Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Васильєв. Цивільне та торгове право капіталістичних держав, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 7. Монополістична діяльність та її правове регулювання


1. Концентрація і централізація капіталу, неминуче породжують створення монополій і інші форми монополістичної господарської практики, ведуть до загострення конкурентної боротьби на капіталістичному ринку. Ці економічні процеси впливають на методи ведення конкурентної діяльності, обмежують або навіть повністю позбавляють багато дрібні, середні і навіть великі фірми можливості «нормального» її проведення. Монополізм, пригнічуючи конкуренцію, погрожує виключити її вплив як регулюючого чинника, істотною і необхідної передумови функціонування ринку та економіки в цілому.
У цій ситуації держава бере на себе господарсько-регулюючу роль з підтримки в певних рамках свободи підприємництва і конкуренції як елементарних умов ефективно діючого ринкового механізму. Одним із засобів вирішення цього завдання стає комплекс заходів по боротьбі з монополістичної практикою, що переслідують мету послабити негативні наслідки діяльності товариств і компаній з організації монополій і своєкорисливими використанню свого панівного («домінуючого») становища на ринку, по припиненню зловживань фірмами своєї економічної міццю, що завдають шкоди національній економіці в цілому. Крім вирішення важливої господарсько-економічної задачі держава прагне одночасно до досягнення соціально-політичних цілей: ослаблення антимонопольного руху, впровадження в суспільну свідомість ідеї здійснення демократизації держави як організації, яка проявляє турботу про інтереси дрібного та середнього підприємництва, а також найширших верств масового споживача («захист слабкого проти сильного »), які страждають від монополістичного диктату.
Прагнення до досягнення цих цілей викликало до життя поява наприкінці XIX століття в США (1890 р.) спеціального законодавства з регулювання монополістичної діяльності, а після другої світової війни (50-60-ті роки) на шлях такої регламентації встали країни Спільного ринку, Японія і майже всі інші промислово розвинені країни, а також багато з країн, що розвиваються. В одних державах, у тому числі в США, Японії і Канаді, вказане законодавство іменується антимонопольним, а в деяких з них доктрина і практика називають його також антитрестовским (США) або антікартельним (ФРН, Австрія, Швейцарія). В інших державах, в тому числі в країнах Спільного ринку, воно отримало найменування законодавства щодо боротьби з обмежувальної господарською практикою (restrictive practices, pratiques restrictives). Такі термінологічні відмінності відображають і певні відмінності у змісті самого регулювання. Спеціальні положення про боротьбу з антиконкурентної прак-
177
тикой передбачаються також міжнародними угодами, зокрема Римським договором про організацію Європейського економічного співтовариства від 25 березня 1957 (ст . 85-91) і деякими іншими. Норми цих угод застосовуються до будь особам, що діють на території Співтовариства.
У національних законах і міжнародних угодах виділяються два основних напрямки господарської практики, що розглядається як монополістична: організаційно-правова та договірно-правова. Перша відноситься до створення різних монополістичних структур в рамках капіталістичної економіки, а друга - до здійснення монополістичної комерційної практики в ринкових відносинах.
2. Організаційно-правова діяльність по створенню різного роду монополістичних об'єднань здійснюється з використанням інституту договору та інституту торгових товариств. Вона проявляється або в ув'язненні юридично самостійними особами угод по створенню об'єднань - картелів, синдикатів, об'єднань виробничого і науково-технічного характеру, - юридичними особами не є, або в установі товариств або компаній як торгових товариств, що мають статус юридичної особи. Здійснення зазначених видів діяльності, що веде до монополізації ринку, підпадає під формально-юридичні заборони.
Як незаконні забороняються угоди (договори) між товариствами або компаніями про створення картелів та інших монополістичних об'єднань. Йдеться тут про «горизонтальних угоди» юридично та економічно самостійних суб'єктів, що стоять, як правило, на одному і тому ж «господарському рівні» в системі ринкових зв'язків. Результатом таких господарських угод є виникнення картелів, синдикатів, концернів і т. д. Особливе значення мають на практиці картельні угоди, що регулюють розділ ринків збуту і постачання учасників угоди, встановлення ними узгоджених цін на товари та послуги, визначення програм і квот виробництва, введення спеціалізації і кооперування, обмін інформацією, патентами та ліцензіями і т. д.
До найважливіших організаційним формам спільної або координованої діяльності, що веде в ряді випадків до виникнення монопольних структур, відносяться також практика встановлення економічного підпорядкування товариств або компаній шляхом фінансової участі в їх капіталі («система участі»); створення держательскіх або холдингових товариств або компаній); злиття товариств або компаній шляхом поглинання більш слабких сильними; організація спільних філій і т. д.
Все перераховані вище різноманітні способи установи монополістичних об'єднань, що спираються в ряді випадків на укладені угоди чи договори, іменуються в доктрині колективної антиконкурентної практикою.
178
Законодавство не є, однак, сильним гальмом на шляху концентрації та централізації капіталу, монополізації виробництва і ринку, що обумовлено як самими особливостями юридичного регулювання, так і адміністративно -судовою практикою його застосування.
Мається багато легальних можливостей обходу положень про заборони монополістичних структур. До них відноситься перш НД «* го допустимість функціонування так званої« системи учас »ку». Йдеться про придбання одним суспільством або компанією значної або навіть більшої частини капіталу (у вигляді акцій або * паїв) іншого товариства або компанії та освіті системи економічно пов'язаної між собою ланцюжка фірм - двухзвенной або послідовно многозвенной, - що займає панівне становище на ринку.
Легальність економічної «системи участі» заснована на визнанні юридичної автономії супідрядних товариств або компаній, що виступають в обороті як юридично самостійних господарюючих суб'єктів. Однак повна або часткова приналежність капіталу дочірньої організації іншої, материнської організації, особливо за наявності в руках останньої контрольного пакета акцій або паїв перший, ставить дочірню організацію в залежне економічне та адміністративне положення, дозволяє контролювати і направляти її діяльність (і відповідно діяльність підпорядкованих їй самій на таких же засадах онучатих та інших товариств) як елемента єдиного, по суті, господарського комплексу, монополізує ринок.
Таке зосередження капіталу визнається на практиці правомірним, а в новітньому законодавстві допускається також за законом за умови в деяких випадках, що «система участі» підпорядковується вимогам публічної про неї інформації та відображення у звітності материнських товариств. Так, за ст. 354 і 355 французького закону про торгові товариства від 24 червня 1966 участю в діяльності іншого товариства вважається зосередження частини його капіталу в розмірі від 10 до 50% в руках контролюючого суспільства, тоді як приналежність капіталу в розмірі більше 50% дає формальну підставу вважати контрольовані суспільства філіями. Зазначена ситуація підлягає інформації про неї і публічної звітності.
У § 15-17 закону про акціонерні товариства ФРН від 6 вересня 1965 допускається існування, з одного боку, «пов'язаних» підприємств, юридично не залежних один від одного, але підкоряються управлінню підприємства - держателя більшій частині часток участі, а з іншого боку, «залежних» підприємств, які також юридично самостійні, але відчувають прямо або побічно визначальний вплив пануючого підприємства.
Той факт, що діяльність монополістичних структур, заснованих на «системі участі», як правило, не спирається на формальний-
179
але укладаються угоди чи договори, звужує можливості поширення на них норм антимонопольного законодавства. До того ж не у всіх країнах потрібно навіть інформація про наявність зазначених зв'язків товариств і компаній. Та й сама можливість застосування таких норм до юридично самостійним організаціям, спільно діють на ринку і здійснюють на них контроль (так званим олігополія), рідко використовується адміністративними та судовими органами.
Дія «системи контролю» щодо дочірніх товариств або компаній, що засновуються в інших країнах, створює мережу різно-національних суб'єктів цивільного обороту, кожен з яких визнається національним юридичною особою в країні установи, хоча і підпорядкований єдиному керівництву головного товариства або компанії, що є, як правило, юридичною особою тієї чи іншої промислово розвиненої країни. На частку таких економічних комплексів, отримали найменування транснаціональних компаній (ТНК) і є монополістичними об'єднаннями, припадає значна частина світового капіталістичного виробництва та міжнародної торгівлі.
У новітньому законодавстві легалізується також укладення деяких інших угод і договорів, формально-юридично зв'язують фірми в монополістичні об'єднання. Характерні в цьому відношенні положення закону ФРН про акціонерні товариства 1965 (§ 291 і 292). Згідно з «підприємницькому договором», одне акціонерне товариство може повністю підпорядкувати себе керівництву з боку іншого товариства, його вказівкам (договір підпорядкування), або взяти зобов'язання відраховувати свій прибуток іншому товариству (договір відрахування прибутку), або навіть повністю об'єднати свій прибуток з прибутком інших товариств з метою розподілу загального прибутку (договір про створення єдиного фонду прибули). Нерідко договори підпорядкування поєднуються з договором відрахування прибутку.
Законним засобом концентрації та централізації капіталу вважається створення спеціальних держательскіх, або холдингових, товариств або компаній. Сенс такого методу централізації управління полягає в передачі юридично самостійними учасниками обороту частини своїх акцій або паїв, найчастіше контрольного пакета, держательской компанії. Чи не здійснюючи, як правило, господарсько-виробничих функцій, держательскую суспільство або компанія координує та спрямовує з одного адміністративного центру діяльність учасників, монополізуючи в результаті ринок. Нерідко засновники на додаток до статуту укладають також угоду про координацію своєї «індивідуальної» діяльності - розділ ринків, ціни і т. д. Таким угодами вони прагнуть надати строго конфіденційний характер, маючи на увазі, що ці угоди можуть підпадати під норми законодавства про боротьбу з монополіями.
Зі свого боку, адміністративні органи і суди, розглядає-
180
вающие справи про існування монополістичних структур, зазвичай вирішують їх до вигоді таких об'єднань. При цьому використовуються досить широкі можливості невизнання монополій, створювані самим законом. Межі розсуду державних органів при кваліфікації розширюються «вільної» інтерпретацією ними таких «каучукових» понять закону, як «домінуюче становище на ринку», «інтереси держави і національної економіки», «зловживання економічною міццю», «необгрунтовані обмеження конкурентів» і т. д "і т. п. Використання зазначених невизначених критеріїв оцінки істотно полегшує виведення монополістичних об'єднань під дії закону.
Настільки ж важливе обмежує значення у застосуванні законодавства мають передбачаються самим законом численні винятки з положень, що забороняють монополію. Так, відповідно до законів Франції, ФРН, Австрії та ряду інших країн, допускаються в «загальних інтересах» такі об'єднання, які сприяють раціоналізації економічної діяльності та спеціалізації виробництва, поліпшення керівництва середніми або дрібними підприємствами і т. д. У багатьох законах, зокрема США , Англії, ФРН і Японії, з-під їхньої дії виключаються цілі сектори економіки: транспорт, банківська і страхова справа, сільськогосподарське виробництво, експортно-імпортні операції та ін
3. Монополістична комерційна практика в ринкових відносинах проявляється у двох формах: по-перше, у висновку цивільних угод монополістичного характеру і, по-друге, у здійсненні господарських прийомів і методів монополізації ринку, що не спираються на укладення цивільних угод.
Обмежувальна договірна практика полягає в укладанні цивільних угод, заснованих на використанні однієї із сторін договору вигод свого монопольного (панівного або домінуючого) становища на ринку. Така договірно-правова практика в комерційних операціях, здійснювана тим чи іншим суспільством або компанією, іменується індивідуальної антиконкурентної практикою. Її антиконкурентний характер виявляється в тому, що умови договору обмежують або виключають свободу підприємництва контрагента або інших учасників ринкових операцій, погіршують їх конкурентне становище на ринку. Сторонами цих «вертикальних угод» є товариства і компанії, що займають, як правило, неоднакове господарське становище на ринку, з яких одна сторона, будучи панівною або домінуючою в цій сфері діяльності, нав'язує обмежувальні умови іншій стороні.
  Сферою застосування таких умов є в першу чергу договори з «винятковими умовами», ліцензійні, комісійні, агентські і деякі інші договори. Конкретні склади правопорушень визначаються законом та / або виробляються судами виходячи із загальних принципів оцінки обмежувальної
  181
  монопольної практики. При цьому виявляються по країнах істотні відмінності в визнання незаконності одних і тих же договірних умов.
  У багатьох випадках як незаконних розглядаються так звані «виняткові» умови, що закріплюють виняткові правомочності однієї із сторін у системі майбутніх відносин з контрагентами. Сферою їх застосування є найчастіше договори про виняткову продажу товарів, а також комісійні та агентські договори. Сенс їх зводиться, наприклад, до встановлення обов'язку продавця, а іноді і покупця здійснювати надалі операції тільки з даними контрагентом (умова про виняткову продажу товару покупцеві або виключної купівлі товару у продавця) або до надання комісіонеру (агенту) виключного права представляти комісіонера (принципала) на певній території. Правомірність таких умов по-різному оцінюється судами.
  До незаконних відносять цивільні угоди, іменовані «пов'язаними» і «виключають» контрактами.
  Під «пов'язаними» мають на увазі такі контракти, в яких деякі умови штучно прив'язані до основного предмета договору, обмежуючи тим самим для боржника свободу господарської діяльності, закидають йому обов'язки, які виходять за рамки предмета угоди (наприклад, включення в контракт купівлі-продажу машини додаткового зобов'язання покупця перед продавцем, домінуючим на ринку такої техніки, про одночасне придбання у останнього обладнання чи сировини, ніяк не пов'язаних з експлуатацією машини).
  До «виключає» відносять контракти з тими чи іншими обмежувальними для контрагента умовами, які можуть перешкоджати йому надалі вільному виборі контрагентів, або виключати можливість проведення будь-яких комерційних операцій, наприклад перепродажу товару, або проведення їх на що обмовляється території і т. д. контрактом з виключають умовами розглядається, наприклад, договір на надання виробником або оптовим продавцем виняткових прав продажу товарів покупцям на певній території, що обмовляється в контракті, хоча практика оцінки такої умови неоднозначна. Особливо суперечлива кваліфікація обмежувальних умов в ліцензійних контрактах, які за самою своєю природою неминуче містять умови щодо обмеження обсягу, території і часу використання промислового об'єкта. Незаконними визнаються тут умови, що перевищують «розумні межі» використання виключного права (наприклад, обов'язок ліцензіата набувати пов'язані з ліцензією вироби, утримуватися від експорту ліцензійних об'єктів на певну територію, надавати зустрічну ліцензію ліцензіару на інший об'єкт, відмовлятися від внесення технічних удосконалень і т. д .).
  182
  Закон і практика вважають монополістичними також деякі обмежувальні за своєю спрямованістю або ефекту форми і методи господарської діяльності, що негативно впливають на свободу підприємництва учасників ринкових операцій. Такі способи і прийоми підприємництва, не пов'язані в більшості випадків з укладенням формальних угод або договорів, мають індивідуальний чи колективний характер.
  До них відноситься дискримінаційна торгівля як комерційна діяльність, що ставить учасників обороту в неоднакове становище. Йдеться, зокрема, про встановлення неоднакових цін на товари або послуги для різних контрагентів, про відмову торгувати або про селективної торгівлі, тобто необгрунтованій відмові вступати в договірні відносини з будь-якими контрагентами, і т. п. дискримінаційної практики вважається також організація бойкоту, тобто схиляння інших фірм до узгодженого відмови торгувати з будь-яким учасником обороту.
  Незаконною вважається демпінгова торгівля, коли товари продаються за експортною ціною, значно нижчою в порівнянні з їх «нормальної» ціною, що діє в країні ввезення або третій країні.
  Нарешті, протиправної комерційною діяльністю вважається узгоджена практика або «змову» як скоординовані дії, що не спираються на формально укладені угоди (наприклад, домовленість щодо рівня цін і надання знижок постійним покупцям, застосування загальних умов про терміни платежу, гарантії і відповідальності, складання «чорних списків »осіб, що виключаються з угод, і т. д.).
  4. Кваліфікація актів монопольної або обмежувальної практики грунтується на різних принципах або юридико-технічних методах їх оцінки, які отримали в доктрині найменування «американського» та «європейського» принципів.
  Згідно з «принципом заборони», введеному спочатку в США законом Шермана 1890 (розд. 1 і 2) і чинним нині також у Канаді, Аргентині та ряді інших капіталістичних країн і країн, що передбачаються законом акти монопольної практики вважаються незаконними як такі, «самі по собі »(per se illegal), незалежно від оцінки характеру їх впливу на ринкову конкуренцію. Це означає формально-юридичний заборону створення об'єднань і здійснення комерційної практики монополістичного характеру. З цього принципу формально виходить і право ФРН, оскільки в п. 1 ст. 15 закону проти обмежувальної конкуренції від 27 липня 1957 р. в редакції від 26 квітня 1980 забороняється створення монопольних об'єднань. Однак вводяться цим законом винятку в застосування принципу, що декларується настільки великі, що доктрина підкреслює проміжне положення законодавства ФРН між американським і європейським підходами до регулювання.
  Відповідно до «принципом контролю та регулювання», при-
  183
  нятим в праві країн - членів ЄЕС (крім ФРН) і Японії, створення монополій та укладання угод або договорів монопольного характеру в принципі юридично не виключаються, але лише остільки, оскільки це не порушує свободу конкуренції. Це передбачає, отже, оцінку в кожному випадку законності відповідних ринкових актів і операцій. Монополістична діяльність ставиться через певний правовий механізм під контроль держави для попередження і виключення її здійснення на шкоду «нормальною», або «робочої», конкуренції. Таким механізмом є юридичний обов'язок реєстрації угод учасниками, якщо зміст актів спрямоване на створення монополії або істотне обмеження конкуренції, і право компетентних державних органів визнати конкретну господарську діяльність антиконкурентної і заборонити як суперечить публічним інтересам.
  При цьому необхідною умовою визнання практики як монопольної або обмежувальної є встановлення факту негативного її впливу на вільну конкуренцію, тобто реального й істотного впливу на ринок, що впливають або можуть в майбутньому серйозне обмежувальний вплив на господарську діяльність контрагента або інших учасників обороту в цій сфері. Забороняється практика, яка, за визначенням ст. 85 Римського договору про організацію ЄЕС і норм ряду національних законів, здатна реально, прямо або побічно, «перешкодити, обмежити або порушити» ринкову конкуренцію.
  Згідно з формулюванням п. 1 ст. 85 Римського договору, незаконними вважаються дії, «які мають своєю метою або результатом перешкодити, обмежити або порушити свободу конкуренції всередині Спільного ринку, зокрема: а) встановлення прямо або побічно купівельних або продажних цін або інших відносяться до угоді умов; б) обмеження або контроль над виробництвом, збутом, технічним розвитком або капіталовкладеннями;
  в) розподіл ринків чи джерел постачання; г) застосування до торгових партнерів нерівного підходу за рівних умов, що ставить їх тим самим у несприятливе становище при конкуренції ».
  В якості одного з оціночних критеріїв кваліфікації склалася на ринку «монопольної ситуації» і відповідно застосування санкцій у законах багатьох країн, зокрема Франції, ФРН, Англії і Японії, вказується на надмірний обсяг реалізації товарів і послуг товариством (компанією) або об'єднанням. Здійснення '/ 4, або' / з, або ^ / з загального ринкового обороту якого товару з фізичного його об'єму або в грошовому вираженні чи реалізація більше 50 або 60% всіх продажів і т. д. юридично створюють презумпцію монополізації ринку.
  Ні в одній національній системі права, однак, зазначені принципи «американської» або «європейської» оцінки правонаруше-
  184
  ний не дотримуються послідовно: одночасно використовуються різні підходи, їх комбінація, коли декларований основний принцип доповнюється положеннями, характерними для іншого принципу. Так, в США «принцип заборони» застосовується на практиці не до всіх актам монополізації ринку, а лише до деяких: до узгодженого встановлення ринкової ціни і перепродажних цін, розділу ринків між конкурентами, організації бойкоту, висновку «пов'язаних» договорів. Всі ж інші акти також можуть бути визнані протиправними, а на основі «розумних правил» оцінки, тобто з урахуванням значущості їх впливу на конкурентну ситуацію. І протилежний приклад. Шведська закон від 1 січня 1983, заснований на концепції «контролю і регулювання», одночасно забороняє «як такі» деякі дії: змова про участь у процедурі тендеру, встановлення мінімальних або спеціальних цін для перепродуються або здаються в оренду товарів.
  5. Застосування антимонопольного законодавства здійснюється через певний інституційний механізм, що включає спеціальний адміністративний орган (в США - Управління з антитрестовской діяльності Міністерства юстиції; в Англії - Генеральний директорат за справедливою торгівлі; в ФРН - Федеральне відомство з картелів; у Франції - Рада з конкуренції і т. д.), а також через суди загальної та спеціальної юрисдикції.
  Розгляд справ здійснюється в адміністративно-судовому порядку. У країнах переважного значення адміністративної процедури (ФРН, Франції, Японії, Бельгії та ін.) вирішення спорів лягає на адміністративний орган, рішення якого може бути оскаржене до суду. У країнах переважного значення судової процедури (США, Англії, Швейцарії, Швеції, Іспанії та ін.) вирішення спорів віднесено до компетенції суду, але лише після попереднього розгляду справи в адміністративному органі ^ рішення або рекомендації якого виявилися не виконаними відповідачем.
  Справа про монопольної практиці може бути порушено органами держави («публічний позов» про захист публічних інтересів) або зацікавленим приватною особою («приватний позов» про порушення приватного інтересу).
  Діє і певний механізм державного контролю за дотриманням законності учасниками обороту, що укладають угоди і договори. Він будується за двома схемами.
  В одній групі країн, зокрема США, Франції, Японії, Бельгії, Швейцарії та Канаді, учасники угоди або договору, що містить обмежувальні умови, юридично не зобов'язані ставити про них до відома контролюючий орган. Проблема контролю виникає лише в разі порушення справи зацікавленою особою або державним органом. В іншій групі країн, до якої належать ФРН, Англія, Нідерланди, Скандинавські
  185
  країни, Австрія та Іспанія, діє процедура обов'язкового оповіщення (нотифікації) контролюючого органу про ув'язнених угодах та договорах монопольного характеру (вертикальних і / або горизонтальних), а в ряді країн - і реєстрація їх у спеціальному реєстрі для інформування конкурентів і споживачів. Це дає можливість і контролюючому органу порушити справу про правопорушення.
  До цивільних санкцій за правопорушення належать: визнання недійсності укладених договорів; заборона здійснення протиправної практики; припис (або рекомендація) про здійснення заходів з відновлення вільної конкуренції, про виключення умов з договору, про перехід до нормальних умов торгівлі, наданні ліцензії і т. д. ;
  відшкодування потерпілій особі збитків. В якості адміністративної санкції застосовуються штрафи (наприклад, в США - 1 млн. дол відносно корпорації, у ФРН - до 1 млн. марок і т. д.). При розгляді справи в кримінальному провадженні застосовуються карні санкції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 7. Монополістична діяльність та її правове регулювання"
 1. § 1. Поняття комерційного права
    монополістичної діяльності, встановлення спеціального оподаткування і т. д. Принцип відновлення порушених прав суб'єктів приватного права випливає з притаманної цьому праву відновлювальної функції. Дійсно, рівність учасників приватноправових відносин, значною частиною яких є підприємницькі відносини, і їх широка самостійність, що виражається в можливості
 2. § 2. Джерела комерційного права
    монополістичної діяльності на товарних ринках »[2] та багато інших спеціальні нормативні акти. Такі нормативні акти іменують комплексними і відносять до комплексним галузям законодавства. Цивільний кодекс - основний законодавчий акт, який би норми приватного права, включаючи ті з них, які відображають особливості регулювання підприємницької діяльності. Тут ми маємо справу
 3. § 1. Поняття і види підприємців
    монополістичної діяльності на товарних ринках »(із змінами від 24 травня 1995 р.) [3]. Зокрема, зазначається, що названим особам забороняється займатися самостійною підприємницькою діяльністю; мати у власності підприємства; самостійно або через представника голосувати за допомогою належних їм акцій, вкладів, паїв, часток при прийнятті рішень загальними зборами
 4. § 2. Створення комерційних організацій
    монополістичної діяльності на товарних ринках »(в ред. Федерального закону РФ від 25 травня 1995 р.), [2] забороняє передачу господарюючим суб'єктам функцій органів влади всіх рівнів. Разом з тим допустимо делегування повноважень державних органів з ліцензування окремих видів діяльності органам місцевого самоврядування. Відповідними законами передбачаються підстави для
 5. § 1. Загальні положення
    монополістичної діяльності на товарних ринках »федеральним органам виконавчої влади, органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органам місцевого самоврядування забороняється приймати акти та (або) здійснювати дії, які обмежують самостійність господарюючих суб'єктів, створюють що дискримінують чи, навпаки, сприятливі умови діяльності окремих
 6. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
    монополістичної діяльності на товарних ринках »федеральні антимонопольні органи вправі звертатися до суду або арбітражного суду з заявами про порушення антимонопольного законодавства, в тому числі про визнання недійсними повністю або частково договорів, які суперечать антимонопольному законодавству, про обов'язкове укладання договорів з іншим господарюючим суб'єктом, про
 7.  Глава II. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ конкуренцію і обмеження монополістичної ДІЯЛЬНОСТІ
    Глава II. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ конкуренцію і обмеження монополістичної
 8. § 1. Антимонопольне законодавство і повноваження антимонопольних органів
    монополістична діяльність не обмежується законом, то це веде до згортання конкуренції, свободи підприємництва та ринкової економіки в цілому. На підтримку конкуренції та обмеження монополістичної діяльності направлено антимонопольне законодавство, яке в нашій країні представлено як загальними і спеціальними законами, так і безліччю підзаконних актів. Насамперед,
 9. § 1. Загальна характеристика правового регулювання цін
    монополістичної діяльності, спрямоване по суті на контроль за ціноутворенням і ценопрімененіем з боку антимонопольних органів. Відповідно до Закону РФ «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» забороняються дії господарюючого суб'єкта (групи осіб), що займає домінуюче становище, які мають або можуть мати своїм результатом
 10. § 3. Суб'єкти, об'єкти і зміст інвестиційної діяльності
    монополістичний капіталізм і юридична особа. М., 1987. [3] Лунц Л.А. Курс міжнародного приватного права. М., 1975. [4] Богатирьов А.Г. Інвестиційне право. М., 1992.
© 2014-2022  yport.inf.ua