Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

7.5. Соціальна держава та захист прав людини


У сучасних умовах глобальної екологічної і соціальної кризи виживання людства неможливе без реалізації принципів соціальної справедливості та загальнолюдської моралі. Ще Т. Джефферсон писав: "Всі люди створені рівними і наділені Творцем певними [вродженими і] невід'ємними правами, серед яких - право на життя, на свободу і на прагнення до щастя" <21>. Практика розвинених демократичних держав показує, що у держави є реальні можливості забезпечувати гідний рівень життя своїх громадян <22>. Такий обов'язок держави закріплена і в Загальній декларації прав людини (ст. 25), і в ст. 11 Міжнародного пакту про соціальні, економічні та культурні права, яка передбачає право кожного "на достатній життєвий рівень для нього самого і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг і житло, і на неухильне поліпшення умов життя" <23>.
---
<21> Джефферсон Т. Автобіографія. Нотатки про штат Віргінія / Упоряд. і загальна редакція А.А. Фурсенко. Л., 1990. С. 34.
<22> Соціальна держава та захист прав людини. М., 1994. С. 4.
<23> Міжнародна захист прав і свобод людини: Збірник документів. М., 1990. С. 25.
Здійснення такої діяльності і становить одну з найважливіших завдань сучасної соціальної держави. Тим часом "наше суспільство, - пише Е.А. Лукашева, - в нинішніх умовах проявляє байдужість до найважливішого питання теорії і практики - взаєминам держави і громадянина в умовах вільних економічних відносин" <24>. Мова йде не про державне втручання в економічні процеси, а про турботу держави про людину, забезпеченні кожному достатнього життєвого рівня. Держава не може знехтувати інтересами соціально незахищених верств населення.
---
<24> Лукашева Е.А. Соціальна держава та захист прав громадян в умовах ринкових відносин / / Соціальна держава та захист прав людини. М., 1994. С. 6.
Якщо особисті права в основному спрямовані на забезпечення свободи від протиправного втручання державної влади, то для соціальних прав характерна наявність домагань на забезпечення та здійснення інтересів індивіда за допомогою державних дій. На державу покладаються додаткові вимоги щодо здійснення державної соціальної політики на основі тих ресурсів, які може виділити держава на ці цілі. Тому основні громадянські та політичні права людини, такі, як право на життя, право на визнання правосуб'єктності, свобода думки, совісті, релігії, й інші в принципі не мають істотних відмінностей, чого не можна сказати про рівень забезпечення соціально-економічних прав, який багато в чому обумовлений рівнем промислового та соціально-економічного розвитку того чи іншої держави <25>. У Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права зазначається, що "згідно з Загальною декларацією прав людини, ідеал вільної людської особистості, яка користується громадянською і політичною свободою і свободою від страху і нужди, може бути здійснений, тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен може користуватися своїми економічними, соціальними і культурними правами, так само як і своїми громадянськими і політичними правами "<26>. Всі права і свободи людини як соціальної істоти нерозривно пов'язані між собою. Людина не може бути політично вільним, якщо він залежний економічно, і навпаки. Тому немає сенсу віддавати перевагу тим чи іншим правам.
---
<25> Бахін С.В. Про класифікацію прав людини, проголошених у міжнародних угодах / / Правознавство. 1991. N 2. С. 43.
<26> Міжнародна захист прав і свобод людини: Збірник документів. М., 1990. С. 20.
Проблема соціально-економічних і культурних прав у науковій літературі отримала назву так званих прав другого покоління <27>. Ці права набули юридичне значення багато в чому в результаті боротьби трудящих за поліпшення свого становища. Теоретичне обгрунтування, на думку деяких авторів, ці права отримали в основному в процесі розвитку ідей соціалізму, в тому числі і у вченні основоположників марксизму. Л. Хенкин стверджує, що "міжнародний рух за права людини взяло ідеї про автономію і свободу індивіда XVIII століття і доповнило їх ідеями соціалізму і держави загального благоденства XIX і XX століть" <28>.
---
<27> Детальніше див: Human Rights in the World Community / Ed. R.P. Claude, B.H. Weston. Philadelphia, 1989. P. 17 - 18; Мюллерсон Р.А. Права людини: ідеї, норми, реальність. М., 1991. С. 29 - 30; Загальна теорія прав людини. М., 1996. С. 21 - 22.
<28> Мюллерсон Р.А. Права людини: ідеї, норми, реальність. М., 1991. С. 30.
У західній політико-правової думки з часу звершення перших буржуазних революцій чітко позначилися два напрямки в освітленні взаємовідносин особи і держави. Перше представлено теорією індивідуальної свободи особистості (А. Сміт, С. Мілль, Б. Констан, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск'є). Відповідно до цієї теорії головне завдання держави - забезпечити політичну та економічну свободу особистості. Другий напрямок передбачає участь держави у забезпеченні рівності особистостей. Основоположником теорії, яка визнає роль держави у забезпеченні рівності особистостей, вважається Ж.-Ж. Руссо, який стверджував, що принципу рівності має бути підпорядковане все, в тому числі і влада, завдання якої - забезпечення рівності. "У такому підході, - зауважує Є.А. Лукашева, - чітко проступає не тільки негативний розуміння свободи (від втручання держави), але і її позитивне розуміння як права громадянина на певні дії держави, пов'язані, зокрема, із забезпеченням рівності" < 29>.
---
<29> Лукашева Е.А. Соціальна держава та захист прав громадян в умовах ринкових відносин / / Соціальна держава та захист прав людини. С. 7.
Рівність у відносинах "індивід - суспільство" і "громадянин - держава" виступає як "обов'язок держави забезпечувати певну свободу в якості саме соціальної держави, принаймні в межах, які необхідні для поваги людської гідності" <30>. Вимога гарантії гідного соціального статусу та певною мірою соціальної захищеності служить не тільки окремій особі, а й функціонуванню демократії в цілому. Б.Н. Топорнин у зв'язку з цим зазначає: "У економіки, особливо ринкової, є власна логіка розвитку, свої закономірності, часом не мають нічого спільного з соціальними потребами населення. Саме держава покликана забезпечувати ці потреби, досягати необхідного балансу в розвитку економіки і соціальної сфери" <31>. Дана точка зору, проте, не є переважаючою. У правовій науці спостерігаються і спроби штучно розділити за своїм внутрішнім змістом і юридичної обов'язковості, з одного боку, цивільні і політичні права, а з іншого - соціально-економічні та культурні, хоча і ті й інші - явища однієї соціальної дійсності. Основний аргумент полягає в тому, що держава зобов'язана поважати та забезпечувати цивільні і політичні права, а що стосується соціально-економічних прав, то на держава не покладається юридичних обов'язків, а рекомендується лише дотримуватися тих стандартів, до досягнення яких повинні прагнути держави <32>. Такий висновок робиться з посиланням на пункт 1 статті 2 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, який зобов'язує держави "вжити заходів до того, щоб забезпечити поступово повне здійснення визнаних у цьому Пакті прав усіма належними способами, включаючи, зокрема, прийняття законодавчих заходів ".
---
<30> Державне право Німеччини. У 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 164.
<31> Топорнин Б.Н. Конституційно-правові проблеми формування нової економічної системи / / Конституційний лад Росії. Вип. 1. М., 1992. С. 11 - 12.
<32> Robertson A. Human Rights in the World. Manchester, 1972. P. 35; Trubek D. Human Rights in International Law. Legal and Policy Issues. Vol. I. Oxford, 1984. P. 205 - 271.
Соціально-економічні права не менш значущі, ніж цивільні і політичні, оскільки права і свободи людини не разделіми і взаємопов'язані. Жодне право і жодна свобода не можуть протиставлятися іншим або трактуватися на шкоду їм. Всі вони утворюють єдину систему правового статусу особистості. А це, в свою чергу, накладає на державу обов'язок зробити всі необхідні заходи, включаючи законодавчі та адміністративні, для здійснення прав і свобод людини і громадянина. Більш того, має бути передбачено право кожного на судовий захист соціально-економічних прав. "Якщо реалізація низки громадянських і політичних прав вимагає конкретних дій в основному від кожного індивіда окремо, - пише В.А. Карташкин, - то соціально-економічні права можуть бути здійснені головним чином шляхом проведення певної і цілеспрямованої політики з боку держави. Проте проведення такої політики можливо, як правило, лише в демократичних країнах, де народ контролює процес управління і бере участь в ньому "<33>.
---
<33> Карташкин В.А. Міжнародне право і захист прав людини в умовах переходу до ринку. С. 48.
Для реалізації соціально-економічних і культурних прав необхідні більш значні позитивні дії з боку держави. Але оскільки конституційне законодавство ще не розробив чіткого механізму реалізації цих прав, у правозастосовчій практиці їм не завжди приділяється належна увага. Контроль за виконанням державами взятих на себе зобов'язань у галузі соціально-економічної та культурної політики здійснює міжнародний Комітет з економічних, соціальних і культурних прав, створений в 1984 р., який розглядає доповіді держав. З вступом Росії до Ради Європи її національне законодавство також має бути приведене у відповідність з європейськими стандартами і забезпечувати реалізацію основних прав і свобод.
Особливу значимість захист і забезпечення соціально-економічних прав придбали в нашій країні в "постперебудовний" період, в умовах відмови від соціалістичних цінностей і переходу до ринкових відносин, коли суспільство виявилося не готове до різких змін і намітився глибоку кризу в усіх сферах суспільного життя. Держава лихоманить політичною нестабільністю, наростає ескалація національних конфліктів, що супроводжується локальними війнами, швидкими темпами йде процес падіння виробництва, в соціальній сфері триває різке соціальне розшарування суспільства, збільшується майнова нерівність, що призводить до зростання злочинності та соціальної напруженості. Всі ці фактори призводять до падіння життєвого рівня громадян, зниження їх соціальної захищеності. Суспільство опинилося перед обличчям серйозної проблеми - необхідністю соціального захисту людей, забезпечення прав громадян, в першу чергу створення механізму забезпечення та захисту соціальних прав <34>.
---
<34> Аграновським Є.В. Формування ринку в Росії і захист прав громадян / / Соціальна держава та захист прав людини. С. 80.
Соціальна незахищеність населення, що триває місяцями невиплата заробітної плати можуть вилитися у конфлікт, чреватий великими соціально-політичними потрясіннями. У 90-і рр.. Уряд отримав попередження у вигляді страйків шахтарів, лікарів, вчителів, науковців, триває непокору у формі "рейкової війни". Якби так і далі тривало, в країні запанував би хаос. У подібній ситуації потрібна чітка державна соціальна програма, концепція, яка могла б вивести країну з тривалої кризи. Але головним є все ж не вироблення і проголошення такої концепції, а збалансовані дії всіх органів державної влади, що забезпечують розумний вихід зі сформованої ситуації з найменшими соціальними потрясіннями і витратами. Хоча в уряду і є антикризова програма, поки вона відчутних результатів не дає. Більшість населення перебуває за межею бідності, багато верстви населення соціально не захищені.
На нашу думку, крім законодавчого визнання і закріплення соціально-економічних прав, потрібна координована система гарантій здійснення цих прав. У законодавчій і правозастосовчій практиці тільки починає складатися традиція поваги людської гідності, її прав і свобод. Крім того, необхідне визнання інституту приватної власності. Історичний досвід показав, що націоналізація виробництва, одержавлення власності привели до відчуження особистості як від влади, так і від власності, до обмеження свободи і попрання справедливості. Найчастіше громадяни та юридичні особи позбавлені простих форм захисту своєї власності. "Забезпечення соціальних прав у суспільстві, - пише Є.В. Аграновським, - вимагає докорінної перебудови відносин власності, визнання непорушності та гарантованості кожному громадянинові економічної свободи. Збереження і розвиток усіх форм власності, визнання приватної власності - необхідна умова для придбання особистістю економічної свободи, без якої неможлива і свобода політична. Економічна свобода індивіда, його економічна незалежність - умова становлення громадянського суспільства як суспільства незалежних і повноправних громадян, свобода яких гарантована, права надійно захищені "<35>. І нарешті - у зв'язку з появою в нашій країні масового безробіття і загостренням міжнаціональних конфліктів (першими жертвами яких стають жінки, пенсіонери, військовослужбовці та особи, чия професія на ринку праці виявилася не затребувана) особливий сенс набуває питання про практичну реалізацію права громадян на працю. Тут з боку держави буде потрібно зважена програма дій щодо захисту трудових прав, яка могла б забезпечити цим особам працевлаштування та житлоплощу, перенавчання і т.д.
  ---
  <35> Аграновським Є.В. Формування ринку в Росії і захист прав громадян / / Соціальна держава та захист прав людини. С. 81 - 82.
  Названі фактори є причиною зростання соціальної напруженості, політичної нестабільності, злочинності. І завдання держави - розробити чітко діючий правовий механізм соціального захисту громадян, відновлення їх порушених прав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7.5. Соціальна держава та захист прав людини"
 1. § 3. Джерела муніципального права.
    соціальний захист інвалідів у Російської Федерації "," Про біженців "," Про основи соціального обслуговування населення в Російській Федерації ";" Про відходи виробництва і споживання "," Про охорону навколишнього середовища ";" Про міліцію "," Про основи системи профілактики бездоглядності та правопорушень неповнолітніх ". В указах Президента Російської Федерації, постановах Уряду, інших
 2. § 1. Правотворчі повноваження в сфері місцевого самоврядування
    соціальних стандартів (ст. ст. 7, 65, 141, 142 БК РФ); регулювання зовнішньоекономічних зв'язків муніципальних утворень (ст. 11 Федерального закону від 8 грудня 2003 р. "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності"). --- СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918; 2004. N 31. Ст. 3225. СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4850. Лише Російська Федерація
 3. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
    соціальним замовленням. Соціальне замовлення - прямо або побічно виражений заклик (запит) органів влади, окремих суспільних груп, громадян на проведення досліджень певного роду, на обгрунтування або спростування певних соціальних позицій. Соціальне замовлення - це і внутрішні спонукальні мотиви в пізнавальній сфері самих дослідників. Аксіологічний (ціннісний) підхід виступає
 4. § 2. Місцева адміністрація
    соціально-економічного розвитку муніципального освіти. Діяльність адміністрації заснована на принципах: законності, самостійності в межах повноважень, професіоналізму та компетентності посадових осіб, муніципальних службовців і технічного персоналу, відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Голова місцевої
 5. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
    соціальним групам, організаціям і громадянам. По-третє, він повинен утримуватися від поведінки, яка могла б викликати сумнів у об'єктивному виконанні муніципальним службовцем посадових обов'язків, а також уникати конфліктних ситуацій, здатних завдати шкоди його репутації або авторитету органу місцевого самоврядування. У муніципальній службі, як і в будь-який інший сфері, трапляються
 6. § 1. Поняття комерційного права
    соціально-культурної, управлінської і т. д.), яка не приносить прибутку. Визначаючи мету діяльності установи та фінансуючи його, власник обмежує установа в правових можливостях. Підприємницька діяльність організовується особою за своїм розсудом. Вона не керується безпосередньо будь-яким органом публічної влади, що, однак, не виключає загального її регулювання з
 7. § 1. Загальні положення
    соціальна, культурна, благодійна чи інша сфера діяльності підприємця, за будь-яких обставин і в будь-яких ситуаціях зводяться в кінцевому рахунку тільки до одного - збереження і примноження власного матеріального надбання підприємця. У легальному визначенні підприємницької діяльності (ч. 3 п. 1 ст. 2 ЦК) сказано, що вона спрямована «на систематичне отримання
 8. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
    соціальної держави, закріпленим Конституцією Російської Федерації. За змістом ст. 57 Конституції Російської Федерації, підкреслив Конституційний Суд РФ, податкове зобов'язання полягає в обов'язку платника податків сплатити певний податок, встановлений законом. Несплата податку в термін має бути компенсована погашенням заборгованості за податковим зобов'язанням, повним відшкодуванням
 9. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
    соціального управління, саме такого, при якому об'єкт управління теоретично може повністю збігатися з суб'єктом. Хоча, об'єктивно розглядаючи останнє твердження, не можна не відзначити, що подібне досяжно в дуже рідкісних випадках, як правило, в невеликих муніципальних утвореннях. У великих же, наприклад, містах форми здійснення місцевого самоврядування з функціональної точки зору
 10. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
    соціальних стандартів. Указ Президента Російської Федерації від 23 травня 1996 р. N 769 "Про організацію підготовки державних мінімальних соціальних стандартів для визначення фінансових нормативів формування бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів" визначив процедуру формування системи стандартів, яка повинна була здійснюватися на єдиній правовій базі і загальних
© 2014-2022  yport.inf.ua