Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 189. Дисципліна праці та трудовий розпорядок

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Дисципліна праці - обов'язкове для всіх працівників підпорядкування правилам поведінки, визначеним відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними законами, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим дого-вором.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавець зобов'язаний у відповідності з трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять нор-ми трудового права, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором створювати умо-ви, необхідні для дотримання працівниками дисципліни праці.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Трудовий розпорядок визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Правила внутрішнього трудового розпорядку - локальний нормативний акт, що регламентує відповідно до цього Кодек-сом і іншими федеральними законами порядок прийому і звільнення працівників, основні права, обов'язки і відповідальність сторін трудового договору, режим роботи, час відпочинку, застосовувані до працівників заходи заохочення і стягнення, а також інші питання регу-лювання трудових відносин у даного роботодавця.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Для окремих категорій працівників діють статути і положення про дисципліну, що встановлюються федеральними закону-ми.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 189. Дисципліна праці та трудовий розпорядок"
 1. Контрольні питання до § 7.6
  1. Якими ознаками характеризується трудова дисципліна і які методи її забезпечення? 2. Якими нормативними актами регулюється внутрішній трудовий розпорядок? 3. Які види дисциплінарної відповідальності передбачає трудове право? 4. Що собою являє дисциплінарний проступок? 5. Які заходи дисциплінарного стягнення встановлені за порушення трудових обов'язків і який
 2. Розділ VIII. ТРУДОВОЇ РОЗПОРЯДОК. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
  Розділ VIII. ТРУДОВОЇ РОЗПОРЯДОК. ДИСЦИПЛІНА
 3. Розділ VIII. ТРУДОВОЇ РОЗПОРЯДОК. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
  Розділ VIII. ТРУДОВОЇ РОЗПОРЯДОК. ДИСЦИПЛІНА
 4. Глава 1. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ
  Загальний порядок прийняття на роботу здобувача можна викласти в наступному алгоритмі: 1) роботодавець проводить співбесіду з претендентом, за допомогою чого визначає, чи підходить претендент за своїми професійними і діловими якостями для даної конкретної роботи (посади), 2) при прийнятті позитивного рішення за результатами співбесіди здобувач представляє необхідні для прийому на
 5. Стаття 189. Дисципліна праці та трудовий розпорядок
  Коментар до статті 1. Дисципліна праці - це встановлений порядок, без підтримки якого неможливо забезпечити узгоджену діяльність в процесі спільної праці працівників організації. Дисципліна праці вимагає від працівників належного виконання трудових обов'язків, закріплених у ст. 21 ТК, інших федеральних законах та інших нормативних правових актах, що містять норми трудового
 6. Глава 30. Дисципліна праці
  Глава 30. Дисципліна
 7. 7.6. Трудова дисципліна
  Загальні положення. Під трудовою дисципліною розуміється сукупність норм і правил поведінки працівників у процесі колективної праці. Трудова дисципліна на підприємствах, в установах і організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а
 8. 64. Припинення трудового договору
  Трудовий договір може бути припинений з підстав, передбачених ТК РФ, оформляється наказом керівника. Трудовий договір може бути розірваний за згодою сторін у будь-який час, строковий трудовий договір - по закінченню строку; укладений на час виконання певної роботи, розривається за її завершенні, на час виконання обов'язків відсутнього працівника - з виходом цього
 9. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Коментар до статті 1. З укладенням учнівського договору на учня поширюються правові норми, що регулюють трудовий процес, тобто норми трудового законодавства. Учні, що проходять професійне навчання (підготовку та перепідготовку) в організації, користуються всіма правами і несуть обов'язки працівників даної організації. На них поширюються які у організації правила
 10. 1.4. Види правопорушень
  Класифікація правопорушень може бути проведена за різними підставами. Найбільш поширеним є поділ їх на види залежно від того, норми якої галузі права порушені, а також за ступенем їх суспільної небезпеки (шкідливості). Найбільш небезпечними (шкідливими) для суспільства є злочини - протиправні діяння, передбачені кримінальним законом (кримінальні правопорушення).
 11. Стаття 205. Поширення на учнів трудового законодавства
  Оскільки учнівський договір є підставою виникнення правовідносин, безпосередньо і тісно пов'язаних з трудовими, на учнів з моменту його укладення поширюються норми трудового законодавства, включаючи і норми, що регулюють охорону праці. Всі учні користуються трудовими правами і несуть обов'язки нарівні з працівниками даної організації, включаючи підпорядкування правилам
 12. Стаття 191. Заохочення за працю
  Роботодавець заохочує працівників, сумлінно виконуючих трудові обов'язки (оголошує подяку, видає пре-мию, нагороджує цінним подарунком, почесною грамотою, представляє до звання кращого за професією). Інші види заохочень працівників за працю визначаються колективним договором або правилами внутрішнього трудового распо-рядка, а також статутами і положеннями про дисципліну. За особливі
 13. Стаття 1. Цілі і завдання трудового законодавства
  Цілями трудового законодавства є встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, створення сприятливих умов праці, захист прав та інтересів працівників і роботодавців. Основними завданнями трудового законодавства є створення необхідних правових умов для досягнення оптимально-го узгодження інтересів сторін трудових відносин, інтересів держави,
 14. Стаття 15. Трудові відносини
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудові відносини - відносини, засновані на угоді між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівни-ком за плату трудової функції (роботи за посадою відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретного виду доручається працівникові роботи), підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього
© 2014-2022  yport.inf.ua