Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права

(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Роботодавці, за винятком роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями, приймається-ють локальні нормативні акти, що містять норми трудового права (далі - локальні нормативні акти), в межах своєї компетенції-ції відповідно до трудового законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективними договорами, угодами.
У випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним договором, угодами, роботодавець при прийнятті локальних нормативних актів враховує думку представницького органу працівників (за наявності такого представницького органу).
Колективним договором, угодами може бути передбачено прийняття локальних нормативних актів за погодженням з представницьким органом працівників.
Норми локальних нормативних актів, що погіршують становище працівників порівняно з встановленим трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективним договором, угодами, а також локальні нормативні акти, прийняті без дотримання встановленого статтею 372 цього Кодексу порядку врахування думки представницького органу працівників, не підлягають застосуванню. У таких випадках застосовуються трудове законодавство та інші нормативні правові акти, що містять норми трудового права, колективний договір, угоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права "
 1. Стаття 362. Відповідальність за порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  1. Частина 2 ст. 15 Конституції наказує всім посадовим особам та громадянам обов'язок дотримуватися Конституції і закони (у тому числі і закони про працю). Відповідно порушення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, є протиправним діянням, тобто правопорушенням (проступком або злочином). Згідно ст. 22 ТК обов'язок
 2. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  Стаття, що відображає підвищення рівня гарантій для працівників при виконанні роботи в умовах, що відхиляються від нормальних. У зазначених у коментованій статті випадках оплата праці повинна провадитися в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат, надбавок. Виплати за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, можуть бути встановлені трудовим законодавством і іншими
 3. Стаття 15. Трудові відносини
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Трудові відносини - відносини, засновані на угоді між працівником і роботодавцем про особисте виконання працівни-ком за плату трудової функції (роботи за посадою відповідно до штатного розкладу, професії, спеціальності з вказівкою кваліфікації; конкретного виду доручається працівникові роботи), підпорядкуванні працівника правилам внутрішнього
 4. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
  1. Дія законів та інших нормативних правових актів у просторі зв'язується з їх розповсюдженням на території (у її межах). Ці межі в Російській Федерації обумовлені федеральним устроєм держави. У ч. 1 коментованої статті встановлено дію федеральних законів та інших нормативних правових актів РФ, що містять норми трудового права, на всій території РФ, що означає
 5. Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права
  Коментар до статті 1. Управлінські функції роботодавця, незалежно організація це або індивідуальний підприємець, його керівництво трудовим процесом працівників, з якими було укладено трудовий договір, вимагають прийняття локальних нормативних актів. Роботодавець реалізує нормотворчі повноваження самостійно, якщо він є фізичною особою, або через свої органи управління.
 6. Стаття 8. Локальні нормативні акти, що містять норми трудового права
  1. Коментована стаття присвячена локальним нормативним актам, прийнятим роботодавцями. Розвиток ринкової економіки, різноманіття форм власності, поява нових роботодавців призвели до певної децентралізації правового регулювання. Це спричинило закріплення локальних нормативних актів як джерела, що займають нижчу ступінь в ієрархії джерел трудового права і
 7. Стаття 135. Встановлення заробітної плати
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Заробітна плата працівнику встановлюється трудовим договором відповідно до діючих у даного роботодавця систе-мами оплати праці. Системи оплати праці, включаючи розміри тарифних ставок, окладів (посадових окладів), доплат і надбавок компенсаційного характеру, в тому числі за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, системи
 8. Ознайомлення працівника з локальними нормативними актами
  При підписанні трудового договору важливо ознайомити працівника під підпис з усіма локальними нормативними актами, що діють у роботодавця і пов'язаними з трудовою діяльністю працівника. Такі правила встановлені ст. 68 Трудового кодексу РФ. Згідно з вимогами трудового законодавства обов'язковими для ознайомлення є: - правила внутрішнього трудового розпорядку (ст . 68 Трудового
 9. Стаття 135. Встановлення заробітної плати
  1. Частина 1 коментованої статті заснована на ст. 57 ТК, яка відносить умови оплати праці (в тому числі розмір тарифної ставки або окладу (посадового окладу) працівника, доплати, надбавки і заохочувальні виплати) до обов'язкових умов трудового договору. Разом з тим якщо при укладенні трудового договору в нього не було включено умову про заробітну плату, то це не є підставою для
 10. Стаття 13. Дія трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, в просторі
  Коментар до статті Стаття, що безпосередньо пов'язана зі ст. 12 ТК, що передбачає межі дії у часі законів та інших нормативних правових актів. Вона визначає дію законів та інших нормативних правових актів у просторі. Зв'язок цих статей пояснюється тим, що будь-який нормативний правовий акт завжди діє і в часі, і в просторі. Федеральний закон від 14
 11. 8. Нормативні правові акти. Закон
  Нормативно-правовий акт - це виданий в особливому порядку правовий акт, прийнятий повноважним на те органом і містить правові норми. Ознаки нормативно-правового акта: 1) владно-вольовий характер, 2) неодноразовість застосування; 3) адресованность невизначеному колу осіб. Нормативні акти можна класифікувати за юридичною силою на закони та підзаконні акти. Закон - це
 12. § 5. Локальні акти в системі нормативних правових джерел аграрного права
  У науковій та навчальній юридичній літературі завжди приділялася велика увага локальному регулюванню суспільних відносин, що складаються в діяльності господарюючих суб'єктів (підприємств, організацій). При цьому терміни «локальне регулювання», «локальні норми», «локальні нормативні правові акти» часто довільно підміняються терміном «корпоративні» (акти, норми), що певною
 13. Стаття 372. Порядок врахування думки виборного органу первинної профспілкової організації при прийнятті локальних нормативних актів
  1. У коментованій статті передбачені процедурні вимоги до роботодавця, що приймає відповідно до ст. 8 ТК локальні нормативні акти, що містять норми трудового права. Вони полягають в наступному: 1) перед прийняттям локального нормативного акта роботодавець зобов'язаний направити підготовлений проект та обгрунтування по ньому в виборний орган первинної профспілкової організації,
 14. Стаття 348.1. Загальні положення
  Коментар до статті 348.1. Дана глава розширила зміст спеціального розділу Трудового кодексу, присвяченого особливостям регулювання праці окремих категорій працівників. До наявних главам додана глава "Особливості регулювання праці спортсменів і тренерів", яка сприяє стабільності встановлення з цієї категорії працівників трудових відносин, більш ефективному захисту їх
 15. Коментар до статті 5.27
  1. За змістом ст. 5 Трудового кодексу РФ законодавство про охорону праці є складовою частиною трудового законодавства. Стосовно до ч. 1 коментованої статті слід враховувати, що ст. 5 Трудового кодексу РФ розрізняє поняття "трудове законодавство" і "інші нормативні правові акти, що містять норми трудового права". Відповідно до ст. 5 Трудового кодексу РФ до трудового
 16. § 2. Нормативні акти: поняття і види
  Нормативний правовий акт - це правовий акт, прийнятий повноважним на те органом і містить правові норми, тобто приписи загального характеру і постійної дії, розраховані на багаторазове застосування. Нормативні акти видаються органами, що володіють нормотворчої компетенцією, в строго встановленою формою. Нормативний акт є офіційним документом, носієм юридично значимої
 17. Стаття 154. Оплата праці в нічний час
  Щогодини роботи в нічний час оплачується у підвищеному розмірі в порівнянні з роботою в нормальних умовах, але не нижче розмірів, встановлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права . (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Мінімальні розміри підвищення оплати праці за роботу в нічний час встановлюються
 18. Стаття 348.1. Загальні положення
  Положення цієї глави регулюють трудові відносини з працівниками, трудова функція яких полягає у підготовці до спортивних змагань та участі у спортивних змаганнях з певним виду чи видів спорту (далі - спортсмени), а так-же з працівниками, трудова функція яких полягає у проведенні зі спортсменами тренувальних заходів та здійсненні ру-ництва змагальної
 19. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  1. Дія коментованої статті поширюється на керівників організації в цілому, а також на керівників будь-яких структурних підрозділів та їх заступників. До структурним підрозділам з метою застосування трудового законодавства ставляться як відокремлені підрозділи юридичної особи, створені у відповідності з ГК (філії та представництва), так і будь-які інші відокремлені
 20. Глава 57. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права
  Глава 57. Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового
© 2014-2022  yport.inf.ua