Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Асосков. Правові форми участі юридичних осіб у міжнародному комерційному обороті, 2003 - перейти до змісту підручника

2. Різновиди правового режиму діяльності іноземних юридичних осіб

У сучасному законодавстві і доктрині прийнято виділяти
такі основні правові режими: режим не дискримінації,
національний режим, режим найбільшого сприяння і
преференційний режим. Зупинимося докладніше на кожній з
різновидів правового режиму.
Режим недискримінації бере свій початок в одному з
основоположних принципів міжнародного публічного права - в
принципі суверенної рівності держав [107]. Суть режиму не
дискримінації полягає у неприпустимості дискримінації іноземних
осіб залежно від приналежності держави їх національності до
тієї чи іншої суспільно- політичній системі, об'єднанню держав
або по якомусь іншому ознакою [108]. Режим недискримінації не стоїть
вимагає спеціального закріплення в міжнародних договорах,
укладаються договірними державами, оскільки його правове
дія грунтується на нормі ius cogens міжнародного публічного
права.
У той же час у деяких типах міжнародних договорів (і в тому
числі в договорах про заохочення і захист капіталовкладень) прийнято
підкреслювати необхідність дотримання режиму недискримінації в
відносинах між договірними сторонами. Наприклад, п. 3 ст. 3
Угоди між Урядом Російської Федерації та Урядом
Японії про заохочення і захист капіталовкладень, підписаного у Москві 13
Листопад 1998 , містить таке положення: «капіталовкладень і
доходам інвесторів кожної Договірної Сторони в будь-який час
надається справедливий і рівноправний режим і постійний захист
і безпеку на території іншої Договірної Сторони. Жодна
Договірна Сторона на своїй території жодним чином не
застосовує необгрунтованих або дискримінаційних заходів щодо ділової
діяльності в зв'язку з інвестиціями інвесторів іншої
Договірної Сторони ».
Таким чином, фіксування застосування режиму недискримінації в
двосторонніх міжнародних договорах не є яким-небудь
перевагою або перевагою, що надаються іншому договаривающемуся
державі, - йдеться лише про фіксування застосування правового
принципу, що носить обов'язковий характер для всіх держав у силу
загальновизнаних норм міжнародного публічного права. Порушення режиму
недискримінації слід розглядати одночасно і як порушення
принципу суверенної рівності держав, яке дає можливість
іншій державі ставити питання про притягнення винного держави
до відповідальності, встановленої нормами міжнародного публічного
права. Водночас норми міжнародного права можуть передбачати
випадки правомірного обмеження прав осіб з певного іноземного
держави як санкції економічного чи політичного характеру
(введення торгового ембарго, квот і обмежень).
Національний режим означає прирівнювання обсягу правосуб'єктності
іноземних фізичних та юридичних осіб до обсягу правосуб'єктності
місцевих фізичних та юридичних осіб (країни здійснення
комерційної діяльності). Таким чином, юридичний зміст
національного режиму полягає в зрівнянні правового статусу
вітчизняних та іноземних осіб. Прямим наслідком застосування
національного режиму є використання при правовому регулюванні
діяльності іноземної особи всього масиву юридичних норм, зазвичай
застосовуються у відношенні вітчизняних фізичних і юридичних осіб.
Іншими словами, національний режим дозволяє іноземному особі
скористатися всіма тими правовими можливостями, які
надаються національним законодавством своїм власним
громадянам і вітчизняним юридичним особам.
Принцип національного режиму може бути зафіксований як в
міжнародно-правових документах, так і на рівні законодавства
окремо взятої держави. Як правило, національний режим
закріплюється в договорах про правову допомогу, договорах про соціальний
допомоги, договорах про торговельне судноплавство та договорах, що закріплюють
процесуально-правові норми про доступ іноземних осіб в національні
суди [109]. Типовим прикладом формулювання правил про національний
режимі в рамках міжнародного договору служить ст. 1 Мінської конвенції
країн СНД 1993 про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах: «1. Громадяни кожної з
Договірних Сторін, а також особи, що проживають на її території,
користуються на територіях всіх інших Договірних Сторін у
щодо своїх особистих і майнових прав таким же правовим захистом,
як і власні громадяни цієї Договірної Сторони. 2.
Громадяни кожної з Договірних Сторін, а також інші особи,
проживають на її території, мають право вільно і безперешкодно
звертатися в суди, прокуратури й інших установ інших
Договірних Сторін, до компетенції яких відносяться цивільні,
сімейні і кримінальні справи (далі-установи юстиції), можуть виступати
в них, подавати клопотання, пред'являти позови і здійснювати інші
процесуальні дії на тих же умовах, що і громадяни цієї
Договірної Сторони. 3. Положення цієї Конвенції застосовуються
також до юридичних осіб, створеним відповідно до
законодавством Договірних Сторін ».
На національному рівні в Російській Федерації принцип
національного режиму стосовно фізичних осіб закріплений в
Конституції 1993 р., п. 3 ст. 62 якої формулює таке
стан: «Іноземні громадяни та особи без громадянства користуються в
Російської Федерації правами і несуть обов'язки нарівні з громадянами
Російської Федерації, крім випадків, встановлених федеральним законом
або міжнародним договором Російської Федерації ». Відносно
приватноправових питань діяльності іноземних юридичних осіб
принцип національного режиму знайшов своє вираження в п. 1 ст. 2 ГК РФ:
«Правила, встановлені цивільним законодавством, застосовуються до
відносин з участю іноземних громадян, осіб без громадянства та
іноземних юридичних осіб, якщо інше не передбачено федеральним
законом ». Важливою відмінною рисою новітнього російського
законодавства є обмеження можливостей відхилення від
національного режиму тільки на рівні міжнародних договорів або
федеральних законів. Встановлення вилучень з національного режиму
підзаконними нормативними актами є неприпустимим. На думку В.П.
Звекова, під вилученнями з національного режиму в даному випадку
необхідно розуміти не тільки обмеження правосуб'єктності
іноземних осіб, а й надання їм додаткових переваг і
привілеїв [110]. Іншої точки зору дотримуються автори одного з
авторитетних коментарів до цивільного кодексу Росії: «Винятки
із загальних норм цивільного законодавства для відносин з участю
іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб
можуть бути встановлені тільки на рівні федерального закону. Це,
однак, не виключає, що положення, які розширюють права
іноземців, надають їм особливі пільги і переваги, можуть бути
прийняті органом влади і управління будь-якого рівня, якщо, зрозуміло,
рішення відповідного питання не виходить за рамки встановленої для
органу компетенції »[111].
На жаль, не вніс ясність в дане питання новий Федеральний
закон від 9 липня 1999 р. № 160-ФЗ «Про іноземні інвестиції в
Російської Федерації », абз. 2 п. 2 ст. 4 якого встановлює, що
«вилучення стимулюючого характеру у вигляді пільг для іноземних
інвесторів можуть бути встановлені в інтересах соціально-економічного
розвитку Російської Федерації. Види пільг і порядок їх надання
встановлюються законодавством Російської Федерації ». Тут відразу
ж виникає непросте питання про тлумачення вжитого поняття
«законодавство Російської Федерації». З одного боку, якщо даний
термін був вжитий в сенсі, який в нього вкладається ГК РФ, то
ми повинні вважати, що під законодавством розуміються тільки
федеральні закони (п. 2 ст. 3 ГК РФ). Однак систематичне
тлумачення наведеної норми показує, що швидше за все має місце
ширше розуміння терміна «законодавство Російської
Федерації», оскільки в інших нормах тієї ж ст. 4 Федерального закону
«Про іноземні інвестиції в Російській Федерації» вживається
термін «федеральні закони». Принцип законодавчої економії не
дозволяє нам говорити про те, що для позначення одного і того ж
кола нормативних актів законодавець міг використовувати в поруч
розташованих нормах два різних терміна - «федеральні закони» і
«законодавство Російської Федерації». Таким чином, на сьогоднішній
день представляється кращою точка зору про можливість
надання іноземним особам пільг та переваг не тільки
федеральними законами і міжнародними договорами, а й актами меншою
юридичної сили.
Заслуговує підтримки також точка зору В.П. Звекова про те, що
«дія принципу національного режиму ... не може бути обмежене
положеннями міжнародного договору РФ, рішення про згоду на
обов'язковість якого для Російської Федерації виражено у формі
підзаконного акту »[112].
Тенденція самообмеження держави в питанні введення вилучень
з національного режиму, як видається, досягла свого апогею в
вже згадуваному Федеральному законі « Про іноземні інвестиції в
Російської Федерації », в п. 2 ст. 4 якого закріплена наступна
норма: «Вилучення обмежувального характеру для іноземних інвесторів
можуть бути встановлені федеральними законами тільки в тій мірі, в
якій це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу,
моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб,
забезпечення оборони країни і безпеки держави ». Таким чином,
держава відмовляє собі (а заодно і своїм громадянам і
вітчизняним юридичним особам) у введенні вилучень з національного
режиму , обумовлених чисто економічними спонукання-ми, прагненням
передбачити протекціоністські заходи для тієї чи іншої галузі
виробництва або торгівлі. Причому дане самообмеження вводиться не
міжнародним договором, в якому аналогічні зобов'язання
приймалися б і іншими договірними державами, а в
односторонньому порядку на рівні національного нормативного акта. Навряд
Чи варто вітати такий підхід законодавця, що закриває
можливості оперативного реагування держави на ситуацію в
вітчизняній економіці та участь у ній іноземних інвесторів.
Формулювання розглянутої норми скопійована з п. 3 ст. 55
Конституції Росії, однак Конституція не передбачає
автоматичне застосування закріпленої в ній норми до іноземних
особам. Таким чином, п. 2 ст. 4 Федерального закону «Про іноземні
інвестиції в Російській Федерації» не може бути виправданий простий
посиланням на конституційні положення і вимагає додаткового
обгрунтування своєї доцільності. Дана законодавча норма
здатна породити в найближчому майбутньому численні суперечки, пов'язані
з оскарженням правомірності введення вилучень з національного режиму
  в ряді федеральних законів останнього часу.
  Як правило, при введення національного режиму законодавець не
  вимагає взаємності від іноземних держав. Іншими словами,
  іноземним особам надається національний режим незалежно
  від того, чи користуються громадяни та юридичні особи даної держави
  в свою чергу національним режимом на території другої держави.
  Проте у ряді випадків вимога про взаємність все ж пред'являється.
  Класичним прикладом тут служить інститут інтелектуальної
  власності (виключних прав). Наприклад, відповідно до ст.
  36 Патентного закону РФ від 23 вересня 1992 р. № 3517-1 (з ізм. Від 27
  грудня 2000 р.) «іноземні фізичні та юридичні особи користуються
  правами, передбаченими цим Законом, нарівні з фізичними та
  юридичними особами Російської Федерації в силу міжнародних
  договорів Російської Федерації або на основі принципу взаємності »
  [113].
  Як вже зазначалося вище, формально можна угледіти протиріччя
  між колізійної нормою ст. 1202 ЦК РФ, що визначає межі
  дії особистого закону юридичної особи, і широким застосуванням
  принципу національного режиму для вирішення питань про правовий статус
  іноземної юридичної особи. Дійсно, у ряді випадків принцип
  національного режиму просто паралізує застосування особистого закону
  юридичної особи. Наприклад, особистий закон юридичної особи може
  дозволяти придбання земельних ділянок або ділянок на праві
  власності, а національне законодавство може в цьому сенсі
  обмежувати правоздатність вітчизняних, а значить, і іноземних
  юридичних осіб. Досить вдале тлумачення даної ситуації дається в
  постатейному коментарі до частини третьої ГК РФ стосовно сфері
  дії особистого закону фізичної особи: «Причина появи цього
  незвичайного на перший погляд положення криється в тому, що в новому ЦК
  законодавець зробив спробу значно розширити сферу застосування
  двосторонніх колізійних норм, тобто норм, що містять загальне правило
  вибору застосовуваного права-формулу прикріплення ... Проте бажання
  максимально розширити сферу застосування двосторонніх колізійних
  прив'язок, використавши їх і при визначенні питань цивільної
  правоздатності фізичних осіб, породило відомі сумніви в
  збереженні принципу національного режиму для іноземних громадян та
  апатридів. Слід вважати, що ніякого відходу від принципу
  поширення національного правового режиму на іноземців та осіб
  без громадянства не сталося. Цивільна правоздатність зазначених
  осіб виникає на основі їх особистого закону, проте її обсяг, підстави
  припинення або обмеження на території Російської Федерації
  визначаються аналогічно правоздатності громадян Росії. Якщо ж суд
  вирішує питання про цивільної правоздатності іноземців або
  апатридів, перебувають за межами Російської Федерації на території
  іншої держави, він керується виключно їхнім особистим
  законом »[114].
  В основі режиму найбільшого сприяння лежить
  прирівнювання правового статусу іноземної особи не до правового
  статусу місцевих фізичних і юридичних осіб (як це має місце при
  національному режимі), а до найбільш вигідному статусу, яким володіють
  на території даної держави іноземні особи з будь-якого іншого
  іноземної держави. Закріплення режиму найбільшого
  сприяння означає, що фізичні та юридичні особи
  країни, що користується цим правовим режим, мають можливість
  претендувати на найбільш сприятливі умови, які на території
  цієї держави надаються іноземним особам з будь-якого третього
  іноземної держави (принцип favour one-favour all - «благо
  одного - благо всіх »).
  Як і національний режим, режим найбільшого сприяння не
  є загальноприйнятою міжнародно-правовою нормою, тому він вимагає
  свого закріплення в міжнародно-правових документах. У цілях
  полегшення формулювання основних положень даного режиму Комісією
  міжнародного права ООН був розроблений рекомендаційний проект статей
  про клаузулах про найбільшого сприяння. У тексті цього
  документа використаний термін «режим не менш сприятливий, ніж режим,
  поширений на третю державу »[115].
  Зокрема, режим найбільшого сприяння покладений в
  основу взаємовідносин членів Світової організації торгівлі (СОТ). Він
  закріплений наступним чином в ст. 1 Генеральної угоди з тарифів
  і торгівлі (ГАТТ): «Будь-яке перевагу, сприяння,
  привілей чи імунітет, які надаються стосовно будь-якого товару,
  що походить з будь-якої іншої країни чи призначений для будь
  іншу країну, повинні негайно і безумовно надаватися
  аналогічному товару, що походить із території всіх інших
  Договірних Сторін або призначений для території всіх
  інших Договірних Сторін ». Стаття 2 Генеральної угоди з
  торгівлю послугами (ГАТС) передбачає таку норму: «У відношенні
  будь заходу, який охоплюється цією Угодою, кожен член СОТ має
  надати негайно і безумовно для послуг і постачальників послуг
  будь-якого іншого Члена СОТ режим, не менш сприятливий, ніж той,
  який він надає для тих же послуг або постачальників послуг будь
  іншої країни »[116]. Режим найбільшого сприяння
  встановлений в рамках Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА)
  на підставі тристороннього договору 1992 р. про створення зони вільної
  торгівлі між США, Канадою і Мексикою. В Угоді про партнерство і
  співробітництво між Європейськими співтовариствами та їх
  державами-членами, з одного боку, і Російською Федерацією, з
  іншого боку, підписаному на о. Корфу 24 червня 1994, сторони
  передбачили взаємний доступ на ринки на основі режиму найбільшого
  сприяння.
  Як правило, при закріпленні режиму найбільшого
  сприяння боку міжнародного договору прагнуть як
  можна більш чітко обумовити всі можливі вилучення з метою виключення
  суперечок і розбіжностей. Як приклад можна привести умови ст. 3
  Угоди 1996 між Урядом Російської Федерації і
  Урядом Італійської Республіки про заохочення та взаємний захист
  капіталовкладень: «Режим найбільшого сприяння,
  який надається відповідно до п. 1 цієї статті, не буде
  поширюватися на пільги і переваги, які Договірна
  Сторона надає або надасть в майбутньому в силу:
  - Її участі в зоні вільної торгівлі, митному або
  економічному союзі;
  - Угод між Російською Федерацією та державами, раніше
  входили до складу СРСР, в області економічного співробітництва;
  - Угод про уникнення подвійного оподаткування або інших
  домовленостей з питань оподаткування;
  - Угод про полегшення прикордонної торгівлі ».
  Дані вилучення створюють основу для надання іншої
  різновиди правового режиму - преференційного режиму.
  Преференційний режим передбачає надання спеціальних пільг і
  переваг іноземним особам з країн певної категорії.
  Найбільш поширені приклади преференційного режиму-Загальна
  система тарифних преференцій у міжнародній торгівлі, наданих
  країнам, що розвиваються, а також угоди між прикордонними
  державами та державами, що входять в єдиний економічний,
  митний чи інший союз держав. Для Росії питання про
  використанні преференційного режиму має важливе значення
  стосовно до участі в СНД і іншим об'єднанням колишніх радянських
  республік, насамперед у зв'язку з ратифікацією Договору про митний
  союзі і єдиному економічному просторі (підписаний у Москві 26
  Лютий 1999) та Договору про заснування Євразійського економічного
  співтовариства (підписаний в Астані 10 жовтня 2000). 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Різновиди правового режиму діяльності іноземних юридичних осіб "
 1. § 4. Акціонерні товариства
    різновиди акціонерних товариств законодавець помістив в одному пункті, а саме в п. 6 § 2 гл. 4 ГК РФ, з чого логічно було б зробити висновок про те, що відкриті та закриті АТ є одним і тим же видом організаційних форм, представляючи при цьому його самостійні підвиди. Отже, зміна форми АТ на закриту або відкриту не можна розцінювати як перетворення, оскільки
 2. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
    різновид громадських організацій, відносяться до некомерційних організацій. Діяльність же інших фондів регламентована законодавцем окремо, оскільки вони є самостійним видом некомерційних організацій. Наступна група громадських організацій - громадські установи - це не мають членства організації, що ставлять своєю метою надання конкретного виду послуг, що відповідають
 3. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
    різновиди: власне товарні знаки і знаки обслуговування. Строго кажучи, послуга є таким же товаром, предметом договорів, як і речові об'єкти. Однак маркувати послугу, яка являє собою, згідно ЦК, певну діяльність, неможливо. Тому говорять про знаки обслуговування, які, як правило, використовуються в різного роду рекламних матеріалах, прикрашають
 4. § 2. Розрахунки і кредитування
    різновиди. Наприклад, різновидом договору банківського рахунку є договір на розрахунково-касове обслуговування в іноземній валюті, договору фінансування під відступлення грошової вимоги (факторингу) - застосовуваний у зовнішньоекономічних відносинах договір форфейтинга, договору банківського вкладу - договір банківського вкладу юридичних осіб і т. д. Особливими різновидами
 5. § 9. Комерційна концесія
    різновидом більш широкого поняття права абсолютного, [2] виключне право в ряді випадків засвідчується відповідним охоронним документом, що свідчить про акт державного визнання результату творчої діяльності. До числа виняткових прав, що є такими за російським законодавством, відносяться: - права, що випливають з патентів на винаходи; - права,
 6. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    різновиди небанківських кредитних організацій (НКО): розрахункові НКО, кредитні НКО, організації інкасації та кредитні спілки. Прикладами розрахункових НКО є клірингові організації (центри, будинки, палати), які проводять розрахунки шляхом заліку взаємних вимог юридичних осіб - учасників ланцюжка правовідносин. [2] Кредитні НКО беруть участь, як правило, тільки в кредитних операціях або в ролі
 7. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
    різновидом довірчого управління майном. В даний час в Росії функціонують два варіанти таких колективних інвестиційних фондів: 1) пайові інвестиційні фонди (ПІФи), які створюються і управляються керуючими фірмами, що діють на ринку цінних паперів на підставі ліцензії Федеральної комісії з ринку цінних паперів; 2) загальні фонди банківського управління (ОФБУ), які
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
    різновид господарської, точніше - сільськогосподарської діяльності. Закон виходить з того, що селянське господарство можуть вести кілька громадян, пов'язаних родинними відносинами (члени Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 339 однієї сім'ї), або група громадян, не пов'язаних спорідненістю, а також один
 9. § 1. Загальні положення
    різновид зовнішньоекономічної діяльності іменується зовнішньою торгівлею. Саме на ній і буде зосереджено основну увагу в подальшому. Зовнішньоторговельна діяльність визначається в законі як «підприємницька діяльність у сфері міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, інформацією, результатами інтелектуальної діяльності» (ч. 2 ст.2 Федерального закону від 13октября
 10. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
    різновиди валютних операцій більш докладно. Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 387 До поточних валютних операцій відносяться: 1) перекази в Росію і з Росії іноземної валюти для здійснення розрахунків з експорту та імпорту товарів, робіт і послуг без відстрочки платежу або з відстроченням на період не більше 180
© 2014-2022  yport.inf.ua