Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

5. Порівняльне правознавство як наука та навчальна дисципліна

Порівняльне правознавство - це в певному сенсі структурована концептуально-понятійна система правових знань, систематизовані, так чи інакше пов'язані один з одним уявлення про основні правові системах сучасності, теорії застосування порівняльного методу як у науково-пізнавальному, так і в практико-прикладному аспекті. Зрозуміло, що питома вага кожного з названих аспектів і кожної з проблем порівняльного правознавства в різних країнах різний. Якісь проблеми висуваються на авансцену і інтенсивно розробляються в одних соціальних і пізнавальних умовах, якісь - в інших.
Порівняльне правознавство має не стільки хронологічне, временнбй вимір, скільки просторове. Це обумовлено тим, що його розвиток відбувався і відбувається в межах досить чітко відмежованих один від одного культурно-історичних регіонів і одночасно в умовах значного розширення географії сучасної юридичної компаративістики.
Компаративістські концепції минулого по відношенню до сучасного порівняльного правознавства виступають насамперед як історичного остова його понять і доктрин, його структури та мови. Попередньо пройшовши через відповідні пізнавальні та соціальні фільтри, вони природно входять у тканину сучасної юридичної компаративістики. У зв'язку з цим цілком правомірно говорити про те, що істерія порівняльного правознавства являє собою ту ж актуальну сьогодні правову теорію, але взяту з точки зору її генезису та розвитку.
Історія порівняльного правознавства грає роль не тільки живої пам'яті і разом з тим своєрідною методологічною лабораторії сучасної юридичної компаративістики. Вона є також свого роду полігоном, на якому випробовувалися юридичні концепції, безліч типів праворозуміння різних наукових напрямків і шкіл. Всебічний ретельний аналіз і глибоке узагальнення особливостей, тенденцій і закономірностей історичного розвитку Компаративістські мислі'необходіми для прогнозування шляхів і способів подальшого розвитку та вдосконалення сучасного теоретичного знання про правову карті світу. Звернення до історії порівняльного правознавства найчастіше виявляється досить ефективним засобом, щоб знайти ключ для вирішення цілого комплексу проблем сучасної юридичної науки.
Без активної розробки історії компаративістських концепцій, без оволодіння її матеріалами, без оцінки пізнаного не можна скільки обгрунтовано виявити коло тих основних питань, дослідження яких становить предметний зміст сучасного порівняльного правознавства. Така розробка сприяє точному виявленню вузлових точок розвитку юридичної компаративістики, допомагає розкриттю її зв'язків з різними юридичними дисциплінами та напрямами правової ідеології, сприяє реалізації всіх її теоретико-пізнавальних, ідеологічних і практико-прикладних можливостей.
Сьогодні порівняльне правознавство набагато дифференцированнее і глибше, ніж раніше, осмислює складні процеси, що відбуваються на правовій карті світу. Крім того, структура сучасної юридичної компаративістики складна, і в ній можна виокремити, зокрема, своєрідне концептуально-понятійне її ядро, значення, що виражає переважно конкретно-історичні особливості досліджуваного об'єкта та особисті ініціативи та пізнавальні установки провідних її представників.
Присутність у порівняльному правознавстві поряд з скороминущої проблематикою і минущим знанням певного ядра «вічних проблем» та відповідного їм відносно стабільного наукової мови забезпечує не тільки стійкість і спадкоємність його понятійно-категоріального апарату, а й статус самостійної і розвивається галузі юридичного знання.
В якості критеріїв для визначення характеру порівняльного правознавства як утверждающейся самостійної галузі наукового правового знання необхідно приймати наступні фактори:
- інтенсивний зростання проведених порівняльно-правових дослі джень і наукових публікацій ;
- поява систематизирующих та оглядових робіт, включаючи рет роспектівную бібліографію, хрестоматії, проведення міжнарод них і двосторонніх колоквіумів і конференцій з найбільш ак льну проблемам;
- видання спеціалізованої періодичної літератури з по постійними методологічними розділами, присвяченими порівняй тельному правознавства;
- створення системи підготовки відповідних фахівців-компаративістів на факультетах університетів або в інших наукових центрах, видання навчальних програм та посібників;
- формування національних та міжнародних науково-ис слідчих центрів, шкіл, напрямків.
Зрозуміло, розвиток порівняльного правознавства як наукового напрямку має не тільки «зовнішні» характеристики. В якості конструктивного ознаки, визначального становлення цієї автономної наукової дисципліни, слід розглядати специфічні особливості предмета дослідження, покладені в основу дисциплінарної роботи і встановлюють значимість і автономність даної галузі правового знання, її статус у системі юридичних павук в цілому. Іншими словами, виникнення і розвиток порівняльного правознавства зв'язується зі специфічним підходом і предметом, що забезпечують загальне його визнання.
Порівняльне правознавство показує відносність існуючого національного права. Воно дозволяє вийти за межі простого визначення писаної норми як єдиного вираження права, чинного на певної державної території, або як єдиної мети використання певної юридичної техніки та внести певні корективи в наші уявлення щодо місця і ролі кожної національної правової системи на правовій карті світу.
Порівняльне правознавство дозволяє виявити і зрозуміти юридичну політику різних держав. Воно допомагає нам побачити і зіставити між собою пріоритетні законодавчі течії в різних країнах, точніше, основні напрямки законодавчих реформ у міжнародному розрізі. У зв'язку з тим що використання даних порівняльного правознавства дозволяє запозичувати вже накопичений зарубіжний досвід для задоволення своїх потреб правового розвитку, можна говорити, що порівняльне правознавство виходить на прогнозування перспектив законодавчого розвитку.
Законодавець може використовувати порівняльно-правові матеріали при вирішенні деяких кардинальних, наскрізних проблем законодавчої політики; при вирішенні окремих проблем шляхом вироблення актів національного законодавства; при вдосконаленні законодавчої техніки.
Зараз вкрай важливо вийти за межі ідеологічних схем, шукати і знаходити все краще в праві і державності всіх епох (не виключаючи, зрозуміло, і сучасної), що може бути поставлено на службу правовим реформам. Порівняльно-правове дослідження, з одного боку, допомагає виявити все те корисне, що виправдало себе за кордоном під час вирішення вихідної проблеми, позбавляє від непотрібного праці «винаходити велосипед», а з іншого-дає можливість врахувати негативні сторони зарубіжного досвіду, неефектив-
фективность тих чи інших правових рішень. Особливо істотно обставина, що, створюючи новий правовий акт, національний законодавець звертається до вже існуючим нормам зарубіжного права, ті. до таких, щодо яких вже накопичено досвід практичного застосування. Мова, звичайно, йде не про те, щоб пропонувати законодавцю готові зразки і моделі, взяті за кордоном, а про вивчення зарубіжної-правового досвіду як позитивного, так і негативного плану. Це вивчення аж ніяк не ставить своєю метою тільки запозичення чи наслідування, хоча такий результат і не виключений. Воно розширює кругозір науки, дає можливість більш широкого підходу до проблем.
Викладання порівняльного правознавства - у плані введення до вивчення основних правових систем сучасності або в плані порівняльного вивчення галузей та інститутів права - є важливою підмогою для розвитку сучасної правової науки та юридичної освіти. У їх завдання, поряд з вивченням національного права, входить також дослідження глобальних закономірностей і тенденцій розвитку права в сучасну епоху. Тому правова наука повинна спиратися на серйозні теоретичні розробки, об'єктом яких є інші, закордонні правові системи. Важливість аналізу досвіду світового розвитку, в тому числі вивчення процесів, що відбуваються в со-тимчасовому суспільстві, як уже говорилося, випливає з потреб політичної і правової реформ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Порівняльне правознавство як наука та навчальна дисципліна "
 1. § 1. Муніципальне право як наука і навчальна дисципліна
  порівняльного правознавства та ін Джерела науки муніципального права. У числі джерел науки муніципального права нормативні, судові, теоретичні джерела, соціологічні дослідження, муніципальна практика. Нормативні джерела - це, насамперед, Конституція РФ, федеральне законодавство, конституції, статути, інші закони суб'єктів Федерації, інші нормативні акти, в тому
 2. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
  порівняльний аналіз) / / Місцеве право. 2000. N 11, 12. Кабиш С.В., Козюк М.М. Муніципальне правотворчість: науково-методичний посібник. М., 2000. Лопатіна С.Н. Правовий акт органу (посадової особи) місцевого самоврядування як джерело права: загальнотеоретичний аспект / / Правознавство. 2000. N 2. Масловська Т.С. Нормотворчість органів місцевого самоврядування Російської Федерації.
 3. 2. Поняття і предмет цивілістичної (цивільно-правовий) науки
  порівняльному плані, використовуються досягнення зарубіжної цивільно-правової думки, особливо досвід функціонування цивільного права в розвинених правопорядках. Важливий предмет їхніх досліджень становить також цивільно-правове оформлення міжнародного торгового (комерційного) обороту, в тому числі утримання та використання правил різних міжнародних конвенцій, загальновизнаних торгових
 4. Введення
  порівняльні правові дослідження. Вони мають на меті з'ясування закономірностей розвитку правових систем сучасності, вдосконалення національного законодавства. Значення цих досліджень полягає в тому, що вони дозволяють не тільки підійти під більш широким кутом зору до вирішення багатьох традиційних питань правознавства, а й поставити ряд нових проблем. Загалом на базі порівняльного
 5. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  правознавство: метод, наука, навчальна
 6. 1. Визначення порівняльного правознавства
  порівняльне правознавство? Відповідь на це просте з увазі питання намагалося дати не одне покоління юристів-компаративістів. Дійсно, така відповідь не може бути абсолютно однозначним. Порівняльне правознавство не є, очевидно, школою сучасної загальної теорії права в тому сенсі, в якому ми говоримо, наприклад, про неокантианской або екзистенціалістські філософії права.
 7. Тема 1. Порівняльне правознавство: метод, наука, навчальна дисципліна
  порівняльного правознавства з іншими юридичними науками: загальною теорією та історією права, філософією і соціологією права, галузевими юридичними науками, порівняльної політологією, юридичний етнологією. Порівняльне правознавство і вивчення зарубіжного права. Вивчення правової карти сучасного світу - основне завдання сучасного порівняльного правознавства. Порівняльне
 8. § 1. Методологія наукового пізнання
  порівняльного методу у вивченні девіантності. Порівняльні (компаративістські) дослідження девіантних проявів у різних державах набувають все більшого значення в умовах інтернаціоналізації, глобалізації всіх соціальних процесів, включаючи девиантность *. * Див, наприклад: Гилинский Я. Соціальна патологія в сучасній цивілізації / / Кримінологія. XX век. СПб., 2000. С. 13-58; Кури
 9. Глава 8. Система міжнародного приватного права як галузі права і галузі правознавства
  порівняльне правознавство, роль якого у вивченні МПП надзвичайно велика. Рівним чином для пізнання міжнародного приватного права необхідно застосування знань та інших наук - загальної теорії держави і права, історії держави і права, галузевих та інших правових дисциплін, а також міжнародного публічного права, логіки, філософії, суміжних з правовими науками
 10. § 1. Наука цивільного права
  порівняльного правознавства та
© 2014-2022  yport.inf.ua