Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 125. Порядок усиновлення дитини


1. У сучасному сімейному законодавстві РФ забезпечення інтересів дітей є основною метою, на здійснення якої спрямовані норми інституту усиновлення, зокрема норми, що встановлюють порядок усиновлення. Дотримання строго певного порядку усиновлення дозволяє з'ясувати, чи буде усиновлення відповідати інтересам дитини, чи не порушить воно прав та інтересів усиновлювачів. Закріплюючи певний порядок усиновлення, що включає вимоги, що пред'являються до місця, формі і часу скоєння усиновлення, законодавець підкреслює його соціальну значимість і породжувані їм юридичні наслідки. Саме серйозність правових наслідків усиновлення вимагає особливого підходу до усиновлення, направлення таких правових умов усиновлення та порядку його виробництва, які звели б до мінімуму можливий ризик для дитини.
Одним з нововведень СК з'явилися норми про судовому порядку усиновлення (п. 1 коментованої статті). Суд є найбільш авторитетним органом, який відповідно до свого статусу і призначенням служить гарантом забезпечення законності та справедливості при виробництві усиновлення. Переваги судового порядку усиновлення виявляються в тому, що суд незалежний, приймає рішення тільки за законом, суддя є фахівцем у галузі права, а значить, здатний вивчити всі обставини справи і прийняти справедливе рішення.
Віднесення СК до підвідомчості суду справ про встановлення усиновлення зажадало введення спеціальних процесуальних правил, що регулюють судовий порядок їх розгляду.
По справах про усиновлення немає спору про право, йдеться про встановлення факту, що має статусу фізичних осіб (усиновленої дитини і усиновителя), тому названі справи являють собою одну з нових категорій справ "особливого виробництва". Справи окремого провадження про усиновлення розглядаються судом за правилами позовного провадження за винятками, встановленими гл. 28-38 ЦПК (ч. 1 ст. 263).
Справи про усиновлення дітей розглядаються судом з обов'язковою участю самих усиновителів, органів опіки та піклування, а також прокурора (абз. 2 п. 1 коментованої статті). Згідно ст. 263 ЦПК суд розглядає ці справи за участю заявників та інших зацікавлених осіб, що є додатковою гарантією для правильного вирішення справ даної категорії, зачіпають істотні права та інтереси не тільки дитини, а й держави. Зокрема, участь органів опіки та піклування обумовлено тим, що всю попередню роботу з підготовки справ про усиновлення здійснює саме цей орган, в якому знаходяться необхідні документи на дитину, що підлягає усиновленню. На відміну від загальних положень судочинства особливим правилом розгляду справ про усиновлення є їх дозвіл у закритому судовому засіданні, що є додатковою мірою для збереження таємниці усиновлення. Всі правила спрямовані на всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин справи, прийняття справедливого, законного рішення в інтересах дитини, що є основною метою усиновлення.
Громадяни при подачі в суд заяв про усиновлення дитини звільняються від сплати державного мита (подп. 14 п. 1 ст. 333.36 НК).
2. Для усиновлення дитини необхідна висновок органу опіки та піклування про обгрунтованість усиновлення та про його відповідність інтересам усиновлюваної дитини із зазначенням відомостей про факт особистого спілкування усиновителів (усиновителя) з дитиною, яку усиновлюють * (103). Особи, які бажають усиновити дитину, повинні звернутися до органу опіки та піклування за місцем свого проживання з проханням дати висновок про можливість бути усиновлювачами. Висновок про можливість бути усиновлювачем є підставою для постановки на облік як кандидатів в усиновлювачі та підбору дитини. Орган опіки та піклування після постановки на облік громадян як кандидатів в усиновлювачі надає їм інформацію про дитину, яка може бути усиновлена, і видає направлення для відвідування дитини за її фактичним місцем проживання або перебування. Кандидати в усиновлювачі зобов'язані особисто познайомитися з дитиною, а також ознайомитися з його особистою справою, в якому знаходяться необхідні документи на дитину (п. 12 Правил передачі дітей на усиновлення).
Встановлення міжособистісного контакту між майбутніми усиновителями і дитиною, яка підлягає усиновленню, має принципове значення для успішного усиновлення. Значення особистого контакту велике, оскільки дозволяє встановити взаємини з дитиною, визначити його характер, звички, поведінку. Таке спілкування усиновителів з дитиною є необхідною передумовою для виробництва усиновлення в інтересах дитини. Тому суддя при підготовці справи до судового розгляду зобов'язує органи опіки та піклування за місцем проживання (перебування) усиновлюваної дитини представити в суд висновок про відповідність усиновлення інтересам усиновлюваної дитини * (104).
Підсудність справ про встановлення усиновлення визначена законом з урахуванням інтересів усиновлюваної дитини (ст. 269 ЦПК): громадяни Російської Федерації, які бажають усиновити дитину, подають заяву про усиновлення до районного суду за місцем проживання або місцем знаходження усиновлюваної дитини.
Законом пред'являються певні вимоги до змісту заяви про усиновлення дитини. Згідно ст. 270 ЦПК у заяві про усиновлення повинні бути зазначені:
- прізвище, ім'я, по батькові усиновителів, місце їх проживання;
- прізвище, ім'я, по батькові та дата народження усиновлюваної дитини, її місце проживання або місце знаходження, відомості про його батьків, наявність у нього братів і сестер;
- обставини, що обгрунтовують прохання усиновителів, і документи, що підтверджують ці обставини;
- прохання про зміну анкетних даних дитини, а також про запис усиновителів батьками в запису акта про народження дитини.
Крім того, до заяви про усиновлення повинні бути прикладені певні документи, наприклад, копія свідоцтва про народження усиновителя, копія свідоцтва про шлюб усиновителів, медичний висновок про стан здоров'я усиновлювачів та ін (ч. 1 ст . 271 ЦПК). У тому випадку, якщо усиновлювачами дитини є іноземні громадяни, особи без громадянства або громадяни Російської Федерації, які постійно проживають за межами території Росії, вони повинні додати до заяви про усиновлення додаткові документи поряд із зазначеними в ч. 1 ст. 271 ЦПК. Так, вони представляють документ про взяття їх на облік у державному банку даних про дітей, висновок компетентного органу держави, громадянами якої вони є (при усиновленні дитини особами без громадянства - держави, в якому ці особи мають постійне місце проживання), про умови їх життя і про можливість бути усиновлювачами, дозвіл компетентного органу держави на в'їзд усиновлюваної в це держава та її постійне проживання на території цієї держави (ч. 2 ст. 271 ЦПК). У п. 14 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 20.04.2006 N 8 особливо підкреслюється, що судам при дослідженні відповідних документів необхідно перевірити повноваження організацій, які надали ці документи, і встановити легалізовані вони в певному порядку. До того ж представлені документи повинні бути перекладені на російську мову, підпис перекладача посвідчена в консульській установі або дипломатичному представництві Російської Федерації в державі місця проживання зазначених осіб або нотаріусом на території Росії (п. 23 Правил ведення банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків) . Аналогічні вимоги щодо легалізації документів, що надаються іноземними організаціями, що займаються усиновленням на території Росії, закріплені п. 6 Положення про контроль за діяльністю іноземних організацій з усиновлення дітей на території Росії. Разом з тим міжнародним договором можуть бути передбачені положення, що скасовують вимоги про легалізацію документів громадян держав, які є учасниками таких угод. Так, згідно з Конвенцією, що скасовує легалізацію іноземних офіційних документів, прийнятої в м. Гаазі 5 жовтня 1961, замість дипломатичної або консульської легалізації на документах проставляється апостиль компетентним органом держави, в якій документ був складений (ст. 3, 5).
3. Судове рішення про усиновлення є таким юридичним фактом, в результаті якого виникають взаємні права та обов'язки усиновлювача (його родичів) та усиновленої дитини (у подальшому - його потомства) і одночасно припиняється батьківські правовідносини. Відповідно до коментарів статтею ці наслідки настають з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини. Після вступу рішення суду в законну силу сторони, інші особи, які беруть участь у справі, не можуть повторно заявляти в суді ті ж вимоги, а також оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти. Іншими словами, якщо судове рішення про усиновлення відбулося і вступило в законну силу, то це означає, що в суді не може бути розглянуте знову справа про усиновлення того ж дитину за участю тих же усиновлювачів.
Усиновлення підлягає державній реєстрації в органах РАЦС, порядок якої передбачений гл. V Закону про акти громадянського стану. Підставою для державної реєстрації усиновлення є рішення суду про усиновлення дитини, яке набрало законної сили. Реєстрація в даному випадку має важливе значення для охорони прав та інтересів усиновленої дитини. Вона підтверджує сам факт усиновлення і сприяє збереженню таємниці усиновлення, оскільки дитині видається нове свідоцтво про народження, в якому ім'я, по батькові, прізвище, відомості про батьків зазначаються у відповідності з рішенням суду про усиновлення. Згідно ст. 41 Закону про акти громадянського стану державна реєстрація усиновлення дитини провадиться за заявою усиновлювачів (усиновителя). Заява може бути зроблено як в усній, так і письмовій формі. Для забезпечення своєчасної реєстрації усиновлення закон зобов'язує суд не пізніше трьох днів з дня набрання рішенням суду законної сили направити копію рішення суду до органів РАЦС за місцем його винесення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 125. Порядок усиновлення дитини "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. § 1. Загальні положення
  Виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Неповнолітні діти мають права, передбачені Конвенцією про права дитини, Конституцією РФ і сімейним законодавством. Дітям можуть належати майнові та особисті немайнові права, що становлять правовий статус будь-якого громадянина. Основні з цих майнових та особистих немайнових прав перераховані в ст. 18 ГК,
 3. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  Поняття усиновлення. Серед форм постійного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, усиновлення (удочеріння) належить особливе місце * (399). Російське законодавство розглядає його в якості пріоритетної форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення та удочеріння тягнуть одні й ті ж правові наслідки і підкоряються єдиним правилам, тому в
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. Стаття 154. Незаконне усиновлення (удочеріння) Коментар до статті 154
  Об'єктом злочину є сімейний уклад, інтереси сім'ї. Об'єктивна сторона злочину виражається у вчиненні незаконних дій з усиновлення дітей, передання їх під опіку (піклування), на виховання в прийомні сім'ї, скоєних неодноразово або з корисливих спонукань. Диспозиція коментованої статті є бланкетной, і для визначення незаконності відповідних
 6. Коментар до п. 1
  1. Дана стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення), а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення. Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п. 1 ст. 38
 7. Стаття 10. Гласність судового розгляду
  1. Принцип гласності цивільного судочинства випливає з положень ч. 1 ст. 123 Конституції РФ, згідно з якими розгляд справ у всіх судах відкритий, слухання справи в закритому засіданні допускається лише у випадках, передбачених федеральним законом. Дані конституційні положення відповідають загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, в тому числі що містяться в
 8. Стаття 26. Цивільні справи, підсудні верховному суду республіки, крайовому, обласному суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу
    1. У ч. 1 ст. 26 ЦПК названі категорії цивільних справ з числа тих, які розглядаються верховними судами республік, крайовими, обласними судами, судами міст Москви і Санкт-Петербурга, судом Єврейської автономної області, судами автономних округів в першій інстанції. Серед них найбільш поширеними в судовій практиці і значущими за наслідками є справи про оскарження
 9. Стаття 45. Участь у справі прокурора
    1. У законодавство, що регламентує участь прокурора в судочинстві в цивільних справах, за останні роки внесені істотні зміни, які спрямовані на посилення змагальних і диспозитивних начал у цивільному процесі, забезпечення незалежності судової влади при здійсненні правосуддя. У новому ЦПК зроблено ще один крок у цьому напрямку. Зокрема, уточнені і
 10. Стаття 47. Участь у справі державних органів, органів місцевого самоврядування для дачі висновку по справі
    1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, беручи участь в цивільному процесі в порядку ст. 47 ЦПК, з одного боку, реалізують права і обов'язки, що входять до їхньої компетенції, а з іншого - здійснюють захист прав, свобод і законних інтересів громадян і організацій, а також інтересів Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Державні і
© 2014-2022  yport.inf.ua