Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Виконання договору комісії

Оскільки комісіонер укладає угоди в інтересах і за рахунок комітента, він зобов'язаний виконати дане йому комітентом доручення на умовах, найбільш вигідних для комітента, і відповідно до його вказівок. Відступи від вказівок комітента при виконанні договору, в тому числі, що стосуються ціни укладених угод, вирішуються комісіонеру тільки у випадках, коли це необхідно в інтересах комітента і немає можливості запросити його думку або отримати від нього в розумний строк відповідь, що містить необхідні вказівки. Але і в цьому разі комісіонер при першій же можливості зобов'язаний повідомити комітента про допущені відступи. Порушення цих вимог загрожує комісіонеру відповідальністю за виниклі у комітента збитки. Лише за умовами підприємницького договору професійному комісіонеру може бути надано право відступати від вказівок комітента без попереднього запиту і навіть без подальшого повідомлення (абз. 2 п. 1 ст. 995 ЦК).
Якщо комісіонер продасть майно комітента за ціною нижче узгодженої, він стає зобов'язаним відшкодувати різницю, якщо тільки не доведе, що при сформованій кон'юнктурі іншого виходу у нього не було і такий продаж запобігла для комітента ще більші збитки. За відсутності таких доказів комісіонер передбачатиметься винне порушили умови договору, оскільки у звичайній ситуації він зобов'язаний запитати думку комітента про можливість відступу від спочатку даних вказівок (у тому числі про неможливість продати або купити товар за обумовленою в договорі ціною). Тому в даному випадку комісіонер має довести і відсутність можливості отримати пряму згоду комітента на відступ від його вказівок (п. 2 ст. 995 ЦК).
Якщо ж справа стосується придбання для комітента майна за ціною вище погодженої в договорі, останній має право не приймати це майно від комісіонера, вважаючи договір виконаним неналежним чином. Комітент, однак, повинен заявити про це комісіонерові в розумний (можливо більш короткий) строк після отримання повідомлення про здійснення угоди. В іншому випадку покупка буде вважатися прийнятою комітентом. У такій ситуації комісіонер може також прийняти різницю в ціні на свій рахунок. Тоді комітент втрачає право відмовитися від укладеної для нього угоди, бо його вказівки слід вважати дотриманими (п. 3 ст. 995 ЦК).
Додаткова вигода, яку комісіонер отримав порівняно з очікуваною і зазначеної комітентом, при відсутності спеціального умови в договорі ділиться між комісіонером і комітентом порівну. Справа в тому, що поява такої вигоди часто обумовлено не тільки вдалими діями комісіонера, а й об'єктивно сформованою кон'юнктурою попиту та пропозиції на товари, відчужувані або придбані комітентом.
Оскільки комісіонер на відміну від повіреного спочатку сам стає стороною в угодах, укладених ним для комітента з третіми особами, необхідна подальша передача комітенту прав і обов'язків за такими угодами. Ця передача підпорядковується загальним правилам цивільного права про уступку вимоги і переведення боргу.
Однак контрагент по угоді може і не знати, що його партнер є комісіонером (посередником), а не основним продавцем або покупцем товару. Більше того, він має право включити в договір умову про заборону передачі випливають з нього прав будь-яким третім особам або її неможливості без його спеціальної згоди (що, зокрема, також характерно для багатьох зовнішньоторговельних угод). При наявності такої умови комісіонер не зможе передати комітенту права по цій угоді і залишиться відповідальним за невиконання прийнятого доручення.
Лише у разі, коли третя особа (контрагент комісіонера) сама не виконало або неналежним чином виконало укладену угоду, передача (відступлення) права комітенту від комісіонера допускається і при наявності заборони або обмеження такої поступки в договорі, укладеному комісіонером з третьою особою (п. 3 ст. 993 ЦК) (1). По суті, комісіонеру тут дозволяється знехтувати одним з узгоджених умов договору (купівлі-продажу), тобто відступити від вимог загального принципу свободи договору. Однак і в такій ситуації комісіонер залишається відповідальним перед третьою особою за порушення даної умови.
---
(1) Ця можливість особливо актуальна для зовнішньоекономічних контрактів, де також важливо вирішити питання про право комітента зажадати від комісіонера не поступка права, а пред'явлення самим комісіонером позову до третьої особи в інтересах (і, зрозуміло, за рахунок) комітента (докладніше про це див .: Розенберг М.Г. Контракт міжнародної купівлі-продажу. Сучасна практика укладання. Вирішення спорів. 4-е вид. М., 2003. С. 146 - 147).
Речі, що надійшли до комісіонера від комітента для реалізації або придбані комісіонером за рахунок комітента, вважаються власністю комітента (п. 1 ст. 996 ЦК). Отже, останній несе і ризик їх випадкової загибелі або псування, якщо тільки за умовами договору він не складе цей ризик на комісіонера чи інша особа (зрозуміло, за додаткову винагороду). Комісіонер повинен страхувати таке майно тільки за вказівкою і за рахунок комітента або якщо страхування даного майна комісіонером прямо передбачено договором комісії або звичаями ділового обороту (наприклад, звичайними умовами зовнішньоторговельних операцій консигнації) (п. 3 ст. 998 ЦК).
Разом з тим комісіонер зобов'язаний зберігати дане майно комітента і відповідає за його втрату, нестачу або пошкодження, тобто передбачається винним у відповідних збитки комітента (п. 1 ст. 998 ЦК). Комісіонер зобов'язаний також сповістити власника комітента про явні недоліки його майна (пошкодженнях або недостачу, помітних при зовнішньому огляді речей), як надісланого комітентом для реалізації, так і надійшов для комітента від третіх осіб, та вжити заходів з охорони прав комітента і збору необхідних доказів (наприклад, скласти за участю незацікавлених осіб акти про недостачу або недоброякісності товару) (п. 2 ст. 998 ЦК). Невиконання цих обов'язків дає підставу вважати комісіонера винним у відповідних збитки комітента повністю або в частині.
По виконанні доручення комісіонер повинен представити комітенту звіт і передати все одержане для нього за договором комісії. Заперечення комітента за звітом повинні бути повідомлені комісіонеру в 30-денний строк з дня його отримання (якщо інший строк не встановлений договором), інакше звіт вважається прийнятим без заперечень (ст. 999 ЦК).
Зі свого боку, комітент зобов'язаний прийняти від комісіонера все виконане ним за договором, включаючи зобов'язання за укладеними для комітента операціях. При цьому він повинен оглянути придбане майно і без зволікання (негайно) сповістити комісіонера про виявлені недоліки. В іншому випадку майно буде вважатися прийнятим без заперечень.
Комісіонер наділений спеціальними гарантіями з отримання винагороди та інших належних йому від комітента сум, що особливо важливо для професійних комерційних посередників. По-перше, він користується правом на утримання знаходяться у нього речей комітента до задоволення всіх своїх грошових вимог за договором (винагорода, понесені витрати і т.д.). По-друге, він має право утримати належні йому за договором суми з сум, що надійшли до нього для комітента, шляхом заліку своїх вимог до комітента.
При цьому враховуються також інтереси інших кредиторів комітента, серед яких можуть знаходитися привілейовані з точки зору черговості кредитори (зокрема, за вимогами про відшкодування шкоди життю і здоров'ю, виплат заробітної плати та аліментів і т.п .). Вимоги комісіонера до комітента закон тут прирівнює до вимог заставодержателя. Тому кредитори, що володіють перевагою перед заставоутримувачами (СР п. 1 ст. 64 та п. 2 ст. 855 ЦК), право задовольнити свої вимоги до комітента навіть із сум, уже утриманих комісіонером в порядку заліку (ст. 997 ЦК). У разі банкрутства комітента право комісіонера на утримання його речей припиняється (бо ці речі надходять у конкурсну масу), але його вимоги до комітента також прирівнюються до вимог заставодержателів (абз. 2 п. 2 ст. 996, ст. 360 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Виконання договору комісії "
 1. § 6. Комісія
  Поняття договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 2. § 3. Зміст договору комісії
  Обов'язки комісіонера. Основним обов'язком комісіонера є обов'язок вчинити передбачену договором угоду чи ряд угод від свого імені, але за рахунок комітента. Це, зокрема, означає наступне. Комісіонер повинен вжити всіх можливих заходів для здійснення зазначеної в договорі угоди (угод) і здійснити її (їх), якщо це виявляється можливим. З договору комісії
 3. § 4. Припинення комісійної зобов'язання
  Підстави припинення комісійної зобов'язання. Комісійна зобов'язання зазвичай припиняється шляхом його належного виконання. Якщо договір комісії передбачав вчинення комісіонером певних угод протягом встановленого відрізка часу, то його витікання також веде до припинення комісійної зобов'язання. Крім того, воно може бути припинено за згодою його сторін або за
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. 3. Зміна осіб у зобов'язанні
  потреб розвитку майнового обороту нерідко диктується заміна учасників зобов'язання. Наприклад, виникла у кредитора за грошовим зобов'язанням необхідність отримання належних йому грошей раніше настання обумовленого з боржником терміну виконання викликала до життя різні форми обороту відповідних прав вимоги (іноді іменованих борговими зобов'язаннями). Кредитори
 6. 3. Сторони договору купівлі-продажу
  Сторонами договору купівлі-продажу (його суб'єктами) є продавець і покупець. За загальним правилом продавець товару повинен бути її власником або володіти іншим речовим правом, з якого випливає правомочність продавця за розпорядженням майном, що є товаром (наприклад, правом господарського відання). В якості продавця можуть виступати публічно-правові утворення при продажу
 7. 1. Поняття договору купівлі - продажу
  Значення і сфера застосування Договір купівлі - продажу є одним з типів договорів, що регулюють зобов'язання з передачі майна. Цим пояснюється широке застосування договору купівлі - продажу в майновому обороті. Не випадково положення, що визначають відносини, пов'язані з купівлею - продажем, відкривають розд. IV Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ЦК), присвячений окремим
 8. 5. Основні елементи договору міни
  Для характеристики договору міни з метою виявлення його істотних ознак в порівнянні з іншими типами цивільно - правових договорів, що складають єдину категорію договорів на передачу майна, використовується, як і у випадку з договором купівлі - продажу, поняття "елементи договору". Під елементами договору, як ми вже відзначали, зазвичай розуміються: суб'єкти договору, його предмет, форма
 9. 1. Поняття договору
  Доручення без повноважень. З тріади, що має ключове значення для формування договору доручення, - представництва, доручення, довіреності, - стосовно договору комісії зберігає своє значення доручення. Мається на увазі, що, подібно договором доручення, і при комісії відбувається заступництво. Воно виражається в тому, що одна особа діє за дорученням іншої, притому в результаті
 10. 7. Права та обов'язки сторін
  Права та обов'язки комітента та комісіонера досить широко врегульовані в ЦК, а з урахуванням специфіки певних видів комісії - також у присвяченому їм спеціальному законодавстві. Як і стосовно іншим договорами, це все ж найбільшою мірою належить до обов'язків активної сторони в договорі, в даному випадку - комісіонера. З визначення договору комісії випливає, що в
© 2014-2022  yport.inf.ua