Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 21. Основні права та обов'язки працівника

1. Коментована стаття встановлює права та обов'язки працівника, визначаючи на законодавчому рівні його правовий статус. Дані права та обов'язки є статутними, мають загальнообов'язковий характер, оскільки випливають з Конституції та кореспондуючих їй загальновизнаних принципів і норм міжнародного права (конвенцій МОП), а також з основних принципів правового регулювання трудових і безпосередньо пов'язаних з ними відносин (див. ст. 2 ТК і комент. до неї).
Працівник і роботодавець як сторони трудового договору і виниклої на його основі трудового відносини пов'язані основними правами та обов'язками: праву одного відповідає обов'язок іншого і навпаки, обов'язки відповідає право. Таким чином, правами роботодавців забезпечуються обов'язки працівника (працівників), права працівника і працівників, в свою чергу, забезпечуються обов'язками роботодавця. Їх права та обов'язки розкриваються також в інших статтях ТК, законах, інших актах.
У ч. 1 коментованої статті закріплені основні права працівника, в число яких входить право на укладення, зміна і розірвання трудового договору в порядку та на умовах, які встановлені ТК, іншими федеральними законами. Трудовий договір є підставою виникнення трудових відносин в умовах свободи та добровільності праці, і це передбачає право працівника не тільки укладати, а й змінювати за угодою з роботодавцем, а також розривати цей договір за власним бажанням або за угодою сторін. Трудовому договору в ТК присвячений розд. III (див. ст. 56-90 і коммент. До них).
Працівник має право на надання йому роботи, обумовленої трудовим договором, тобто з певної трудової функції (див. коментар. до ст. 15). Дане положення є важливою гарантією, бо трудова функція може бути змінена за згодою працівника, а роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, тобто за іншою трудової функції, ніж та, яка була обумовлена трудовим договором (див. абз. 2 ч. 2 ст. 57, ст. 60 ТК).
2. Працівник має право на робоче місце, що відповідає нормативним вимогам охорони праці. Права працівника на охорону праці закріплюються в інших статтях ТК, працівникові надано право на працю в умовах, що відповідають вимогам охорони праці (див. ст. 212 ТК), передбачено ряд гарантій, які встановлені в гол. 36 (див. ст. 219-224 і коммент. До них).
3. Одним з основних є право працівника на своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати, розмір якої визначається згідно з його кваліфікацією, займаною посадою, професією, спеціальністю, складністю праці, кількістю і якістю виконаної роботи і без якої б то не було дискримінації при встановленні і зміну умов праці (ст. 132 ТК).
Заробітна плата (оплата праці працівника) є обов'язковою умовою трудового договору, встановлюється при укладанні даного договору відповідно до чинних у даного роботодавця системами оплати праці (див. ст. 135 ТК).
Порядок встановлення системи та її основні елементи передбачені в ТК (див. ч. 2-6 ст. 135, ст. 143, 144). ТК встановлено основні державні гарантії з оплати праці працівників (див. ст. 130), які розкриваються в наступних його статтях (див. ст. 131, 134, 142 та ін ст.).
У всіх випадках отримувана заробітна плата не може бути нижче гарантованого Конституцією (ч. 3 ст. 37) мінімального розміру оплати праці, встановленого одночасно на всій території Росії (див. ст. 133, а також ст . 421 ТК). Слід мати на увазі, що Федеральним законом від 20.04.2007 N 54-ФЗ "Про внесення змін до Федерального закону" Про мінімальний розмір оплати праці "та інші законодавчі акти Російської Федерації" (в ред. Від 22.06.2007) * (51) в ТК введена ст. 133.1 про встановлення мінімальної заробітної плати в суб'єкті РФ (див. ст. 133.1 ТК і коммент. До неї).
На відміну від раніше діючого КЗпП у ТК детально визначено порядок, місце і терміни виплати заробітної плати (ст. 136 ТК), встановлено відповідальність роботодавця за порушення строків виплати заробітної плати (ст. 142 ТК), що так само сприяє реалізації права на своєчасну і в повному обсязі виплату працівникові належної заробітної плати.
4. До числа основних прав працівника відноситься передбачене в Конституції (ч. 5 ст. 37) право на відпочинок, реалізація якого забезпечується гарантіями, закріпленими ТК. Визначено ТК максимальна тривалість робочого часу - 40-годинний робочий тиждень (ст. 91), скорочений робочий час (ст. 92), передбачено також надання встановлених видів відпочинку (ст. 106-113), включаючи право на щорічну оплачувану відпустку, мінімальна тривалість якого становить 28 календарних днів, та додаткові відпустки (ст. 114-119 та інші статті ТК). Розділ IV ТК присвячений регулюванню робочого часу, розділ V - часу відпочинку.
5. Важливе значення має право працівника на підвищення кваліфікації, професійну підготовку та перепідготовку працівників. Основні положення, що розкривають дане право працівника, містяться в розд. IX ТК (див. ст. 196-208 і коммент. До них).
6. Стаття, що відповідно до Конституції (ст. 30) і кореспондуючий їй Конвенцією МОП N 87 "Про свободу асоціації та захист права на організацію" (1948 р.) встановлює право трудящих (працівників) і підприємців (роботодавців) без будь-якої різниці створювати за своїм вибором без попереднього дозволу організації, а також вступати в такі організації на основі єдиної умови - підпорядкування статутам цих організацій. Працівникам, згідно зі ст. 30 Конституції та коментованій статті, надано право на створення професійних спілок та вступ до них для захисту своїх трудових прав, свобод і законних інтересів. Дане право знаходить свій розвиток у ст. 2 Федерального закону "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", ст. 2 ТК.
7. У коментованій статті встановлюється право на участь в управлінні організацією, яке реалізується працівником в різних формах як їм безпосередньо, так і через його представників (профспілкові або інші представницькі органи працівників).
Працівники безпосередньо на загальних зборах стверджують колективний договір, пред'являють вимоги до роботодавця при виникненні колективного трудового спору, приймають рішення на зборах (конференції) про оголошення страйку і обирають своїх представників до комісії з трудових спорів. У разі, коли працівники не об'єднані в якій-небудь профспілка або профспілка об'єднує менше 50% працівників у даного роботодавця, вони на загальних зборах можуть обрати іншого представника (представницький орган) і уповноважити його представляти інтереси працівників у сфері соціального партнерства на локальному рівні.
Право на участь в управлінні організацією через своїх представників здійснюються в усіх випадках, коли ТК, федеральними законами, колективним договором роботодавець приймає рішення з урахуванням думки представників працівників (профспілки, якщо він діє і охоплює своїм членством більш 50% працівників у даного роботодавця).
ТК передбачаються також різноманітні форми участі працівників та їх представників в управлінні організацією (ст. 52 і 53). При цьому участь працівників та їх представників в управлінні організацією є однією з форм соціального партнерства (ст. 27 ТК). Відповідно в коментованій статті виділяються: право ведення колективних переговорів та укладення колективних договорів і угод через своїх представників, а також право на інформацію про виконання колективного договору, угод тощо (див. ст. 23-51 ТК, див. також ст. 52 , 53 і коммент. до них).
8. У ТК згідно з Конституцією (ч. 2 ст. 45) закріплено право працівника на захист своїх трудових прав і свобод всіма способами, не забороненими законом (ч. 1 ст. 352 ТК). У ч. 2 ст. 352 ТК встановлено основні способи захисту трудових прав і свобод, включаючи такий спосіб, як самозахист працівниками своїх трудових прав (ст. 379, 380 ТК), в інші способи входять державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права , захист трудових прав і свобод працівників професійними спілками та судовий захист, здійснювана Конституційним Судом РФ, Верховним Судом РФ, судами загальної юрисдикції.
9. Право працівника на індивідуальні та колективні трудові спори, включаючи право на страйк, забезпечується необхідністю дотримання порядку вирішення цих суперечок, встановленого ТК, іншими федеральними законами. Порядок розгляду і вирішення індивідуальних трудових спорів у КТС встановлений ТК, а в суді лише частково статтями ТК (див. гл. 60 ТК), в іншому - ЦПК. Для розгляду і вирішення колективних трудових спорів створюється в кожному випадку примирна комісія з рівної кількості представників від працівників і роботодавця. Якщо зазначена комісія не дійде згоди, яким спір буде вичерпаний, то при досягненні угод сторін спору можуть створюватися інші органи. До них відносяться посередник і (або) трудовий арбітраж. Порядок розгляду і вирішення колективних трудових спорів встановлено ТК (гл. 61).
Страйк розглядається як спосіб вирішення спору в його критичному стані. Участь у страйку є добровільною.
10. У цій статті передбачено поряд з іншими правами також право на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, і на компенсацію моральної шкоди в порядку, встановленому ТК, іншими федеральними законами. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівникові у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, визначено Федеральним законом "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань", а також Правилами встановлення ступеня втрати професійної працездатності в результаті нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженими постановою Уряду РФ від 16.10.2000 N 789 (в ред. від 01.02.2005) * (52) і Тимчасовими критеріями визначення ступеня втрати професійної працездатності в результаті нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженими постановою Мінпраці Росії від 18.07.2001 N 56 (в ред. від 24.09.2007) * (53). Крім відшкодування втраченого заробітку (доходу) передбачається оплата додаткових витрат. Положення про оплату додаткових витрат на медичну, соціальну та професійну реабілітацію застрахованих осіб, які отримали ушкодження здоров'я внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затверджено постановою Уряду РФ від 15.05.2006 N 286 (в ред. Від 24.03.2011) * (54) .
Роботодавець зобов'язаний у встановленому порядку та у визначені страховиком терміни нараховувати та перераховувати страхові внески, виконувати рішення страховика про страхові виплати, виконувати інші обов'язки, встановлені відповідним законом про даному виді обов'язкового соціального страхування, а обов'язок з відшкодування шкоди покладається на страховика, яким є Фонд соціального страхування РФ (див. ст. 17, 18 Федерального закону "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань", а також ст. 184 ТК і коммент. до неї).
Компенсація моральної шкоди, в тому числі у випадках ушкодження здоров'я працівника або його смерті внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, провадиться роботодавцем за рахунок його власних коштів (див. ст. 237 ТК і коммент. до неї).
11. Працівник має право на обов'язкове соціальне страхування у випадках, передбачених федеральними законами. Обов'язковому соціальному страхуванню підлягає кожен працівник, який виконує роботу за трудовим договором, незалежно від його бажання, а обов'язок щодо страхування лежить на роботодавця (див. ст. 22 ТК). Федеральним законом "Про основи обов'язкового соціального страхування" закріплені види соціальних страхових ризиків, кожному з яких відповідає певний вид страхового забезпечення.
ТК в число обов'язкових включено умова про обов'язкове соціальне страхування (ст. 57).
Обов'язкове соціальне страхування виражається у сплаті відповідних страхових внесків та отриманні відповідно до встановлених правил певних видів забезпечення або обслуговування за рахунок коштів обов'язкового соціального страхування.
Обов'язковому соціальному страхуванню підлягають всі громадяни, які працюють за трудовим договором незалежно від виду трудового договору, за яким вони працюють. В якості страхувальників виступають роботодавці, зобов'язані сплачувати страхові внески.
У ТК вказуються лише деякі види забезпечення за рахунок коштів обов'язкового соціального страхування. Це допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах, допомога при усиновленні дитини, допомога по догляду за дитиною (див. ст. 183, 255-257 ТК і коммент. До них), а також забезпечення при ушкодженні здоров'я або у разі смерті працівника внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (див. п. 11 коммент. до цієї статті, а також ст. 184 ТК і коммент. до неї).
За рахунок коштів обов'язкового соціального страхування надаються та інші види допомог (допомога при народженні дитини, одноразова допомога жінкам, які стали на облік в медичних установах у ранній термін вагітності), а також трудові пенсії (по старості, по інвалідності та в разі втрати годувальника) і деякі інші види забезпечення та обслуговування.
  12. У коментованій статті крім основних прав законодавець закріпив і основні обов'язки працівника в найбільш загальному вигляді. Дані обов'язки конкретизуються і доповнюються в інших статтях і розділах ТК: в гол. 30, присвяченій дисципліні праці або гол. 34, що встановлює вимоги охорони праці, в тому числі обов'язки працівника в області охорони праці (див. ст. 214) та ін
  У коментованій статті уточнено, що дбайливе ставлення до майна роботодавця поширюється і на майно третіх осіб, якщо роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна. Крім того, встановлено, що при виникненні ситуації, яка загрожує майну роботодавця, в тому числі майну третіх осіб, працівник негайно повідомляє про це, якщо роботодавець несе відповідальність за збереження цього майна.
  Основні трудові обов'язки працівників, закріплені в ст. 21 ТК, залежно від характеру і напрямку діяльності роботодавця, зазвичай конкретизуються в правилах внутрішнього трудового розпорядку, в яких можуть бути виділені відповідні (спеціальні) обов'язки окремих категорій працівників. Як приклад можна привести вищі професійні навчальні заклади, правила внутрішнього трудового розпорядку яких містять права та обов'язки педагогічних працівників, встановлені федеральними законами "Про освіту", "Про вищу і післявузівську професійну освіту". Обов'язки працівника конкретизуються у доданих до трудових договорів посадових інструкціях, в трудовому договорі.
  Винна невиконання або неналежне виконання покладених на працівника трудових обов'язків може спричинити за собою застосування як дисциплінарної, так і матеріальної відповідальності в порядку, встановленому ТК (див. ст. 192, 193, гл. 37, 39).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 21. Основні права та обов'язки працівника"
 1. 21. Сільськогосподарські працівники як суб'єкти аграрних правовідносин.
    основних частин: конституційних прав, свобод і обов'язків громадян України; прав і обов'язків, закріплених галузевим зак-вом для всіх найманих працівників; прав і обов'язків, кіт відображають специфіку правового становища працівників саме с / г
 2. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
    стаття передбачає додаткове, крім передбачених ст. 77 ТК, підстава для звільнення працівників, що працюють за сумісництвом. Відповідно до коментарів статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за сумісництвом, а тільки до тих, хто уклав такий
 3. Стаття 187. Гарантії і компенсації працівникам, які направляються роботодавцем для підвищення кваліфікації
    основної роботи. Мається на увазі, що трудовий договір з працівником не припиняється і по завершенні навчання він повернеться до місця основної роботи. Відповідно ст. 187 передбачає збереження (за час навчання) місця роботи (посади). При цьому не виключена можливість надання працівнику, за його згодою, після навчання більш відповідальною і вищеоплачувану роботи. 2. За
 4. Стаття 380. Обов'язок роботодавця не перешкоджати працівникам у здійсненні самозахисту
    права.
 5. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
    основних обов'язків працівника. Норми праці (норми часу, виробітку, обслуговування) встановлюються в локальних нормативних актах. Вони обов'язкові для виконання. Невиконання норм праці є дисциплінарним проступком (див. коментар. До ст. 192). Факт невиконання норм праці повинен бути зафіксований у письмовій формі. Працівнику надається можливість дати письмове пояснення з цього
 6. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
    обов'язки роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення
 7. Стаття 241. Межі матеріальної відповідальності працівника
    стаття присвячена обмеженої матеріальної відповідальності, яка полягає в обов'язку працівника відшкодувати пряму дійсну шкоду, але не більше свого середнього місячного заробітку. Якщо ж сума збитків перевищує розмір середнього місячного заробітку, то з працівника стягується сума, що дорівнює середньому місячному заробітку, а інша частина збитку списується на збитки роботодавця.
 8. Стаття 164. Поняття гарантій і компенсацій
    права та обов'язки працівника в області соціально-трудових відносин визначені у ст. 21 ТК. 2. Гарантії, встановлені законодавством і забезпечують реалізацію наданих працівникам прав, можуть носити як нематеріальний (наприклад, збереження місця роботи, посади, надання іншої роботи), так і матеріальний (збереження середнього заробітку на період навчальної відпустки, щорічного
 9. Стаття 1461. Службова топологія
    права на топологію або відшкодування витрат, понесених ним у зв'язку з створенням такої
 10. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
    основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див. коментар. До ст. 282). Робота, яка виконується у вільний від основної роботи час на підставі трудового договору, укладеного з тим же роботодавцем, з яким працівник перебуває вже в трудових відносинах, є
 11. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
    обов'язок роботодавця входить з'ясування обставин, пов'язаних із заподіянням йому майнової шкоди працівником організації. До обставин, які мають істотне значення для правильного вирішення справи про відшкодування шкоди працівником, обов'язок довести які покладається на роботодавця, зокрема, належать: відсутність обставин, що виключають матеріальну відповідальність
 12. Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
    основною роботою за професією (посадою), визначеної трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у того ж роботодавця протягом встановленої для нього тривалості робочого дня (зміни). Як правило, працівникові доручається суміщення вакантної посади або професії. На відміну від суміщення професій (посад) при розширенні зон обслуговування або
 13. Стаття 291. Оплачувані відпустки
    основної та додаткових відпусток працівників обчислюється в календарних днях і максимальною межею не обмежується. Працівники, які уклали трудовий договір на строк до 2 місяців, мають право на відпустку або на отримання компенсації при звільненні з розрахунку 2 робочих дні за місяць роботи. Тобто максимальна тривалість відпустки у таких працівників складе 4 робочих дні. 2. На практиці
 14. 2.4. Неодноразове невиконання обов'язків
    обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення. Аби звільнення по даній підставі було законним і обгрунтованим, необхідно одночасне виконання наступних умов: - працівник не виконує трудові обов'язки без поважних причин (здійснює дисциплінарний проступок); - працівник має незняту або непогашене дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження чи догани (тобто
 15. Стаття 167. Гарантії при направленні працівників у службові відрядження
    основній роботі і роботі, що виконується на умовах сумісництва, середній заробіток зберігається у обох роботодавців, а відшкодовуються витрати по відрядженню розподіляються між командирами роботодавцями за угодою між ними (п. 9 Положення про службові відрядження). Порядок обчислення середньої заробітної плати встановлено ст. 139 ТК. За бажанням працівника йому пересилається заробітна
 16. Стаття 249. Відшкодування витрат, пов'язаних з навчанням працівника
    стаття відносить до поважних причин, що обумовлює неможливість продовження роботи, зарахування в навчальний заклад, вихід на пенсію, встановлене порушення роботодавцем трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, локальних нормативних актів, умов колективного договору, угоди або трудового договору. Однак наведений в
 17. Стаття 115. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки
    основної оплачуваної відпустки - мінімальний і подовжений. 2. Мінімальна тривалість такої відпустки становить 28 календарних днів. Щорічна основна оплачувана відпустка не менше 28 календарних днів мають отримувати всі особи, які працюють за трудовим договором, незалежно від того, чи є робота основної або сумісництвом, чи зайнятий працівник повне або неповний робочий час. 3.
© 2014-2022  yport.inf.ua