Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 81. Розірвання трудового договору з іні-ціативи роботодавця

Трудовий договір може бути розірваний роботодавцем у випадках:
1) ліквідації організації або припинення діяльності індивідуальним підприємцем;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
2) скорочення чисельності або штату працівників організації, індивідуального підприємця;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
3) невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, підтвер-дженні результатами атестації;
(п. 3 в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
4) зміни власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалте-ра);
5) неодноразового невиконання працівником без поважних причин трудових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення;
6) одноразового грубого порушення працівником трудових обов'язків:
а) прогулу, тобто відсутності на робочому місці без поважних причин протягом усього робочого дня (зміни), незалежно від його (її) тривалості, а також у разі відсутності на робочому місці без поважних причин більше чотирьох годин підряд протягом робочого дня (зміни);
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
б) появи працівника на роботі (на своєму робочому місці або на території організації - роботодавця або об'єкта, де за по-доручень роботодавця працівник повинен виконувати трудову функцію) в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного-го сп'яніння;
(пп. "б" в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
в) розголошення охоронюваної законом таємниці (державної, комерційної, службової та іншої), що стала відомою працівникові у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, у тому числі розголошення персональних даних іншого працівника;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
г) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою судді, органу, посадової особи, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
д) встановленого комісією з охорони праці або уповноваженим з охорони праці порушення працівником вимог охорони праці, якщо це порушення спричинило тяжкі наслідки (нещасний випадок на виробництві , аварія, катастрофа) або свідомо створювало реальну загрозу настання таких наслідків;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
7) вчинення винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дей-наслідком дають підставу для втрати довіри до нього з боку роботодавця;
7.1) неприйняття працівником заходів щодо запобігання або врегулювання конфлікту інтересів, стороною якого він є, неподання або подання неповних або недостовірних відомостей про свої доходи, витрати, про майно і зобов'язання майнового характеру або неподання або подання свідомо неповних або недостовірних відомостей про доходи, расхо-дах, про майно і зобов'язання майнового характеру своїх чоловіка (дружини) та неповнолітніх дітей, відкриття (наявності) рахунків (вкладів), зберігання готівкових коштів і цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіння та (або) користування іноземними фінансовими інструментами працівником, його чоловіком (дружиною) та неповнолітніми дітьми у випадках , передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами, нормативними пра-вовимі актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації, якщо зазначені дії дають підставу для втрати довіри до працівника з боку роботодавця;
(п. 7.1 введений Федеральним законом від 03.12.2012 N 231-ФЗ, в ред. Федеральних законів від 29.12.2012 N 280-ФЗ, від 07.05.2013 N 102-ФЗ)
8) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи;
9) прийняття необгрунтованого рішення керівником організації (філії, представництва), його заступниками і головним бухгалтером, що спричинило за собою порушення збереження майна, неправомірне його використання або інший збиток майну ор-ганізації;
10) одноразового грубого порушення керівником організації (філії, представництва), його заступниками своїх трудових обов'язків;
11) подання працівником роботодавцю підроблених документів при укладенні трудового договору;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
12) втратив чинність. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ;
13) передбачених трудовим договором з керівником організації, членами колегіального виконавчого органу орга-нізації;
14) в інших випадках, встановлених цим Кодексом та іншими федеральними законами.
Порядок проведення атестації (пункт 3 частини першої цієї статті) встановлюється трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, локальними нормативними актами, прийнятими з урахуванням думки представницького органу працівників.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Звільнення на підставі, передбаченій пунктом 2 або 3 частини першої цієї статті, допускається , якщо неможливо пе-ревести працівника з його письмової згоди на іншу наявну в роботодавця роботу (як вакантну посаду або роботу, відповідні кваліфікації працівника, так і вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу), яку працівник може виконувати з урахуванням його стану здоров'я. При цьому роботодавець зобов'язаний пропонувати працівникові що всі відповідають зазначеним тре-бованіям вакансії, наявні у нього в даній місцевості. Пропонувати вакансії в інших місцевостях працедавець зобов'язаний, якщо це пре-чено колективним договором, угодами, трудовим договором.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
У разі припинення діяльності філії, представництва або іншого відокремленого структурного підрозділу організа-ції , розташованого в іншій місцевості, розірвання трудових договорів з працівниками цього підрозділу проводиться за прави-лам, передбаченим для випадків ліквідації організації.
(Частина четверта в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Звільнення працівника на підставі, передбаченій пунктом 7 або 8 частини першої цієї статті, у випадках, коли винов-ні дії, що дають підстави для втрати довіри, або відповідно аморальний проступок вчинені працівником поза місцем ра-боти або за місцем роботи, але не у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків, не допускається пізніше одного року з дня обнаруже- ня проступку роботодавцем.
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця (за винятком випадку ліквідації організації або прекра-домлення діяльності індивідуальним підприємцем) в період його тимчасової непрацездатності та в період перебування в отпус-ке.
(Частина шоста введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 81. Розірвання трудового договору з іні-ціативи роботодавця"
 1. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  розірвання трудового договору з ініціативи працівника і розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця тут необхідно спільне волевиявлення сторін, спрямоване на закінчення трудових відносин. Хоча законодавець не вимагає письмової форми угоди про розірвання договору, видається, що така угода має бути письмовим, оскільки трудовий договір укладено в
 2. Стаття 80. Розірвання трудового договору з іні-ціативи працівника (за власним бажанням)
  трудовий договір, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за два тижні, якщо інший термін не встановлений цим Кодексом або іншим федеральним законом . Перебіг зазначеного строку починається наступного дня після отримання працедавцем заяви працівника про звільнення. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) За угодою між працівником і роботодавцем
 3. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
  розірвання трудового договору з працівником включає: - підстави припинення трудових відносин. Вони можуть бути загальними (тобто для всіх категорій працівників) і спеціальними (додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для розірвання
 4. Стаття 312.5. Особливості припинення трудового договору про дистанційної роботи
  трудового договору про дистанційної роботи з ініціативи роботодавця проводиться на підставах, передбачені-ренним трудовим договором. У разі, якщо ознайомлення дистанційного працівника з наказом (розпорядженням) роботодавця про припинення трудового дого-злодія про дистанційної роботи здійснюється у формі електронного документа, роботодавець у день припинення даного трудового до-говору зобов'язаний
 5. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
  стаття, в вилучення із загального правила, встановленого ч. 1 ст. 80 ТК, передбачає, що спортсмен, тренер мають право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі не пізніше ніж за один місяць, за винятком випадків, коли трудовий договір укладено на термін менше чотирьох місяців. 2. Іншою особливістю є умова про обов'язок
 6. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  розірвання трудового договору. Роботодавець зобов'язаний попередити працівника, який уклав трудовий договір на строк до двох місяців, про майбутній звіль-ванні у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників у письмовій формі під розпис не менше ніж за три календарних дні. (В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Працівникові, яка уклала трудовий договір
 7. Стаття 280. Дострокове розірвання трудового договору з ініціативи керівника організації
  стаття встановлює збільшений термін попередження в разі розірвання трудового договору з ініціативи керівника організації. Будучи найманим працівником особливого роду, він зобов'язаний попередити роботодавця (власника майна організації, його представника) про майбутнє звільнення за власним бажанням у письмовій формі не пізніше ніж за один місяць. Цей строк за угодою сторін
 8. Стаття 292. Розірвання трудового договору
  розірвання трудового договору. Згідно ст. 180 ТК про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників останні попереджаються роботодавцем персонально під розпис не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення. Працівники, які уклали трудовий договір на строк до 2 місяців, повинні бути попереджені роботодавцем про майбутнє звільнення у зв'язку
 9. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця при його укладенні. Ці підстави встановлюються на додаток до передбачених чинним ТК (див. коментар. До ст. 81). Органи управління релігійного об'єднання, передбачаючи при укладенні трудового договору додаткові підстави його розірвання, встановлюють також терміни попередження працівника про розірвання трудового договору,
 10. Стаття 71. Результат випробування при прийнятті на ро-боту
  розірвання трудового договору проводиться без врахування думки відповідної-ного профспілкового органу і без виплати вихідної допомоги. Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує роботу, він вважається витримали випробування і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Якщо в період випробування працівник прийде до висновку, що запропонована йому робота не
 11. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  стаття не передбачає будь-яких причин, що обмежують можливість припинення трудового договору за угодою сторін. При досягненні домовленості між працівником і роботодавцем трудовий договір, укладений на невизначений строк, або строковий трудовий договір може бути розірваний у будь-який час у строк, визначений сторонами. Анулювання домовленості щодо терміну і підстави
 12. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  розірвання трудового договору. 2. Згідно ст. 180 ТК про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників останні попереджаються роботодавцем персонально під розпис не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення. Працівники, які уклали трудовий договір про сезонну роботу, повинні бути попереджені роботодавцем про майбутнє звільнення у зв'язку
 13. Стаття 181. Гарантії керівнику організації, його заступникам та головному бухгалтеру при розірванні трудового договору у зв'язку зі зміною власника майна організації
    розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (див. коментар. до п. 4 ч. 1 ст. 81). Право на розірвання трудового договору належить новому власнику майна організації протягом 3 місяців з дня виникнення у нього права власності (див. коментар. До ч. 1 ст. 75). 2. У день звільнення керівника організації, його заступників, головного бухгалтера новий власник
 14. Стаття 348.12. Особливості розірвання трудового договору зі спортсменом, з тренером
    розірвання трудових договорів з їх ініціативи (за власним бажанням) у термін, що перевищує один місяць, якщо нормами, затвердженими загальноросійськими спортивними федераціями з відповідним виду чи видів спорту, для цих категорій спортсменів, тренерів встановлені обмеження переходу (умови переходу) в інші спортивні клуби або інші фізкультурно-спортивні організації, що передбачають
 15. Стаття 312. Розірвання трудового договору з надомниками
    розірвання. Так, надомника не можна звільнити за прогул та інші порушення режиму робочого часу, оскільки він самостійно розподіляє свою працю в часі. 2. Надомник може бути звільнений при зміні житлово-побутових умов і виникнення перешкод для виконання роботи вдома, при запереченні членів сім'ї або сусідів проти здійснення трудових функцій на дому та ін У будь-якому випадку
© 2014-2022  yport.inf.ua