Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 2, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 2. Сервітути

Поняття сервітуту. Сервітут являє собою право обмеженого користування чужим нерухомим майном. Історично дане речове право отримало визнання першим як у римському праві, так і в російському дореволюційному законодавстві. Традиційним є розподіл сервітутів на речові (предіальние) і особисті (персональні). Речові сервітути (servitutes praedurum) встановлюються щодо одного об'єкта нерухомого майна з метою забезпечення користування іншим об'єктом нерухомості. Особисті сервітути (servitutes personarum) надаються з метою забезпечення користування нерухомим майном конкретною особою. Іншими словами, об'єкт предіального сервітуту служить іншої речі, а особистого - певній особі * (1020). Прикладом речового сервітуту може служити земельний сервітут (ст. 274 ГК; п. 1 ст. 23 ЗК). Земельний сервітут характеризується наявністю двох ділянок, один з яких є панівним (praedium dominans), а інший - обтяженим (praedium serviens). Сервітут встановлюється для надання можливості користування панівним земельною ділянкою, якщо така можливість не може бути забезпечена без встановлення сервітуту, наприклад для проїзду, проходу до пануючого ділянці, його меліорації тощо (П. 1 ст. 274 ГК; п. 1 ст. 23 ЗК). До особистих сервітутів відносяться права користування житловим приміщенням членами сім'ї власника, отказополучателем і одержувачем ренти (ст. 292 ЦК; ст. 31, 33-34 ЖК) * (1021).
Об'єктом предіального сервітуту (далі - сервітут) можуть виступати не тільки земельні ділянки, але і будь-яке інше нерухоме майно, обмежене користування яким необхідно поза зв'язку з земельною ділянкою, зокрема будівлі, приміщення в них, споруди і т.д. (Ст. 277 ЦК). Наприклад, такий сервітут може бути встановлений щодо будь-якого приміщення в будівлі для розміщення систем зв'язку, водопостачання, теплопостачання тощо Сервітут може виникати у відношенні як всього об'єкта нерухомості в цілому, так і його частини (п. 1 ст. 27 Закону про державну реєстрацію).
Стосовно до земельних сервітутів суб'єктом сервітуту (сервітуарієм) може бути не тільки власник, але і володар права постійного безстрокового користування або довічно успадкованого володіння на земельну ділянку (п. 4 ст. 274 ЦК).
Зміст сервітуту. Його складає можливість обмеженого користування чужим нерухомим майном. Правомочність користування сервітуарія обмежено строго певною метою, наприклад, прохід або проїзд через сусідню земельну ділянку, прокладання трубопроводу і т.п. При цьому на власника "службового" об'єкта нерухомості покладається обов'язок не перешкоджати здійсненню дозволеного Сервитуарию користування. Розподіл сервітутів на позитивні і негативні в залежності від того, надає сервітут власникові цього права можливість здійснення позитивних дій або забороняє будь-які дії власнику обтяжувати майна, втратило своє значення. Чинне законодавство не визнає можливість встановлення негативних сервітутів, а захист прав титульного власника майна забезпечується можливістю пред'явлення негаторного позову * (1022).
Сервітут носить БЕЗОПЛАТНО характер (п. 4 ст. 274 ЦК). Сервітут може бути терміновим і постійним (безстроковим) (п. 4 ст. 23 ЗК).
В силу того, що законодавець передбачає можливість виникнення сервітуту на підставі двосторонньої угоди в літературі робиться висновок, що зміст сервітуту встановлюється довільно. Однак це не зовсім так. Закон суттєво обмежує свободу розсуду при визначенні обсягу права сервітуарія. Припустимо, сторони не вправі своєю угодою розширити обсяг правомочностей сервітуарія і, наприклад, наділити його правом розпорядження майном. Автономність волі сторін при встановленні сервітуту зводиться в основному до визначення конкретної мети користування чужою об'єктом нерухомості та розміру винагороди, що підлягає сплаті за це. Такі характеристики сервітуту, як об'єкт і термін дії, зумовлюються не так розсудом сторін, скільки метою, для досягнення якої встановлюється сервітут. Даний висновок підтверджується правилом про те, що власник обтяжувати майна має право вимагати припинення сервітуту в односторонньому порядку при відпадати або досягненні мети його встановлення (п. 1 ст. 276 ЦК).
Особливість сервітуту в порівнянні з іншими речовими правами полягає в тому, що оскільки сервітут не надає титулу володіння, права сервітуарія не користуються речове-правовим захистом, і положення ст. 605 ГК на нього не поширюються, якщо інше прямо не передбачено законом * (1023). Разом з тим сервитуту властиво властивість проходження за його об'єктом (п. 1 ст. 275 ЦК).
Встановлення та припинення сервітуту. Відповідно до п. 1 ст. 274 ГК сервітут може встановлюватися для потреб власника нерухомого майна за умови, що ці потреби не можуть бути забезпечені без встановлення сервітуту * (1024). При цьому користування, що надається сервітутом, має бути найменш обтяжливим для власника "службової" речі з тим, щоб власник зберіг можливість здійснення користування, володіння і розпорядження таким майном (п. 2 ст. 274 ГК; п. 5 ст. 23 ЗК). Якщо встановлення сервітуту призводить до неможливості використання майна за призначенням, власник має право вимагати його припинення через суд (п. 2 ст. 276 ЦК).
У зв'язку з цим від сервітуту як речового права слід відрізняти законні обмеження права власності, які законодавець в окремих випадках невдало називає "публічними сервитутами" (п. 2 ст. 23 ЗК). До числа таких публічних сервітутів слід віднести законні обмеження користування земельною ділянкою, що встановлюються на підставі громадських слухань (п. 2 ст. 23 ЗК), обмеження, які встановлюються щодо лісових ділянок, водних об'єктів загального користування тощо (П. 2 ст. 23 ЗК; ст. 262 ГК; ст. 6 Водного кодексу; ст. 9, п. 3 ст. 44, п. 2 ст. 45 Лісового кодексу; подп. 8 п. 5 ст. 43, подп. 2 п. 2 ст. 44, п. 7 ст. 51 Містобудівного кодексу; п. 4 ст. 13 ФЗ від 19 липня 1998 р. "Про гідрометеорологічну службу" (з ізм. та доп.) * (1025), ст. 10 ФЗ від 7 липня 2003 р. "Про зв'язок" (з ізм. та доп.) * (1026)). Зазначені обмеження не є суб'єктивними цивільними правами, оскільки не мають конкретних уповноважених осіб і встановлюються в суспільних інтересах, а не в інтересах окремих суб'єктів * (1027).
Сервітут, як і інші права на нерухоме майно, встановлюється з моменту державної реєстрації його виникнення (п. 1 ст. 131 ЦК; п. 1 ст. 25 ЗК). Підставою для такої реєстрації, за загальним правилом, служить угода між особою, що вимагає його встановлення, та власником обтяжувати об'єкта нерухомості * (1028). Правовий метою даної угоди є встановлення абсолютного речового права, а не обов'язки по вчиненню будь-яких активних дій на користь уповноваженої особи. Отже, така угода не породжує цивільно-правових зобов'язань з позитивним змістом і повинно розглядатися не як зобов'язальний договір, а як розпорядча угода чи "речовий договір" * (1029). Угода про встановлення сервітуту полягає в простій письмовій формі. Істотними умовами даної угоди слід вважати предмет і ціну * (1030).
Разом з тим, якщо угоду про встановлення сервітуту не досягнуто, зацікавлена особа вправі вимагати встановлення сервітуту в судовому порядку. У цьому випадку підставою для державної реєстрації сервітуту є судове рішення. Таким чином, сервітут, в кінцевому рахунку, може бути встановлений незалежно, а можливо, і проти волі власника. В особливому порядку виникнення сервітуту проявляється специфіка правового режиму цього речового права, що дозволяє відмежувати вказане право від зобов'язальних прав за відплатним використанню чужого майна (права оренди і т.д.).
Встановлення речових сервітутів деяких видів здійснюється на підставі закону. Зокрема, на підставі закону виникає дорожній сервітут власника земельної ділянки, у разі якщо при продажу або передачі в заставу такої земельної ділянки власник зберігає право власності на розташовані на цій земельній ділянці об'єкти нерухомості (ст. 271, п. 2 ст. 553, ч . 2 п. 4 ст. 430 ЦК; ч. 2 п. 1 ст. 64 ФЗ від 16 липня 1998 р. "Про іпотеку (заставу нерухомості)" (з ізм. та доп.) * (1031)).
Специфічним підставою припинення сервітуту є припинення його за заявою власника при відпадати підстав, за якими він був встановлений, а також внаслідок неможливості власника використовувати майно за призначенням у зв'язку з встановленням сервітуту (ст. 276 ЦК). Припинення сервітуту, як і його виникнення, приурочене до моменту державної реєстрації її припинення в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно та угод з ним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Сервітути "
 1. § 4. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього середовища, екології, природокористування, землекористування та надрокористування
  сервітут у випадках, якщо це необхідно для забезпечення інтересів місцевого самоврядування або місцевого населення, без вилучення земельних ділянок. Органи місцевого самоврядування міських чи сільських поселень зобов'язані інформувати про можливе або майбутній надання земельних ділянок для будівництва або про вилучення землекористувачів, землевласників та орендарів земельних ділянок,
 2. § 1. Об'єкти речових прав підприємця
  сервітуту, право застави нерухомості та оренди підприємств. Суб'єктами таких прав можуть бути в принципі будь-які підприємці. Що ж до інших речових прав, то їх суб'єктами можуть бути не всі підприємці, а лише деякі їх категорії. Так, суб'єктами права господарського відання можуть бути лише державні та муніципальні унітарні підприємства, суб'єктами права оперативного
 3. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  сервітут) тією частиною земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання у відповідності з її призначенням. Передача нерухомого майна продавцем і прийняття її покупцем здійснюються за підписуються сторонами передавальному акту або іншого документа про передачу. Саме після вручення майна покупцю і підписання сторонами документа про передачу (акта
 4. § 1. Загальні положення
  сервітуту (ст. 274 і 277 ЦК). У цю ж групу входять зобов'язальні права вимоги підприємців, що виникають з участі в установі комерційних організацій, з укладених ними договорів, скоєних угод та інших підстав, наприклад, внаслідок заподіяння підприємцю майнових збитків поза договірних відносин. До цієї ж групи охороноспроможними об'єктів відносяться і
 5. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  сервітут, емфітевзис. До додаткових, або аксессорним, речових прав відносяться іпотека, застава і заставна. Всі речові права абсолютні, пріоритетні, слідують за річчю . На відміну від романо-германської системи англійської праву невідомий інститут речового права як "деякої безпосереднього зв'язку особи і речі" * (107). Центральне місце в системі прав на майно відводиться категорії
 6. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  сервітута152 не можна погодитися якраз тому, що встановлення сервітуту (ст. 274-277 ЦК) означає надання зацікавленій особі права обмеженого користування чужим майном і обмеження, яке в результаті зазнає суб'єктивне право власності на дане конкретне майно, але не обмеження будь-яких прав взагалі, як це має бути при обмеженні правоздатності.
 7. § 2. Правове становище публічних утворень
  сервитутами (абз. 4 п. 1 ст. 216, ст. 274, 277 ЦК). Здійснення прав власника та інших речових прав від імені публічних утворень означає і наявність повноважень щодо застосування речове-правових та інших засобів захисту. Тому позовні вимоги відповідних державних і муніципальних органів з захист права власності та інших речових прав на майно, щодо якого вони
 8. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  сервітут тощо) і деяких зобов'язальних (оренда, довірче управління і т.д.) прав на нього відбуваються в особливому порядку, що вимагає дотримання письмової форми і обов'язковій державній реєстрації. Зазначений порядок поряд зі ст. 131 ГК регулюється Федеральним законом "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним" від 21 липня 1997 г. * (408), деякими
 9. § 1. Юридико-фактичні підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов'язків
  сервітуту або права застави, йдеться не про перехід, а про виникнення у конститутивного набувача нового (дочірнього) права, яке створюється на підставі права попередника (материнського права) * (505). Оскільки конститутивно придбане право є похідним від материнського права, воно має той же правовий характер, що і материнське право: дочірні права, які є похідними від права
 10. § 2. Поняття і основні види угод
  сервітуту або права застави, поступка вимоги, залік і прощення боргу. Предметом розпорядження можуть виступати тільки права. Якщо говорять про розпорядження речами, наприклад про заставу речі, то під цим слід розуміти розпорядження правом власності на річ. Розпорядження припускають наявність у розпоряджається влади до розпорядження, або, що одне і те ж, право розпорядження. Останнє повинне
© 2014-2022  yport.inf.ua