Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Поняття договору

Доручення без повноважень. З тріади, що має ключове значення для формування договору доручення, - представництва, доручення, довіреності, - стосовно договору комісії зберігає своє значення доручення. Мається на увазі, що, подібно договором доручення, і при комісії відбувається заступництво. Воно виражається в тому, що одна особа діє за дорученням іншої, притому в результаті дії однієї особи для іншого настають такі наслідки, як ніби діяв він сам. До цього слід додати, що видача доручення стороною і його прийняття іншого складають індивідуальні акти, необхідні і достатні для визнання відповідних відносин договірними.
Основной индивидуализирующий ознака комісії, предопределивший необхідність виділення поряд з дорученням і цього договору, пов'язаний з особливістю того, що відбувається при комісії заступництва. Воно виражається в останньому випадку в тому, що сторона, на яку покладається доручення (комісіонер), заміщає того, від кого виходить доручення (комітента), діючи від власного імені. Із зазначеної причини комісіонер не потребує наділення необхідними для здійснення угоди з третьою особою повноваженнями комітентом, а значить, і у видачі підтверджує повноваження довіреності.
Досконала комісіонером угода у нього ж самого і породжує права і обов'язки. Таким чином, досягається мета комісії, загальна з договором доручення, - виникнення результату саме у того, хто дав доручення. Для цього все ж таки необхідний додатковий правовий акт - передача спочатку отриманих комісіонером результатів досконалої ним з третьою особою угоди. Зокрема, якщо мова йде про права і обов'язки по відношенню до третьої особи, породжуваних досконалої угодою, то такий перехід відбувається в порядку, який передбачений статтями гл. 24 ГК.
А тепер про "представництві". ГК послідовно дотримується однозначного розуміння представництва. Закріплене в ст. 182 (п. 1) ГК його визначення, що припускає створення прав і обов'язків безпосередньо у "заміщеного особи", не відповідає природі комісіонера. Таким чином, з двох договорів - доручення та комісії - "договором про представництво" у зазначеному сенсі може бути визнаний тільки перший.
Однак при всій відмінності в правовому становищі повірених і комісіонерів є в ньому і спільне. Його становить мету: створення у довшого доручення таких наслідків, як якби угоду з третьою особою вчинив він сам.
У цьому зв'язку в літературі термін "представництво" став широко вживатися в двох різних значеннях: в одному, що відбиває модель, використовувану в договорі доручення, а в іншому - заснованому на моделі договору комісії. Найчастіше прийнято ділити таким чином представництво на "пряме" і "непряме". Так, наприклад, В.І. Синайський звертав увагу на існуюче розходження в "представництві" залежно від того, чи здійснює представник угоду прямо від імені акредитуючої (пряме представництво) або приховано - від свого імені (непряме представництво) "*". Можна навести аналогічні твердження, що містяться у виданих у різний час роботах .
---
"*" Див: Синайський В.І. Російське цивільне право. Випуск II. Зобов'язальне, сімейне та спадкове право. Київ, 1915. С. 154.
Так, наприклад, в підручнику "Цивільне право" (Том II / Под ред. Агаркова М.М. та Братуся С.М. М., 1944. С. 100) договори, про які йде мова, розмежовувалися в такий спосіб: "Права і обов'язки, що випливають з вчинених повіреним угод, виникають безпосередньо у довірителя. Договір доручення - договір про пряме представництві, комісіонер же виступає від свого імені". Точно так само і раніше в підручнику "Цивільне право" (Частина II. М., 1938. С. 195) в основі того ж розмежування лежало наступне: "За договором доручення повірений діє за рахунок довірителя і від його імені (пряме представництво). За договором ж комісії комісіонер діє хоч і за рахунок комітента та за вказівками комітента, але від свого імені (непряме представництво) ".
Про непрямому, на відміну від прямого, представництві див. також: Підприємницьке право: Підручник / За ред. Попондопуло В.Ф. і Яковлєвої В.Ф. СПб., 1997. С. 393). А раніше - Ландкоф С.Н. Основи цівiльного права. Киiв, 1948. С. 112; Гордон М.В. Договір комісійного продажу колгоспами продукції / / Вчені записки Харківського юридичного інституту. 1956. Вип. 7. С. 115; Краснокутський В.А. Договір комісії. М., 1925. С. 11 та ін
Ця ж двочленна кваліфікація приймає та інші види. Йдеться про поділ "представництва" на повне (всебічне) і одностороннє "*", безпосереднє і посереднє .
---
"*" Обгрунтування цьому поділу запропоновано, в числі інших авторів, А.О. Гордоном. Він вважав при цьому, що "і односторонній, і повний представник здійснюють юридичну діяльність замість іншої особи. Але в повному представництві юридичний зв'язок представника та особи акредитуючої проявляється зовнішнім, видимим чином, об'єктивно; в односторонньому ж представництві між ними існує одна лише внутрішня, суб'єктивна зв'язок, про яку третю, стороння особа не знає або яку воно може ігнорувати "(Гордон А.О. Представництво в цивільному праві. СПб., 1879. С. 20). Одночасно зверталася увага на те, що "важливі практичні наслідки, які тягне за собою це розходження між повним і одностороннім представництвом, дуже очевидні. Право заліку (compensatio) третя особа може здійснити проти представника лише в односторонньому представництві ... Велетенська важливість цієї відмінності виявляється особливо в разі неспроможності особи акредитуючої або представника. При повному представництві інтереси третіх, сторонніх осіб зачіпаються лише неспроможністю першого; в односторонньому - неспроможністю другого. Подібних практичних наслідків в житті може зустрічатися чимало "(Там же. С. 21).
Один з прихильників такого поділу, Л.Н. Казанцев, вказував з цього приводу: "За безпосередньої представництві обидві сторони в угоді згодні в тому, що наслідки угоди виникають тільки в особі заступатися; другий контрагент, вступаючи в угоду з представником, завжди має на увазі його принципала. При посередньому представництві ніхто третій не мається на увазі; соконтрагент, вступаючи в угоду з посред. представником, його самого вважає інший стороною в угоді, йому дає кредит, йому зобов'язується, з тим, для кого (за чий рахунок) останній укладає угоду, соконтрагент не вступає ні в які юридичні відносини "(Казанцев Л.Н. Вчення про представництво в цивільному праві. Випуск перший. Ярославль, 1879. С. 50).
Разом з тим слід підкреслити, що будь-яка із запропонованих класифікацій явно або приховано виходила з умовного характеру терміна "представництво" в його застосуванні до комісії незалежно від того, іменується Чи представництво комісіонера "непрямим", "одностороннім "або" посереднім "" * ". Таким чином, немає підстав вважати представництво поняттям "родовим", що охоплює у рівній мірі два його види: доручення і комісію.
---
"*" У його книзі, присвяченій німецькому цивільному праву, в спеціальному параграфі, іменованому "Так зване непряме представництво", Л. Еннекцерус писав: "Той, хто укладає угоду, хоча б і для іншого (в чужому інтересі, за чужий рахунок) , але від свого імені, тобто з наміром викликати своїми діями правові наслідки в першу чергу у своїй особі, а потім подальшими юридичними актами, зокрема - передачею речей, поступкою прав вимоги, прийняттям боргу - перенести їх на іншу особу, той не є представником в сенсі Г.У. (Цивільного уложення. - М.Б.). Його називають непрямим, посереднім, відкритим представником (або посредствующим особою, заступником). Питання йде про історично більш давній формі представництва. Торговельне право встановило, що непряме представництво - істотна ознака комісійної угоди (§ 383 Торг. вклався.).
У Г.У. не міститься постанов щодо непрямого представництва. З цього випливає, що за угодами, які такий представник укладає з третіми особами, права та обов'язки набуває виключно він сам і що його ставлення до того, в чиєму інтересі він укладає угоди, визначається відповідно тому правоотношению (наприклад, договором доручення або особистого найму), яке існує між ними "(Еннекцерус Л.Т. Курс німецького цивільного права. Т. I, напівтім 2. М., 1950. С. 234). О "непрямому" і "безпосередньому" діленні стосовно відповідно до комісії і дорученням писав свого часу Ю. Барон (Барон Ю. Система римського цивільного права. Випуск перший. Книга I. Загальна частина. СПб., 1909. С. 149).
У цьому зв'язку Л.М. Казанцев, випереджаючи використані в своїй книзі терміни - "пряме" і "непряме" представництво, - підкреслював: у другому випадку мова йде про "технічне понятті", оскільки "немає рішуче ніякої підстави вважати діяльність разбираемого посередника (мався на увазі насамперед комісіонер. - М.Б.) за представництво "" * ". Діючи далі в цьому напрямку, він відверто приєднався до поглядів Унгера, який розцінював поняття "посередній або непрямий представник" як засноване на внутрішньому протиріччі - "contradictio in adjecto" .
---
"*" Казанцев Л. Указ. соч. С. 53.
Там же.
Таким чином, мова йде про застосування одного і того ж терміну у різних сенсах. "Представництво", з точки зору прихильників наведених поглядів, може займати поряд з його традиційним розумінням, відбитим у законодавстві, і ще одне, більш високе, місце в класифікації відповідних конструкцій, ставши поняттям родовим. Як завжди в подібних випадках, виділення поряд з виглядом і роду (в даному випадку їм можна вважати представництво виключно як синонім поняття "заступництво") дозволяє в охоплених єдиним родовим поняттям конкретних видах виділити як властиве їм загальне, так і те спеціальне, що їх розділяє (у розглянутому випадку виступ відповідно від свого або від чужого імені).
А тому немає нічого негожого, зважаючи на зазначену застереження, в тому, щоб використовувати представництво з відповідним уточненням і щодо комісії, не допускаючи його змішування з дорученням "*". Мається на увазі, зокрема, спрямований О.С. Іоффе докір у тому, що, "на його думку ... при комісії виникають відносини" непрямого представництва " . Мені здається, для цього достатньо звернутися до тієї роботи, яка малася на увазі, щоб переконатися у проведенні автором досить чіткого розмежування двох моделей, про які йде мова. "Повірений, - зазначено О.С. Іоффе, - виступає від імені довірителя, а комісіонер від власного імені, але в той же час кожен з них здійснює операцію для іншої особи ".
--- ---
"*" Маючи на увазі прихильників розмежування представництва, прямого і непрямого, С. Н. Ландкофа і М.В. Гордона, один з противників зазначеної ідеї вказував: "Ця теорія непрямого договірного представництва ... по суті справи веде до аналогії договору комісії та доручення, з чим погодитися неможливо "(Комаров Б.К. Договір комісії за радянським праву. М., 1961. С. 43 - 44).
Цивільне право. Т. 2 / За ред. А.П. Сергєєва і Ю.К. Толстого. М., 1997. С. 56.
Іоффе Про . С. Зобов'язальне право. С. 522. Розмежування прямого і непрямого представництва лише допомагало автору протиставити розглянуті види договорів один іншому. Підтвердження можна знайти і в попередній його роботі, в якій він вважав за потрібне вказати: "З огляду на те, що повірений виступає від імені довірителя, а комісіонер від свого власного імені, в той же час кожен з них робить угоди для іншої особи, прийнято розрізняти пряме представництво, що виникає на основі договору доручення, і непряме представництво, яке встановлюється в силу договору комісії. Поняття договору комісії має бути визначено з урахуванням породжуваних їм правовідносин по непрямий представництві (виділено мною. - М.Б.) (Іоффе О.С. Радянське цивільне право. Курс лекцій. Окремі види зобов'язань. Л., 1961. С. 239) .
На відміну від договору доручення, що відрізняється тим, що угоду укладає одну особу - повірений, а контрагентом стає інше - довіритель, при комісії відповідні фігури зливаються: сам же уклав з третьою особою угоду комісіонер виступає в ній стороною. Відповідно в укладеної на виконання даного комітентом доручення угоді необхідну для цього волю, притому оцінювану поза будь-якої залежності від волі комітента, висловлює, поряд з третьою особою, комісіонер. Тим самим для встановлення дійсності укладеного таким чином договору оцінці підлягає, поряд з волею третьої особи, виключно воля того, хто йому протистоїть як контрагента. Відповідно пороки волі особи, яка дала доручення, ніякого значення для досконалої комісіонером угоди не мають. Вказавши на існує відмінність у правовому становищі комітента і повіреного з позиції третьої особи, П.П. Цитович дуже тонко зауважив: "Для третьої особи комітент не замінений, не заступили, не представлений, а заставлений" "*".
  ---
  "*" Цитович П.П. Основні поняття торгового права. Київ, 1886. С. 66.
  Подібно договором доручення, і договір комісії здатний задовольнити інтереси обох учасників відповідних відносин. Зрозуміло, характери задовольняються таким чином інтересів стосовно кожного з них різні. А це, зокрема, зумовлює для потребує допомоги іншої особи вибір у конкретних ситуаціях між тим і іншим договорами.
  Так, договір комісії представляє особливий інтерес для третьої особи, а опосередковано і для комітента в силу того, зокрема, що контрагентом третьої особи стає зазвичай професійний учасник ринку. Вже із зазначеної причини є підстави вважати його володіють необхідною діловою репутацією і фінансовими можливостями. До цього слід додати, що для визнання комісіонера контрагентом третьої особи з усіма витікаючими звідси наслідками немає необхідності в тій передумові, неодмінною для доручення, яку повинно мати на увазі третю особу, - наявності відповідних повноважень від довірителя. А виходить, відпадає сама можливість заперечування угоди з причин укладення її стороною, для якої вона представляє ultra vires.
  Що стосується комітента, то у нього з'являється можливість розширити таким чином, насамперед територіально, свої господарські (підприємницькі) зв'язку, маючи на увазі до того ж переваги, які він може отримати, використовуючи торгове ім'я комісіонера "*". Не останню роль відіграє можливість використовувати комісіонера в якості гаранта виконання прийнятого на себе перед третьою особою зобов'язання за укладеним з ним договором.
  ---
  "*" У цьому зв'язку В.А. Краснокутський звертав увагу на те, що "комісіонер надає довірителю (йдеться про комітента. - М.Б.) свою юридичну особу, представляє його в обороті посередньо через своє" торгова справа ". З цим в кінцевому рахунку пов'язував В.А. Краснокутський інтерес комітента до того, щоб використовувати "на місці комерційну досвідченість комісіонера, а також і той кредит, яким він користується. З ним особисто на місці ніхто, бути може, не став би укладати угод, а якби й уклав, то, у всякому разі, змусив його надати кредит собі, а не навпаки. Навпаки, за сприяння комісіонера здійснюються обидві можливості: реалізація угод та користування кредитом "(Краснокутський В.А. Договір комісії. С. 12).
  Участь у договорах комісіонера чинності вже того, що саме він є стороною в угоді з третьою особою, безсумнівно тягне для нього певний ризик, який можна вважати виключеним при виступі повіреного в договорі доручення. Проте договір комісії надає комісіонеру можливість компенсувати цей ризик за рахунок належної йому винагороди. Таким чином, якщо стимули для участі в договорі повіреного можуть бути самими різними, і перш за все чисто побутовими, то у комісіонера передбачуваний стимул один - вигода. Не випадково саме комісія безумовно визнається торговельної (підприємницької) угодою.
  Історія розвитку інституту. Рабовласник, у якого раб був об'єктом власності, для використання його праці, в тому числі і з метою вчинення ним дій не тільки фактичних, а й юридичних, не потребував в особливих правових конструкціях, у вигляді тієї, що становило собою представництво як таке. Раб, в силу свого правового статусу, тільки й міг виступати від імені пана - того, якого він належав. У патріархальної римської сім'ї результат юридичних дій підвладних, в тому числі і при придбанні ними майна, безпосередньо належав домовладики "*". Із зазначеної причини і в цьому випадку відпадала передумова для використання представництва в його справжньому сенсі, тобто прямого. Пояснюючи це, Ю. Барон підкреслював, що "за jus civile" договір, укладений представником, не виробляє ніяких безпосередніх наслідків для подається; якщо треба встановити безпосереднє відношення між представляють, і третьою контрагентом, то представник повинен поступитися своїми правами з договору акредитуючій або поступитися свої права з відношення представництва третій контрагенту " .
  ---
  "*" Див про це: Дождев Д.В. Указ. соч. С. 272 і сл. Н.О. Нерсесов називав підвладних і рабів рівною мірою "невизнаними суб'єктами" (Нерсесов Н.О. Поняття добровільного представництва в цивільному праві. С. 140 - 141).
   Барон Ю. Система римського цивільного права. Книга IV. Зобов'язальне право. СПб., 1910. С. 40 - 41.
  Н.О. Нерсесов приводив вельми переконливі доводи проти позиції тих, хто готовий угледіти в римському праві пряме представництво в різних ситуаціях. Сам автор погоджувався допустити фактично тільки одне виключення з правила, отвергавшего існування в Римі прямого представництва. Малося на увазі, що "якщо хто-небудь дає гроші (свої або чужі) у позику від імені іншої, то останній набуває condictio з укладається таким чином договору позики ... При цьому байдуже те обставина, кому належать гроші: кредитору (мандант) або його мандатарій "(Нерсесов Н.О. Поняття добровільного представництва в цивільному праві. М., 1878. С. 132). Там же наводяться погляди тих, хто використовував різні аргументи проти визнання існування в Римі прямого представництва і в цьому єдиному випадку.
  У таких умовах головною моделлю заснованого на договорі представництва служила mandatum (від "manum dare"). Враховуючи консенсусний характер цього договору, К. Мітюков, наприклад, вбачав його сенс в тому, що мова йде про контракт, який полягає внаслідок пропозиції однієї особи іншій вести справи першого з них і прийняття цієї пропозиції останнім "*". Одночасно автор визнав за необхідне уточнити, що доручення (mandatum) може бути або загальним, охоплюючи всі справи довірителя, або може обмежуватися відомим родом справ або навіть однією справою .
  ---
  "*" Див: Мітюков К.А. Система римського цивільного права. С. 260.
   Див: Там же.
  Сторона, від якої виходить доручення (mandat), іменувалася мандант, а яка прийняла його - мандатарій (мандатарій). Доручення, яке видавав мандант, було розраховано на здійснення юридичних дій, але допускало можливість прийняття на себе мандатарій доручення вчинити також дії суто фактичного властивості "*".
  ---
  "*" Слід мати на увазі особливі складнощі, пов'язані з поступкою вимог, об'єктивна необхідність якої була породжена самою сутністю непрямого представництва. Римське право, що створило настільки складні і водночас гнучкі форми для переходу речових прав, дуже обережно ставилася до передачі прав зобов'язальних. Мається на увазі, що основним принципом служила їх непередаваність. Вельми чітке пояснення цьому було дано В.М. Хвостовим: "Дивного в цьому явищі нічого не було; для права власності відчуження становить один з нормальних способів його експлуатації: коли річ не потрібна, її відчужують. Навпаки, нормальним способом отримувати вигоду з зобов'язання служить не відчуження права, а стягнення по ньому" (Хвостов В.М. Указ. соч. С. 326).
  Основою правової моделі mandatum служило те, що з досконалої з третіми особами мандатарій угоди права та обов'язки виникали спочатку у нього самого, а потім вони повинні були бути перенесені їм на мандант. Сенс складаються при цьому відносин вельми чітко визначав Л. Казанцев: "мандатарій укладав угоду, з якої він Управомочивающие і зобов'язувався сам, а потім переносив, переуступав її мандант допомогою особливого акту - cessio. Мандант міг змусити мандатарій до поступку йому придбаних мандатарій наслідків; з іншого боку, мандатарій міг вимагати винагороди витрат на ведення справи. Заради зручності в дійсності cessio не було потрібно, а quasi ex iure cesso принципалу давали прямо наявні у контрагента-посередника позови, з іншого боку, протилежні цим позови давалися utiliter прямо проти принципала. Таким чином , угода формально полягала між мандатарій і третім, матеріально ж вона мала своє буття між мандант і третім. Тут була не представництво мандант мандатарій, а скоріше, навпаки, представництво мандатарій мандант у виконанні договору "" * ". Так зароджувалася модель комісії.
  ---
  "*" Казанцев Л. Указ. соч. С. 57.
  Одна з особливостей mandatum полягала в його безоплатність, а значить, мандант не повинен був розраховувати на отримання зустрічного задоволення від свого контрагента-мандатарій. Вихідним для зазначеного договору було те, що "мандатария спонукають до прийняття доручення його особисті відносини до мандант, напр. Спорідненість, дружба, спільна діяльність тощо, але зовсім не бажання заробити гроші" "*". Певним винятком з цього правила можна було вважати випадки, коли в ролі мандатарій виступали особи вільних професій - вчені, лікарі, юристи, актори і т.п. Їм могло бути призначено те, що якраз і іменувалося гонораром і що "по цілі своєї абсолютно різниться від плати, так як представляє не грошовий прибуток або винагороду, але вираз подяки, вдячності за надані послуги, відшкодування витрат, які не легко обчислити докладно і точно, а також доставляння засобів до життя під час заняття даним справою " . За зазначеними межами возмездность відносин сторін у договорі з приводу надання послуг перетворювала його на особистий найм. Такий висновок безпосередньо випливав з міститься в Інституціях Гая вказівки: "Слід знати, що позов про доручення має місце щоразу, коли доручення є безоплатне, але як скоро визначається винагороду, то утворюється наймання, наприклад, якщо я віддав плаття для обробки або чищених сукновали або кравця для пошиття ". Наймання, який набував риси особистого найму, якраз і став, на що вже зверталася увага неодноразово, прообразом трудового договору.
  ---
  "*" Дернбург Г. Указ. соч. С. 382 - 383.
   Там же. С. 383.
   Пам'ятки римського права. Закони XII таблиць. Інституції Гая. Дигести Юстиніана. С. 109.
  З точки зору забезпечуваного дорученням інтересу вважалося в принципі однаково можливим укладення договору в інтересах або мандант, або третьої особи, або мандатарій. Правда, в останньому випадку метою доручення визнавали лише дачу ради третій особі, і відповідно той, хто його дав, міг нести за можливий результат відповідальність тільки тоді, коли заздалегідь приймав його на себе або діяв зі злим умислом "*".
  ---
  "*" Див: Дернбург Г. Указ. соч. С. 381.
  Відмежування mandatum від locatio conductio operarum - найму послуг мало в римському праві особливої актуальності. Одним з основних ознак mandatum якраз і була відзначена раніше його принципова безоплатність. Певне значення відповідно мало те, що "предметом mandatua міг бути відомий рід дій (operae liberales), які зобов'язували іншу сторону тільки до подяки, але не могли бути оплачувані. Еквівалентна винагороду їх було несумісне з гідністю вільного римського громадянина і з почуттям дружби, яким відрізнявся первісний характер договору mandat'a "" * ". Серед деяких інших ознак виділялося наступними дослідниками і те, що mandatum міг включати поряд з юридичними і фактичні дії, а також те, що для мандатария надання відповідних послуг не служило промислом .
  ---
  "*" Нерсесов Н.О. Указ. соч. С. 25 - 26.
   Див: Дернбург Г. Указ. соч. С. 380 і 382.
  І все ж безоплатність відповідних послуг зберігала своє значення і надалі. Відповідно в Інституціях Гая було передбачено, що mandatum здійснюється в інтересах довшого доручення мандант або іншої особи (але не мандатарій!). З зазначеним зв'язувався, зокрема, крім безплатності, і особистий характер укладеного таким чином договору. Це виявлялося, зокрема, в тому, що смерть будь-якої з сторін тягла за собою припинення договору "*".
  ---
  "*" Див: Пам'ятки римського права. Закони XII таблиць. Інституції Гая. Дигести Юстиніана. С. 108, 118 - 119.
  У Дігестах Юстиніана було представлено більш широке розуміння все того ж договору. Малося на увазі, що допускалося укладення договору в інтересах і мандатарій, але лише за умови, що це поєднувалося одночасно з інтересами мандант або іншої особи. За межами зазначеного договору виявлялися тим самим випадки, при яких договір мав на меті виключно інтереси того, кому було дано доручення "*".
  ---
  "*" Див: Пам'ятки римського права. Закони XII таблиць. Інституції Гая. Дигести Юстиніана. С. 419.
  Близьким до mandatum був, зокрема, оцінний договір. Особливість останнього становило те, що в такому випадку річ передавалася для продажу за заздалегідь визначеною оцінці з тим, щоб той, хто її отримав, повернув або саму річ, або її вартість. При цьому різниця при продажу за дорожчою ціною мала надійти на користь того, хто її продав. У зміст цього договору входила обов'язок виплати винагороди за надану послугу (оцінку) "*".
  ---
  "*" Див: Дернбург Г. Указ. соч. С. 394.
  За такою ж моделлю, схожою з одним із сучасних видів комісійних договорів, були побудовані угоди торговця з рознощиком товарів по домівках, з крамарем та ін (див.: Барон Ю. Указ. Соч. С. 234).
  Широке використання, насамперед у торговельних відносинах, праці рабів і підвладних пояснювалося насамперед тим, що вони могли своїми діями створювати права та обов'язки для пана і відповідно домовладики, притому безпосередньо в силу свого правового статусу, не потребуючи тим самим в особливих повноваженнях. Однак зі зміною в положенні рабів і підвладних, пов'язаним з наділенням їх в певній мірі цивільну правоздатність, були створені необхідні передумови одночасно і для розвитку прямого представництва, що пропонує повне заміщення однією особою іншого на основі вираженої волі цього останнього.
  У Стародавньому Римі торгівля носила в основному місцевий характер. Але вже у наступні періоди історії набула широкого розмаху торгівля, що зв'язує різні за їх географічної адресою ринки. Спочатку це виражалося в тому, що купець купував на найближчому ринку товар, сам же перевозив його на інші ринки з найбільш вигідними для даного товару умовами реалізації, продавав його, на виручені гроші купував тут же інші товари, віз їх додому, де і реалізовував. Все це він проробляв сам, на крайній випадок використовуючи помічників. Однак, як показав Г.Ф. Шершеневич, відносини поступово набували інший вид: "... купець довіряв свої товари заповзятливому особі, яке везло їх разом зі своїми у віддалені країни, там продавало їх і, після повернення представивши звіт, розраховувалося з поручителем (доверітелем. - М.Б.) "" * ". Тоді, а було це вже в середні століття, і виникла потреба у правовому регулюванні складається таким чином непрямого представництва. Перша згадка про подібні відносинах з'явилося, як вказує Г.Ф. Шершеневич, в статусах Генуї 1589 і Гамбурга 1603 . На відміну від англо-американського права, в якому відповідні відносини, включаючи пряме і непряме представництво, значною мірою припускають використання агентського договору, в більшості країн, і перш за все континентальних, договір комісії одержав широкий розвиток і на практиці, і в законодавстві.
  ---
  "*" Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том II. С. 186 - 187.
   Див: Там же. С. 187.
  Правове регулювання договору комісії у Франції було включено в Торговий кодекс (ФТК). Відповідна глава містить норми про найманого службовця і окремо від них - про комісіонера. З присвячених комісіонерам двох загальних статей одна - початкова - виявилася не позбавленою протиріч. Вона складається з двох частин. Перша передбачає, що комісіонером є той, хто діє від власного імені, але за рахунок комітента. Слідом за описом цієї традиційної для комісії конструкції у другій частині все тієї ж статті передбачається, що права і обов'язки комісіонера, що виступає від імені комітента, регулюються відповідно титулом XIII книги III "Про доручення" Цивільного кодексу "*". Якщо врахувати, що перша стаття відповідної глави ФТК, про яку йде мова, передбачає під дорученням дію, в силу якого одна особа наділяє іншого повноваженням зробити що-небудь для довірителя і від його імені, виступ від чужого імені і за його рахунок служить ознакою іншого , відмінного від комісії договору .
  ---
  "*" Цікаво в цьому зв'язку відзначити, що Гірке, зіставляючи регулювання договору комісії в Німеччині та інших країнах, зазначив збіг з німецьким законодавством або, принаймні, близькість до нього відповідних нормативних актів Японії, Швейцарії, Північних країн і Радянської Росії (мався на увазі Закон СРСР 1926 р., згодом інкорпорованих у ЦК РРФСР). Разом з тим він протиставив того ж німецьким законодавством не тільки англійське (йшлося про фігуру "агента"), а й французьке законодавство. Останнє було пов'язане зі своєрідністю вирішення відповідного питання в ФТК. З цього приводу він зазначив спірність міститься в Кодексі поняття "комісіонер", викликану недостатньо чітким зазначенням її меж. З тієї ж причини лише типовим був названий варіант комісії, при якому комісіонер виступає від свого імені і за чужий рахунок (Gierke J. Handelrecht und schiffalartsrecht. Berlin, 1958. S. 525). Саме це, очевидно, мав на увазі, наприклад, і А.Г. Гойхбарг, коли до переліку законодавств різних країн, присвячених договором комісії, визнав можливим не включати Францію. Мається на увазі додаток II, в якому наведені глави сучасних йому торговельних укладень семи країн. Восьмий була глава зі Швейцарського зобов'язального закону (Гойхбарг А.Г. Торгова комісія. СПб., 1914. С. 121 і сл.).
   Укладачі проекту Цивільного уложення Росії, посилаючись на сучасних їм французьких авторів, звернули увагу на те, що "включення другої половини 94-й статті у Французьке торговельне укладення пояснюється тим, що первісна редакція першої половини цієї статті ... допускала двоякого роду комісіонерів - одних, що діють від імені комітентів, інших - діючих від свого імені чи від імені фірми. Стаття ця піддалася сильним нападкам, внаслідок чого їй додана та редакція, яку вона зберігає і останнім часом; друга ж половина статті (за проектом ст . 56) внаслідок недогляду була випущена і послужила підставою думки, ніби той, хто діє від імені комітента, є комісіонер, коли незабаром угода торгова ... Втім, в даний час не тільки французькі юристи-письменники, а й французька судова практика встановили відповідно правильне поняття про комісії, цілком відповідне тому визначенню цього договору, яке дають іноземні законодавства "(Цивільне укладення. Книга п'ята. Зобов'язання. Том третій. З поясненнями. 1899. С. 155 - 156).
  У самому ФТК загальних питань комісії присвячено лише дві статті, і відповідно правове регулювання цього договору здійснюється головним чином спеціальним законодавством.
  У Німецькому торговому уложенні (ГТУ) один з розділів книги "Торгові угоди" носить назву "Комісійні угоди". Сенс відповідного договору розкривається, подібно ФТК, шляхом вказівки на правове становище активної сторони договору - комісіонера. Їм тут визнається особа, яка в порядку промислу приймає на себе покупку або продаж від свого імені товарів або цінних паперів за рахунок іншого (комітента). Двом містяться в наведеному визначенні ознаками все ж таки не надається безумовного значення. Мова йде про те, що включена в цей же розділ стаття передбачила можливість виступу в договорі комерсанта, який, не будучи комісіонером, здійснює відповідає зазначеним у визначенні способів угоду в рамках свого торгового промислу. Тим самим зберігаються лише загальні, які стосуються усіх регульованим Торговим укладенням відносинам вимоги. Мається на увазі, що комісіонером повинен бути неодмінно комерсант. Та ж стаття допускає застосування норм відповідного розділу до випадків, коли комісіонер при занятті своїм торговим промислом приймає на себе обов'язок укладати за рахунок іншого від власного імені інші, не згадані в наведеному визначенні угоди "*".
  ---
  "*" Гірке особливо вказує на те, що комісіонер, на відміну від індивідуального торговця, діє за чужий рахунок, а на відміну від представника - від свого імені (Gierke J. Op. Cit. S. 524).
  В обов'язок комісіонера входить укладення угоди відповідно до вказівок комітента. Відхилення від них породжують у комітента право вимагати відшкодування завданих цим збитків, а також відмовитися від визнання укладеної комісіонером угоди.
  Особливо передбачено, що при укладанні угоди на умовах, більш вигідних для комітента, вся отримана таким чином вигода надходить йому. Якщо ж ціна продажу виявилася нижче, покупки - вище встановленої, у комісіонера виникає можливість вибору: прийняти або відхилити угоду. Особливе право на цей випадок є і у комісіонера: покласти різницю в ціні на себе, і тоді комітент вже не може відмовитися від укладання угоди.
  Обов'язки комісіонера перед комітентом охоплюють не тільки вчинення операції з третьою особою, але і належне виконання самої угоди. Для оцінки того й іншого відповідними критеріями служать прояв при цьому "дбайливості порядного комерсанта", виконання вказівок комітента і дотримання його інтересів.
  В обов'язок комітента входить, крім відшкодування витрат, виплата винагороди (комісійних). Зазначена обов'язок за загальним правилом виникає лише в разі, якщо доручення було виконано комісіонером. Винагорода підлягає виплаті і тоді, коли невиконання стало наслідком залежних від самого комітента причин.
  Правила про делькредере (поруку комісіонера перед комітентом за виконання третьою особою укладеної з ним угоди) діють за наявності однієї з двох умов: таке поручительство або прийнято на себе комісіонером, або становить торговий звичай в місці, в якому знаходиться відділення комісіонера. За комісіонером визнається право вимагати від комітента виплати винагороди (комісійної делькредере).
  Передбачені випадки, при яких виконання лежачих на комітентові зобов'язань забезпечується випливають із закону заставним правом комісіонера (зокрема, маються на увазі компенсація понесених комісіонером витрат, виплата комісійних та ін.) В якості заставленого майна виступає головним чином опинився у володінні комісіонера "комісійний товар". Як виняток - якщо предметом угоди, яку належить укласти комісіонеру, служить товар, що має біржову, ринкову ціну, - за відсутності іншої вказівки на цей рахунок у договорі комісіонер вправі здійснити операцію таким чином, щоб самому опинитися в ролі продавця або покупця переданих на продаж або відповідно куплених товарів (угода з самим собою).
  Особливо виділені поряд з угодами комісійними і близькі до них експедиційні угоди. Такі угоди відбуваються експедитором від власного імені як промислу. За ним він зазвичай приймає на себе доставку вантажу за рахунок іншого (відправника), використовуючи перевізників або фрахтувальників морських судів. До складаним при цьому відносинам передбачено субсидіарне застосування норм про комісійну угоді.
  У Швейцарському обязательственном законі (ШОЗ) основу титулу, присвяченого даного договору, також становить комісія при купівлі і при продажу. Поряд з цим особливим її видом вважається договір про відправку товару. В останньому випадку особа, яка прийняла на себе здійснення зазначеного обов'язку за рахунок відправника, але від свого імені (експедитор), розглядається як комісіонер з тим, що відносини, які виникають з власне перевезення вантажів, регулюються однойменною договором - договором перевезення. Комісіонером визнається особа, яка прийняла на себе обов'язок здійснити за винагороду від свого імені покупку або продаж за рахунок іншого рухомих речей або цінних паперів з виплатою йому винагороди. Передбачено субсидіарне застосування до відносин по комісії положень про доручення. Зі спеціальних правил про комісії можна, зокрема, виділити ті, якими визначаються наслідки відхилень комісіонера від зазначеної комітентом ціни (відповідальність за відхилення в гірший бік у вигляді загального правила падає на комісіонера, а в кращу - дістаються комітенту). Встановлено, що положення про делькредере вступають в дію, якщо комісіонер прийняв на себе такий обов'язок або це випливає з місцевих торгових звичаїв. Необхідність виплати комітентом винагороди за прийняття на себе гарантії (делькредере) передбачена нормою, що носить імперативний характер.
  Підставою звільнення комітента від необхідності виплати належної винагороди можуть служити дії комісіонера, які представляють собою непорядний по відношенню до комітента вчинок (у вигляді прикладу приведено призначення комітентом занадто високою купівельною або занадто низькою продажної ціни).
  У Торговому кодексі Японії глава про договір комісії, як це має місце в ГТУ і ФГК, починається з визначення, що включає обов'язки одного боку - комісіонера. Комісіонер - особа, діяльність якої полягає в здійсненні операцій з продажу або купівлі товарів для іншого, але від свого імені. Кодекс все ж передбачає поширення норм глави про комісії на тих, хто здійснює від власного імені в інтересах інших осіб діяльність, не пов'язану з купівлею-продажем. У свою чергу, допускається субсидіарне застосування відповідних норм до торговому агенту. Відповідальність комісіонера перед комітентом на випадок невиконання обов'язків особою, з яким він укладав угоду, передбачена диспозитивної нормою. Таким чином, на відміну від більшості країн в Японії правила про делькредере застосовуються завжди (в силу закону), якщо тільки інше не становить зміст досягнутого сторонами угоди або не встановлено торговим звичаєм.
  Договори комісії в Росії отримали найбільше розвиток досить давно. З цього приводу, віддавши належне блискучому дослідженню Д.І. Мейєра "*", укладачі проекту Цивільного уложення вказували: "Виявляється, що майже вся наша торгівля, як внутрішня, так і зовнішня, що має своїм предметом головні продукти вітчизняного виробництва, то: зерновий хліб, прядиво, сало та ін, вчиняється переважно на комісійному початку. Комісіонери, діючі за наказами експортерів та закордонних торгових будинків, наповнюють всі ті місцевості, де можна купити дешевше і звідки можна доставити зручніше ці продукти в прикордонні пункти нашого експорту - до Одеси, Ригу, Архангельськ, Варшаву " .
  ---
  "*" Мається на увазі робота Д.І. Мейєра "Юридичні дослідження щодо торгового побуту Одеси" (Юридичний збірник. Казань, 1855). За її приводу А. Гольмстен в біографії Д.І. Мейєра писав: "Всього грунтовніше і детальніше Мейер зупиняється на комісійній угоді, морському страхуванні та рух перекладних векселів. Дослідження це й досі не має собі подібного в нашій літературі торгового права і зберегло велику наукову ціну" (цит. за: Мейер Д.І. Російське цивільне право. М.: Статут, 2000. С. 20).
   Цивільне укладення. Книга п'ята. Зобов'язання. Том третій. З поясненнями. 1899. С. 140.
  Історія розвитку російського законодавства про комісії починається з Сенатського указу 1744, що отримав, проте, досить стриману оцінку з боку Г.Ф. Шершеневича. Він визнав, що Указ "є початком і джерелом постійного змішування в нашому законодавстві комісіонера і прикажчика. У наведеному Указі комісіонер то прирівнюється до прикажчика, то відрізняється від нього" "*".
  ---
  "*" Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II. С. 188.
  Згодом положення, що стосуються комісії, знаходили собі місце в різних актах. Йдеться, зокрема, про окремі статті Статуту торгового, а також Статуту судочинства торгового.
  Особливий інтерес представляє прийнятий в 1912 р. Закон "Про договорі торгової комісії", інкорпорованих до Статуту торговий (ст. 54.1 - 54.25). Зазначений Закон, незважаючи на включене вже в назву обмеження (мається на увазі, що мова йшла не просто про комісії, а про торгової комісії), насправді припускав широке його застосування. У цьому зв'язку автор грунтовного коментаря до зазначеного Закону А.Г. Гойхбарг - один з учасників розробки згодом Цивільного кодексу РРФСР 1922 р. - особливо підкреслював: "Договір комісії може укласти і особа, яка не займається торговельними справами, і особа, для якої виконання договору комісії є не постійним заняттям, а випадковим дією" "*" .
  ---
  "*" Гойхбарг А.Г. Торгова комісія. С. 7.
  Містилося в Законі визначення визнавало торговою комісією договір, за яким "одна особа (комісіонер) приймає на себе висновок торгових угод від свого імені за рахунок іншого (препоручителя) комісіонера". Вже наступна, друга за рахунком, стаття, роз'яснюючи сенс комісії, підкреслювала, що саме комісіонер стає стороною в укладеному комісіонером з третьою особою договорі, хоча б у ньому комітент і був названий або вступив у безпосереднє відношення з приводу виконання договору з третьою особою.
  Зазначений Закон охоплював значне коло питань, пов'язаних з укладенням та виконанням відповідного договору. Розрахований на участь у договорі будь-яких учасників обороту, Закон разом з тим включав окремі норми, які, як в них було прямо вказано, мали на увазі виступ у якості комісіонера того, хто здійснював відповідну діяльність в якості промислу або публічно пропонував свої послуги. У числі норм, що становлять особливий інтерес, можна, зокрема, вказати на ту, яка закріплювала за комітентом право на випадок, якщо комісіонер відмовиться назвати особу, з яким він уклав угоду, визнати покупцем або відповідно продавцем комісіонера. Комітенту надавалася можливість вимагати від комісіонера відступлення прав до третьої особи, що виникли з укладеною з цим останнім угоди. Власником знаходяться в розпорядженні комісіонера товарів вважався комітент, на якого покладався з цієї причини ризик випадкової їхньої загибелі (при цьому не мало значення відбулося визнання неспроможним будь-якого з контрагентів - комісіонера чи комітента).
  Відносно належить комітенту майна, що перебувало у володінні комісіонера, був встановлений спеціальний режим: комісіонер мав переважне стосовно іншим кредиторам комітента право на задоволення своїх вимог за рахунок цього майна, у тому числі і тоді, коли комітент зізнавався неспроможним. У цьому проявлявся його пріоритет по відношенню до інших кредиторам. Передбачалися Законом певні гарантії сторонам і на випадок смерті контрагента за договором комісії. Інтереси комісіонера були захищені правом утримання отриманого від третіх осіб, з якими була здійснена операція.
  Глава, присвячена комісії, містилася у всіх чотирьох проектах Цивільного уложення. Однак, відчуваючи особливу потребу в регулюванні саме комісійних відносин, законодавець прийняттям зазначеного акта 1912 підтвердив, що не вважає можливим чекати Цивільного уложення. І це при тому, що всього лише через кілька місяців після прийняття закону до Державної Думи була внесена на обговорення остання за рахунком редакція проекту Цивільного уложення "*".
  ---
  "*" Цього разу було вирішено обмежитися внесенням з усього Цивільногоуложення тільки проекту книги п'ятої "Зобов'язальне право", враховуючи, що саме в ній проект "отримав найширше розповсюдження серед судових та наукових діячів і серед юридичних і громадських організацій". Як визнавали його укладачі, проект став надбанням суспільства: знали його і критикували як з точки зору науки, так і з точки зору різнобічних інтересів і потреб побуту "(Герценберг В.Е., Перетерский І.С. Зобов'язальне право. Книга V Цивільного уложення . З передмовою і предметним покажчиком. СПб., 1914. С. VII).
  Порівняння цієї редакції з Законом дозволяло виділити головним чином те, що вже самою зміною назви глави - "Комісія" (не «Торгова комісія") була відразу ж підкреслена природа договору. Таким чином відбилася загальна тенденція проекту Цивільного уложення, що реалізувалася у включенні торговельних угод як таких в Цивільне укладення. Що ж до договору комісії, то тут особливе значення мала необхідність узгодження правил про комісію з правилами про доручення, що значною мірою досягалося включенням регулювання обох договорів в єдиний акт "*".
  ---
  "*" Див: Цивільне укладення. Книга п'ята. Зобов'язання. Том третій. З поясненнями. С. 15.
  У Цивільному кодексі РРФСР 1922 р., в його первісному вигляді, договір комісії виділений не був. Комісійна діяльність - пряме породження вільного ринку і його неодмінний елемент - передбачалася чужої складається в результаті проведеної після революції націоналізації приватної власності економічним відносинам. Такі відносини, як визнавалося, не потребували комісіонер - тих, чия участь в організації ринку будується на договірній, комерційній основі. Їх все більше повинні були замінювати спеціалізовані державні органи, що виконували подібні організаційні функції, але вже на засадах некомерційних, а інших - влади і підпорядкування. Видаваний державним органом, наділеним необхідної для цього компетенцією, адміністративний акт-наряд породжував у обох його адресатів - продавця і покупця, підрядчика і замовника та ін - зобов'язання укласти між собою договір на зазначених у наряді умовах. А у випадках, спеціально передбачених у законі, і самий договір опинявся зовсім не потрібне. Адресатів планового акта пов'язували зобов'язання одного боку - поставити товари, виконати роботи, надати послуги - і відповідно інший - прийняти їх і оплатити, притому і ті й інші зобов'язання рівним чином виникали безпосередньо в силу наряду. Не випадково в роки, що безпосередньо передували прийняттю ЦК, було видано ряд законів та інших правових актів, що мають на меті обмежити участь комісіонерів у торговельному обороті "*".
  ---
  "*" Так, зокрема, 15 червня 1920 був прийнятий Декрет РНК СРСР "Про розрахункових операціях" (СУ. 1920. N 67. Ст. 305), а 24 листопада 1920 р. - Постанова СТО "Про забороні радянським установам , підприємствам і громадським організаціям запрошувати контрагентів, уповноважених та підрядників для виробництва будь-яких робіт і завдань "(СУ. 1921. N 3. Ст. 29).
  І все ж укладачі Кодексу, виключивши комісію, явно поквапилися. Вони не врахували того, що проголошений безпосередньо перед його затвердженням (6 марта 1921 р.) перехід до нової економічної політики, що передбачав допустити у відомих межах і приватну господарську ініціативу, та індивідуальний товарообіг, неминуче повинен був викликати до життя і самий ринок, і широке участь у ньому різних за характером їх діяльності посередників, в числі яких були насамперед комісіонери. Затребуваність такого організатора ринку, як комісіонер, була підтверджена прийняттям вже на другий день після вступу в силу Цивільного кодексу (2 січня 1923 р.) двох актів, безпосередньо присвячених організації діяльності комісіонерів (1). Однак залишалося відкритим питання про те, як же мають регулюватися відповідні відносини (2). Зазначене питання знайшов рішення в прийнятому 15 березня 1926 Законі "Про договорі комісії в УРСР" (3), який був згодом цілком інкорпорований до Кодексу, склавши його главу IX-a "Договір комісії" (4).
  ---
  (1) Маються на увазі Положення "Про порядок установи та реєстрації комісійних підприємств" (СУ. 1923. N 2. Ст. 23) та "Про заходи до врегулювання торгових операцій державних установ і підприємств" (СУ. 1923. N 14. Ст . 173). З приводу значення цих актів у момент їх прийняття А.І. Шахназаров висловив однозначно думка, що їх "важко переоцінити" (Шахназаров А.І. Договір комісії. Питання торгового права і практики. Збірник статей. Л., 1926. С. 7).
  (2) В умовах, коли пряме законодавче регулювання комісійних відносин було відсутнє, питання про застосовних до них нормах вирішувалося з допомогою рівною мірою носили офіційний характер, але різних за змістом вказівок. Одне з них, що виходив від Наркомюста РРФСР, зводилося до необхідності вважати комісію простий різновидом доручення, а інше - воно, спираючись на практику Вищої Арбітражної Комісії при ЕКОС, визнавало комісію самостійним видом договорів (див.: Окремі види зобов'язань. С. 304). З приводу позиції, вираженої в першому з цих роз'яснень, В.А. Краснокутський (див.: Краснокутський В.А. Указ. Соч. С. 6) відзначав, що Наркомюст РРФСР прийшов до відповідного висновку, оскільки звів всі відносини комісії тільки до внутрішніх - тим, які пов'язують комісіонера з комітентом.
  (3) СУ РРФСР. 1926. N 59. Ст. 451.
  (4) Мається на увазі Постанова ВЦВК і РНК РРФСР від 18 листопада 1926 (СУ РРФСР. 1926. N 91. Ст. 666). Заслуговує на увагу та обставина, що договір комісії виявився єдиним цілком інкорпорованим в ДК 1922 р. за весь час його дії (тобто до 1964 р.) актом.
  Подібно до того як норми ГК 1922 про доручення виявилися вельми близькими відповідній главі проекту Цивільного уложення, зазначена глава ГК багато в чому відтворювала положення Закону "Про торгової комісії" 1912 Зазначена близькість зумовлювалася вже тим, що і глава ГК, і відповідно Закон послідовно дотримувалися традиційної моделі комісії. Мається на увазі, що обидва акти вбачали сенс комісії у скоєнні комісіонером за дорученням комітента за певну плату правочинів від свого імені, але за рахунок комітента. Зобов'язання комітента перед комісіонером відповідно до Кодексу забезпечувалися як заставою, так і утриманням. Понад те особливо виділялися правила, які стосуються делькредере, Кодекс визнав за необхідне передбачити - і це звучало досить актуально стосовно до часу його видання - можливість участі в якості і комісіонера, і комітента як юридичних, так і фізичних осіб "*". За обома сторонами договору була визнана велика свобода розірвання договору. Заслуговують на увагу і деякі інші особливості ДК 1922 р. Так, на відміну від Закону 1912 р., Кодекс допускав використання договору комісії лише при укладанні прямо названих ним угод: не заборонених законом договорів з купівлі-продажу товарів, цінних паперів та іншого майна, по відправці і страхування товарів і вантажів, а також отриманню та виробництва платежів. Лише в 1933 р. цей перелік був дещо розширений і, що мало особливе значення, перетворений із замкнутого у відкритий. Новела, внесена у відповідну статтю вже в 1927 р., виражалася в забороні встановлення комісійної винагороди у вигляді різниці або певної частини різниці між призначеною комітентом ціною і тією, більш високою, за якою комісіонер здійснював операцію. Сенс зазначеної новели складався значною мірою в тому, щоб виключити у комісіонера стимул до збільшення ціни реалізації на ринку товарів, робіт, послуг. У цьому цілком очевидно проявлявся публічний інтерес - інтерес держави і суспільства, що полягав у тому, щоб зберегти по можливості рівень вільно складаються цін.
  ---
  "*" Як вказував С.Н. Ландкоф, в ролі сторін могли виступати всі дієздатні громадяни, крім знаходилися на державній службі, а також біржових маклерів, яким взагалі заборонено було в силу особливостей займаного ними положення здійснювати угоди від свого імені. Що ж стосується юридичних осіб, то укладання таких договорів допускалося, якщо це відповідало їх спеціальної правоздатності (див.: Ландкоф С.Н. Торгові угоди. С. 161).
  Пряма залежність комісійних відносин від обраних державою шляхів розвитку економіки проявилася згодом в тому, що в міру витіснення приватного капіталу з ринку значення комісійних договорів падало. Це знаходило вираз в обмеженні в різних формах сфери використання комісійних договорів. Зазначене стало особливо відчутним на рубежі 30 - 40-х рр.., Коли все звелося по суті лише до використання декількох видів договорів комісії з тим, що стосовно кожного з них видавалися відповідні закони або інші нормативні акти "*". Відповідно статті про комісії самого ГК все більш виявлялися застарілими.
  ---
  "*" Див: Ландкоф С.Н. Указ. соч. С. 205.
  Цивільний кодекс 1964 р. в свою главу "Комісія", порівняно з ЦК 1922 р., включив ряд новел. Насамперед це висловилося в самій конструкції відповідної глави. З урахуванням зазначених вище тенденцій вона містила, поряд із загальними нормами про комісії, також розсіяні по її окремих статтях спеціальні правила, що належали до різновидів цих договорів. Йшлося про договори, що укладаються у зв'язку з продажем колгоспами сільськогосподарських продуктів організаціям споживчої кооперації, а також про договори, які укладалися комісійними магазинами з тими громадянами, хто передавав належали їм речі на продаж. Кодекс, серед іншого, обмежив існувала свободу комісіонерів відмовлятися від укладення договору. При цьому враховувалося виступ у якості комісіонерів виключно державних і кооперативних організацій, спеціально створених для здійснення відповідної діяльності. У самому легальному визначенні договору комісії виявилося опущеним вказівку на один з його основних ознак. Мається на увазі, що доручення має в цьому випадку здійснюватися за рахунок комітента. Правда, це було, як підкреслював О.С. Іоффе, порівнюючи відповідні норми ЦК 1922 і 1964 рр.., "Швидше редакційне, ніж розбіжність по суті, бо покладання всіх витрат на комітента за ст. 416 чинного ЦК (мався на увазі Кодекс 1964 р.) не складає ніяких сумнівів в тотожності позицій обох Кодексів з даного питання "" * ".
  ---
  "*" Іоффе О.С., Толстой Ю.К. Новий Цивільний кодекс РРФСР. Л.: ЛДУ, 1965. С. 339.
  Основи цивільного законодавства 1991 р. усунули вказаний пробіл ГК, встановивши, що доручення виконується комісіонером не тільки від імені, але і за рахунок комітента. Принципове значення мала, однак, інша новела. Мається на увазі покладання на комісіонера обов'язки на вимогу комітента передати останньому права та обов'язки за досконалої комісіонером з третьою особою угоді і одночасно визнання в таких випадках за третьою особою можливості висувати проти комітента, до якого перейшли права комісіонера, лише такі заперечення, які випливають із самої укладеної комісіонером угоди. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1. Поняття договору"
 1. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торгова угода) - це угода між сторонами, які є суб'єктами
 2. § 1. Перевезення
    поняттям мореплавства судна. При цьому ст. 129 КТМ розуміє під мореплавністю не тільки належний технічний стан судна, але і те, що для безпечного перевезення певного вантажу воно повинно бути належним чином технічно оснащене, мати спеціальні пристрої і пристосування, бути придатним для плавання в певному районі, судновий екіпаж повинен бути укомплектований особами , що мають
 3. § 2. Розрахунки і кредитування
    поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме, кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
 4. § 5. Доручення
    договору доручення. У певних випадках учасники комерційного обороту позбавлені можливості своїми власними діями набувати права і обов'язки. Наприклад, суб'єкт може виявитися позбавлений такої можливості у зв'язку з тим, що знаходиться в іншому місці і не в змозі сам безпосередньо своїми власними діями набувати права і обов'язки, або він не має достатніх навичок і
 5. § 6. Комісія
    договору комісії. Договором комісії присвячена гл. 51 ГК. Легальне визначення цього договору дано в ст. 990 ЦК: «За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити одну або кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента». Таким чином, договір комісії опосередковує відносини, що виникають при непрямому
 6. § 8. Довірче управління майном
    договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 7. § 9. Комерційна концесія
    поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій
 8. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
    поняття про неї набагато ширше поняття про договір (зокрема, товариства) і належить до іншого порядку форм і явищ (це форма організації побуту, споріднена поняттю сім'ї та громади). Причина цілісності артілі - у цілісності побуту. Уряд нерідко користується нею як готовим знаряддям для встановлення господарського порядку * (258). Артільне товариство, на думку Г.Ф. Шершеневича,
 9. § 1. Поняття і значення цивільно-правового договору
    понять, які позначаються терміном "договір". Так, до договору-угоди застосовуються загальні норми про умови дійсності таких договорів, складі угоди, підстави та наслідки недійсності угод і т.п. Якщо ж мова йде про договір-правовідносинах, то до нього застосовуються загальні норми про зобов'язання. До відносин з приводу договору-документа застосовні норми про форму та реквізити
 10. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
    поняттям по відношенню до поняття договору. Крім того, норми про форму договорів містяться і в тих главах Цивільного кодексу, які присвячені окремим видам договорів (частина друга Кодексу). У законодавстві розрізняються усна і письмова форма угод. У свою чергу, письмова форма угод ділиться на просту письмову форму і нотаріальну форму. Інший раз виявлення волі зовні
© 2014-2022  yport.inf.ua