Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 6. Правове становище державно-капіталістичних підприємств


1. У період державно-монополістичного капіталізму незмінно зростає роль державного сектора в економіці капіталістичних країн. У власності сучасної держави вже виявляються не тільки окремі підприємства, але найчастіше цілі галузі господарства.
Особливо значних розмірів державно-монополістична власність після другої світової війни досягла в таких країнах, як Англія, Франція, Італія, ФРН. У США державне регулювання економіки реалізується в основному з використанням інших методів.
Процесом одержавлення були охоплені насамперед військова промисловість і галузі, безпосередньо з нею пов'язані. Це значною мірою було зроблено ще в роки першої світової війни, яка надзвичайно прискорила й загострила процес перетворення монополістичного капіталізму в державно-монополістичний Слідом за тим йдуть галузі, в значній мірі залежать від технічного прогресу, наприклад атомна та електронна промисловість, де і проведення досліджень , і внедре-
173
ня їх результатів у виробництво потребують величезних капіталовкладень і далеко не відразу приносять прибуток.
Крім того, сучасне капіталістичне держава вживає заходів до так званого «санування» приватнокапіталістичних підприємств, набуваючи в свою власність підприємства, близькі до банкрутства, або створюючи на цій базі змішані державно-приватні підприємства. Нарешті, держава бере в свої руки фінансові і кредитні установи.
При переході в руки держави підприємства як і раніше залишаються підприємствами капіталістичними. І в даний час, коли державні підприємства відіграють дуже значну роль в економіці країни, вони здійснюють свою діяльність таким чином, щоб максимально забезпечувати інтереси монополій. Це проявляється, наприклад, в тому, що продукція державних підприємств поставляється приватним компаніям за явно заниженими цінами, що призводить до нерентабельності багатьох державних підприємств, а утворений дефіцит постійно покривається за рахунок державних субсидій.
Організаційно-правові форми, в яких існують державно-капіталістичні підприємства в різних країнах, вельми різноманітні. При цьому аналогічні форми організації мають специфічними особливостями в кожній з країн.
Незважаючи на всі численні (і часом досить істотні) відмінності в правовому становищі державних підприємств, представляється можливим виділити найбільш типові організаційно-правові форми державно-капіталістичних підприємств, що зустрічаються в різних країнах.
В даний час можна виділити три основні різновиди правової організації державних підприємств:
1) підприємства, що існують у формі торгових товариств (головним чином акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю);
2) підприємства, капітал яких не поділений на акції або паї і які в принципі є самостійними суб'єктами права зі своїм відособленим майном і з самостійною майновою відповідальністю;
3) так звані казенні підприємства, які не володіють ні господарської, ні фінансової, ні правової самостійністю; їх фінансування і доходи проходять через державний бюджет.
2. Сучасна держава використовує для організації своїх підприємств старі, зарекомендували себе в приватнокапіталістичної виробництво та обіг організаційно-правові форми. У першу чергу це - акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю.
Така форма виявляється найбільш гнучкою, вона надає більше можливостей для самого тісного переплетення державного і приватного капіталу. Вона також має ряд переваг,
172
коли в тій чи іншій галузі економіки поряд з державно-капіталістичними підприємствами виступають приватні підприємства.
Вона дуже зручна для організації не тільки чисто державно-капіталістичних підприємств, але і змішаних, тобто таких, де бере участь не тільки державний, а й приватний капітал. Нарешті, ця форма полегшує також приватизацію державно-капіталістичних підприємств - передачу їх в руки приватних осіб. У разі використання форми акціонерного товариства і товариства з обмеженою відповідальністю приватизація відбувається шляхом поступової продажу акцій або часток участі в таких підприємствах.
Найбільшою мірою форма торгового товариства використовується в ФРН. Отримала вона також поширення у Франції (так звані національні товариства) і в Італії. Акції таких товариств повністю належать державі. Іноді як акціонерів виступають інші державні підприємства.
Формально державні акціонерні товариства є найбільш незалежною і самостійною по відношенню до держави категорією державних господарських підприємств. Вони не входять до системи органів державного управління. Такого роду державні підприємства повністю підкоряються нормам цивільного і торгового права і приписам акціонерного законодавства; персонал цих підприємств не належить до державних службовців. Державні акціонерні товариства користуються комерційної самостійністю і самі відповідають за своїми зобов'язаннями, але держава в той же час надає їм широку фінансову підтримку.
Форма акціонерних компаній широко використовується у ФРН та Італії при організації державних концернів, що представляють собою досить цікаву різновид холдингових компаній, в яких тісно переплітається державний і приватний капітал. У таких концернах капітал головний акціонерної компанії зазвичай повністю належить державі. У свою чергу, ця державна акціонерна компанія є акціонером дочірніх і онучатих товариств, де поряд з цим акціонерами є приватні підприємці.
В Англії форма акціонерної компанії для організації державно-капіталістичних підприємств практично не має значення. Тільки окремі націоналізовані підприємства, наприклад фірми по автовантажні перевезень, мають статус акціонерної компанії.
Чи не отримали скільки-небудь широкого поширення в Англії і змішані державно-приватні підприємства.
У Франції форма акціонерного товариства в набагато більшому ступені використовується для організації так званих підприємств змішаної економіки.
173
3. Крім акціонерних товариств широкого поширення набула така форма організації державно-капіталістичних підприємств, при якій їх капітал не ділиться на акції або паї. Така система організації в даний час є єдиною в Англії, переважає у Франції, використовується в ФРН.
Правова організація окремих конкретних державних підприємств, що належать до цієї групи, відрізняється великою різноманітністю не тільки в різних країнах, але навіть у межах однієї країни. Ні в одній з розглянутих країн немає будь-якого єдиного законодавчого акту, яким загальним чином регулювалося б правове становище державних підприємств. Тому практично кожне державне підприємство існує на основі закону або статуту, призначеного саме для даного підприємства. Відповідно по-різному регулюються проблеми правосуб'єктності таких підприємств, їх майнової відповідальності та їх зв'язку з органами державного управління.
Серед різних організаційно-правових форм державно-капіталістичних підприємств найбільший інтерес представляє форма, що отримала в Англії назву публічної корпорації (public corporation), у ФРН-публічного установи (offentliche Anstalt). У Франції підприємства, що володіють основними ознаками, властивими англійської публічної корпорації, визначаються як публічне установа (etablissement publique) або як публічне підприємство (entreprise publique). Надалі підприємства цієї групи ми будемо називати публічними корпораціями.
Як правило, публічні корпорації об'єднують у своєму складі цілий ряд підприємств, дослідницьких центрів і т. п. Корпорація в цілому є юридичною особою і має відокремлене майно. Окремі підприємства, що входять до складу таких корпорацій, не завжди наділені самостійної право-суб'єктністю. Публічні корпорації не тільки займаються господарської, виробничої, дослідницької або торговельною діяльністю, але наділяються і певними регулюючими і управлінськими функціями. Вони одночасно є не тільки (а іноді навіть не стільки) господарськими підприємствами, а й державними органами. При цьому в різних публічних корпораціях основними можуть бути або господарські завдання, або управлінські.
Як приклад публічних корпорацій в Англії можна привести Національне управління вугільної промисловості, корпорацію з радіомовлення Бі-бі-сі, у Франції - «Електрисите де Франс», «Газ де Франс», Комісаріат з атомної енергії та ін
В англійській правовій науці було вироблено загальне поняття публічної корпорації, яке зводиться до наступного: «публич-
174
ная корпорація - це правовий інститут, що виконує функції економічного і соціального характеру від імені держави, але в якості незалежного суб'єкта права ... Публічна корпорація відповідальна за свою діяльність перед державою в особі уряду, але в той же час вона наділена своїм власним майном і володіє правовими ознаками комерційного підприємства ».
Принципи правової організації французьких державних підприємств, капітал яких не поділений на акції, в основних рисах збігаються з принципами організації публічних корпорацій в Англії. Тут також проявляється прагнення максимально наблизити правовий статус державних підприємств до статусу приватнокапіталістичних підприємств, наділивши їх в той же час певними публічно-правовими функціями і поставивши під контроль держави.
Державні підприємства, подібно приватним, підлягають звичайному оподаткуванню і підкоряються нормам приватного права. Службовці державних підприємств (за винятком дуже невеликого числа керівних працівників) не є державними службовцями. Всі суперечки, які з господарських договорів підприємств, розглядаються не адміністративними, а загальними судами.
З іншого боку, оскільки діяльність державних підприємств не вичерпується чисто господарськими, комерційними завданнями, а вони виконують і ряд адміністративних, управлінських функцій, властивих державним органам, то й суперечки, пов'язані саме до цієї останньої стороні їх діяльності, підсудні не загальним, а адміністративним судам і відповідні правовідносини підпорядковуються вже нормам не цивільного чи торгового права, а адміністративного права.
У ФРН теж є досить велика кількість підприємств державного сектора, організованих не в формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, а у формі так званих публічних установ. Форма публічний установ у ФРН для організації промислових підприємств не використовується. За цим принципом організовані державні фінансові і кредитні установи (починаючи з державного банку), підприємства зв'язку, транспорту і, нарешті, підприємства з надання різного роду комунальних послуг. З правової точки зору інститут публічної установи дещо відрізняється від англійської публічної корпорації і від публічних установ і підприємств у Франції. Справа в тому, що публічні установи у ФРН трактуються як юридичні особи публічного права, на відміну, наприклад, від торгових товариств. Ця різниця має не тільки чисто теоретичне, а й практичне значення. Їх становище і повноваження дуже близькі до положення звичайного органу управління. Наприклад, щодо одного з найбільш значних публічних установ - Федерального банку -
175
в самому законі прямо сказано, що його правове становище - це положення державного відомства.
Відповідно з цим службовці таких державних підприємств вважаються, за деяким винятком, державними службовцями. Ці підприємства, на відміну від тих, які організовані у формі торгових товариств, а також державних підприємств, що існують в Англії і у Франції, користуються податковими пільгами. Їх правовідносини в принципі підпорядковуються нормам не цивільного чи торгового права, а адміністративного права, і відповідно суперечки в принципі розглядаються не загальними, а адміністративними судами. Це, звичайно, не означає, що застосування норм приватного права тут взагалі виключається. Наприклад, відмова громадянину надати послуги, наданням яких займається дане підприємство (наприклад, ощадна каса, залізниця), трактується як протиправне заподіяння шкоди і дає потерпілому право пред'явити позов на основі відповідних статей цивільного положення.
4. Казенні підприємства. Економічне значення даного різновиду державно-капіталістичних підприємств дуже невелика. Порівняно невелике і число таких підприємств. Виникнення й існування цих підприємств в набагато меншій мірі, ніж розглянутих раніше різновидів, пов'язані з державно-монополістичними тенденціями.
  У Франції - це порохові заводи, гобеленові майстерні, пошта, телеграф і телефон, поліграфічні підприємства та деякі інші.
  У ФРН у веденні федерації знаходяться державна військова монополія, друкарня федерального уряду та ін; у веденні земель - пивоварні заводи, підприємства з видобутку солі і торфу, деякі виноградарські господарства.
  В Англії сюди відносяться порохові заводи і королівські доки.
  Казенні підприємства не мають ні юридичної, ні господарської, ні фінансової самостійності. Вони не платять податків, усі їхні доходи і витрати проходять через державний бюджет. І за законом, і фактично вони входять в систему державного управління і безпосередньо управляються небудь міністерством, відомством або органом місцевого самоврядування. В обороті вони виступають не від свого імені, а від імені держави чи тієї його частини, у веденні якої вони знаходяться (земля, громада). Усяке майно, виділене державою для діяльності таких підприємств, може бути використано за розпорядженням компетентних органів для будь-яких інших цілей, безпосередньо не пов'язаних з діяльністю даного підприємства.
  176
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 6. Правове становище державно-капіталістичних підприємств "
 1. Контрольні питання по темі
    правовим системам! 2. Чим відрізняється повне товариство від командитного? 3. У чому полягають переваги і недоліки акціонерного товариства? 4. Який порядок створення акціонерного товариства! 5. Як здійснюється управління справами акціонерного товариства? 6. Як формується майно акціонерного товариства? 7. У чому відмінність між правовим становищем акціонера і облигационера? 8. Що
 2. § 1. Поняття комерційного права
    правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й склали предмет регулювання комерційного права. В даний час це знайшло однозначне закріплення в п. 1 ст. 2 ГК: [2]
 3. § 1. Поняття і види підприємців
    правових формах: індивідуальні підприємці, господарські товариства, господарські товариства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства. Таким чином, підприємець - це особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Факт здійснення особою підприємницької діяльності є підставою для визнання його особливим суб'єктом
 4. § 1. Загальні положення
    правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 5. § 4. Особливості правового становища підприємств з іноземними інвестиціями
    правове становище підприємств з іноземними інвестиціями, є Закон про іноземні інвестиції в РРФСР від 4 липня 1991 р. Відповідно до цього закону на території Російської Федерації можуть створюватися і діяти: «підприємства з пайовою участю іноземних інвестицій, а також їх дочірні підприємства та філії; підприємства, повністю належать іноземним інвесторам, а також
 6. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    правовою ". Дане визначення місцевого самоврядування не можна визнати повним, оскільки воно не вказує на функціональну сутність місцевого самоврядування. Сама назва свідчить про те, що воно являє собою особливий різновид соціального управління, саме такого, при якому об'єкт управління теоретично може повністю збігатися з суб'єктом. Хоча, об'єктивно розглядаючи
 7. СПИСОК
    правові основи, практика: Матеріали науково-практичної конференції. М., 1996. Авакьян С.А. Стан, проблеми та перспективи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Росії: стан, проблеми та перспективи. М., 1994. Авакьян С.А., Барабашев Г.В. Позабюджетні фонди / / Народний депутат. 1990. N 15. Азовкін І.А. Місцеві Ради в системі органів влади. М., 1971. Акмалова А.А.
 8. § 6. Акціонерне товариство
    правового становища акціонерних товариств в банківській, інвестиційній та страховій діяльності, товариств, створених на базі реорганізованих сільгосппідприємств та обслуговуючих сферу сільгоспвиробництва, а також товариств з участю іноземних інвестицій (абз. 3 п. 3 ст. 96 ГК, пп. 3, 4 ст. 1, п. 6 ст. 9 Закону про АТ). Відносно акціонерних товариств не можуть застосовуватися правила про інших комерційних
 9. § 6. Похідні підстави набуття права власності
    правові факти (прийняття державним органом або органом місцевого самоврядування рішення про приватизацію конкретного об'єкта; складання та затвердження плану приватизації), так і цивільно-правові факти (укладення з набувачем майна, що приватизується договору) * (828). Законодавством про приватизацію можуть бути передбачені вимоги до покупців об'єктів, що приватизуються. У
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    правової норми; думку про юридичної обов'язковості 52. PERSONA (NON) GRATA [Персон (нон) грата] - небажана особистість 53. PACTA NON OBLIGANT NISI GENTES INTE QUAS INITA [пакту нон облігант НІСД гентес інте ква ІНІТ] - договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC
© 2014-2022  yport.inf.ua