Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально -процесуальне право → 
Наступна »
Г.А.Жіліна. Коментар до Цивільного процесуального кодексу РФ (постатейний), 2010 - перейти до змісту підручника

Стаття 1. Законодавство про цивільне судочинство

1. Обов'язок по відправленню правосуддя по цивільних справах покладена не тільки на суди загальної юрисдикції, а й на арбітражні суди. За правилами арбітражного процесуального законодавства вони здійснюють судову владу, зокрема, і за допомогою цивільного судочинства (ч. 2 ст. 118 Конституції РФ, гл. 4 АПК).
Проте в коментованій статті і наступних нормах цього Кодексу під законодавством про цивільне судочинство розуміються процесуальні норми, що регулюють порядок здійснення правосуддя у цивільних справах лише в судах загальної юрисдикції.
У зв'язку з цим під цивільними справами стосовно до ЦПК слід розуміти прийняті до розгляду суду загальної юрисдикції правові конфлікти або питання про встановлення юридичних фактів, визначенні правового статусу громадянина або майна, оформлення у відповідне виробництво згідно з правилами, передбачених цивільним процесуальним законодавством.
2. Відповідно до п. "о" ст. 71 Конституції РФ цивільне процесуальне законодавство знаходиться у винятковому віданні Російської Федерації. Отже, суб'єкти Російської Федерації не має права приймати закони і інші нормативні правові акти, що регулюють процедуру розгляду цивільних справ (включаючи справи, які стосуються компетенції світових суддів, які є суддями загальної юрисдикції суб'єктів Російської Федерації).
Основоположним джерелом цивільного процесуального права є Конституція РФ, закріпивши основні цілі правосуддя, його найважливіші принципи, а також основні права і свободи людини і громадянина у цій сфері (див. коментар до ст. 2 і наступним статтям гл. 1 ЦПК). Всі інші нормативні акти, що регулюють процедуру розгляду та вирішення справ в судах, не повинні суперечити Конституції РФ. Пленум Верховного Суду РФ у постанові від 31 жовтня 1995 р. N 8 "Про деякі питання застосування судами Конституції Російської Федерації при здійсненні правосуддя" роз'яснив, що при вирішенні справи суд зобов'язаний безпосередньо застосувати Конституцію РФ, якщо прийде до переконання, що федеральний закон знаходиться в суперечності з її відповідними положеннями * (1).
Деякі положення Основного закону країни, що зачіпають найбільш важливі сторони діяльності судів зі здійснення правосуддя у цивільних справах, доповнюються і розвиваються у федеральних конституційних законах, якими відповідно до ч. 3 ст. 128 Конституції РФ встановлюються, зокрема, повноваження, порядок утворення та діяльності федеральних судів. Крім названого в коментованій статті Федерального конституційного закону від 31 грудня 1996 р. "Про судову систему Російської Федерації" * (2) до джерел цивільного процесуального права належать й інші федеральні конституційні закони.
Зокрема, у Федеральному конституційному законі від 21 липня 1994 р. (в редакції від 8 лютого 2001 р. і від 15 грудня 2001 р.) "Про Конституційний Суд Російської Федерації" * (3) передбачені норми про обов'язковість рішень Конституційного Суду для інших судів при вирішенні ними справ, у тому числі і цивільних, про перегляд судових рішень, якщо вони засновані на актах, визнаних неконституційними, про зупинення провадження у справі при зверненні суду із запитом до Конституційного Суду та ін . Федеральний конституційний закон від 28 квітня 1995 р. (в редакції від 4 липня 2003 р.) "Про арбітражних судах Російській Федерації" * (4) містить правила про розмежування компетенції між арбітражними судами та судами загальної юрисдикції з розгляду і вирішення цивільних справ . Федеральний конституційний закон від 23 червня 1999 р. "Про військових судах Російської Федерації" * (5) встановлює повноваження і порядок діяльності військових судів з розгляду і вирішення цивільних справ про захист прав, свобод і охоронюваних законом інтересів військовослужбовців.
3. Норми процесуального права, що встановлюють деякі правила цивільного судочинства, містяться в численних федеральних законах, які не є конституційними, в тому числі і в кодифікованих актах матеріального права (цивільного, житлового, сімейного, трудового та ін.) Однак найважливіше значення серед звичайних федеральних законів має ЦПК, в якому закріплено більшість норм цивільного процесуального права, в тому числі всі його основні положення (принципи).
За змістом ч. 1 ст. 1 ЦПК цивільні процесуальні норми в інших федеральних законах повинні відповідати не тільки Конституції РФ і Федеральному конституційному закону "Про судову систему Російської Федерації", але також і основним положенням цього Кодексу. Це не відноситься до іншим федеральним конституційним законам, що не названим у цій нормі, але мають по відношенню до ЦПК більшу юридичну силу.
4. Процесуальні норми, що визначають порядок цивільного судочинства у федеральних судах, діють також при розгляді цивільних справ мировим суддею, але з урахуванням специфіки здійснення ним правосуддя, яка передбачена федеральним законом. Наприклад, на відміну від федеральних суддів світові судді розглядають цивільні справи завжди одноосібно (п. 3 ст. 3 Федерального закону від 17 грудня 1998 р. з наступними змінами) "Про мирових суддів у Російській Федерації" * (6)), але розгляд справ при цьому здійснюється ними в загальному порядку.
Згідно п. 2 ст. 1 названого Закону (в ред. Від 19 червня 2004 р.) * (7) порядок здійснення правосуддя світовими суддями встановлюється федеральним законом.
5. Правило коментованої статті про пріоритет міжнародного договору РФ по відношенню до внутрішнього цивільному процесуальному законодавству конкретизує відповідні положення ч. 4 ст. 15 Конституції РФ стосовно до цивільного судочинства. Хоча умови більшості міжнародних договорів РФ, які зачіпають сферу цивільних процесуальних відносин, поширюються на виробництво по справах за участю іноземних осіб, дане правило має загальне значення для всіх норм цивільного процесуального законодавства, у зв'язку з чим цілком виправдано поміщено законодавцем в гол. 1 ГПК.
Це обумовлено тим, що є такі міжнародні угоди за участю Російської Федерації, які зачіпають основні права людини у сфері правосуддя по цивільних справах або містять деякі уніфіковані процедурні правила. До числа таких угод належить, наприклад, Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод, ратифікована Російською Федерацією 30 березня 1998 * (8)
Міжнародні договори РФ не повинні полягати і ратифицироваться, якщо вони суперечать Конституції РФ (ст. 22 Федерального закону від 15 липня 1995 р. "Про міжнародні договори Російської Федерації" * (9)). Якщо це все ж сталося, застосуванню підлягають не норми міжнародного договору, а конституційні положення, оскільки в правовій системі країни, складовою частиною якої є міжнародні норми, Конституція РФ має вищу юридичну силу.
Зокрема, міжнародні договори не повинні встановлювати такий порядок судочинства, який надає менші гарантії для суб'єктів процесу, ніж це передбачено Основним Законом країни. Встановлення ж міжнародним договором великих гарантій не суперечить Конституції РФ.
Роз'яснення з питань застосування міжнародних норм дано в постанові Пленуму Верховного Суду РФ від 10 жовтня 2003 р. N 5 "Про застосування судами загальної юрисдикції загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та міжнародних договорів Російської Федерації" * (10).
6. Закріплене в ч. 3 ст. 1 ЦПК правило про дію цивільних процесуальних норм у часі означає, що, якщо в процесі розгляду і вирішення цивільної справи змінилося процесуальне законодавство, після вступу його в силу суд зобов'язаний застосовувати правила, що діють у момент здійснення конкретних дій. Однак це не означає, що вчинені відповідно до колишнім законодавством процесуальні дії на попередніх етапах судочинства повинні визнаватися незаконними.
Цивільний процесуальний закон вступає в дію протягом десяти днів після дня його офіційного опублікування, якщо законом не встановлено інший порядок. Офіційним опублікуванням федерального конституційного закону, федерального закону вважається перша публікація його повного тексту в "Парламентській газеті", "Російській газеті" або в Зборах законодавства Російської Федерації (ст. 4, 6 Федерального закону від 14 червня 1994 р. (в редакції від 22 жовтня 1999 р.) "Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів" * (11)).
7. У законодавстві важко, а іноді й неможливо передбачити все різноманіття ситуацій, які можуть виникнути у процедурі розгляду і вирішення конкретної цивільної справи. У зв'язку з цим у судовій практиці досить часто доводиться долати прогалини у правовому регулюванні процесуальної діяльності і пов'язаних з нею відносин між суб'єктами судочинства за допомогою аналогії закону чи права.
Необхідність застосування процесуального закону за аналогією нерідко виникає з причини того, що законодавець не встигає своєчасно врегулювати ті чи інші процесуальні відносини в комплексі. Наприклад, після введення Федеральним законом від 7 серпня 2000 р. "Про внесення змін і доповнень до Цивільного процесуального кодексу РРФСР" * (12) апеляційного провадження з перегляду рішень і ухвал мирових суддів з цивільних справ не була прийнята норма про порядок оплати державним митом апеляційної скарги. У результаті суди змушені були застосовувати за аналогією ст. 80 колишнього Кодексу та п. 10 ст. 4 Закону РФ від 19 грудня 1991 р. (з наступними змінами та доповненнями) "Про державне мито", що встановлюють обов'язки по сплаті державного мита особами, оскаржить рішення в касаційному порядку * (13).
Роз'яснення про застосування закону за аналогією до конкретної процесуальної ситуації дається також у п. 22 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 20 січня 2003 р. N 2 "Про деякі питання, що виникли у зв'язку з прийняттям і введенням в дію Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації "* (14).
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 1. Законодавство про цивільне судочинство "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  статтях даного Федерального закону, а також в інших федеральних законах. Під юридичними гарантіями місцевого самоврядування розуміються гарантії, закріплені в законодавстві. Основними з них є: 1. Заборона на обмеження прав місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Російській Федерації гарантується забороною на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 3. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  законодавстві (федеральному або суб'єктів Федерації). В цілому право введення адміністративного контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування встановлено ст. 8 Європейської хартії місцевого самоврядування та обумовлено наступними принципами: 1) будь адміністративний контроль за органами місцевого самоврядування може здійснюватися тільки в порядку та у випадках, передбачених
 4. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 6. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  статтях, прийнято називати правилами про спеціальний делікт - шкоду, заподіяну актом влади. Підставами для виділення даного випадку заподіяння шкоди в особливий делікт служать як особливості застосування до нього загальних умов деліктної відповідальності, так і наявність ряду спеціальних умов, додатково встановлених законом. Серед загальних умов деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну
 7. 9.3. Виконання судових доручень і надання інших видів правової допомоги в міжнародне право
  законодавства країни виконання судового доручення та міжнародних договорів, що визначають випадки, види і порядок надання правової допомоги. Разом з тим на прохання суду запитуючої держави виконавець запиту може в певних випадках, застосувати і норми іноземного процесуального права. Основним міжнародним документом, що встановлює порядок виконання судових дорученні та
 8. 2.6. Вільне використання творів
    стаття Р. поміщена в рубриці "В порядку дискусії", є продовженням циклу статей, опублікованих в газеті протягом декількох місяців, носить полемічний та навчально-просвітницький характер, присвячена поточних економічних, політичних, соціальних питань та проілюстрована фрагментом листівки (назва і фотографія А .). Стосовно до цього справі зображення титульного аркуша
 9. 1. Поняття договору доручення
    стаття була присвячена наслідкам виходу повіреного за межі своїх повноважень. Аналогічні питання виникли і при підготовці чинного Кодексу. У своїй основі гл. 10 в обох її частинах (йдеться і про представництво, і про довіреності) регулює відносини акредитуючої з третіми особами. Разом з тим в тій же главі виявилося деяка кількість норм, які присвячені відносинам
 10. 1. Поняття договору
    статтями гл. 24 ГК. А тепер про "представництві". ГК послідовно дотримується однозначного розуміння представництва. Закріплене в ст. 182 (п. 1) ГК його визначення, що припускає створення прав і обов'язків безпосередньо у "заміщеного особи", не відповідає природі комісіонера. Таким чином, з двох договорів - доручення та комісії - "договором про представництво" в
© 2014-2022  yport.inf.ua