Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим мето-дом

Вахтовий метод - особлива форма здійснення трудового процесу поза місцем постійного проживання працівників, коли не може бути забезпечене щоденне їх повернення до місця постійного проживання.
Вахтовий метод застосовується при значному віддаленні місця роботи від місця постійного проживання працівників або місця знаходження роботодавця з метою скорочення термінів будівництва, ремонту або реконструкції об'єктів виробничого, соціально-го та іншого призначення в необжитих, віддалених районах або районах з особливими природними умовами, а також в цілях здійснення іншої виробничої діяльності.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Працівники, які залучаються до робіт вахтовим методом, у період перебування на об'єкті виконання робіт проживають у спеці-ально створюваних роботодавцем вахтових селищах, що представляють собою комплекс будівель і споруд, призначених для забезпе-чення життєдіяльності зазначених працівників під час виконання ними робіт і міжзмінного відпочинку, або в пристосованих для цих цілей і оплачуваних за рахунок роботодавця гуртожитках, інших житлових приміщеннях.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Порядок застосування вахтового методу затверджується роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації в порядку, встановленому статтею 372 цього Кодексу для прийняття локальних нормативних актів.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим мето-дом"
 1. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим ме-тодом
  До робіт, виконуваних вахтовим методом, не можуть залучатися працівники у віці до вісімнадцяти років, вагітні дружин-Київщини і жінки, які мають дітей віком до трьох років, а також особи, які мають протипоказання до виконання робіт вахтовим мето-дом відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської
 2. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  1. Коментована стаття встановлює закритий перелік категорій працівників, які не можуть залучатися до роботи вахтовим методом. 2. Не можуть бути залучені до роботи вахтовим методом також батьки, що виховують дітей віком до 3 років без матері, та опікуни дітей віком до 3 років, так як їм відповідно до ст. 264 ТК (див. коментар. До неї) надаються ті ж гарантії і пільги, що і
 3. Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим методом
  1. Частина 1 коментованої статті визначає поняття "вахтовий метод" як особливий режим робочого часу, при якому робота виробляється на об'єктах, що знаходяться на значній віддалі від місця постійного проживання працівників, що ускладнює їх щоденне повернення до нього. Умови праці осіб, які працюють вахтовим методом, визначені крім коментарів глави також Основними положеннями про
 4. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вах-товим методом
  При вахтовому методі роботи встановлюється підсумований облік робочого часу за місяць, квартал або інший більш тривалий період, але не більше ніж за один рік. Обліковий період охоплює весь робочий час, час у дорозі від місця перебування роботодавця або від пункту збору до місця вико-нання роботи і назад, а також час відпочинку, що припадає на даний календарний відрізок часу. (В ред.
 5. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює вимогу, згідно з яким при вахтовому методі роботи повинен застосовуватися підсумований облік робочого часу (див. коментар. до ст. 104). Ця вимога обумовлена тим, що при вахтовому методі організації роботи не може бути додержана встановлена для тієї чи іншої категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу
 6. Стаття 299. Тривалість вахти
  Коментар до статті 1. Час вахти включає в себе час виконання робіт на об'єкті, а також час міжзмінного відпочинку, яке може бути використане або безпосередньо на об'єкті (ділянці), або у вахтовому селищі, гуртожитку чи інших спеціально пристосованих житлових приміщеннях, оплачуваних за рахунок коштів роботодавця. 2. Згідно із загальним правилом, передбаченим статтею коментарів,
 7. Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, рабо-тане вахтовим методом
  (в ред. Федерального закону від 22.08.2004 N 122-ФЗ) Працівникам, які виконують роботи вахтовим методом, за кожний календарний день перебування в місцях виконання робіт в пе-ріод вахти, а також за фактичні дні перебування в дорозі від місця перебування роботодавця (пункту збору) до місця виконання роботи і назад виплачується замість добових надбавка за вахтовий метод роботи. (в ред.
 8. Стаття 301. Режими праці та відпочинку при роботі вахтовим методом
  Коментар до статті 1. Особливості режиму праці та відпочинку відображаються у графіку роботи на вахті, який являє собою локальний нормативний акт, що затверджується роботодавцем з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації. Графік роботи на вахті повинен бути доведений до відома працівників не пізніше ніж за 2 місяці до введення його в дію на відміну від графіків змінності,
 9. Стаття 298. Обмеження на роботи вахтовим методом
  Коментар до статті 1. Встановлення обмежень на роботи вахтовим методом зумовлено підвищеною напруженістю режиму роботи на вахті, переробкою робочого часу в межах графіка, неповноцінністю междусменного відпочинку, здійсненням трудової діяльності, як правило, в несприятливих кліматичних умовах у важкодоступних і необжитих районах і місцевостях. 2. Заборона виконання
 10. Стаття 297. Загальні положення про роботу вахтовим методом
  Коментар до статті 1. Вахтовий метод являє собою особливу форму організації робіт, засновану на використанні трудових ресурсів поза місцем їх постійного проживання за умови, коли не може бути забезпечене щоденне повернення працівників до місця постійного проживання. Робота організується за спеціальним режимом праці, як правило, при підсумованому обліку робочого часу, а
 11. Глава 47. Особливості регулювання праці осіб, які працюють вахтовим методом
  Глава 47. Особливості регулювання праці осіб, які працюють вахтовим
 12. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  Коментар до статті 1. При вахтовому методі організації роботи вводиться підсумований облік робочого часу, коли встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу не може бути дотримана і що настає в період вахти переробка робочих годин балансується в рамках більш тривалого облікового періоду з тим, щоб тривалість
 13. Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, які працюють вахтовим методом
  1. Коментована стаття з урахуванням того, що вахтовий метод організації робіт є особливим режимом робочого часу і роботу в період вахти не можна розглядати як відрядження, визначає гарантії та компенсації для працівників при вахтовому методі організації роботи. 2. Згідно ч. 1 коментованої статті за роботу вахтовим методом працівникам повинна виплачуватися надбавка замість добових,
 14. Стаття 302. Гарантії і компенсації особам, які працюють вахтовим методом
  Коментар до статті 1. Визначення розміру та порядку виплати надбавки за вахтовий метод роботи працівникам організацій, що фінансуються з бюджетів різних рівнів, здійснюється відповідними органами державної влади та місцевого самоврядування. 2. Розмір і порядок виплати надбавки за вахтовий метод роботи працівникам організацій, що фінансуються з федерального бюджету, визначені в
 15. Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору
  1. Коментована стаття передбачає обов'язкове проведення попереднього медичного огляду (обстеження) працівника при укладенні трудового договору тільки в тих випадках, коли це прямо передбачено ТК і іншими федеральними законами. Медичний огляд (обстеження) при укладенні трудового договору проводиться в цілях визначення придатності громадянина за станом здоров'я до
© 2014-2022  yport.inf.ua