Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 180. Гарантії і компенсації працівникам при ліквідації організації, скорочення чисельності або штату працівників організації

Коментар до статті 1. У ч. 1 ст. 180 на роботодавця покладається обов'язок при проведенні заходів щодо скорочення чисельності або штату працівників забезпечити внутрішнє працевлаштування вивільняється працівника, запропонувавши йому іншу наявну роботу. Серед критеріїв, які висуваються до іншої роботи, визначено, що повинна пропонуватися вакантна посада. Інші вимоги, яким повинна відповідати пропонована робота, закріплені в ч. 3 ст. 81 ТК.
Роботодавець може запропонувати виконання роботи тимчасово відсутнього працівника у зв'язку з тривалою хворобою, перебуванням у відрядженні, перебуванням у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і т.д.
Пропонуючи іншу роботу, керівник вказує, в чому полягатимуть трудові обов'язки працівника, який розмір оплати праці. З такою пропозицією він звертається до працівника не тільки в день попередження про майбутнє звільнення, але й протягом усього строку попередження, якщо в організації з'являються нові вакансії. Недотримання цього правила свідчить про те, що роботодавець неналежним чином виконує покладену на нього обов'язок з працевлаштування працівника, що звільняється.
2. Працівник, попереджений про майбутнє звільнення, не вправі вимагати від роботодавця надання можливості пройти професійну підготовку, підвищення кваліфікації, перепідготовку, якщо в організації є відповідні вакансії, куди він міг би бути працевлаштований після навчання.
Однак у випадку ліквідації робочого місця внаслідок порушення вимог охорони праці працівник на підставі ст. 219 ТК має право на професійну перепідготовку за рахунок коштів роботодавця.
3. Кожен працівник, що звільняється повинен бути особисто письмово попереджений про майбутнє звільнення не менше ніж за 2 місяці. Своє ознайомлення він засвідчує розписом і вказує дату, коли він був попереджений. При відмові від розпису роботодавець складає відповідний акт. Наступного дня після ознайомлення починає обчислюватися встановлений ч. 2 ст. 180 термін попередження.
Роботодавець, попереджаючи працівника про наступне вивільнення, вказує конкретну дату звільнення. Перенесення надалі, з ініціативи роботодавця, терміну звільнення на більш пізній час свідчить про продовження трудових відносин, що підвищує можливість працевлаштування працівника. Правомірність таких дій роботодавця обумовлена його ініціативою в розірванні трудового договору. Якщо вивільняється працівник до результату строку попередження був хворий, то роботодавець розриває з ним трудовий договір по закінченні тимчасової непрацездатності. Працівники, які виявилися тимчасово непрацездатними після попередження, але до закінчення його терміну, не вправі вимагати продовження терміну на період тимчасової непрацездатності.
4. Частина 3 ст. 180 надає роботодавцю можливість розірвати трудові відносини з працівником протягом строку попередження про майбутнє звільнення.
У цьому випадку припинення трудового договору можливе при дотриманні наступних умов:
працівник повинен бути попереджений не менш як за 2 місяці про майбутнє звільнення;
звернення роботодавця з пропозицією припинити трудові відносини у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників має бути спрямоване до працівника саме після попередження про звільнення, а не до попередження;
від працівника має бути отримана письмова згода розірвати трудовий договір до закінчення строку попередження.
Оскільки ініціатива в припиненні трудових відносин належить, як правило, роботодавцю, отже, він і визначає дату припинення трудового договору.
З пропозицією про припинення трудових відносин до закінчення строку попередження може звернутися і працівник. Розірвання трудового договору в цьому випадку залежить від розсуду роботодавця.
Додаткова компенсація виплачується працівникові в день звільнення одночасно з виплатою вихідної допомоги.
5. При прийнятті рішення про ліквідацію організації, скорочення чисельності або штату працівників організації та можливе розірвання трудових договорів з працівниками роботодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити про це в органи служби зайнятості не пізніше ніж за 2 місяці до початку проведення відповідних заходів та вказати посаду, професію, спеціальність і кваліфікаційні вимоги до них, умови оплати праці кожного конкретного працівника, а в разі, якщо рішення про скорочення чисельності або штату працівників організації може призвести до масового звільнення працівників, - не пізніше ніж за 3 місяці до початку проведення відповідних заходів (ст. 25 Закону про зайнятість).
Масове вивільнення працівників організації може бути зумовлене різними причинами - раціоналізацією виробництва, вдосконаленням організації праці, перепрофілюванням підприємства або його структурних підрозділів, повної або часткової припиненням виробництва і т.д.
Ліквідація організації, її підрозділів, зміна форми власності або організаційно-правової форми організації, повне або часткове призупинення виробництва (роботи), що тягнуть скорочення кількості робочих місць або погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після попереднього повідомлення (не менше ніж за 3 місяці) відповідних профспілок і проведення з ними переговорів про дотримання прав та інтересів членів профспілки (ст. 12 Закону про профспілки).
Профспілки мають право вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції про перенесення строків або тимчасове припинення реалізації заходів, пов'язаних з масовим вивільненням працівників (ст. 12 Закону про профспілки).
Пропозиції виборних профспілкових органів, інших представницьких органів працівників у зв'язку з масовим звільненням працівників, спрямовані у відповідні органи влади і роботодавцям, підлягають розгляду в установленому законодавством РФ порядку (ст. 21 Закону про зайнятість).
В силу ст. 82 ТК критерії масового звільнення працівників у зв'язку із скороченням чисельності або штату закріплюються в галузевих і (або) територіальних угодах. Якщо на організацію не поширюється дія названих угод або в угодах критерії масового звільнення не названі, то в цьому випадку слід керуватися Положенням про організацію роботи щодо сприяння зайнятості, де також визначені такі критерії, а саме показники чисельності звільнених за певний календарний період.
Заходи, покликані зменшити чисельність працівників, що звільняються, забезпечити їх зайнятість, передбачаються в розділі колективного договору організації і здійснюються роботодавцем. У цей розділ можуть включатися: заходи, які скоротять робочий час без скорочення чисельності працівників; пільги і компенсації працівникам, що звільняються (понад встановлені законодавством), що надаються роботодавцем; порядок організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників до настання строку розірвання трудового договору; інші заходи , що сприяють соціальної захищеності працівників. При короткочасному зниженні обсягів виробництва можуть передбачатися заходи, що дозволяють уникнути скорочення чисельності працівників, наприклад тимчасове призупинення найму нових працівників на вакантні робочі місця, та інші заходи (п. 6 Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості).
Органи виконавчої влади суб'єктів РФ, органи місцевого самоврядування за пропозицією служби зайнятості та профспілкових органів можуть припиняти на строк до 6 місяців рішення роботодавців про масове вивільнення. Конкретні терміни призупинення масового вивільнення визначаються рішенням органів державної влади і можуть встановлюватися в залежності від рівня безробіття в регіоні в наступних межах: якщо рівень безробіття (у відсотках від чисельності зайнятих в регіоні) становить 3 - 5%, то можливий термін призупинення вивільнення - 1 місяць ; відповідно 5 - 7% - 2 місяці, 7 - 9% - 3 місяці, 9 - 11% - 4 місяці, понад 11% - 6 місяців. Якщо рівень безробіття в регіоні перевищує 11%, поетапне вивільнення працівників може здійснюватися у такі строки: коли чисельність звільнених працівників 50 і більше осіб, встановлюваний термін поетапного вивільнення складає 8 місяців; відповідно 200 і більше осіб - 10 місяців, 500 і більше осіб - 12 місяців. З урахуванням ситуації, що складається на регіональному ринку праці, призупинення або поетапне вивільнення працівників можуть здійснюватися і при більш низьких рівнях безробіття (п. 17 Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості).
Фінансування заходів щодо призупинення або поетапного вивільненню працівників у регіонах здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. Роботодавці можуть брати участь у підготовці рішень органів державної влади про призупинення або поетапне вивільнення працівників з питань взаєморозрахунків з відповідними бюджетами (п. 18 Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості).
6. Органи державної влади суб'єктів РФ здійснюють повноваження з розробки та реалізації регіональних програм, що передбачають заходи щодо сприяння зайнятості населення, включаючи програми сприяння зайнятості громадян, які перебувають під ризиком звільнення, а також громадян, особливо потребують соціального захисту і що зазнають труднощі в пошуку роботи (подп. 4 п. 1 ст. 7.1 Закону про зайнятість).
7. Встановлено критерії, що визначають віднесення суб'єктів РФ до територій з напруженою ситуацією на ринку праці, що забезпечує прийняття заходів щодо стабілізації становища на ринку праці (Правила віднесення територій до територій з напруженою ситуацією на ринку праці затверджені Постановою Уряду РФ від 21 листопада 2000 р. N 875 / / СЗ РФ. 2000. N 48. Ст. 4698).
8. Якщо зміна організаційних або технологічних умов праці тягне зміна визначених сторонами умов трудового договору працівників, що може призвести до їх масового звільнення, роботодавець має право з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації та в порядку, встановленому ст. 372 ТК, вводити режим неповного робочого дня (зміни) і (або) неповного робочого тижня на строк до 6 місяців (див. коментар. До ст. 74).
9. Забезпеченню працевлаштування звільнених працівників сприяє випереджаючий професійне навчання. Воно організується відповідно до заходів, спрямованими на забезпечення зайнятості працівників, що звільняються при масовому вивільненні, які (заходи) передбачаються у колективному договорі організації і здійснюються роботодавцем. При необхідності органи з питань зайнятості можуть повністю або частково компенсувати роботодавцям витрати на випереджувальний професійне навчання. До громадян, які звільняються з організацій і нужденним в такому навчанні, відносяться особи: яким неможливо підібрати підходящу роботу за наявними у них професіями, спеціальностями, рівнем кваліфікації як у цій, так і в інших організаціях; яким необхідно змінити професію, спеціальність, рід занять у зв'язку з відсутністю роботи, що відповідає їх професійним навичкам; які втратили здатність до виконання роботи за попередньою професією, спеціальністю.
Випереджувальний професійне навчання громадян, витрати на яке можуть бути повністю або частково компенсовані, має здійснюватися переважно під конкретні робочі місця, що визначаються роботодавцями спільно з органами з питань зайнятості.
Компенсація (відшкодування) роботодавцям витрат на випереджаючий професійне навчання громадян здійснюється після закінчення навчання та працевлаштування громадян. Засоби для зазначеної компенсації органи з питань зайнятості перераховують безпосередньо роботодавцям у встановленому порядку.
Не підлягають повній або частковій (неповної) компенсації (відшкодування) витрати на навчання осіб, які припинили навчання до повного завершення курсу навчання без поважних причин, а також осіб, які не працевлаштованих роботодавцями по закінченні навчання в терміни, передбачені договором між роботодавцем і органом з питань зайнятості (Порядок роботи територіальних органів Мінпраці України з питань зайнятості населення щодо сприяння роботодавцям у випереджаючому професійному навчанні громадян, що вивільняються з організацій, з метою забезпечення їх зайнятості, затв. Постановою Мінпраці Росії від 17 лютого 2000 N 18 / / Бюлетень Мінпраці Росії. 2000. N 3).
10. У період терміну попередження працівник може вибрати нове місце роботи, звернувшись до служби зайнятості, до інших роботодавцям. З метою сприяння громадянам у пошуку нового місця роботи в колективні договори включається, наприклад, положення про надання звільняється, (в період дії строку попередження) одного вільного дня на тиждень із збереженням заробітної плати.
11. Безробітним громадянам, які не досягли віку 60 років для чоловіків і 55 років для жінок і мають страховий стаж тривалістю не менше 25 і 20 років для чоловіків і жінок відповідно, а також необхідний стаж на відповідних видах робіт, що дає їм право на дострокове призначення трудової пенсії по старості, передбаченої ст. ст. 27 і 28 Закону про трудові пенсії, звільненим у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням чисельності або штату працівників організації, за пропозицією органів служби зайнятості при відсутності можливості для їх працевлаштування за їх згодою може призначатися пенсія на період до настання віку, що дає право на трудову пенсію по старості, в т.ч. достроково назначаемую трудову пенсію по старості, але не раніше ніж за 2 роки до настання відповідного віку. Розмір цієї пенсії визначається за нормами базової і страхової частин трудової пенсії по старості, встановленим Законом про трудові пенсії. По досягненні віку, що дає право на встановлення трудової пенсії по старості, в т.ч. достроково призначається трудової пенсії по старості, одержувач пенсії, призначеної відповідно до названим положенням, має право здійснити перехід на трудову пенсію по старості (частина трудової пенсії по старості). До призначається пенсії може бути встановлена пенсія за вислугу років відповідно до ст. 7 Закону про державне пенсійне забезпечення. При вступі на роботу або поновленні іншої діяльності виплата пенсії, встановленої безробітним громадянам, припиняється. Після припинення зазначеної роботи і (або) діяльності виплата цієї пенсії відновлюється (ст. 32 Закону про зайнятість). Постановою Мінпраці Росії від 14 червня 2001 р. N 48 затверджено Порядок роботи територіальних органів Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації з питань зайнятості населення з оформлення громадянам, визнаним у встановленому порядку безробітними, пенсії по старості (за віком), включаючи пенсію на пільгових умовах , достроково (Бюлетень Мінпраці Росії. 2001. N 8).
  Громадяни, які належать до фахівців ядерного збройового комплексу, що вийшли на достроково оформлену пенсію відповідно до Закону про зайнятість, мають право на отримання додаткового щомісячного довічного матеріального забезпечення відповідно до Указу Президента РФ від 23 серпня 2000 р. N 1563 "Про невідкладні заходи соціальної підтримки спеціалістів, які здійснюють діяльність у галузі ядерного збройового комплексу Російської Федерації "(СЗ РФ. 2000. N 35. Ст. 3554).
  12. Щомісячна компенсаційна виплата виплачується непрацевлаштованим жінкам, звільненим у зв'язку з ліквідацією організації, якщо вони перебували на момент звільнення у відпустці по догляду за дитиною і не отримують допомоги по безробіттю (Постанова Уряду РФ від 3 листопада 1994 р. N 1206 "Про затвердження Порядку призначення і виплати щомісячних компенсаційних виплат окремим категоріям громадян "/ / Відомості Верховної. 1994. N 29. Ст. 3035).
  13. Статтею 23 Закону про особливості соціального захисту працівників організацій вугільної промисловості встановлена наступна підтримка, що надається працівникам, що звільняються:
  звільняються при ліквідації організацій з видобутку (переробки) вугілля (горючих сланців), які мають на день звільнення стаж роботи в таких організаціях не менше 5 років і право на пенсійне забезпечення відповідно до законодавства РФ, надається одноразова допомога в розмірі 15% середнього заробітку за кожен рік роботи в організаціях з видобутку (переробки) вугілля (горючих сланців);
  працівникам, які вивільняються при ліквідації розташованих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях організацій з видобутку (переробки) вугілля (горючих сланців), які мають стаж підземної роботи не менше 10 років і досягли пенсійного віку, надається житло за новим місцем проживання відповідно до законодавства РФ;
  для працівників, що мають право на пенсійне забезпечення відповідно до законодавства РФ і стаж роботи не менше 10 років в організаціях з видобутку (переробки) вугілля (горючих сланців), підрозділах воєнізованих аварійно-рятувальних частин, шахтобудівних організаціях, при звільненні у зв'язку з ліквідацією цих організацій або при звільненні з організацій з видобутку (переробки) вугілля (горючих сланців) до продажу пакета акцій цих організацій, що перебуває у федеральній власності, передбачається додаткове пенсійне забезпечення (недержавні пенсії);
  у разі продажу пакета акцій організацій з видобутку (переробки) вугілля (горючих сланців), що знаходиться у федеральній власності, або ліквідації шахт (розрізів) вугільної промисловості, підрозділів воєнізованих аварійно-рятувальних частин безкоштовний пайковий вугілля надається таким категоріям осіб, якщо вони проживають у вуглевидобувних регіонах у будинках з пічним опаленням або в будинках, кухні в яких обладнані вогнищами, розтоплюють вугіллям, і якщо вони користувалися таким правом до продажу пакета акцій організацій з видобутку (переробки) вугілля (горючих сланців), що знаходиться у федеральній власності, або до ліквідації шахт (розрізів) вугільної промисловості, підрозділів воєнізованих аварійно-рятувальних частин: сім'ям працівників шахт (розрізів) вугільної промисловості та підрозділів воєнізованих аварійно-рятувальних частин, які загинули (померли) при виконанні ними своїх трудових обов'язків або внаслідок професійного захворювання, якщо дружина (чоловік), батьки, діти та інші непрацездатні члени сімей цих працівників отримують пенсію в разі втрати годувальника; пенсіонерам, які пропрацювали не менше 10 років на шахтах (розрізах), в підрозділах воєнізованих аварійно-рятувальних частин, пенсії яким призначені у зв'язку з роботою в організаціях з видобутку (переробки) вугілля (горючих сланців) і підрозділах воєнізованих аварійно-рятувальних частин; вдовам (вдівцям) колишніх працівників організацій; інвалідам праці, інвалідам загального захворювання, якщо вони користувалися правом отримання пайкового вугілля до настання інвалідності;
  вивільняються при ліквідації працівники мають пріоритетне право на придбання виробничих приміщень ліквідованих організацій з видобутку (переробки) вугілля (горючих сланців) або на їх оренду для організації підприємницької та індивідуальної трудової діяльності.
  14. При розірванні трудового договору з муніципальним службовцям у зв'язку з ліквідацією органу місцевого самоврядування, виборчої комісії муніципального освіти або скороченням штату працівників органу місцевого самоврядування, апарату виборчої комісії муніципального освіти муніципальному службовцю надаються гарантії, встановлені трудовим законодавством для працівників у разі їх звільнення у зв'язку з ліквідацією організації або скороченням штату працівників організації. Законами суб'єкта РФ і статутом муніципального освіти муніципальним службовцям можуть бути надані додаткові гарантії (ч. ч. 2, 3 ст. 23 Закону про муніципальну службу).
  Законами суб'єктів РФ муніципальним службовцям надаються наступні додаткові соціальні гарантії:
  гарантується виплата середнього заробітку за раніше замещаемой посади (без заліку вихідної допомоги) при звільненні муніципального службовця у зв'язку з ліквідацією органу місцевого самоврядування або скороченням чисельності або штату, протягом трьох місяців незалежно від його працевлаштування (ст. 11 Закону Московської області від 24 липня 2007 р. N 137/2007-ОЗ "Про муніципальної службі в Московській області" / / Щоденні новини. Підмосков'ї. 2007. N 137);
  відповідно до статуту муніципального освіти за рахунок коштів місцевого бюджету можуть бути надані додаткові гарантії у розмірах, що не перевищують аналогічні гарантії, встановлені для державних цивільних службовців (ст. 9 Закону Республіки Алтай від 18 квітня 2008 р. N 26-РЗ "Про муніципальної службі в Республіці Алтай "/ / Відомості Республіки Алтай. 2008. N 48 (54). С. 6).
  15. У прийнятих угодах встановлюються додаткові гарантії і компенсації, заходи соціальної підтримки працівникам, які звільняються при ліквідації організації, скорочення чисельності або штату працівників організації. До них відносяться:
  надання працівникам, що вивільняються за скороченням чисельності або штату працівників організації за 2 місяці до звільнення вільного від роботи часу (не менше 4 годин на тиждень) для пошуку нового місця роботи із збереженням середнього заробітку; в разі створення в організації нових робочих місць або дочірніх організацій надання колишнім працівникам переважного права на працевлаштування відповідно до їх кваліфікації (Федеральне міжгалузеву угоду з промисловості звичайних озброєнь і промисловості боєприпасів та спецхімії Російської Федерації на 2009 - 2010 роки);
  надання одного робочого дня на тиждень із збереженням середнього заробітку за вибором працівника для пошуку роботи (Галузеве тарифна угода по організаціям хімічної, нафтохімічної, біотехнологічної і хіміко-фармацевтичної промисловості Російської Федерації на 2007 - 2009 роки);
  надання працівникам частково або повністю оплачуваного часу для пошуку роботи в порядку і на умовах, встановлених безпосередньо в організаціях (Галузеве тарифна угода в електроенергетиці Російської Федерації на 2009 - 2011 роки);
  сповіщення працівників про майбутнє звільнення не менш ніж за 3 місяці (Галузева угода по міжгалузевого промислового залізничного транспорту на 2007 - 2009 роки, Федеральне галузева угода з лісового господарства Російської Федерації на 2007 - 2009 роки);
  збереження протягом 2 років права на першочергове працевлаштування в організації за наявності вільних робочих місць (Галузева угода по міжгалузевого промислового залізничного транспорту на 2007 - 2009 роки; Федеральне галузева угода з лісового господарства Російської Федерації на 2007 - 2009 роки).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 180. Гарантії і компенсації працівникам при ліквідації організації, скорочення чисельності або штату працівників організації"
 1. 2.2. Скорочення штату або чисельності працівників
    працівників організації. Порядок звільнення за скороченням штату чимось схожий з звільненням при ліквідації підприємства (відокремленого підрозділу). Наприклад, також необхідно повідомити працівників про майбутнє звільнення, в тій же сумі виплатити вихідну допомогу. Але в той же час процедура звільнення за скороченням штату має велику кількість обмежень і нюансів, які потрібно враховувати
 2. Стаття 169. Статус містоутворюючих організацій
    працівників яких становить не менше двадцяти п'яти відсотків чисельності працюючого населення відповідного населеного пункту. 2. Положення, передбачені цим пунктом, застосовуються також до інших організацій, чисельність працівників яких перевищує п'ять тисяч
 3. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
    гарантій і компенсацій, наприклад у випадку здачі крові та її компонентів. Крім відшкодування витрат, понесених працівником, законодавством передбачена грошова компенсація моральної шкоди, заподіяної працівникові (ст. 237 ТК). 4. Федеральними законами передбачено виконання громадянами державних, громадських обов'язків, наприклад, згідно зі ст. 25.6 КоАП свідок зобов'язаний з'явитися за
 4. 4. Повідомлення профспілки і врахування її думки
    працівників та служби зайнятості про проведення заходів щодо скорочення чисельності або штату, необхідно повідомити і профспілка. А в деяких випадках доведеться і погоджувати з ним питання звільнення деяких працівників. Але про все по порядку. Так, згідно зі ст. 82 Трудового кодексу РФ роботодавець зобов'язаний у письмовій формі повідомити виборному органу первинної профспілкової організації про майбутній
 5. 1. Поняття "скорочення" і оформлення процедури
    працівників слід документального зафіксувати. Чим грамотніше і коректніше будуть складені документи, тим менше претензій виникне надалі. Серед необхідних документів можна виділити: - наказ про скорочення чисельності або штату. Цей документ оформляється в довільній формі із зазначенням посад або кількості штатних одиниць підлягають скороченню. Крім того, вказується термін
 6. Стаття 9. Регулювання трудових відносин та інших безпосередньо пов'язаних з ними відносин в договірному порядку
    стаття формулює одне з основних положень трудового права: крім законодавства трудові та безпосередньо пов'язані з ними відносини регулюються в договірному порядку; договірне регулювання здійснюється трудовим колективом в особі його представника та роботодавцем у формі угоди між працівниками і роботодавцями, укладеного на рівні Російської Федерації, її суб'єкта ,
 7. 5. Оформлення звільнення і виплати працівнику
    компенсація за всі невикористані дні відпустки (ст. 127 Трудового кодексу РФ). Про це сказано в ст. 140 Трудового кодексу РФ. У тому випадку, якщо працівник у день звільнення не працював, то відповідні суми повинні бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. У разі спору про розміри зазначених сум роботодавець зобов'язаний виплатити не
 8. Стаття 176. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх установах
    гарантується надання відпусток тільки для здачі випускних іспитів. 3. Тривалість додаткових відпусток залежить від навчального класу, в якому здаються випускні іспити. У IX класі для складання випускних іспитів надається 9 календарних днів, в XI (XII) класі - 22 календарних дні. 4. Правом на отримання додаткової оплачуваної відпустки користуються тільки працівники,
 9. Стаття 165. Випадки надання гарантій і компенсацій
    гарантій і компенсацій при вступі на роботу, зміні трудового договору, утримання з заробітної плати і т.д. працівникові надаються гарантії та компенсації у випадках, коли він з об'єктивних причин звільняється від виконання трудової функції, з вини роботодавця не має можливості трудитися або за дорученням роботодавця виконує трудові обов'язки не в місці розташування
 10. Стаття 74. Зміна визначених сторонами умов трудового договору з причин, пов'язаних зі зміною організаційних або технологічних умов праці
    гарантії і компенсації, передбачені для осіб, які звільняються у зв'язку із скороченням штату або чисельності працівників (див. коментар. до ст. 81). 5. Закон встановлює граничний термін, на який може вводитися режим неповного робочого дня (зміни), - 6 місяців. У межах цього строку встановлюється конкретна його тривалість. Після закінчення 6-місячного терміну працівники повинні бути переведені на
 11. Стаття 175. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти
    гарантії для працівників, які навчаються в освітніх установах початкової професійної освіти, передбачає додаткові відпустки зі збереженням середнього заробітку за місцем роботи. Навчальні відпустки мають певне цільове призначення - здача іспитів. Установа початкової професійної освіти самостійно у виборі форми, порядку, періодичності поточного контролю
 12. Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження
    гарантії вагітним жінкам та особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження див. ст. 259 ТК, про заборону напрямки у службові відрядження працівників у віці до 18 років див. ст. 268 ТК, про направлення у службові відрядження спортсменів, які не досягли віку 18 років, див. ст. 348.8 ТК. 4. Про відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням, див. ст. 168
 13. Стаття 177. Порядок надання гарантій і компенсацій працівникам, що поєднують роботу з навчанням
    гарантує громадянам Російської Федерації загальнодоступність і безкоштовність дошкільної, початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти та початкової професійної освіти, а також на конкурсній основі безкоштовність середнього професійного, вищого професійного і післявузівської професійної освіти в державних і муніципальних освітніх
 14. 2. Вибір працівників на звільнення. Їх повідомлення
    180 Трудового кодексу РФ про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників організації роботодавець повинен попередити працівників персонально і під розпис не менше ніж за два місяці до звільнення. Зверніть увагу! Якщо співробітник працює за строковим трудовим договором до двох місяців - термін попередження скорочується до трьох календарних
 15. 3. Повідомлення служби зайнятості
    працівника заходи щодо звільненню у зв'язку із скороченням чисельності або штату не закінчуються. Справа в тому, що крім працівників, про майбутні звільнення потрібно повідомити і службу зайнятості. Зробити це потрібно за два місяці до заходу за загальним правилом або ж за три місяці, якщо намічається масове звільнення працівників. Про це сказано в п. 2 ст. 25 Закону від 19 квітня 1991 N 1032-1.
 16. § 3. Чисельність депутатів представницького органу
    принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "встановлено мінімальну чисельність депутатів представницького органу поселення, яка жорстко прив'язана до чисельності населення відповідного поселення. Така чисельність не може бути менше: 7 осіб - при чисельності населення менше 1000 чоловік; 10 осіб - при чисельності населення від 1000 до 10000 чоловік; 15
 17. Стаття 58. Термін трудового договору
    гарантією захисту працівників від необгрунтованого укладення з ними строкового трудового договору. Слід звернути увагу на те, що визнання строкового трудового договору договором з невизначеним терміном можливо тільки тоді, коли факт укладення строкового трудового договору в порушення передбачених законом вимог встановлений саме судом, а не яким-небудь іншим органом. 6. Частина 6 ст. 58
 18. Стаття 171. Гарантії працівникам, обраним до профспілкових органів та комісії з трудових спорів
    гарантії працівникам, які входять до складу виборних колегіальних органів профспілкових організацій і не звільненим від основної роботи, див. коментар. до ст. 374. 2. Про гарантії звільненим профспілковим працівникам див. коментар. до ст. 375. 3. Про гарантії права на працю працівникам, є членами виборного профспілкового органу, див. коментар. до ст. 376. 4. Ряд гарантій працівникам, обраним до
 19. Стаття 174. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються в освітніх установах середнього професійної освіти, і працівникам, що надходять у зазначені освітні установи
    гарантій і компенсацій, закріплених у ст. 174, можливе при дотриманні двох умов - успішного навчання в закладах середньої професійної освіти і наявності у цих установ державної акредитації. 2. Успішно навчаються вважаються працівники, у яких немає заборгованості за попередній курс (семестр) і до початку екзаменаційної сесії здані всі заліки і виконані всі роботи з
 20. Стаття 114. Щорічні оплачувані відпустки
    гарантується всім особам, які працюють за трудовим договором. Це означає, що, тільки уклавши трудовий договір, працівник має право вимагати від роботодавця надання йому щорічної оплачуваної відпустки. У свою чергу, роботодавець, який уклав трудовий договір з працівником, зобов'язаний надавати йому таку відпустку відповідно до чинного законодавства. Гарантоване Конституцією
© 2014-2022  yport.inf.ua