Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Зміст договору комісії

Договір комісії за своєю юридичною природою є консенсуальним, двостороннім і оплатним. Закон не передбачає спеціальних правил про форму даного договору, припускаючи тим самим дія тут загальних положень про форму угод.
Основну обов'язок комісіонера становить вчинення для комітента угоди або угод купівлі-продажу відповідно до даним йому дорученням. При цьому комісіонер відповідає за дійсність, але не за исполнимость угод, укладених ним з третіми особами в інтересах комітента (п. 1 ст. 993 ЦК). Так, якщо за вимогами до третіх осіб про оплату отриманих ними товарів або про відвантаження товарів комітенту минула позовна давність, комісіонер відповідатиме перед комітентом за виниклі збитки. Однак він не буде нести відповідальності при відмові контрагента виконати укладену угоду.
Комісіонер відповідає перед комітентом за невиконання третьою особою укладеної ним дійсною угоди тільки в двох випадках:
- по-перше, за відсутності необхідної обачності у виборі контрагента по угоді, наприклад при укладенні ним угоди з юридичною особою, що знаходиться в ліквідації або визнаним неплатоспроможним (банкрутом);
- по-друге, за наявності в договорі умови про те, що комісіонер за додаткову винагороду приймає на себе спеціальне поруку за виконання укладеної для комітента угоди третьою особою (делькредере) (п. 1 ст. 991 ЦК).
Тоді комісіонер одночасно стає поручителем (ст. 361 ЦК) і поряд з третьою особою відповідає перед комітентом за належне виконання укладеної угоди.
У літературі висловлено думку про те, що делькредере не є поручительством з причини відсутності в цих відносинах основного боржника: адже третя особа, що уклала угоду з комісіонером, не має правових зв'язків з комітентом, а тому й не може вважатися його боржником, за якого ручається комісіонер (1). У судовій практиці також панує позиція, згідно з якою при делькредере комісіонер є єдиним боржником комітента, в силу чого саме делькредере не можна вважати різновидом поруки (2).
---
(1) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя. С. 434 - 435.
(2) Див: п. 16 згаданого інформаційного листа Президії ВАС РФ від 17 листопада 2004 р. N 85.
Проте такий підхід не відповідає акцесорних природі угоди про делькредере, яке не може замінити собою основний договір. Крім того, зв'язки комітента з третьою особою з'являються при подальшій передачі комісіонером комітенту прав та обов'язків за укладеною з третьою особою угоді, в тому числі при порушенні останнім її умов (п. 2 і п. 3 ст. 993 ЦК), коли наявність поручительства набуває реальне значення. Тому "найправильніше бачити в угоді про del credere встановлення строкового поручительства з усіма його наслідками" (1).
---
(1) Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II (серія "Класика російської цивілістики"). М., 2003. С. 184. Цей погляд панує і в німецькій цивілістиці - див., наприклад: Koller J., Roth W.-H., Morck W. Handelsgesetzbuch. Kommentar. Munchen, 2002. S. 213, 1020.
Разом з тим і за відсутності підстав для своєї відповідальності комісіонер повинен негайно повідомити комітента про невиконання укладеної угоди третьою особою, зібрати для нього необхідні докази і на вимогу комітента передати йому всі права за такою угодою (п. 2 ст. 993 ЦК).
Одну з основних обов'язків комітента становить сплата комісіонеру визначеного договором винагороди, що прямо випливає з возмездного характеру договору комісії. Винагорода може бути визначено у вигляді різниці або частини різниці між призначеною комітентом ціною товару і тією більш вигідною ціною, за якою комісіонеру вдасться продати товар. При відсутності в договорі відповідної умови винагороду комісіонеру має бути сплачено у розмірі зазвичай стягується при порівнянних обставинах винагороди за комісійні (посередницькі) послуги (п. 3 ст. 424 ЦК). Отже, умова про винагороду не відноситься до числа істотних умов даного договору. При наявності в договорі умови про делькредере комітент, крім того, зобов'язаний сплатити комісіонеру додаткову винагороду.
Комітент зобов'язаний також відшкодувати комісіонеру всі витрати по виконанню доручення, оскільки воно здійснюється в інтересах комітента і за його рахунок. Виняток становлять понесені комісіонером витрати по зберіганню майна комітента, бо комісіонер зобов'язаний в мінімально можливі терміни збути товар комітента або передати йому придбане для нього майно. Однак законом або договором може бути встановлений обов'язок комітента компенсувати комісіонеру і ці витрати.
Комісіонер зберігає право на відшкодування понесених ним витрат і на отримання винагороди від комітента і в тих випадках, коли договір комісії не був виконаний з вини комітента (п. 2 ст. 991 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Зміст договору комісії "
 1. § 6. Комісія
  зміст зовнішніх відносин: торговельна діяльність, діяльність, здійснювана на ринку цінних паперів, на валютних ринках. На відміну від договору доручення, де, за загальним правилом, повірений зобов'язаний виконати доручення особисто, комісіонер, якщо інше не передбачено договором, має право з метою виконання цього договору укласти договір субкомісії з іншою особою. При цьому комісіонер набуває
 2. § 2. Елементи договору комісії
  змісту з утриманням), або їх вчинення становить предмет спеціальних типів договорів, спрямованих на надання юридичних послуг від імені виконавця, але за рахунок замовника (наприклад, договори перевезення та страхування чужого вантажу). 3. Повинен бути узгоджений предмет угоди, яку зобов'язаний вчинити комісіонер (наприклад, найменування та кількість підлягає придбанню для комітента
 3. § 3. Зміст договору комісії
  договором угоду чи ряд угод від свого імені, але за рахунок комітента. Це, зокрема, означає наступне. Комісіонер повинен вжити всіх можливих заходів для здійснення зазначеної в договорі угоди (угод) і здійснити її (їх), якщо це виявляється можливим. З договору комісії може витікати обов'язок комісіонера не тільки здійснити операцію, а й виконати її (наприклад, передати
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи і структурні особливості громадянського правовідносини. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної
 5. 4. Джерела правового регулювання договору
  змісту договору комісії при оцінці намірів боку, яка здійснила операцію в якості комітента, стає необхідним. Інакше, вдавшись до послуг комісіонера (уклавши на цей рахунок однойменний договір), учасник цивільного обороту міг би таким чином обійти встановлені законом межі своєї правоздатності, як і використовуючи договір доручення.
 6. § 1. Муніципальне майно.
  утримання муніципального житлового фонду; пасажирський транспорт та інше майно, призначені для транспортного обслуговування населення в межах поселення; майно, призначене для попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах поселення; об'єкти, а також пожежне обладнання та спорядження, призначені для забезпечення первинних заходів з гасіння
 7. Глава 24. НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИЛЮДНИХ ПОСЛУГ
  утримання та ремонту багатоквартирних будинків і житлових приміщень в них, проведення конкурсу з відбору керуючої організації управління багатоквартирним будинком, про обсяг, про перелік та якість надаваних послуг і виконуваних робіт з утримання є публічними послугами . Рекомендована література. 1. Терещенко Л.К. Послуги: державні, публічні, соціальні / / Журнал російського права.
 8. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  змісту названого принципу законодавцем використовується метод негативного визначення, коли у федеральному законодавстві і в законодавстві суб'єктів Федерації чітко формулюються обмежувальні виборчі цензи, які називають категорії осіб, які не мають права брати участь у виборах. Розглянемо ці цензи та обмеження. 1. Наявність громадянства РФ. До останнього часу іноземці, особи без
 9. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  зміст, форми і методи своєї агітації, самостійно проводять її, а також має право в установленому законодавством порядку залучати для її проведення інших осіб. Витрати на проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму здійснюються виключно за рахунок коштів відповідних виборчих фондів у встановленому законом порядку. Заборонена оплата агітації за
 10. § 1. Глава муніципального освіти
  зміст повноважень глави багато в чому залежать від набору питань місцевого значення відповідного муніципального освіти. Глава муніципального освіти видає постанови, розпорядження, накази. Нормативні правові акти видаються главою, як правило, у формі постанов, індивідуальні акти - у формі розпоряджень, наказів. Накази зазвичай приймаються з питань внутрішньої
© 2014-2022  yport.inf.ua