Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
М.І. Абдулаєв. Теорія держави і права. Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

9.2. Структура і види правосвідомості


Структура правосвідомості - це його внутрішня будова, його складові елементи. У ньому можна виділити правову ідеологію і правову психологію. Правова ідеологія - це сукупність ідей, теорій, концепцій, в яких висловлено ставлення до права. Прикладом теоретичних концепцій, які є її складовими частинами, можуть служити: теорія про сутність і соціальної цінності права, вчення про індивідуальні права особистості, теорія розподілу влади і т.д.
На відміну від правової ідеології, правова психологія складається стихійно, у вигляді настроїв, почуттів, переживань, в яких висловлено ставлення до чинного права (наприклад, неприйняття беззаконня, почуття справедливості, страху перед кримінальним покаранням і т . п.). Існування правової психології пов'язане з притаманною людській психіці здатністю емоційно реагувати на зовнішні явища. Правова психологія особистості пов'язана з внутрішньою мотивацією поведінки.
Правові почуття, емоції значною мірою формуються під впливом спілкування з іншими людьми. Перебуваючи в тому чи іншому оточенні, людина часом думає і відчуває інакше, ніж якби він був ізольований від інших людей. Тому визначення соціально-ціннісних орієнтацій відповідних груп (колективів) має велике значення для виявлення рівня правосвідомості конкретних індивідів.
У правової психології є більш і менш стійкі компоненти. Перші з них реалізуються через дотримання звичаїв, традицій і всього, що увійшло в звичку людей. Наприклад, сформовані у суспільстві моральні цінності служать орієнтиром поведінки. Рухомий частиною правової психології можна вважати настрою. Вони завжди активні, схвалюють або, навпаки, заперечують небудь. Але настроями можна свідомо керувати, оскільки вони піддаються ідейним впливу.
Найважливіша ланка правової психології - самооцінка особистості, тобто вміння критично оцінювати свою поведінку з точки зору його відповідності вимогам чинного права. Самооцінка може виражатися у вигляді почуття задоволення своїми вчинками або, навпаки, негативного ставлення до них.
Слід особливо підкреслити, що правову психологію можна розглядати як щось другорозрядних по відношенню до правової ідеології. Це - дві взаємодіючі частини правосвідомості, які надають один на одного значну дію. Від характеру і рівня ідеологічної підготовки особистості залежить, наприклад, якою мірою вона прагне контролювати свої емоції і почуття. З іншого боку, розвиток правової ідеології тісно пов'язане з правової психологією. Правова психологія індивіда багато в чому зумовлює висунуті ним ідеї, а також ставлення до існуючої правової ідеології.
З урахуванням викладеного правосвідомість можна визначити як сукупність настроїв і почуттів, уявлень, поглядів і теоретичних концепцій щодо сутності та змісту права, а також дій по реалізації правових норм.
З точки зору рівня правосвідомості в ньому можна виділити буденне і теоретичне (наукове) правосвідомість. Зміст повсякденного правосвідомості визначається правовим досвідом суб'єкта (наявною у нього інформацією про правові норми, способи вирішення правових ситуацій і т.д.), а також звичаями, традиціями, стандартами поведінки, якими він керується. Це правосвідомість не можна ототожнювати з правової психологією, бо вона включає і деякі ідеологічні компоненти. Повсякденна правосвідомість встановлює лише зовнішні зв'язки між правовими явищами, розглядає тільки окремі факти правової дійсності, а не всю їх суму. Воно не здатне проникнути в сутність права, це свого роду здоровий глузд у правовій сфері. Разом з тим, безпосередньо визначаючи вчинки безлічі людей, це правосвідомість має величезне соціальне значення. В окремих випадках воно раніше, ніж юридична теорія, піднімається до осмислення необхідності відповідних перетворень у сфері права. З розвитком суспільства буденне правосвідомість все більш збагачується за рахунок поширення теоретичних знань, підвищення рівня наукового усвідомлення явищ правової дійсності.
Правосвідомість на теоретичному рівні характеризується насамперед тим, що воно концептуалізувати, тобто виступає у вигляді різних теорій і концепцій. Теоретичне правосвідомість включає концепції про сутність права і взаємодії його з іншими соціальними явищами, про роль механізму правового регулювання в суспільстві і т.д. Саме наукове правосвідомість має бути безпосереднім джерелом правотворчої діяльності, служити вдосконаленню юридичної практики. Теоретичне правосвідомість складається на основі глибоких правових досліджень і узагальнень, знання закономірностей існування і розвитку механізмів соціально-правової дійсності.
До теоретичного правосвідомості можна віднести і професійне правосвідомість юристів, сутність і особливості якого конкретизуються в змісті правової психології і правової ідеології цієї групи населення. Професійна підготовленість для юриста має визначальне значення, так як від рівня його підготовки (компетентності) багато в чому залежить і застосування правових норм в юридичній практиці, і ставлення населення до правозастосовчої системі.
Класифікацію видів правосвідомості можна зробити, виходячи з того, хто є носієм правосвідомості. Розрізняють індивідуальне, групове (колективне) і суспільна правосвідомість. Правосвідомість індивіда складається як під впливом тих різноманітних відносин, в які він вступає, так і під впливом властивих йому психофізіологічних особливостей. Різне соціальне становище, різні рівні культури, освіти і т.п. зумовлюють і відмінності в рівні правосвідомості індивідів. У одних осіб воно може бути передовим, в інших, навпаки, відсталим. Групове правосвідомість відображає специфіку відповідної соціальної групи. Спільність інтересів всіх членів даного колективу, особливий вплив в ньому окремих осіб (лідерів) обумовлюють однакове сприйняття діючих норм права, однакові уявлення про належних нормах. У результаті складається властиве саме даному колективу правосвідомість.
Громадське правосвідомість відображає характер ставлення до права, сформованого в суспільстві в цілому. Суспільна правосвідомість розглядає право як соціальну цінність, яка повинна служити і дійсно служить інтересам всіх і кожного.
Взаємодія права та правосвідомості має складний характер. Сформовані правові норми, а також практика їх застосування впливають на формування того чи іншого ставлення до чинного права. У свою чергу, той чи інший рівень правосвідомості позначається на характері правотворчій і правозастосовчій діяльності. Правові ідеї, погляди, уявлення є безпосереднім джерелом і двигуном правотворчої діяльності в суспільстві. Беручи юридичну норму, законодавець не тільки керується своїм правосвідомістю, але і враховує наявний рівень правосвідомості мас, їх уявлення про належне, справедливе, законне. Разом з тим від рівня правосвідомості суб'єкта залежить його сприйняття законодавства, конкретної правової норми (те, як він розуміє її цілі, конкретні вимоги і т.д.). Високий рівень правосвідомості громадян - гарантія того, що цілі, вимоги правової норми, законодавства в цілому будуть сприйняті адекватно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2. Структура і види правосвідомості "
 1. § 1. Правосвідомість: поняття, структура, види
  структур, посадових осіб, законодавців; правомірні і протиправні вчинки громадян, власну поведінку суб'єкта (самооцінка). Піти від оціночного судження правосвідомості дуже важко. Правосвідомість визначає "що таке добре" і "що таке погано" у правовій сфері. Наприклад, правомірна поведінка, та ще активне, - це добре, а протиправну поведінку, тим більше злочинне, - це
 2. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  структури або брати участь у створенні та діяльності інших юридичних осіб * (903). Так, Закон РФ "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації" (п. 4 ст. 21) * (904) передбачає, що споживче товариство для виконання своїх статутних цілей може мати свої представництва, філії, створювати господарські товариства, установи. Крім того,
 3. § 6. Про принцип "не заборонене законом дозволено"
  структури, посадових осіб, які зобов'язані дотримуватися іншого правила: "Можна тільки те, що прямо дозволено законом". Для них право має бути свого роду "стоп-сигналом" - далі не можна, закон не дозволяє. Принцип виник свого часу як відображення об'єктивних потреб послефеодального ринку, бурхливого розвитку товарообігу, приватного підприємництва, торгівлі, конкуренції,
 4. § 4. Право як міра свободи і відповідальності особистості
  структуру свободи особи, її грані, сторони. Свободу по-справжньому починають відчувати лише тоді, коли чого-її втрачають. У цьому випадку вона стає безцінною. Свобода, як повітря, який люди не помічають, поки він є, але відразу задихаються, коли його немає. Зрозуміло, свобода особистості передбачає також її свободу від свавілля влади. Посередником між ними виступає закон, в якому
 5. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
  структура цього явища глибше, багатше і включають в себе також психологічні моменти - емоції, інтереси, мотиви, установки та інші доданки. Але головне в моралі - це уявлення про добро і зло. Моральність передбачає не тільки ціннісне ставлення людини до інших, але і до себе, почуття власної гідності, самоповаги, усвідомлення себе як особистості. І. Кант зауважив: "Хто
 6. § 2. Правове виховання: необхідність, форми та методи
  структур, засобів масової інформації, трудових колективів з формування високої правосвідомості і правової культури громадян. Дане поняття включає в себе також отримання і поширення знань про право та інших правових явищах, засвоєння правових цінностей, ідеалів. Одна з головних цілей правового виховання - вироблення у громадянина здорового почуття права, прогресивного юридичної
 7. § 5. Правовий ідеалізм і його причини
  структура і види? 2. Що розуміється під правовою культурою? Назвіть основні її риси, складові елементи. 3. Що таке правовий нігілізм, які його причини і шляхи подолання? 4. У чому суть і шкода правового ідеалізму? Література Иеринг Р. Боротьба за право. М., 1991. Ільїн І.А. Про сутність правосвідомості. М., 1993. Кейзеров Н.М. Політична і правова культура. М ., 1983. Лукашева
 8. § 2. Види тлумачення по суб'єктах
  структури дають автентичне тлумачення, тобто роз'яснюють свої власні акти (постанови, розпорядження, інструкції) , особливо з соціальних питань. Неофіційне тлумачення виходить від суб'єктів, діяльність яких не є офіційною, державною, а стало бути, воно не має юридичної сили і ніяких правових наслідків не тягне. Таке тлумачення може бути як усним, так і
 9. § 3. Способи і обсяг тлумачення правових норм
  структура норми, взаємозв'язок трьох її елементів - гіпотези, диспозиції і санкції; усуваються можливі логічні протиріччя, коли одне твердження виключає інше; аналізуються і оцінюються іносказання, переносне значення, співвідношення духу і букви тлумачиться правила. У цій частині логічне тлумачення тісно пов'язане з граматичним. Адже в мові теж є логіка. Важливо правильно збагнути не
 10. § 5. Юридична практика
  структура, цінність. Саратов, 1989. Леушин В.І. Юридична практика в системі суспільних відносин. Красноярськ, 1987. Насирова Т.Я., Лазарєв В.В. Телеологічне тлумачення радянського закону і правотворчість / / Правознавство . 1988. N 2. Пиголкин А.С. Тлумачення нормативних актів у СРСР. М., 1962. Спасів Б. Закон і його тлумачення. М., 1986. Хабрієва Т.Я. Тлумачення Конституції
© 2014-2022  yport.inf.ua