Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
В.В. Лазарєв. Основи права, 2001 - перейти до змісту підручника

Тема 2.1. Конституція - Основний Закон Російської Федерації

У правовій системі Російської федерації важлива роль належить конституційним (державному) праву. Ця галузь права являє собою сукупність норм, що регулюють ключові для будь-якої держави відносини, пов'язані з встановленням політичних і соціально-економічних основ суспільного ладу, визначенням місця і ролі особистості в державі, зміцненням форми устрою держави, механізму здійснення влади і системою місцевого самоврядування. Провідна роль конституційного права в правовій системі визначається тим, що серед усіх законів, що входять в цю галузь (вони звуться конституційних), головним джерелом є Конституція Російської Федерації.
Сам термін «конституція» походить від латинського слова «constitutio», що означає встановлення, установа, побудова, і спочатку використовувався для позначення правових актів римських імператорів.
Під конституцією в будь-якій країні сьогодні розуміється Основний Закон держави, який має вищу юридичну силу і регулює найбільш важливі суспільні відносини: обсяг прав і свобод людини і громадянина, устрій суспільства і держави, механізм здійснення державної влади та місцевого самоврядування.
Світовий досвід конституційного розвитку знає два основних види конституції: писані і неписані. Писані конституції являють собою єдиний правовий документ, який займає домінуюче місце в правовій системі країни як за своїм змістом (регулювання найважливіших ключових суспільних відносин), так і за формою (особливий порядок прийняття та перегляду цього акту і т.д.). Неписані конституції - сукупність окремих конституційних законів і звичаїв, взаємопов'язано виконують (за змістом) роль основного закону країни і не мають за формою яких значних відмінностей від інших законів держави. Більшість сучасних держав, включаючи Росію, мають писані конституції. Неписані конституції - порівняно рідкісне явище у світовій практиці (Англія, Ізраїль, Нова Зеландія).
Конституція, як і будь-який закон у державі, має не тільки формально-юридичну, а й змістовну сторону. Поява будь-якого закону спирається на зміни в самому суспільстві, має бути підготовлено його економічним і соціально-політичним розвитком. З іншого боку, конституція стає реальним фактором правового життя лише при виконанні її приписів.
Поява конституції як особливого юридичного акту і політичного документа історично обумовлене підсумками буржуазно-демократичних революцій, виразилися в створенні представницьких установ і реалізації процесу загального виборчого права, проголошенням непорушних прав людини, заміною підданих феодальної держави на громадян, що мають рівні права перед законом і судом. Таким чином, перші конституції держав (США 1787 p та Франції 1791 р.) юридично закріпили створення суспільством і державою основ конституційного ладу, демократичних принципів організації державної влади.
Характер співвідношення конституції фактичної (конституційного ладу) та юридичної (правового акта особливої юридичної сили) дає підстави для висновку про фіктивність або реальності конституції. Значна розбіжність між конституцією фактичною і юридичною робить фіктивними, тобто що не відповідають реальному житті, конституційні акти. Причини появи фіктивних конституцій можуть бути самими різними. У авторитарних і тоталітарних державах вони з'являються в силу прагнення правлячих сил прикрасити, завідомо спотворити недемократичну сутність держави.
Реальною є конституція, коли немає принципових, глибоких розбіжностей між конституційними нормами і суспільними відносинами, життям людей. Це досягається як роботою по втіленню в життя конституційних норм, так і відмовою від застарілих конституційних приписів, частковим або повним зміною Основного Закону. Однак забезпечити повну відповідність конституції фактичної та юридичної - завдання практично непосильне для будь-якого, навіть самого демократичної держави, бо в будь-якій країні допускаються порушення конституційних норм. Все питання в міру, характер цих порушень, в можливостях держави через судові та інші органи відновити порушені конституційні права своїх громадян.
У будь-якій державі конституція є не тільки найважливішим правовим актом, а й політичним документом, виконує різноманітні функції в суспільстві. У період панування в нашій країні марксистсько-ленінської ідеології соціальне призначення конституції зводилося головним чином до забезпечення політичних інтересів економічно пануючого класу. Основні соціальні сили суспільства безумовно прагнуть відобразити свої політичні інтереси в конституції. Однак в умовах демократичної правової держави, що живе при багатопартійній системі, зміст конституції в більшій мірі виступає як результат компромісу соціальних, суспільних сил, а сама вона - як юридичний інструмент своєрідного суспільного договору, правила якого є законом життя для переважної більшості громадян,
Першої конституцією в історії Росії стала Конституція РРФСР 1918р. Однак і до жовтня 1917р. ідеї конституціоналізму, різні проекти конституційного облаштування Росії активно використовувалися в боротьбі з самодержавством. У 1809 р. свій «План державного перетворення» запропонував граф М.М. Сперанський, його основною ідеєю було створення конституційної монархії і скасування кріпосного права. Конституційні ідеї декабристів знайшли своє відображення в конституційних проектах Н.М. Муравйова та П.І. Пестеля, які також виходили з необхідності установи широких політичних прав, рівності всіх громадян перед законом і судом.
Відомими кроками на шляху установи конституційної монархії в Росії стали царські маніфести від 6 серпня, 17 вересня і 19 жовтня 1905 р., якими був створений законодавчий орган - Державна Дума, введені виборчі та інші права підданих Російської імперії (недоторканність особи, свобода совісті, свобода слова, зібрань), заснований орган виконавчої влади - Рада Міністрів.
Конституції Росії радянського періоду (1918, 1925, 1937, 1978 рр..), Незважаючи на ряд відмінних моментів, мали багато спільного. Всі вони виходили з тези про перевагу соціалізму як суспільної системи, закріплювали пріоритет державної форми власності, планово-регульованої економіки, панівне становище КПРС як єдиної політичної партії, обмежували межі здійснення основних прав громадян «класовими інтересами трудящих». Конституції цього періоду заперечували загальновизнані цінності конституціоналізму: поділ влади, пріоритет прав людини над інтересами держави, політичний плюралізм і багатопартійність, приватну власність і свободу підприємництва.
Політичні, економічні та соціальні перетворення російського суспільства, що почалися з 1989 р., зажадали відповідних конституційних реформ. Спочатку вони здійснювалися шляхом внесення змін і доповнень до чинної тоді Конституції РРФСР 1978 р. Таким чином було оформлено введення посади Президента Росії, в текст Конституції включені «Декларація прав і свобод людини і громадянина», а також федеративний договір.
Радикалізація проведених реформ зажадала прийняття нової Конституції Росії. 12 грудня 1993 проект нової Конституції було винесено на всенародне голосування (референдум) і отримав схвалення народу.
Чинна Конституція Російської Федерації як за своїм змістом, так і за своєю юридичною формою цілком відповідає демократичним стандартам конституціоналізму.
Основне соціальний зміст Конституції Російської Федерації визначається її принципами - головними, стрижневими ідеями Основного Закону, закріпленими в її нормах і статтях.
Принципи Конституції Російської Федерації найбільш концентровано закріплені в її розділі 1, яка називається «Основи конституційного ладу». По суті, ці принципи й виступають як основ конституційного ладу Росії. Будучи закріпленими в цьому розділі Конституції, вони конкретизуються, деталізуються в інших розділах і статтях Основного Закону.
Одним з ключових принципів російської Конституції є пріоритет прав і свобод людини над іншими цінностями суспільства і держави (ст. 2 Конституції). Реальний демократизм держави визначається не його широкомовними характеристиками («загальнонародне», «демократичне» і інш.), А тим обсягом прав і свобод людини, який закріплює і гарантує Конституція. Конституція Росії 1993 закріпила максимально широкий перелік прав і свобод особистості в самих різних сферах суспільного життя (економіка, політика, соціальна захищеність, правосуддя, сфера особистої волі). Вперше у вітчизняній конституційній історії Основний Закон чітко поділяє права людини і права громадянина. Перші носять універсальний характер, що поширюється на всіх осіб, що знаходяться на території Росії. Другі надаються тільки громадянам Росії, відображають специфіку нашої держави, ступінь соціальної підтримки ним свого населення. Обсяг прав людини і громадянина, закріплений Конституцією РФ, відповідає Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, соціальних та економічних правах, іншим загальноприйнятим світовим стандартам в галузі прав людини.
Зміст даного конституційного принципу визначає основні характеристики глави 2 Конституції «Права і свободи людини і громадянина». Найважливішим принципом Конституції Російської Федерації є народний суверенітет, повновладдя народу. «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Російській Федерації, - йдеться в ч. 1 ст. 3 Конституції, - є її багатонаціональний народ ».
Суверенітет народу означає його верховенство і повновладдя у вирішенні всіх питань державного і суспільного життя. Основним інструментом реалізації волі народу є здійснення належної йому влади. «Народ здійснює свою владу безпосередньо, а також через органи державної влади та органи місцевого самоврядування» (ч. 2 ст. 3 Конституції). У Конституції Росії закріплена система державно-правових інститутів, механізмів, за допомогою яких народ реалізує належну йому владу. Це насамперед інститути прямого владарювання народу (референдум, вільні вибори, збори, мітинги, демонстрації тощо), діяльність формованих народом органів державної влади (Федеральне Збори, Президент Російської Федерації), а також функціонування системи місцевого самоврядування (вибори населенням представницьких і виконавчих органів самоврядування, місцеві референдуми, сходи громадян). Більш детально механізми здійснення народного суверенітету прописані в інших розділах Конституції РФ (гл. 4, 5, 7).
Юридичною формою, інструментом здійснення народного суверенітету є державний суверенітет Російської Федерації, верховенство і незалежність російської держави. Суверенітет Російської Федерації поширюється на всю її територію. Конституція РФ і федеральні закони мають верховенство (пріоритет) на всій території Російської Федерації, наша держава забезпечує цілісність і недоторканність своєї території (ст. 4 Конституції).
Зміст багатьох конституційних норм та інститутів визначається принципом федералізму, закріпленим в Основному Законі РФ (ст. 5). Згідно з цим принципом суб'єктами російської держави є не адміністративно-територіальні одиниці, а національно-державні та державно-територіальні утворення. «Російська Федерація, - йдеться в ст. 5 Конституції, - складається з республік, країв, областей, міст федерального значення, автономної області, автономних округів - рівноправних суб'єктів Російської Федерації ». Федеративний устрій Росії забезпечує децентралізацію державної влади, облік національних і регіональних особливостей її суб'єктів, дає можливість передати в регіони значний обсяг управлінських питань. Федеративний устрій визначає систему державних органів країни, структуру законодавства, розподіл повноважень між органами влади і управління. Детально федеративний устрій Росії регулюється в гол. 3 Конституції.
Державна система Російської Федерації відповідно до ст. 10 Конституції побудована і функціонує за принципом поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову. Суть цього принципу, теоретично обгрунтованого французьким просвітителем XVIII в. Ш. Монтеск'є, полягає у недопущенні зосередження всіх гілок влади в одних руках, визнання самостійності кожної з них при здійсненні своїх функцій, а також створенні інструментів впливу влади один на одного з метою стримування їх від зловживань (система стримувань і противаг). При всій спеціалізоване ™ гілок влади та відповідних органів (законодавчих, виконавчих і судових) вони залишаються ланками єдиної системи, яка потребує повсякденної координації. В умовах Росії цю функцію виконує Президент, який є главою держави (ст. 80 Конституції).
Важливим принципом Конституції є положення про Росію як соціальній державі. «Російська Федерація, - йдеться II ст. 7 Основного Закону, - соціальна держава, політика якої спрямована на створення умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини ».
Суть цього принципу полягає в тому, що держава бере на себе частину функцій і відповідальності за соціальну сферу суспільства, зобов'язана направляти ресурси на охорону праці та здоров'я людей, встановлювати гарантований мінімальний розмір оплати праці, забезпечувати підтримку сім'ї , материнства, батьківства і дитинства, інвалідів та громадян похилого віку, розвиває систему соціальних служб, встановлює державні пенсії, допомоги та інші гарантії соціального захисту.
  Соціальна спрямованість діяльності російської держави чітко виражена в його конституційного обов'язку забезпечити реалізацію основних прав людини: право на вільний груд, право на соціальне забезпечення за віком, у випадку хвороби, інвалідності, в інших встановлених законом випадках, право на житло, право на охорону здоров'я, право на сприятливе навколишнє середовище, право на освіту, З метою забезпечення відповідних прав органи держави розробляють і здійснюють федеральні і регіональні програми охорони здоров'я, захисту та підтримки сім'ї, дитинства, охорони навколишнього природного середовища та ін
  Принципом російської Конституції є економічна свобода, різноманіття форм власності при збереженні єдиного економічного простору. На відміну від конституцій радянського періоду, що забезпечували орієнтацію на переважний розвиток державної власності і надмірно розширює сферу державного регулювання, Основний Закон Росії 1993 р. (ст. 8) визнає і захищає рівним чином приватну, державну, муніципальну та інші форми власності (наприклад, власність громадських об'єднань). Таким чином, кожна з них може розвиватися вільно, конкуруючи один з одним і заповнюючи різні сфери економіки Росії.
  Економічна свобода виражається в можливості людини використовувати свої здібності і майно для підприємницької та іншої не забороненої законом екологічної діяльності (ст. 34 Конституції), право продавати на ринку праці свою робочу силу (ст. 37 Конституції). При цьому, однак, не допускається економічна діяльність, спрямована на монополізацію і недобросовісну конкуренцію.
  Різноманіття форм власності та економічна свобода можуть проявити свої сильні сторони лише в умовах збереження єдиного економічного простору, яке означає вільне переміщення товарів, послуг і фінансових коштів. На території Російської Федерації не допускається встановлення митних кордонів, мит, зборів та будь-яких інших перешкод для вільного переміщення товарів, послуг і фінансових коштів.
  Гарантування і визнання місцевого самоврядування - один з принципів Конституції Російської Федерації. Місцеве самоврядування являє собою сукупність органів та інститутів, що забезпечують самостійне вирішення населенням питань місцевого значення. Згідно з Конституцією Росії місцеве самоврядування виступає як самостійного каналу (форми) здійснення влади народом. Органи місцевого самоврядування не входять до системи органів державної влади (ст. 12 Конституції).
  Місцеве самоврядування сприяє децентралізації управління державними і громадськими справами, «розвантажує» державну владу, сприяє розвитку соціальної активності громадян за місцем проживання.
  Перераховані вище принципи Конституції одночасно є і основами конституційного ладу Російської Федерації. Це означає, що вони визначають зміст, головний сенс не тільки самої Конституції як Основного Закону держави, а й (за умови їх реального втілення) устрій суспільства і держави.
  Конституція Росії, як і будь-якої держави, характеризується не тільки принципами, а й рядом юридичних властивостей, що відрізняють її від інших законів і визначають її особливе місце в правовій системі.
  Найбільш значущим з них є верховенство Конституції, її найвища юридична сила. Вперше у вітчизняній конституційній практиці це юридична властивість Конституції отримало розгорнуте закріплення в тексті самого Основного Закону. «Конституція Російської Федерації, - йдеться в ст. 15, - має вищу юридичну силу, пряму дію і застосовується на всій території Російської Федерації. Закони та інші правові акти, прийняті в Російській Федерації, не повинні суперечити Конституції Російської Федерації ».
  Вища сила конституційних норм означає, що у разі розбіжності їх з нормами звичайних законів діють конституційні норми. Конституційні норми з точки зору юридичної сили неоднорідні, самі можуть бути диференційовані, поділені на кілька груп:
  1. Норми, що становлять основи конституційного ладу (гл. 1 Конституції Росії). Вони закріплюють вищі соціально-політичні та юридичні цінності російського суспільства і мають більш високу юридичну силу в рамках самої Конституції. Вони можуть бути змінені в особливому, в порівнянні з іншими нормами Конституції, порядку. Ніякі інші положення Конституції не можуть суперечити основам конституційного ладу Російської Федерації (ч. 2 ст. 16 Конституції).
  2. Конституційні норми про права і свободи людини (гл. 2 Конституції). Їх специфіка полягає в прямому заборону (ч. 2 ст. 55 Конституції) на видання законів, які скасовують або применшують права і свободи людини і громадянина. Крім того, Конституція встановлює межі, в рамках яких ці конституційні норми можуть бути тимчасово обмежені (ч. З ст. 55). Все це підкреслює особливу юридичну значимість цих конституційних норм,
  3. Конституційні норми, які можуть бути конкретизовані тільки у федеральних конституційних законах. Останні являють собою особливі закони, найбільш тісно (органічно) пов'язані з Конституцією. Для їх прийняття необхідно підвищену кількість голосів Державної Думи і Ради Федерації але порівнянні із звичайними законами. Так, положення ст. 125 Конституції про повноваження і порядок діяльності Конституційного Суду Росії можуть бути конкретизовані тільки в конституційному законі.
  4. Решта норми Конституції, які мають підвищену юридичну силу порівняно із звичайними законами.
  Важливою властивістю Конституції є особливе юридичний зміст. Конституцію неможливо сплутати з іншим законом держави саме в силу предмета правового регулювання. Вона визначає основи організації держави і суспільства, дає цілісне уявлення про відповідній державі, положенні в ньому особистості, чого не може зробити жоден із звичайних законів країни.
  Регулювання Конституцією головних, визначальних суспільних відносин в економіці, політиці, в устрої держави зумовили і її друге загальноприйнята назва - Основний Закон держави.
  Юридичним властивістю Конституції Росії є особливий (порівняно із звичайними законами) порядок її зміни і перегляду. Він надзвичайно ускладнений і орієнтований на підтримку стабільності Конституції, виняток поспішних, необдуманих поправок.
  В якості юридичного властивості Конституції Російської Федерації можна розглядати і підвищену в порівнянні з іншими законами охорону, захист конституційних приписів з боку держави. Це завдання виконує система конституційного контролю та нагляду, що діє в Росії. Її головна ланка - Конституційний Суд, який за запитами федеральних органів влади, перелічених у ст. 125 Конституції, а також органів влади суб'єктів РФ перевіряє відповідність Конституції федеральних законів, нормативних актів Президента, Ради Федерації, Державної Думи, Уряду РФ, конституцій і статутів суб'єктів РФ, а також внутрішньодержавних і міжнародних договорів, Акти або їх окремі положення, що визнані судом неконституційними , втрачають силу.
  Крім Конституційного Суду ряд функцій з контролю та нагляд за дотриманням Конституції виконують Президент РФ, суди загальної компетенції та арбітражні суди, а також прокуратура та інші правоохоронні органи.
  Конституція - юридична база поточного законодавства Російської Федерації. Це юридична властивість Конституції проявляється в тому, що її принципи та норми визначають зміст і спрямованість як окремих законів, так і всіх галузей російського законодавства. Поточні закони конкретизують, деталізують приписи Конституції, забезпечуючи тим самим їх реалізацію. Все це дозволяє Конституції бути ядром правової системи Російської Федерації, цементувати і забезпечувати єдність і несуперечність російського законодавства.
  Прийняття нової Конституції дає поштовх оновленню, перегляду поточного законодавства. На основі Конституції РФ 199З р. вже прийнято ряд важливих законодавчих актів: Конституційний закон про Конституційний Суд РФ, Закон про основні гарантії виборчих прав громадян Російської Федерації, Закон про Федеральну службу безпеки та ін
  Такі основні юридичні властивості Російської Конституції, що відрізняють її від інших (звичайних) законів.
  Федеративний устрій Російської Федерації визначає наявність не тільки федеральної Конституції, але і конституцій республік у складі РФ. Конституції республік у складі РФ, на основі і відповідно до Конституції РФ, визначають їх статус, встановлюють правове становище громадян, закріплюють систему органів державної влади, організацію та функціонування місцевого самоврядування. Конституції республік у складі РФ не можуть суперечити федеральним Основному Закону. У разі, якщо така невідповідність виникло, діє норма федеральної Конституції, а відповідні положення конституції республіки підлягають скасуванню органом, правомочним приймати і змінювати республіканську конституцію, або визнаються недіючими за рішенням Конституційного Суду РФ.
  Аналогічно взаємовідношення Конституції РФ з статутами суб'єктів РФ, які виконують роль конституції для країв, областей, автономної області, автономних округів, міст федерального значення. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тема 2.1. Конституція - Основний Закон Російської Федерації"
 1. § 1. Поняття комерційного права
    тематичне отримання прибутку від користування майном, продажу товарів, виконання робіт або надання послуг особами, зареєстрованими як підприємці у встановленому законом порядку (ст. 2 ЦК). Серед відзначених ознак, що містяться в легальному визначенні підприємницької діяльності, необхідно розрізняти загальні (родові), властиві будь-якій вільній (приватної) діяльності,
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    тема російського приватного права. Приватне право в зарубіжних правопорядках. Дуалізм приватного права в континентальних правових системах. Торгівельне (комерційне) право. Критика концепції підприємницького (господарського) права. Тема 2. Цивільне право як галузь права Цивільне право в системі правових галузей. Предмет цивільно-правового регулювання. Поняття і види майнових
 3. Передмова
    тема, найбільш наближена до населення і природних ресурсів) та природоохоронні органи (що знаходяться в безперервній реорганізації); екологічна експертиза (державна і суспільна); екологічний контроль; нарешті, такий новий інститут екологічного права, як оголошення зон надзвичайної екологічної ситуації. Загальна частина завершується розглядом форм відповідальності за екологічні
 4. § 4. Значення загальних принципів, договорів та звичаїв
    тематизував записи найбільш важливих і виправдали себе звичаїв. Така, наприклад, Руська Правда. Звичай ділового обороту передбачається у ст. 5 ГК РФ: їм визнається склалося і широко застосовується в якій-небудь галузі підприємницької діяльності правило поведінки, не передбачене законодавством, незалежно від того, зафіксовано воно в якомусь документі. Звичай,
 5. § 4. Прийняття екологічних рішень і контроль за їх виконанням
    тема V, § 4). Тут - конкретні приклади про участь у ній громадськості. Державна екологічна експертиза Кемеровського обласного комітету екології видала експертний висновок № 113 про погодження перекладки коксової батареї № 3 Кузнецького металургійного комбінату при виконанні деяких умов протоколу технічної наради № 16. Кемеровський обласний центр державного
 6. § 2. Співвідношення принципів кримінального законодавства з принципами кримінальної відповідальності, принципами кримінального права, принципами кримінально-правової політики та принципами кодифікації кримінально-правових норм
    тема мало обговорювалася в юридичній літературі, так як в основному переважала думка про відсутність підстав для розмежування цих двох понять * (128). Проте останнім часом проблема привернула увагу дослідників. Так, П.М. Панченко вважає, що "... система принципів права формується у дещо іншій площині, ніж система принципів законодавства" * (129). Принципами кримінального
 7. § 1. Соціологічні дослідження окремих проявів девіантної поведінки
    тематики. Стаття М. Н. Гернета 1933 «Зростання самогубств в капіталістичних країнах» говорить сама за себе: відтепер на кілька десятиліть проблеми девіантної поведінки могли висвітлюватися лише як «їхні вдачі» ... І не слід дорікати в цьому російських дослідників. Минуло понад 40 років. У 1971 р. авторові цих рядків, заручившись дозволом заступника прокурора Ленінграда С. Г. Авер'янова,
 8. Тема 1.1. Поняття про право і правові явища
    тема зв'язку людей, об'єднаних сімейними узами, груповими, становими, класовими відносинами. Це така спільність індивідів, де діють вже не біологічні, а соціальні закони. Глобальні проблеми виживання людського роду сьогодні стають визначальними для нормального суспільного розвитку. Розгляд суспільства як сукупності суспільних відносин дозволяє, по-перше,
 9. Тема 2.2. Права людини і громадянина в Російській Федерації
    конституційного регулювання в Російській Федерації, предметом охорони та захисту інших законів - джерел конституційного права. У регулюванні діяльності людини і громадянина в російському суспільстві і державі беруть участь всі галузі російського права, що визначають правовий статус особистості в Російській Федерації, всю сукупність їх прав та обов'язків. Особлива роль при цьому
 10. Тема 2.3. Державний устрій Російської Федерації
    тема, так і конституція і законодавство суб'єктів Федерації. Останні мають свої органи законодавчої, виконавчої та судової влади, а також громадянство. Парламент у федеративній державі в переважній більшості випадків має двопалатну структуру, одна з палат представляє інтереси суб'єктів Федерації. Від унітарною та федеративною форм державного устрою необхідно
© 2014-2022  yport.inf.ua