Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Утримання


1. Утримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань було відомо правовим актам про деякі види зобов'язань (про перевезення, зберіганні та ін.) до врегулювання в чинному ЦК "*". Особливість норм чинного ЦК про утримання полягає в тому, що це правило вперше сформульовано у вигляді норм, загальних для всіх зобов'язань. У літературі нерідко звертається увага на спорідненість правових інститутів "утримання" і "застави" .
---
"*" Як приклад такого акту може бути названий Кодекс торговельного мореплавства СРСР. Так, згідно з ч. 3 ст. 154 КТМ СРСР перевізник міг не видавати вантаж до сплати одержувачем вантажу належних перевізнику фрахту плати за простій та інших платежів.
Висловлювання про утримання як різновиду заставних відносин можна зустріти в роботах: А.В. Латинцева (див.: Забезпечення виконання договірних зобов'язань. М., 2002. С. 90); М.І. Брагінського (див.: Брагінський М.І. Зобов'язання і способи їх забезпечення: неустойка, застава, порука, банківська гарантія (Коментар до нового Цивільного кодексу Російської Федерації). М., 1995. С. 68); Е.А. Павлодский (див.: Павлодский Е.А. Застава та іпотека / / хіп. 1997. N 2. С. 82) та ін
Утримання забезпечує зобов'язання між боржником і кредитором незалежно від того, з чого воно виникає - з договору, внаслідок заподіяння шкоди або інших підстав, зазначених у ЦК.
Істота утримання полягає в наступному. Кредитор, у якого знаходиться річ, що підлягає передачі боржникові або зазначеній ним особі, має право в разі невиконання боржником у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов'язаних з цією річчю витрат та інших збитків утримувати її у себе до тих пір, поки відповідне зобов'язання не буде виконано боржником (п. 1 ст. 359 ЦК).
Отже, за загальним правилом утриманням речі боржника можуть забезпечуватися тільки ті з його зобов'язань, які пов'язані з оплатою утримуваної речі або відшкодуванням пов'язаних з нею збитків. При дотриманні цих умов у ролі кредитора, правомірно утримує річ боржника, можуть виступати: хранитель за договором зберігання, якщо поклажодавець ухиляється від оплати послуг із зберігання; перевізник за договором перевезення, що не видає вантаж одержувачеві до повного розрахунку за перевезення; підрядник, який не передав замовнику створену річ до оплати виконаної роботи, і т.д.
У відносинах між особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, сфера застосування утримання ширше. Утримання речі боржника можуть забезпечуватися будь-які зобов'язання, в тому числі і такі, які не пов'язані з оплатою утримуваної речі або відшкодуванням витрат на неї або інших збитків. Окремим випадком такого утримання речі є правило договору підряду, передбачене ст. 712 ГК. Відповідно до нього підрядник у разі несплати замовником обумовленої ціни вправі утримати не тільки результат роботи (готові швейні вироби, відреставровану меблі тощо), а й інше опинилося у підрядника майно замовника: належне йому обладнання, речі, передані для переробки, залишок невикористаного матеріалу "*".
---
"*" Аналогічне правило закріплене в ст. 996 ГК, що дозволяє комісіонеру утримувати знаходяться у нього речі комітента в забезпечення своїх вимог за договором комісії. Утримання правомірно, навіть якщо ці вимоги не пов'язані з оплатою речі, а являють собою право на комісійну винагороду (див. також п. 3 ст. 972 ЦК).
Однак право на утримання речі боржника виникає у кредитора лише в тому випадку, коли спірна річ виявилася у його володінні на законній підставі. Можливість утримання не може бути наслідком захоплення речі боржника без його волі "*".
---
"*" В даний час позиція Вищого Арбітражного Суду РФ відносно правомірності заволодіння утримуваної річчю визначається положенням, вираженим в інформаційному листі Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 11 січня 2002 р. N 66 "Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою" / / ВВАС РФ. 2002. N 3. С. 17. Так, як критерій правомірності утримання орендодавцем належить орендареві обладнання, що залишився в орендованому приміщенні після припинення договору оренди, Президія Вищого Арбітражного Суду РФ чітко вказав на відсутність з боку орендодавця яких неправомірних діянь по заволодінню обладнанням (п. 14 Огляду).
2. Предметом утримання, згідно зі ст. 359 ГК, можуть служити речі. Це означає, що предметом права утримання не можуть бути майнові права. Коло цих речей прямо не визначений у ЦК. Немає в ньому і яких-небудь спеціальних обмежень щодо предмета утримання. Значить, перш за все це (як і при заставі) речі, не вилучені з обігу.
В юридичній літературі питання про предмет права утримання є дискусійним. Згідно з однією з висловлених останнім часом точок зору відсутність у законі будь-яких обмежень по предмету утримання означає можливість утримання будь-який не вилученої з обігу речі, включаючи гроші "*".
КонсультантПлюс: примітка.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації (частини першої) (постатейний) під ред. О.Н. Садикова включений до інформаційного банку відповідно до публікації - Юридична фірма КОНТРАКТ, Видавничий Дім ИНФРА-М, 1997.
---
"*" Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої / Под ред. О.Н. Садикова. С. 721.
Відповідно до іншого погляду, видається більш переконливим і обгрунтованим, в якості предмета права утримання може виступати тільки певну рухоме майно за винятком грошей. Нерухоме майно, на думку прихильників цього погляду, не може служити предметом утримання, оскільки операції з ним підлягають державній реєстрації. Вимога державної реєстрації суперечить суті правовідносин, що виникають при здійсненні кредитором права утримання майна. Та й ст. 131 ЦК, а також Закон "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та угод з ним", на думку прихильників цієї позиції, не включають право утримання в перелік обтяжень нерухомого майна, що підлягають державній реєстрації "*".
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2001 (видання 3-е, стереотипне).
Монографія С.В. Сарбаш "Право утримання в Російській Федерації" (Право утримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М: Видавництво "Статут", 2003 (видання друге, виправлене).
---
"*" Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право: Загальні положення. М., 1997. С. 448 - 449. Аналогічну думку див.: Сарбаш С.В. Право утримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язання. М., 1998. С. 157.
На думку інших, з кола предметів права утримання пропонується також виключити речі, які визначаються родовими ознаками, в тому числі гроші, в силу їх заменяемости. Подібний висновок грунтується на тому, що право утримання застосовується щодо власності іншої особи. Право ж власності може поширюватися лише на індивідуально-визначені речі. На думку прихильників викладеного погляду, при виникненні обов'язки з повернення грошей чи інших речей, визначених родовими ознаками, може йти мова про залік зустрічної вимоги, але не про утримання майна "*".
---
"*" Див: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 160 - 161.
Така позиція видається нам цілком адекватно відображає положення чинного законодавства. До подібного висновку можна прийти також при буквальному тлумаченні положень ст. 997 ГК. Зазначена норма дозволяє комісіонеру утримувати належні йому за договором комісії суми з усіх сум, що надійшли до нього за рахунок комісіонера, саме шляхом заліку зустрічної однорідної вимоги. На наш погляд, саме залік має місце і у випадку, передбаченому п. 5 ст. 875 ГК, про право банку, який виконав інкасове доручення, утримати з інкасованих сум належні йому суми.
3. Утримання можливо лише у відношенні речі, належить іншій особі, - боржнику (на праві власності або іншому речовому праві). Іншими словами, допустимо утримання лише "чужий" речі. Неможливо утримувати (в сенсі ст. 359 ЦК) майно, що належить на праві власності кредитору.
Цей висновок випливає з буквального тлумачення п. 1 ст. 329 ЦК, згідно з яким виконання зобов'язання може забезпечуватися, зокрема, утриманням майна боржника. Якщо ж кредитор відмовляється передавати боржнику своє майно на підставі невиконання зустрічного зобов'язання боржника (тобто має місце утримання кредитором власної речі), то відмова у видачі речі може грунтуватися на невиконанні договору особою, що вимагає видачі, але не на праві утримання.
Так, згідно з п. 2 ст. 487 ЦК у разі невиконання покупцем обов'язку попередньо оплатити товар застосовуються правила ст. 328 ЦК про зустрічний виконанні зобов'язання. Згідно з цими правилами в разі ненадання зобов'язаною стороною обумовленого договором виконання сторона, на якій лежить зустрічне виконання, має право призупинити виконання або відмовитися від виконання "*". Виходячи зі сказаного, слід розмежовувати інститут утримання та інститут зустрічного виконання зобов'язання. Утримання власної речі на підставі невиконання зустрічного зобов'язання боржника представляє собою правовідносини, передбачене ст. 328 ГК.
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія С.В. Сарбаш "Право утримання в Російській Федерації" (Право утримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М: Видавництво "Статут", 2003 (видання друге, виправлене).
---
"*" Див: Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 158.
4. Цілком припустимо придбання третьою особою права на утримувану річ (права власності або іншого речового права) в результаті возмездного або безоплатного відчуження або в порядку універсального правонаступництва (дарування, успадкування, купівля-продаж, реорганізація юридичної особи тощо). У подібних випадках належить кредиторові право утримання зберігається за ним і по відношенню до нових титульним власникам (п. 2 ст. 359 ЦК). Зазначений ознака права утримання подібний до такого ознакою застави, як право слідування. Утримання слідує за річчю, і у суб'єкта разом з правом власності або іншим речовим правом з'являється обтяження "*".
---
"*" Водночас не можна ототожнювати право слідування при заставі і при утриманні. При утриманні дане право обмежене тільки випадками, коли майно знаходиться у володінні кредитора. І навпаки, при вибутті майна з володіння кредитора право утримання припиняється, тоді як заставодержатель наділений правом витребувати предмет застави у третіх осіб.
Застосування кредитором норм про утримання можливо, якщо річ фактично знаходиться у володінні кредитора. Вибуття речі з його фактичного володіння, її відсутність у нього припиняє право утримання. Подібний висновок грунтується на буквальному тлумаченні п. 1 ст. 359 ЦК, згідно з яким кредитор, у якого знаходиться річ боржника, вправі її утримувати. Тому суб'єкт права утримання не володіє правом витребувати річ у третіх осіб "*".
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Загальні положення" (Книга 1) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - М.: Видавництво "Статут", 2001 (видання 3-е, стереотипне).
---
"*" Див про це, наприклад: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Загальні положення. М., 1997. С. 447.
Особливістю цього способу забезпечення виконання зобов'язань є і те, що можливість утримувати річ виникає у кредитора в силу закону та не потребує додаткової регламентації в договорі. Сказане, однак, не означає, що право утримання не може бути передбачено угодою сторін. Більше того, положення ЦК про утримання носять диспозитивний характер (п. 3 ст. 359 ЦК). Отже, сторони мають право передбачити в договорі умови утримання, що відрізняються від встановлених в законі, або виключити застосування названого способу забезпечення виконання зобов'язань або передбачити можливість утримання у випадках, не зазначених у законі.
Утримання є також одним із проявів самозахисту, оскільки допускається лише при порушенні прав кредитора, здійснюється з метою припинити це правопорушення, служить адекватним захистом інтересів кредитора і застосовується кредитором без звернення до суду.
5. Утримання речі можливе до тих пір, поки відповідне зобов'язання не буде виконано, тобто до моменту погашення боргу (п. 1 ст. 359 ЦК). Належне виконання забезпеченого утриманням зобов'язання припиняє право утримання. У разі невиконання боржником забезпеченого утриманням зобов'язання кредитор має право звернути стягнення на утримувану їм річ і реалізувати її. Вартість речі, порядок і обсяг звернення на неї стягнення на вимогу кредитора, а також порядок реалізації визначаються відповідно до правил, встановлених для задоволення вимог заставодержателя за рахунок заставленого майна (ст. 360 ГК; докладніше про задоволення вимог заставодержателя див. ст. Ст. 349 - 350 ЦК та § 3 цієї глави). У цьому випадку право утримання припиняється шляхом задоволення вимог кредитора з вартості утримуваного майна.
  Разом з тим можливе припинення права утримання речі і до погашення боргу, тобто достроково. Спеціальні правила припинення зазначеного права до погашення боргу встановлені, зокрема, п. 2 ст. 996 ГК. Якщо комітент, річ якого утримується комісіонером, оголошується неспроможним, право утримання речі припиняється. Річ включається в загальне майно комітента, за рахунок якого задовольняються вимоги кредиторів. Комісіонер же набуває право на задоволення його вимог як заставодержатель нарівні з вимогами інших заставодержателів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 4. Утримання"
 1. § 1. Поняття комерційного права
    утримання кредитором майна боржника (ст. 359 ЦК); захист порушеного права шляхом списання потерпілим у безспірному порядку заборгованості з рахунку платника (ст. 854 ЦК); захист порушеного права шляхом пред'явлення претензії до правопорушника і деякі інші. [1] Садиков О.Н. Принципи нового цивільного законодавства СРСР / / Радянська держава і право. 1991. № 10. С. 20;
 2. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    утримання і банківська гарантія. При цьому не можна сказати, що ці способи забезпечення були абсолютно невідомими російському цивільному праву та практиці: утримання вже протягом тривалого часу використовується, наприклад, у транспортному законодавстві (перевізник може утримувати вантаж до тих пір, поки не будуть внесені провізні платежі), а банківська гарантія використовувалася і раніше, але
 3. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
    утримання, відхилення від їхнього повернення, іншої прострочення в їхній сплаті або безпідставного отримання або заощадження за рахунок іншої особи. Відсотки, передбачені п. 1 ст. 395 ГК, підлягають сплаті незалежно від того, чи отримані чужі грошові кошти згідно з договором або за відсутності договірних відносин. Як користування чужими грошовими коштами слід кваліфікувати також
 4. § 2. Оренда
    утримання ним витрат на усунення недоліків з орендної плати не покриває завданих орендарю збитків, він має право вимагати відшкодування непокритою частини збитків. Договір прокату - договір, відповідно до якого орендодавець, здійснює здачу майна в оренду в якості постійної підприємницької діяльності, зобов'язується надати орендарю рухоме майно за плату в
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
    утримання чужих грошових коштів, ухилення від їх повернення, іншої прострочення в їхній сплаті або безпідставного отримання або заощадження за рахунок іншої особи. У випадках комерційного кредиту користування чужими грошовими коштами припиняється виконанням сторонами своїх обов'язків за договором. Внаслідок порушення умов договору з боку користувача чужими грошовими коштами у нього
 6. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    утримання речі, що знаходиться у кредитора - ст. 359 і 360 ГК; залишення завдатку у задаткоодержувача або повернення його у подвійному розмірі - ст. 381 ГК. Аналіз змісту ст. 12 та ряду інших статей ЦК дозволяє сформулювати поняття способів захисту цивільних прав такий спосіб: під способами захисту цивільних прав розуміються такі передбачені Цивільним кодексом та іншими законами
 7. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
    утримання брокером, чинним на підставі договору не доручення, а комісії, можливе стосовно будь-яких клієнтів, а не тільки є підприємцями, і не залежить від того, чи діє такий брокер як комерційного представника (п. 2 ст. 996 ЦК). За загальним правилом, за угодою, укладеної комісіонером з третьою особою, набуває права і стає зобов'язаним сам комісіонер, а
 8. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    утримання, відступне, пред'явлення позовів. Домагання одних кредиторів задовольняються довільно на шкоду інтересам інших, як правило, фізичних осіб - вкладників. Після відкликання ліцензії у кредитної організації Банк Росії має право прийняти рішення про її ліквідацію і звернутися до арбітражного суду з відповідним позовом. Але закон не покладає на Банк Росії обов'язок вирішити питання про ліквідацію
 9. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    утримання осіб, щодо яких винесено судове рішення про привід, законодавчому регулюванні проникнення приставів у житлові приміщення. По-третє, необхідне спрощення процедур розгляду справ. Нагромадження різних процедур, як, наприклад, зараз йде справа з арештом майна, веде лише до більшого відтворенню порушень, збільшення часу, необхідного як для дотримання
 10. § 2. Види цінних паперів
    утриманні - абз. 1 п. 2 ст. 160 КТМ). На противагу публічної достовірності і зумовленого нею початку обмеження заперечень абстрактність діє і при деяких ректа-паперах, зокрема при іменних векселі та іменних коносаментах, а також на користь першого набувача паперу. Тому, якщо лежить в підставі права з іменного соло-векселя каузальна угода незначна або ефективно
© 2014-2022  yport.inf.ua