Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 51. Управління та обслуговування державного і муніципального боргу


Управління державним і муніципальним боргом представ
ляє собою систему заходів держави та муніципального про
разования по встановлення порядку, умов випуску та розміщення
боргових зобов'язань, а також по виплаті доходів і погашенню
позик. Управління державним боргом Російської Федера
ції здійснює Уряд Російської Федерації або
уповноважена ним Міністерство фінансів Російської Феде
рації, а управління державним боргом суб'єкта Росій
ської Федерації - вищий виконавчий орган державної
ної влади суб'єкта Російської Федерації або фінансовий
орган суб'єкта Російської Федерації. Питання управління му
муніципальні боргом покладаються на виконавчо-розпорядників
вальний орган муніципального освіти (місцевої адмініст
рацією) відповідно до статуту муніципального освіти.
Повноваження з управління державним боргом і фі
фінансовими активами Російської Федерації покладені на Мі
ністерство фінансів Російської Федерації 1.
Комплекс заходів з управління державним дол
гом в основному стосується двох аспектів - методів управління та
порядку обслуговування. Під методами управління розуміються спо
соби регулювання випущених в обіг позик. При цьому
якщо раніше законодавство взагалі не зачіпало питання
застосування тих чи інших методів і держава могла в односто
роннем порядку змінити розмір прибутковості позики, збільшити
термін дії або здійснити відстрочку погашення раніше випу
щенних займов2, а іноді і анулювати державний борг
(відмовитися від боргових зобов'язань), то в даний час при
менение методів управління державним боргом ограниче
але бюджетним законодавством Російської Федерації.
До числа таких методів відноситься реструктуризація боргу, нова
ція, надання відступного, конверсія, списання і прекраще
ня боргових зобов'язань. Реструктуризація боргу являє
собою засноване на угоді припинення боргових зобо
нізацією, складових державний чи муніципальний борг,
із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зо-
1 Див: п. 5.3.14 Положення про Міністерство фінансів Російської Федера
ції, затверджене Постановою Уряду Російської Федерації
№ 329 від 30 червня 2004
2 Постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 квітня 1957
«Про державні позики, що розміщуються по підпискою серед трудящих Рада
ського Союзу »було передбачено припинення випуску позик, починаючи з
1958 р., і зроблена відстрочка погашення раніше випущених позик терміном на
20 років / / СП СРСР. - 1957. - № 5.

Зання, які передбачають інші умови обслуговування
і погашення. Реструктуризація боргу може бути здійснена з
частковим списанням (скороченням) суми основного боргу.
Схожим з реструктуризацією методом регулювання є
новація. Відповідно до ст. 414 Цивільного кодексу Росій
ської Федерації новація являє собою засновану на зі
Угоді заміну первісного зобов'язання, що існувало
між сторонами, іншим зобов'язанням , передбачають
інший предмет або спосіб виконання. Такий метод був викорис
зован щодо зобов'язань по державних краткосроч
вим бескупонним облігаціях і облігаціях федеральних зай
мов з терміном погашення до 31 грудня 1999
Зобов'язання по державних позиках може бути вимірюв
нено за згодою сторін наданням замість виконання
відступного (сплатою грошей , передачею майна і тому подоб
ного). Однак якщо ст. 409 Цивільного кодексу Російської Фе
дерации закріплює положення про те, що розмір, терміни і
порядок надання відступного визначаються сторонами, то
законом про федеральний бюджете1 може бути встановлено, що в
відношенні відступного за державними позиками розробка
умов та порядку укладення договору здійснюється Прави
тельством Російської Федерації. Укладення договору про відступ
ном проводиться з власниками державних цінних паперів,
не здійснили новацію у встановлені терміни.
Відносно державного зовнішнього боргу поряд з ре
структуризацією застосовується метод конверсії. Під конверсією
зовнішнього боргу розуміється засіб, що забезпечує сокраще
ня загальної суми зовнішньої заборгованості, полегшення умов
зовнішнього боргу за рахунок заміщення основних зобов'язань іншими,
менш обтяжливими для держави-боржника. Як метод
регулювання боргових зобов'язань конверсія застосовується рідко.
Так, у ст. 123 Федерального закону «Про федеральному бюджеті на
2004 рік» було встановлено, що погашення частини державного
ного зовнішнього боргу може здійснюватися товарними поставка
мі і шляхом конверсії боргу в інвестиції на підставі догово
ренность з кредиторами. Уряд Російської Федерації
затверджує порядок погашення державного зовнішнього боргу
Російської Федерації товарними поставками, що забезпечує
прозорість фінансової операції, і порядок відбору заявок ек
спортерів.
У разі якщо боргове зобов'язання Російської Федерації
не пред'явлено до погашення (не здійснюючи кредитором визна-
1 Див: ст. 28 Федерального закону від 19 грудня 2006 р. № 238-ФЗ «Про феде
рального бюджеті на 2007 рік» / / Відомості Верховної Ради Фе
дерации. - 2006 . - № 52 (2 ч.). - Ст. 5504.

лені умови зобов'язання або встановлені нормативними
правовими актами дії) протягом трьох років з дати, сліду
ющей за датою погашення, передбаченої умовах боргової
го зобов'язання або відповідними Федеральними закону
ми, або закінчився термін державної гарантії Російської Феде
рації, вказане боргове зобов'язання вважається припиненим
і списується з державного внутрішнього боргу (якщо інше
не передбачено Федеральними законами). Міністерство фі
нанси Російської Федерації після закінчення зазначеного вище
терміну видає акт про списання з державного внутрішнього дол
га не пред'явлення до погашення боргових зобов'язань, Вира
дені у валюті Російської Федерації. Списання з державним
ного внутрішнього боргу здійснюється за допомогою зменшення
обсягу боргу за видами списуються боргових зобов'язань, ви
заражених у валюті Російської Федерації , на суму їх списання
ня без відображення зазначених сум у джерелах фінансування
ня дефіциту федерального бюджету. Однак це положення
не поширюється на зобов'язання за кредитною угодою
ям і на боргові зобов'язання Російської Федерації перед
суб'єктами Російської Федерації і муніципальними образова
нями. Випуски державних цінних паперів Російської Фе
дерации, викуплені (переоформлені) у повному обсязі
Міністерством фінансів Російської Федерації до наступле
ня дати їх погашення, можуть бути визнані за рішенням ука
занного міністерства достроково погашеними.
Під обслуговуванням державного (муніципального) боргу
розуміються фінансові операції з виплати доходів за дер
дарчим і муніципальним борговими зобов'язаннями у вигляді
відсотків по них чи дисконту, які здійснюються за рахунок коштів
відповідного бюджету. Обслуговування боргових зобов'язань
Російської Федерації здійснюється Центральним банком Рос
сийской Федерації, кредитної організацією або іншою спеці
алізірованной фінансовою організацією, які виконують
функції генерального агента (агента) Уряду Російської
Федерації. Функції з обслуговування боргових зобов'язань, а
також їх розміщенню, викупу, обміну та погашення здійснюва
ляють зазначеними організаціями на основі агентських соглаше
ний, укладених з Міністерством фінансів Російської Фе
дерации. При цьому Центральний банк Російської Федерації
виконує функції генерального агента безоплатно, послуги
інших агентів оплачуються з коштів федерального бюджету.
Виконання функцій генерального агента (агента) по обслу
живанию боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації
може бути покладено на кредитну організацію чи специали
зірованним фінансову організацію на основі агентських согла
шений, укладених з виконавчим органом державної

ної влади суб'єкта Російської Федерації, що здійснює
державні запозичення від імені суб'єкта Російської
Федерації. Обслуговування муніципальних боргових зобов'язань,
їх розміщення, викуп, обмін і погашення здійснюються так-
ж на основі агентських угод, укладених кредитних
організаціями або спеціалізованими фінансовими органі-
заціями з місцевою адміністрацією.
У Російській Федерації встановлена єдина система обліку та
реєстрації державних запозичень. Міністерство фі
нанси Російської Федерації веде державні книги внут
реннего і зовнішнього боргу Російської Федерації (Дер-
ная боргова книга Російської Федерації). Такі ж книги ве
дутся в кожному суб'єкті Російської Федерації та муниципаль
ном освіті. У них вносяться відомості про обсяг боргових обя
зательств (у тому числі гарантій), про дату виникнення зобо-
нізацією, про виконання зазначених зобов'язань повністю або
частково, а також інша інформація.
Відомості про боргові зобов'язання суб'єкта Російської Фе-
дерации, муніципальних утворень підлягають передачі Міні-
стерства фінансів Російської Федерації, яке устанавлива
ет обсяг інформації, порядок і терміни її надання. От-
відповідальність за достовірність переданої інформації несе
фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 51. Управління та обслуговування державного і муніципального боргу "
 1. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
  управління на створення власних контрольних органів для проведення зовнішнього аудиту бюджетів. Згідно ст. 153 БК РФ представницькі органи місцевого самоврядування формують і визначають правовий статус органів, що здійснюють контроль за виконанням бюджету відповідного рівня бюджетної системи. Закон від 6 жовтня 2003 р. встановлює, що в структуру органів місцевого самоврядування в
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  управління Центрального банку Російської Федерації, скорочено - РКЦ ГУ ЦБ РФ. Філіям комерційних банків відкриваються кореспондентські субрахунки. Кореспондентськими рахунками комерційних банків в РКЦ ГУ ЦБ РФ відведені ті ж функції, які виконуються розрахунковими рахунками підприємців у комерційних банках. На них відображаються фінансові ресурси банку, включаючи залишки на рахунках його клієнтів;
 3. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  управління, що суперечить закону, не підлягає застосуванню при вирішенні спору. Отже, цей спосіб захисту цивільних прав реалізується тільки в судовому порядку, про що прямо сказано в ст. 12 ГК. Але так само, в судовому порядку, хоча про це прямо не сказано в ст. 12 ГК, визнаються незаконними і недійсними що порушують права та інтереси Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф.
 4. § 3. Активні операції комерційних банків
  управління. Але згідно закону - ч. 1 п. 3 ст. 1012 ЦК РФ, в будь-якому випадку довірчий керуючий зобов'язаний інформувати іншу сторону здійснюваної операції про те, що він діє в якості довірчого керуючого. Інакше вчинені довірчим керуючим угоди будуть вважатися досконалими в його інтересах, а не в інтересах засновника управління, і зобов'язуватися за такими угодами буде
 5. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
    управління від органів влади державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. В якості таких виступають: по-перше, суб'єкт, який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості. Суб'єктом, представленим
 6. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
    управління майном, що обмежує право довірчого керуючого за розпорядженням переданим йому в управління рухомим майном, яким він, не будь таких обмежень, на підставі п. 1 ст. 1020 ЦК міг би розпоряджатися цілком самостійно. Нарешті, особа, яка на перший погляд має право вчиняти будь-які угоди, що явно випливає з обстановки, в якій воно діє, може бути,
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    управління є тільки та частина майна, яка вимагає постійного управління. * (186) Див: ФЗ від 17 грудня 2001 р. N 173-ФЗ "Про трудові пенсії в Російській Федерації" (з ізм. Та доп.) / / СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4920. * (187) Оголошення громадянина померлим слід відрізняти від встановлення такого має юридичне значення факту, як факт смерті громадянина в певний час і
 8. § 5. Договори продажу нерухомості та підприємства
    управління, оренда). Реєстрація права на об'єкт нерухомості проводиться протягом одного місяця з дня подачі документів (включаючи за загальним правилом, якщо інше не передбачено законом або договором, - і реєстрацію отчуждательного договору). Реєстрація договору здійснюється за допомогою учинения на договорі спеціального запису, реєстрація прав засвідчується відповідним свідоцтвом.
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    управління федеральним майном "(СЗ РФ. 2004. N 15. Ст. 1492.); від 27 листопада 2004 р." Про Федеральному агентстві з управління федеральним майном "(СЗ РФ. 2004. N 49. Ст. 4897). Див також: Сафаралієва Г. Регулювання договору оренди публічного майна в російському законодавстві / / Журнал російського права. 2002. N 2; Терновцев А.В. Держава як суб'єкт цивільно-правових
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    управління в даному випадку умовно розуміється будь-яка діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, яка пов'язана з прийняттям ними актів влади щодо осіб, які не перебувають у них у прямому підпорядкуванні. * (51) СЗ РФ. 1996. N 34. Ст. 4030; 2000. N 32. 3338; 2001. N 33. Ст. 3437; 2002. N 19. Ст. 1796. * (52) Відповідальність за шкоду,
© 2014-2022  yport.inf.ua