Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

5. Становлення нової системи законодавства Узбекистану

Частиною правової системи виступає сучасна система законодавства Узбекистану. Створення стабільної правової системи, що розвивається еволюційним шляхом, є пріоритетним в аспекті законодавчого закріплення нових суспільних відносин і соціальних цінностей.
Створення нової законодавчої системи здійснюється по які-скільком найважливіших напрямках.
Перший напрямок - створення правових основ державного будівництва. Розвал колишнього СРСР, здобуття державної незалежності Узбекистаном висунули в число першочергових завдання державно-правового будівництва. Насамперед це твердження принципів суверенітету, демократії, народовладдя, прав людини, одним словом, створення правової держави і громадянського суспільства. Виникла необхідність формування нових інститутів державної влади та їх укріплення. Звичайно, багато хто з цих завдань виникали перед Узбекистаном і раніше, але після розпаду СРСР їх значимість і актуальність багаторазово зросли.
У рамках цього напрямку прийняті конституційні закони «Про основи державної незалежності Республіки Узбекистан» (1991 р.) і «Про Олій Мажлісе Республіки Узбекистан» (1994 р.), закони про Кабінет Міністрів Республіки Узбекистан (1993 р.), про суди (1993 р.), про Конституційний суд (1993 р.), про Вищому господарському суді (1993 р.), закони про вибори в Олій Мажліс (1993, 1998-1999 рр.)., про вибори Президента (1991, 1998 рр..), про референдум (1991 р.), про Центральної виборчої комісії (1998 р.), про прокуратуру (1992 р.), про нотаріат (1996 р.), про державну владу на місцях (1993 р.), про органи само-управління громадян (1993, 1999 рр..) та ін
Утворений унікальний механізм самоврядування громадян, який корениться в народні традиції й історично сформовані общинні відносини, - махалля. Визнано, що органом самоврядування, що сприяє реалізації громадянами їх права на участь в управлінні справами держави, об'єднуючим їх для вирішення на своїй території соціальних і господарських завдань, є схід громадян селищ, кишлаків, Махалля.
Другий напрямок - формування системи ринкового законодавства, що закладає основу для нових економічних відносин, і насамперед відносин власності та вільної підприємницької діяльності. Правове регулювання господарської діяльності стає основною формою державного впливу на економіку. Перехід до ринкової економіки зажадав прийняття численних законів та інших нормативних правових актів (указів Президента, постанов Уряду і відомчих актів). У них регламентуються питання власності, правове становище підприємств, порядок здійснення іноземних інвестицій, вирішуються інші питання підприємницької діяльності.
Прийнято новий Цивільний кодекс - хартія ринкового права. До ринкових законів відносяться: закони про власність (1990 р.), про роздержавлення і приватизації (1991 р.), про заставу (1992 р.), про оренду (1991 р.), про приватизацію державного житлового фонду (1993 р.) , про підприємства (1991 р.), про кооперацію (1991 р.), про сільськогосподарському кооперативі «Ширкат» (1998 р.), про дехканських господарстві (1998 р.), про фермерське господарство (1998 р.), про господарські товариства і товариствах (1992 р.), про банки і банківську діяльність (1996 р.), про грошову систему (1994 р.), про валютне регулювання (1993 р.), про підприємництво (1991 р.), про страхування (1993 г .), про біржі і біржової діяльності (1992 р.), про цінні папери і фондову біржу (1993 р.), про аудиторську діяльність
(1992 р.), про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках (1996 р.), про обмеження монополістичної діяльності (1994 р.), про акціонерні товариства та захист прав акціонерів (1996 р.), про механізм функціонування ринку цінних паперів (1996 р.), про палатах товаровиробників і підприємців (1997 р.), Земельний кодекс (1998 р.), Податковий кодекс (1997 р.) та ін
Гарантуючи рівність усіх форм власності, свободу економічної діяльності, вільне переміщення товарів і капіталів, ринкове законодавство відкриває широкі можливості для вільного розвитку громадянського суспільства, формування нової, ринкової, можливо змішаної, але у всякому разі більш раціональною, ніж колишня, економічної структури суспільства.
Третій напрям - створення законодавства, що забезпечує конституційні та юридичні права людини, соціальні гарантії та соціальну підтримку населення. Прийнято закони, що регламентують і гарантують права і свободи людини, громадських організацій, свободу совісті та віросповідання, засобів масової інформації.
Складається система соціального законодавства. Прийняті Трудовий кодекс (1995 р.), Сімейний кодекс (1998 р.), закони про зайнятість (1992 р.), про охорону праці (1993 р.), про соціальний захист інвалідів (1991 р.), про державне пенсійне забезпечення громадян (1993 р.), про засади державної молодіжної політики (1991 р.), про охорону здоров'я громадян (1996 р.), про якість та безпеку харчової продукції (1997 р.), про додаткові пільги жінкам (1999 р.) захищають інтереси найбільш нужденних верств населення в складних умовах переходу до ринку.
Не менш важливим, ніж розглянуті, є четвертий напрям законотворчості. Не приділяючи уваги моральному здоров'ю суспільства, духовному розвитку його членів, підвищенню їх правової культури, не вдасться успішно вирішити і ті практичні завдання, які визначають перспективи розвитку Узбекистану, тобто необхідно законодавство, спрямоване на збереження національної самобутності, мови, освіти та культурної спадщини.
Узбекистан приєднався до основоположних документів ЮНЕСКО, таким, як Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту (1954 р.), Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.), Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і попередження незаконного ввезення, вивезення і передачі права власності на культурні цінності (1970 р.).
Закони про прапор (1991 р.), гербі (1992 р.) і гімн (1992 р.) демонструють всьому світу норми честі, гордість, історичну пам'ять і устремління народів Узбекистану. Важливе значення для духовного відродження мають закони про державну мову (1989, 1995 рр..) Та громадянство (1992 р.). Реалізуються закони про освіту (1997 р.), про охорону природи (1992 р.), про авторське право і суміжні права (1996 р.), про заснування почесних звань (1996 р.), про особливо охоронюваних територіях (1993 р.) , про вивезення та ввезення культурних цінностей (1998 р.). Духовно-культурне законодавство спрямоване на збе ня цінностей для народу, для його духу, затвердження самосвідомості життєлюбства, на зміцнення патріотизму. Саме цим духом і силь але будь-яка держава.
П'ятий напрям - створення правових основ, що визначає Узбекистан як рівноправного суб'єкта міжнародних відносин, - одне з нових і практично незвіданих. Напрямків законотворчої діяльності. В умовах тоталітарної унітарної системи де-факто Узбекистан був позбавлений можливості прямого виходу на міжнародну арену, не мав своїх зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних державних інститутів і не володів своїм законодавством.
, Ратифікація Узбекистаном основних міжнародних пактів та угод відкрила нову сторінку в історії розвитку зовнішніх зв'язків країни. Основоположними у сфері зовнішньополітичної діяльності є закони про порядок призначення та відкликання голів дипломатичних представництв (1992 р.) і про встановлення дипломатичних класів і рангів для дипломатичних працівників (1992 р.), про міжнародні договори (1996 р.), про принципи зовнішньополітичної діяльності (1997 р.), Консульський статут (1996 р.).
У зовнішньоекономічній сфері важливе значення мало прийняття законів, спрямованих на створення юридичних основ залучення іноземних інвестицій в економіку республіки, розширення зовнішньоекономічної діяльності. Закони про гарантії та заходи захисту прав іноземних інвесторів (1998 р.), про інвестиційну діяльність (1998 р.), про зовнішньоекономічну діяльність (1992 р.) спрямовані на створення нормального юридичної «інвестиційного клімату» для іноземних інвесторів. Інвестиційні закони Узбекистану, як і двосторонні угоди про гарантії та захист іноземних інвестицій та багатосторонні конвенції (Вашингтонська конвенція про дозвіл інвестиційних спорів 1965 р. і Сеульська конвенція про страхування інвестицій 1985 р.), містять норми публічного права, що визначають статус іноземної приватної
власності, правовий режим іноземних інвестицій, гарантії іноземних інвестицій від «політичних» ризиків (націоналізація, оподаткування, експортні та імпортні мита, переклад капіталів і прибутків і т.д.), умови юридичного захисту законних прав та інтересів іноземних інвесторів. Конкретні приватні міжнародні інвестиційні відносини регулюються нормами цивільного законодавства, тобто приватним правом.
Таким чином, сучасне законодавство Узбекистану створює правову основу перехідного періоду, процесу юридичної зміни зжили себе суспільно-політичного ладу та економічних відносин, затвердження нових, демократичних норм і соціально-правових гарантій. Зрозуміло, рівень розвиненості і якість законодавчої системи визначаються не кількістю прийнятих законів, а виконанням цих законів на всіх рівнях, тому що правові норми живуть і діють тільки тоді, коли вони живуть в людині і діють через нього, відображають історичні традиції, звичаї, духовно-моральні норми.
Поступово трансформується правова ідеологія, йде пошук найбільш дієвих форм правового регулювання, тісного ув'язування законотворчої практики та організації правозастосовчого процесу з економічними і політичними реформами.
Правові цінності та ідеали сучасної демократичної держави, закріплені в Конституції Узбекистану, а також більш тісна інтеграція її правової системи з міжнародним правом зобов'язують використовувати позитивний міжнародний і зарубіжний юридичний досвід у формуванні єдиної системи узбецького законодавства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Становлення нової системи законодавства Узбекистану "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  становлення в колишніх правах, відновлення в колишньому стані 63. RATIONE MATERIAE [раціон Матер] - по матеріальним підставах 64. RATIONE PERSONAE [раціон Персон] - зважаючи складу учасників 65. RATIONE TEMPORIS [раціон темпорі] - унаслідок часу 66. REBUS SIC STANTIBUS [ребус сик стантібус] - при такому стані речей 67. SENSU STRICTO [Сенсит Стрикт] - буквально, у вузькому
 2. 3.2. Частноправовая уніфікація матеріальних норм
  становлення основних правових систем сучасності, запропонувала створити Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА). Необхідність створення такого інституту слідувала з потреби розробки уніфікованих законів у сфері приватного права, опосредующего відносини міжнародного комерційного обороту, включаючи транспорт, авторське та патентне право, арбітраж, що дозволило б
 3. 3.3. Частноправовая уніфікація і lex mercatoria
  становлення і застосування східних правил комерційного обороту проходило з найменшими труднощами. Дана система обмежувалася в основному країнами Європи, країнами християнського світу, використовувалася досить вузьким колом професіоналів, а її застосування забезпечувалося спеціальними третейськими судами, які формувались з тих же професіоналів, які дозволяли суперечки відповідно до своїх переконань
 4. 1. Загальні питання застосування методу уніфікованого матеріально-правового регулювання
  становлення державами єдиних за змістом колізійних норм, покликаних визначати застосовне право в рамках тих чи інших правових інститутів. Даний вид уніфікації не дозволяє говорити про встановлення однакового правового регулювання відносин, оскільки в даному випадку не піддається уніфікації власне матеріальне право кожного з
 5. Примітки
  становлень Уряду РФ, що надають іноземним особам додаткові переваги в порівнянні з вітчизняними громадянами та юридичними особами. 112 позіху В.П. Міжнародне приватне право: Курс лекцій. С. 182. 113 Аналогічна норма передбачена в ст. 47 Закону РФ «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць
 6. Стаття 6. Сімейне законодавство і норми міжнародного права
  становлення дії міжнародних договорів Росії, а також порядок їх реєстрації та офіційного опублікування регулюються Федеральним законом від 15.07.1995 N 101-ФЗ "Про міжнародні договори Російської Федерації" (в ред . від 01.12.2007) * (8) (далі - Закон про міжнародні договори). Міжнародні договори РФ підлягають сумлінному виконанню відповідно до умов самих договорів,
 7. § 5. Контроль і нагляд за діяльністю органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  становлення нової системи місцевого самоврядування. Федеральний законодавець встановив, що органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування, наділені відповідно до статуту муніципального освіти контрольними функціями, здійснюють контроль за відповідністю діяльності органів, посадових осіб місцевого самоврядування статутом муніципального освіти і
 8. ЛІТЕРАТУРА для поглибленого вивчення курсу
    становлення галузі / / Право і життя. 1994. N 4. Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування в Російській Федерації: Зб. наукових праць / За ред. А.В. Іванченко. М., 2004. Костюков О.М. Місце муніципального права в системі російського права / / Російський юридичний журнал. 2002. N 4. Костюков О.М., Кописова С.Г. Муніципальної-правові відносини. Омськ, 2001. До
 9. § 1. Поняття комерційного права
    Становленню законом порядку (ст. 2 ЦК). Серед відзначених ознак, що містяться в легальному визначенні підприємницької діяльності, необхідно розрізняти загальні (родові), властиві будь-якій вільній (приватної) діяльності, у тому числі підприємницької (це її самостійний і ризиковий характер), і специфічні ознаки підприємницької діяльності (це її спрямованість на
 10. § 2. Джерела комерційного права
    Стаю інші правила, ніж ті, що передбачені комерційним законодавством, застосовуються правила міжнародного договору. Відповідно до поширеної точкою зору дане положення розуміється як норма, яка дозволяє колізію між двома внутрішньодержавними нормами. Одна з них - будь-яке правило загального характеру, що міститься у внутрішньому законодавстві, а друга -
© 2014-2022  yport.inf.ua