Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 252. Підстави та порядок встановлення особливостей регулювання праці

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Особливості регулювання праці у зв'язку з характером і умовами праці, психофізіологічними особливостями організму, природно-кліматичними умовами, наявністю сімейних обов'язків, а також інших підстав встановлюються трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами. При цьому особливості регулювання праці, що тягнуть за собою зниження рівня гарантій працівни-кам, обмеження їх прав, підвищення їхньої дисциплінарної і (або) матеріальної відповідальності, можуть встановлюватися виключно цим Кодексом або у випадках і порядку, ним передбачених.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 252. Підстави та порядок встановлення особливостей регулювання праці "
 1. Стаття 251. Особливості регулювання праці
  Особливості регулювання праці - норми, частково обмежують застосування загальних правил з тих самих питань або передба-чає для окремих категорій працівників додаткові
 2. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Соціальне партнерство здійснюється на: федеральному рівні, на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в Російській Федерації; міжрегіональному рівні , на якому встановлюються основи регулювання відносин у сфері праці в двох і більше суб'єктах Російської Федерації; регіональному рівні, на якому
 3. Стаття 281. Особливості регулювання праці чле-нів колегіального виконавчого органу організації
  Федеральними законами, установчими документами організації на членів колегіального виконавчого органу організа-ції, які уклали трудовий договір, можуть поширюватися особливості регулювання праці, встановлені цією главою для керівника організації . Федеральними законами можуть встановлюватися інші особливості регулювання праці керівників організацій та членів
 4. Стаття 26. Рівні соціального партнерства
  1. У даній статті передбачено багаторівневе наявність соціального партнерства. Виділення кожного рівня соціального партнерства пов'язано з урахуванням територіально-галузевих особливостей договірного регулювання соціально-трудових відносин. Стосовно до кожного рівня визначено основи та сфери дії відповідного регулювання з урахуванням числа суб'єктів, на яких воно поширюється.
 5. Стаття 252. Підстави та порядок встановлення особливостей регулювання праці (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
  1. У коментованій статті визначаються підстави і порядок встановлення особливостей регулювання праці. Особливості регулювання праці можуть встановлюватися не тільки ТК і іншими федеральними законами, а й законами суб'єктів РФ та іншими нормативними актами, що містять норми трудового права, які приймаються на федеральному рівні, на рівні суб'єктів РФ, на місцевому рівні (муніципальних
 6. Стаття 281. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу організації
  На членів колегіального виконавчого органу організації можуть бути поширені особливості регулювання праці, які передбачені ст. 273-280 ТК для керівників організації. Це випливає з коментованої статті у зв'язку з тим, що законами та установчими документами організації можуть передбачатися як одноосібні, так і колегіальні виконавчі органи. Зазначені особливості
 7. Контрольні питання
  Які колізійні формули прикріплення використовуються в національному праві європейських країн в галузі регулювання трудових відносин? 2. Яка характеристика коллизионно-правового регулювання трудових відносин в Росії? 3. Які трудові права іноземців в Російській Федерації? 4. Яке правове регулювання праці російських громадян за кордоном? 5. Які правові основи
 8. Стаття 217. Служба охорони праці в організації
  З метою забезпечення дотримання вимог охорони праці, здійснення контролю за їх виконанням у кожного роботодавця, який здійснює виробничу діяльність, чисельність працівників якого перевищує 50 осіб, створюється служба охорони праці або вводиться посада спеціаліста з охорони праці, що має відповідну підготовку або досвід роботи в цій облас-ти. (в ред. Федерального
 9. Стаття 310. Надомники
  Надомниками вважаються особи, які уклали трудовий договір про виконання роботи вдома з матеріалів і з використанням інструментів і механізмів, що виділяються роботодавцем або придбаних надомником за свій рахунок. Надомник може виконувати ро-боту, обумовлену трудовим договором, за участю членів його сім'ї. При цьому трудові відносини між членами сім'ї надомника і роботодавцем не виникають.
 10. Стаття 281. Особливості регулювання праці членів колегіального виконавчого органу організації
  Коментар до статті Кодекс передбачає , що положення коментованої глави можуть бути поширені на членів колегіального виконавчого органу організації, які уклали трудовий договір. Однак слід пам'ятати, що така можливість виникає тільки в тому випадку, якщо вона прямо передбачена федеральними законами або установчими документами організації. Перелік особливостей
 11. Стаття 361. Оскарження рішень державних інспекторів праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає адміністративний і (або) судовий порядок оскарження рішень державних інспекторів праці. Адміністративний порядок передбачає подачу скарги вищестоящому по підпорядкованості особі чи органу. В ст. 361 уточнюється, що рішення державних інспекторів праці можуть бути оскаржені відповідному керівнику за підпорядкованістю,
 12. Стаття 161. Розробка та затвердження типових норм праці
  Коментар до статті 1. Типові норми призначені для робіт, виконуваних за типовою технології, виходячи з оптимальних для даного типу виробництва організаційно-технічних умов. Типові норми можуть бути міжгалузевими, професійними, галузевими та ін 2. Відповідно до Постанови Уряду РФ від 11 листопада 2002 р. N 804 (СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 4583) затверджено Правила
 13. Стаття 253. Роботи, на яких обмежується примі-ня праці жінок
  Обмежується застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, за винятком нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню. Забороняється застосування праці жінок на роботах, пов'язаних з підйомом і переміщенням вручну ваг, що перевищують гранично допустимі для них норми. Переліки виробництв,
 14. Стаття 251. Особливості регулювання праці
  Коментар до статті Правове регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин виходить із загальновизнаних принципів і норм міжнародного права і здійснюється відповідно до Конституції РФ. Метою такого регулювання є створення сприятливих і справедливих умов праці, що забезпечують рівність прав і можливостей працівників, в т.ч. право кожного працівника на
 15. Стаття 348.1. Загальні положення
  1. Виділення спеціальної глави, присвяченій особливостям регулювання праці спортсменів і тренерів, обумовлено особливим характером і специфікою їхньої праці. Це полягає насамперед у підвищеній фізичній і психологічній навантаженні як в процесі підготовки до спортивних змагань, так і під час участі в них, а також у ряді інших ознак: відсутність чітко визначеного робочого місця,
 16. Стаття 160. Норми праці
  Норми праці - норми виробітку, часу, нормативи чисельності та інші норми - встановлюються відповідно до досягну-тим рівнем техніки, технології, організації виробництва і праці. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Норми праці можуть бути переглянуті у міру вдосконалення або впровадження нової техніки, технології та проведення орга-ганізаційні або інших заходів,
 17. Стаття 218. Комітети (комісії) з охорони праці
  З ініціативи роботодавця і (або) з ініціативи працівників або їх представницького органу створюються комітети (комісії) з охорони праці. До їх складу на паритетній основі входять представники роботодавця і представники виборного органу первинної профспілкової організації чи іншого представницького органу працівників. Типове положення про комітет (комісії) з охорони праці затверджується
 18. Стаття 147. Оплата праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці
  Оплата праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці, встановлюється в підвищеному розмірі в порівнянні з тарифними ставками, окладами (посадовими окладами), встановленими для різних видів робіт з нормальними умовами праці, але не нижче розмірів, встановлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими
 19. Стаття 13.7. Недотримання встановлених правил і норм, що регулюють порядок проектування, будівництва та експлуатації мереж і споруд зв'язку
  Недотримання встановлених правил і норм , що регулюють порядок проектування, будівництва та експлуатації мереж і споруд зв'язку, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
© 2014-2022  yport.inf.ua