Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 1 ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ПРАЦЮЮТЬ ГРОМАДЯН

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ПРАЦЮЮТЬ ГРОМАДЯН
"__" ___ 19__ р. N __
___
(найменування населеного пункту)
___,
(найменування страхової медичної організації)
діюча на підставі ліцензії N___ від ___ 199_ р.,
в особі ___,
(посада, П.І.Б.)
діє на підставі статуту, іменованого надалі
СТРАХОВЩИК, з однієї Сторони, та ___
___
(найменування підприємства)
в особі ___,
(посада, П.І.Б.)
діє на підставі ___,
(наказу, положення, статуту)
іменованого надалі СТРАХУВАЛЬНИК, з іншої Сторони, уклали
договір про наступне:
I. Предмет договору обов'язкового медичного
страхування та обов'язки сторін
1. Страховик приймає на себе зобов'язання організовувати і фінансувати надання громадянам, включеним страхувальником у списки застрахованих, медичної допомоги певного обсягу і якості або інших послуг, з видачею застрахованим страхових медичних полісів встановленого зразка.
2. Обсяг медичної допомоги, що надається застрахованим особам у відповідності з цим договором, визначається затвердженої територіальної програмою обов'язкового медичного страхування населення
___:
(найменування суб'єкта Федерації)
Зазначена програма і узгоджений Сторонами перелік медичних закладів, які надають передбачені програмою послуги, є невід'ємними частинами цього договору.
3. Страхувальник приймає на себе сплату страхових внесків на обов'язкове медичне страхування працюючих громадян відповідно до Положення про порядок сплати страхових внесків у Федеральний і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування, затвердженим Постановою Верховної Ради Російської Федерації 24 лютого 1993, та Інструкцією про порядок справляння та обліку страхових внесків (платежів) на обов'язкове медичне страхування, затвердженої Постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації від N ___.
4. Загальна чисельність застрахованих на момент укладення договору становить ___ осіб.
5. Списки застрахованих осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, статі, місця роботи, постійного місця проживання представляються страхувальником страховику в момент укладання договору.
6. Страхувальник представляє страховику в узгоджені терміни поліси звільнених працівників та списки новоприйнятих працівників.
Працівники, що надійшли на роботу в період дії цього договору, вважаються застрахованими з моменту надходження на роботу.
7. Страховик зобов'язується видати страхові медичні поліси на кожну застраховану особу протягом 3-х днів з дня укладення договору або з дня подання списків новоприбулих на роботу.
8. Страховик зобов'язується здійснювати контроль за якістю та обсягом медичних послуг, що надаються застрахованим особам медичними установами, перелік яких узгоджений Сторонами відповідно до територіальної програмою обов'язкового медичного страхування.
II. Розмір, строки і порядок внесення страхових внесків
9. Тариф страхових внесків на обов'язкове медичне страхування згідно з нормативними документами становить у кварталі ___ відсотків по відношенню до нарахованої оплати праці по всіх підставах.
10. Страхові внески сплачуються щомісяця перерахуванням
(платіжним дорученням) відсотків на ___
___
(балансовий рахунок та інші реквізити територіального фонду
обов'язкового медичного страхування)
і ___ відсотків на ___
(балансовий рахунок та інші реквізити Федерального фонду
обов'язкового медичного страхування)
III. Термін дії договору обов'язкового медичного
страхування і підстави його припинення
11. Договір страхування укладається на ___ термін і набуває чинності з моменту його підписання.
12. Якщо жодна із Сторін не заявить про припинення договору не менш ніж за ___ до закінчення терміну, на який укладено договір, його дія продовжується щоразу на цей же термін.
13. Договір обов'язкового медичного страхування припиняється у випадках:
закінчення терміну дії;
ліквідації страхувальника;
ліквідації страховика в порядку, встановленому законодавчими актами Російської Федерації;
прийняття судом рішення про визнання договору недійсним.
14. Договір страхування може бути припинений достроково на вимогу страхувальника або страховика. Про намір дострокового припинення договору Сторони зобов'язані повідомити один одного не менше ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення договору, якщо договором не передбачено інше.
15. При втрати страхувальником або страховиком в період дії договору обов'язкового медичного страхування прав юридичної особи внаслідок реорганізації права та обов'язки за цим договором переходять до відповідних правонаступників.
IV. Відповідальність сторін
16. За несвоєчасне або неповне перерахування страхових внесків страхувальник несе відповідальність відповідно до Положення про порядок сплати страхових внесків у Федеральний і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування та Інструкцією про порядок справляння та обліку страхових внесків (платежів) на обов'язкове медичне страхування.
17. У випадках відмови страховика у наданні застрахованій особі медичної допомоги, при неповному або неякісному її наданні страховик сплачує страхувальникові штраф у розмірі ___ рублів (або в розмірі ___ відсотків страхового внеску).
18. У разі порушення строків видачі полісів застрахованим особам страховик сплачує страхувальникові штраф у розмірі ___ рублів (або відсотків страхового внеску).
V. Додаткові умови
19. Дія страхових полісів, виданих згідно з цим договором, припиняється або одночасно з припиненням дії договору, або при звільненні застрахованої особи з місця роботи, або в разі його смерті.
20. При звільненні працюючого громадянина адміністрація підприємства зобов'язана отримати у нього виданий йому поліс і передати його страховику в узгоджені терміни.
При втрати поліса страховик видає його дублікат за додаткову плату.
21. При заподіянні застрахованим обличчям своєму здоров'ю внаслідок порушення встановленого йому медичного режиму страховик має право пред'явити застрахованій особі позов про відшкодування витрат у межах суми, витраченої на надання йому медичної допомоги.
22. Страхувальник призначає з числа своїх працівників представника для координації взаємин з обов'язкового медичного страхування, про що повідомляється страховику і застрахованим особам.
Представник страхувальника вправі отримувати страхові медичні поліси (або їх дублікати) за застрахованих осіб.
23. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу; один примірник знаходиться у страхувальника, другий - у страховика.
24. Всі неврегульовані між Сторонами спори за цим договором розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.
VI. Юридичні адреси сторін
СТРАХОВЩИК: ___
___
___
СТРАХУВАЛЬНИК: ___
___
___
Додаток
До типових договорів
ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
ПРАЦЮЮТЬ ГРОМАДЯН
1. Територіальна програма обов'язкового медичного
страхування населення ___
(найменування суб'єкта Федерації)
2. Перелік медичних установ, що забезпечують медичну
допомогу відповідно до укладеного договору.
СТРАХОВЩИК СТРАХУВАЛЬНИК
М.П. М.П.
"__" ___ 200__ р. "__" ___ 200__ р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Додаток 1 ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ПРАЦЮЮТЬ ГРОМАДЯН"
 1. Стаття 13. Права поліції
  додатку N 3 до Адміністративного регламенту Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації виконання державної функції з контролю і нагляду за дотриманням учасниками дорожнього руху вимог у галузі забезпечення безпеки дорожнього руху, затв. Наказом МВС України від 2 березня 2009 р. N 185. 2. Відповідно до ч. 2 коментованої статті право здійснювати дії,
 2. 4.3. Суб'єкти медичного страхування
  додатком нотаріально завірених копій посвідчення адвоката; документів, що засвідчують особу страхувальника і підтверджують його реєстрацію за місцем проживання. Реєстрація фізичної особи як страхувальника здійснюється на підставі заяви встановленої форми. Заява подається у строк не пізніше 30 днів з дати укладання трудових договорів з працівниками, а також договорів
 3. 7.3. Страховий медичний поліс
  типові форми страхового медичного полісу обов'язкового і добровільного страхування громадян. Страховий медичний поліс обов'язкового медичного страхування є документом, що засвідчує укладення договору з обов'язкового медичного страхування громадян, які мають силу на всій території Російської Федерації, а також на територіях інших держав, з якими Російська Федерація
 4. § 4. Страхування
  додаток документів, які можна розділити на дві групи: 1) документи, що характеризують саму страхову організацію, в тому числі її фінансові можливості (статут, копія свідоцтва про реєстрацію, довідка про розмір сплаченого статутного капіталу, і т д.), а також її керівників (включаючи головного бухгалтера та начальника ревізійної служби), 2) документів, що характеризують економічну та
 5. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  договорами на розрахунково-касове обслуговування банки видають своїм клієнтам готівку для виплати заробітної плати і, в межах місячного ліміту, для поточних господарських цілей. Готівкові гроші видаються громадянам, які мають в банках поточні рахунки, ощадні вклади і дебетові пластикові картки. До банківських операцій, пов'язаних з інкасацією грошових коштів, у підпункті 5 ч. 1 ст. 5
 6. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  прикладені дві Методики, що стосуються визначення щомісячного доходу, що припадає на кожного члена сім'ї, та визначення вартості майна, що перебуває у власності членів сім'ї. Згідно ст. 2 зазначеного Закону незаможними визнаються громадяни, чий щомісячний дохід не перевищує двократної офіційно встановленої в Санкт-Петербурзі величини прожиткового мінімуму на душу населення, а
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  додатків до договору документів, що засвідчують склад і вартість майна підприємства, тому відповідної обов'язки у сторін не виникає (протилежну думку, що іноді зустрічається в літературі, не грунтується на законі; див., напр.: Шапкина Г. Договір оренди / / Господарство право. 2003. N 7). У той же час в цілому слід підтримати пропозицію включити відповідні зобов'язуючі норми
 8. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  типів господарств - що не володіють статусом юридичної особи та є юридичними особами (докладніше - пп. 1-3 ст. 1, п. 2 ст. 3, ст . 4, 5, 14, 16-18, пп. 2, 3 ст. 23 Закону про СФГ). Майно колгоспного (одноосібного селянського) двору, а потім і господарства громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю в сільському господарстві, належало членам на праві спільної власності
 9. 1. Поняття договору підряду
    додатки робочої сили ". --- У цьому зв'язку як приклад можна знову послатися на Д.І . Мейера (Мейєр Д.І. Російське цивільне право. М.: Статут, 2000. С. 654), який, роз'яснюючи ст. 1737 Зводу, без будь-яких застережень, вбачав суть підряду в обов'язки "виробляти роботу". Даль В . Тлумачний словник живої мови. Т. III. М., 1955. С.
 10. 12. Обов'язкове страхування
    договорі зі страховиком. При оцінці зазначеної норми необхідно мати на увазі, що потреба в обов'язковому страхуванні виникає з тієї причини, що особистий інтерес страхувальника в даному випадку відсутня або принаймні виявляється недостатнім для укладання договору страхування. І тоді виникає необхідність вже в інтересах публічних вдатися до примусу. Зазначені обставини
© 2014-2022  yport.inf.ua