Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 2 ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ НЕПРАЦЮЮЧОГО ГРОМАДЯН

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов'язкове медичне страхування непрацюючого ГРОМАДЯН
"__" ___ 19__ р. N __
___
(найменування населеного пункту)
___,
(найменування страхової медичної організації)
діюча на підставі ліцензії N ___ від ___ 199_ р.,
в особі ___,
(посада, П.І.Б.)
діє на підставі статуту, іменованого надалі
СТРАХОВЩИК, з однієї Сторони, та ___
___
(найменування органу виконавчої влади)
в особі ___,
(посада, П.І.Б.)
діє на підставі ___,
(наказу, положення, статуту)
іменованого надалі СТРАХУВАЛЬНИК, з іншої Сторони, уклали
договір про наступне:
I. Предмет договору та обов'язки сторін
1. Страховик приймає на себе зобов'язання організовувати і фінансувати надання громадянам, включеним страхувальником у списки застрахованих, медичної допомоги певного обсягу і якості або інших послуг з видачею застрахованим страхових медичних полісів встановленого зразка.
2. Обсяг медичної допомоги, що надається застрахованим
особам у відповідності з цим договором, визначається
затвердженої територіальної програмою обов'язкового медичного
страхування населення ___
(найменування суб'єкта Федерації)
___
Зазначена програма і узгоджений Сторонами перелік медичних закладів, які надають передбачені програмою послуги, є невід'ємними частинами цього договору.
3. Страхувальник приймає на себе зобов'язання по здійсненню платежів на обов'язкове медичне страхування непрацюючих громадян відповідно до Положення про порядок сплати страхових внесків у Федеральний і територіальні фонди обов'язкового медичного страхування, затвердженим Постановою Верховної Ради Російської Федерації 24 лютого 1993, та Інструкцією про порядок справляння та обліку страхових внесків (платежів) на обов'язкове медичне страхування, затвердженої постановою Ради Міністрів - Уряду Російської Федерації N ___ від ___.
4. Загальна чисельність застрахованих на момент укладення договору становить ___ осіб. (Гранична чисельність осіб, які підлягають страхуванню за цим договором, узгоджується Сторонами).
5. Списки застрахованих осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, статі, постійного місця проживання представляються страхувальником страховику в момент укладання договору.
6. Страхувальник в узгоджені зі страховиками терміни представляє страховику відомості про зміни в списках застрахованих.
Особи, включені до списків застрахованих в період дії цього договору, вважаються застрахованими з моменту подання страхувальником відповідних даних про них страховикові.
7. Страховик зобов'язується видати страхові медичні поліси застрахованим особам протягом 3 днів з дня укладення договору або з дня подання відомостей про осіб, які підлягають страхуванню знову.
8. Страховик зобов'язується здійснювати контроль за якістю та обсягом медичних послуг, що надаються застрахованим особам медичними установами, перелік яких узгоджений Сторонами відповідно до умов цього договору.
II. Розмір, строки і порядок внесення страхових платежів
9. Розмір платежу за кожного застрахованого становить ___ рублів на квартал (місяць).
10. Платежі сплачуються щомісяця перерахуванням (платіжним дорученням) на ___.
(Балансовий рахунок та інші реквізити територіального фонду)
III. Термін дії договору страхування
11. Договір страхування укладається на термін і набуває чинності з моменту його підписання.
12. Якщо жодна із Сторін не заявить про припинення договору не менш ніж за ___ до закінчення терміну, на який укладено договір, його дія продовжується щоразу на цей же термін.
13. Договір обов'язкового медичного страхування припиняється у випадках:
закінчення терміну дії договору;
ліквідації страховика в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації;
прийняття судом рішення про визнання договору недійсним.
14. Договір страхування може бути припинений достроково на вимогу страхувальника або страховика. Про намір дострокового припинення договору Сторони зобов'язані повідомити один одного не менше ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення договору, якщо договором не передбачено інше.
15. При реорганізації страховика в період дії договору обов'язкового медичного страхування його права та обов'язки за цим договором переходять до правонаступника.
IV. Відповідальність сторін
16. За несвоєчасне або неповне перерахування платежів на обов'язкове медичне страхування страхувальник несе відповідальність відповідно до Положення про порядок сплати страхових внесків у Федеральний і територіальний фонди обов'язкового медичного страхування і Тимчасовою інструкцією про порядок справляння та обліку страхових внесків (платежів) на обов'язкове медичне страхування.
17. У випадках відмови страховика у наданні застрахованій особі медичної допомоги, при неповному або неякісному її наданні страховик сплачує страхувальникові штраф у розмірі ___ рублів (або відсотків страхового внеску).
18. У разі порушення строків видачі полісів застрахованим особам страховик сплачує страхувальникові штраф у розмірі __ рублів (або відсотків страхового внеску).
V. Додаткові умови
19. Дія страхових полісів, виданих згідно з цим договором, припиняється або одночасно з припиненням дії договору, або у разі смерті застрахованої особи, або в разі надходження застрахованої особи на роботу, або зміни застрахованою особою місця проживання.
20. У випадках смерті застрахованої особи, надходження на роботу, зміни застрахованою особою місця проживання страхувальник повідомляє про ці зміни страховику в узгоджені між ними строки або представляє поліси, дія яких припинилося.
При втрати поліса видається його дублікат за додаткову плату.
21. При заподіянні застрахованим обличчям своєму здоров'ю внаслідок порушення встановленого йому медичного режиму страховик має право пред'явити застрахованій особі позов про відшкодування витрат у межах суми, витраченої на надання йому медичної допомоги.
22. Страхувальник призначає свого представника для координації взаємин з обов'язкового медичного страхування непрацюючого населення, про що повідомляє страховику і застрахованим особам.
Представник страхувальника вправі отримувати страхові медичні поліси (або їх дублікати) за застрахованих осіб.
23. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу: один примірник знаходиться у страхувальника, другий - у страховика.
24. Всі неврегульовані між сторонами суперечки за цим договором розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.
VI. Юридичні адреси сторін
СТРАХОВЩИК: ___
___
___
СТРАХУВАЛЬНИК: ___
___
___
Додаток
До типових договорів
ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
непрацюючих громадян
1. Територіальна програма обов'язкового медичного
страхування населення
___.
(Найменування суб'єкта Федерації)
2. Перелік медичних установ, що забезпечують
медичну допомогу відповідно до укладеного договору.
СТРАХОВЩИК СТРАХУВАЛЬНИК
М.П. М.П.
"__" ___ 19__ р. "__" ___ 19__ р.
Додаток 3
Затверджено
Постановою Уряду
Російської Федерації
від 23 січня 1992 р. N 41
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН "*"
--- -
"*" Не наводиться.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додаток 2 ТИПОВИЙ ДОГОВІР обов'язкове медичне страхування непрацюючого ГРОМАДЯН "
 1. 4.3. Суб'єкти медичного страхування
  Суб'єктами медичного страхування є громадянин, страхувальник, ФОМС, страхова медична організація, медичний заклад. Страхувальник Страхувальник - це та сторона, яка страхує своє здоров'я або здоров'я своїх працівників. В якості страхувальників при обов'язковому медичному страхуванні виступають: органи виконавчої влади суб'єктів РФ і органи місцевого самоврядування
 2. 7.3. Страховий медичний поліс
  Документом, що засвідчує право застрахованої на отримання медичних послуг, включених в територіальну програму обов'язкового медичного страхування, є страховий поліс єдиної форми для всієї території регіону (Додатки 14, 15). Існують типові форми страхового медичного полісу обов'язкового і добровільного страхування громадян. Страховий медичний поліс обов'язкового
 3. § 4. Страхування
  Поняття, порядок і форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. Коментар до п. 1
  1. Наступ юридичних фактів, під якими розуміються обставини, що викликають відповідно до норм права настання певних правових наслідків (виникнення, зміна і припинення правових відносин), в період проходження військової служби і при виконанні обов'язків військової служби має різні правові наслідки. Так, наприклад, у разі загибелі (смерті) або пошкодження
 6. Стаття 13. Права поліції
  Коментар до статті 13 Перерахованими у цій статті, так само як іншими правами поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади користуються співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Вимога, про який йдеться в п. 1 ст. 13 коментованого Федерального закону, може бути як письмовим, так і усним. 1.2. Для
 7. Стаття 13. Права поліції
  Коментар до статті 13 січня. Коментована стаття передбачає права поліції. У пояснювальній записці до проекту коментованого Закону зазначалося, що права поліції максимально конкретизовані; виключені деякі норми, що не мають чіткого юридичного змісту і дозволяють довільно (без необхідних підстав, належної процедури і дотримання певних термінів) обмежувати права
 8. § 4. Класифікації податків. Цільові та рентні податки
  Конструювання загального поняття податку не виключає суттєвих відмінностей між окремими податками, зокрема, особливо необхідно виділити групи цільових і рентних податків (відзначимо відразу - це специфічні форми оподаткування: ряд важливих ознак податку стосовно до зазначених його різновидам проявляє себе нехарактерним чином). Разом з тим загальновідомі класифікації податків за самим
 9. 4.2. Поняття страхування. Особливості медичного страхування
    Основи законодавства України про охорону здоров'я громадян (далі - Основи) визначають охорону здоров'я як сукупність заходів політичного, економічного, правового, соціального, культурного, наукового, медичного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я кожної людини, підтримка його
 10. 5.6. Пільги, передбачені в сфері охорони здоров'я
    При укладанні договорів обов'язкового медичного страхування непрацюючого населення передбачається оплата з коштів обов'язкового медичного страхування медичної допомоги (в обсязі та на умовах діючої на даній території територіальної програми обов'язкового медичного страхування), а також додаткової безкоштовної медичної допомоги окремим категоріям громадян у
© 2014-2022  yport.inf.ua