані:
- документ, що підтверджує сплату мита за подання заявки у встановленому розмірі;
- статут колективного знака, якщо заявка подається на реєстрацію колективного знака.
Датою подання заявки в Роспатент вважається дата надходження заяви, позначення, переліку товарів і опису позначення або останнього з цих документів.
Після подачі заявки в Роспатент будь-яка особа має право ознайомитися з документами заявки, що містяться в ній на дату її подачі.
Пріоритет товарного знака встановлюється за датою подання заявки в Роспатент.
Пріоритет може встановлюватися за датою подачі першої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності (конвенційний пріоритет), якщо подача заявки в Роспатент здійснена протягом шести місяців від зазначеної дати.
Пріоритет товарного знака, вміщеного на експонатах офіційних чи офіційно визнаних міжнародних виставок, організованих на території однієї з держав - учасниць Паризької конвенції з охорони промислової власності, може встановлюватися за датою початку відкритого показу експоната на виставці (виставковий пріоритет), якщо подача заявки в Роспатент здійснена протягом шести місяців від зазначеної дати.
Пріоритет товарного знака може встановлюватися за датою міжнародної реєстрації товарного знака відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації.
Експертиза заявки здійснюється Роспатентом і включає формальну експертизу та експертизу заявленого позначення.
У період проведення експертизи заявки до прийняття по ній рішення заявник має право доповнювати, уточнювати або виправляти матеріали заявки. У цей період Роспатент має право запросити у заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе. Заявка може бути відкликана на прохання заявника на будь-якому етапі її розгляду, але не пізніше дати реєстрації товарного знака.
Формальна експертиза заявки проводиться протягом місяця з дати її подачі. У ході проведення даної експертизи перевіряється наявність необхідних документів заявки, а також їх відповідність встановленим вимогам. За результатами формальної експертизи заявка приймається до розгляду або приймається рішення про відмову в прийнятті її до розгляду, про що повідомляється заявник.
Експертиза заявленого позначення проводиться за завершення формальної експертизи. У ході експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення вимогам, встановленим ст. ст. 1, 6 і п. 1 та п. 2 ст. 7 Закону про товарні знаки, і встановлюється пріоритет товарного знака. За результатами експертизи приймається рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації товарного знака.
Рішення про реєстрацію може бути переглянуте Роспатентом до реєстрації товарного знака у зв'язку, зокрема, з надходженням заявки, що має більш ранній пріоритет, на тотожне або схоже з ним до ступеня змішання позначення щодо однорідних товарів; реєстрацією як найменування місця походження товару позначення, тотожного цьому товарному знаку або схожого з ним до ступеня змішування.
У разі незгоди з рішенням, прийнятим за результатами формальної експертизи заявки, про відмову в прийнятті її до розгляду, або з рішенням, прийнятим за результатами експертизи заявленого позначення, або з рішенням про визнання заявки відкликаною заявник може подати заперечення в Палату по патентних спорах протягом трьох місяців з дати отримання відповідного рішення.
На підставі рішення про реєстрацію товарного знака орган з інтелектуальної власності протягом місяця з дати отримання документа про сплату встановленого мита проводить реєстрацію товарного знаку в Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування Російської Федерації. До Реєстру вносяться товарний знак, відомості про правовласників, дата пріоритету товарного знаку і дата його реєстрації, перелік товарів, для яких зареєстровано товарний знак, інші відомості, пов'язані з реєстрації товарного знака, а також подальші зміни цих відомостей.
Видача свідоцтва на товарний знак проводиться Роспатентом протягом місяця з дати реєстрації товарного знака в Реєстрі. Реєстрація товарного знака діє до закінчення 10 років, рахуючи з дати подачі заявки. Термін дії реєстрації може бути продовжений за заявою правовласника, подане протягом останнього року її дії, щоразу на 10 років.
За клопотанням правовласника для продовження терміну дії реєстрації йому може бути наданий шестимісячний термін після закінчення терміну дії реєстрації за умови сплати додаткового мита.
Юридичні та фізичні особи Російської Федерації має право зареєструвати товарний знак в зарубіжних країнах або провести його міжнародну реєстрацію.
Заявка на міжнародну реєстрацію товарного знака подається через Роспатент.
Використанням товарного знака вважається застосування його на товарах, для яких знак зареєстрований, і (або) їх упаковці правовласником або особою, якій таке право надане на основі ліцензійного договору. Використанням може бути визнано також застосування товарного знака в рекламі, друкованих виданнях, на офіційних бланках, на вивісках, при демонстрації експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Російській Федерації, за наявності поважних причин незастосування товарного знака на товарах і (або) їх упаковці.
Реєстрація товарного знака не дає права правовласнику заборонити використання цього товарного знака іншими особами щодо товарів, які були введені в цивільний оборот на території Російської Федерації безпосередньо правовласником або за його згодою (вичерпання прав).
Правовласник може проставляти поряд з товарним знаком попереджувальне маркування у вигляді латинської літери "R" або латинської літери "R" в окружності або словесного позначення "товарний знак" або "зареєстрований товарний знак", що вказує на те , що застосовується позначення є товарним знаком, зареєстрованим в Російській Федерації. Відповідно до ст. 28 Закону про товарні знаки надання правової охорони товарному знаку може бути оскаржений і визнано недійсним повністю або частково протягом усього терміну дії правової охорони, якщо вона була надана з порушенням вимог, встановлених цим Законом. Це стосується також і загальновідомих товарних знаків. Рішення приймає Палата з патентних спорів.
Правова охорона товарного знака припиняється, зокрема:
- у зв'язку із закінченням терміну дії реєстрації знака;
- на підставі вступив законної сили рішенням суду про дострокове припинення правової охорони колективного знака у зв'язку з використанням цього знака на товарах, що не володіють єдиними якісними або іншими єдиними характеристиками;
- на підставі прийнятого в установленому порядку рішення про дострокове припинення правової охорони товарного знака у зв'язку з його невикористанням;
- на підставі рішення органу з інтелектуальної власності про дострокове припинення правової охорони товарного знака у разі ліквідації юридичної особи - правовласника або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - правовласника;
- у разі відмови від неї правовласника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Реєстрація та використання товарного знака "
 1. § 2. Створення комерційних організацій
  Установа комерційних організацій. Процес створення комерційних організацій розпадається на дві стадії: установа та державна реєстрація. Крім основної мети - систематичного отримання прибутку, - створення комерційних організацій переслідує ті ж цілі, що і створення інших юридичних осіб. Це відокремлення майна засновника, обмеження майнового ризику учасника
 2. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  Підприємницька діяльність передбачає використання не тільки речового майна - того, що може бути об'єктом права власності або інших речових прав, а й інших економічних цінностей. До їх числа відносяться насамперед об'єкти так званої інтелектуальної власності. Історія законодавства і цивілістичної науки включає в якості однієї з найбільш традиційних
 3. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії. Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 4. § 2. Прояви монополістичної діяльності та відповідальність за порушення антимонопольного законодавства
  Склади монополістичної діяльності. Монополістична діяльність - це суперечать антимонопольному законодавству дії (бездіяльність) господарюючих суб'єктів або федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування, спрямовані на недопущення, обмеження або усунення конкуренції. Закон про конкуренцію визначає
 5. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  Строки здійснення цивільних прав. Під термінами здійснення цивільних прав розуміються терміни, протягом яких володар суб'єктивного права може реалізувати можливості, закладені в суб'єктивному праві. Найчастіше вони встановлюються законом або іншими нормативними актами, але можуть передбачатися і угодою сторін. Зазначені терміни, в свою чергу, можуть бути поділені на терміни
 6. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  Зміст договору. Дії сторін щодо виконання договору зумовлюються його змістом. Зміст же договору становлять ті умови, про які сторони досягли угоди при його укладенні. Однак не всі умови договору мають рівне юридичне значення. За ступенем правового ефекту, виробленого умовами договору, прийнято виділяти істотні, звичайні та випадкові умови * (1156). В
 7. § 2. Елементи договору комерційної концесії
  Сторони договору комерційної концесії. Сторонами договору комерційної концесії згідно з російським законодавством можуть бути як незалежні, так і афільовані між собою особи. Правовласником (франчайзером), як правило, виступає компанія, що має широко відому торгову марку і високу репутацію. Таким може бути не тільки власник виключних майнових прав, а й
 8. § 3. Зміст договору комерційної концесії
  Класифікація прав і обов'язків сторін. Зміст договору комерційної концесії утворюють права і обов'язки сторін, які можуть бути класифіковані по декількох підставах. Насамперед, явно виділяються первинні і поточні права та обов'язки. Перші являють собою, як правило, разові дії, які необхідно вчинити на першому етапі співробітництва сторін, на який
 9. § 4. Зміна і розірвання договору комерційної концесії
    Переважне право укладення договору на новий термін. Нерідко в договори комерційної концесії включається положення про те, що договір після закінчення його терміну вважається автоматично поновленим на новий термін, якщо жодна із сторін не відмовилася від цього. Однак навіть якщо така умова в договорі відсутня, згідно зі ст. 1035 ЦК після закінчення терміну договору справний, тобто НЕ
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
© 2014-2022  yport.inf.ua