Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
В.А. Мальцев. Фінансове право. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 50. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації


Держава може виступати на світовому фінансовому ринку
не тільки в ролі позичальника, але і в ролі кредитора. Дер
дарські кредити надаються Російською Федерацією іно
дивним державам, їх юридичним особам і международ
вим організаціям і оформляються міжнародними договору
ми. Зазначені кредити формують державні зовнішні ак
тиви і зовнішні боргові вимоги. Зовнішніми борговими тре
бованіямі Російської Федерації є фінансові зобо
тва іноземних держав та іноземних юридичних осіб
1 Дане положення набуває чинності з 1 січня 2011 Див п. 83 ст. 1 Федераль
ного закону від 26 квітня 2007 р. № 63-ФЗ «Про внесення змін до Бюджетного
кодекс Російської Федерації в частині регулювання бюджетного процесу і
приведення у відповідності з бюджетним законодавством Російської Феде
рації окремих законодавчих актів Російської Федерації ».

Перед Російською Федерацією як кредитором, включаючи довго
ші вимоги, що виникли у зв'язку з наданням банком-
агентом Уряду Російської Федерації державних
експортних кредитів іноземним позичальникам та їх банкам-кре
ДІТОР, а також боргові вимоги юридичних осіб-експор
теров колишнього СРСР до іноземним юридичним особам, віз
нікшего до 1 січня 1991 р. в зв'язку з експортом з колишнього СРСР
товарів і послуг, що здійснюються за рахунок коштів державного
ного бюджету. Таким чином, зовнішні боргові вимоги фор
міруют борг іноземних держав та юридичних осіб перед
Російською Федерацією.
В обсяг боргу іноземних держав та іноземних юриди
чеських осіб перед Російською Федерацією включається:
- номінальна сума боргу за наданими колишнім СРСР
і Російською Федерацією кредитами за рахунок коштів бюджету бувши
шего СРСР і Російської Федерації відповідно;
- номінальна сума боргу іноземних юридичних осіб пе
ред Російською Федерацією, що виникла до 1 січня 1991 р. в свя
зи з експортом з колишнього СРСР товарів і послуг за рахунок коштів
бюджету колишнього СРСР;
- номінальна сума боргу іноземних держав та іно
дивних юридичних осіб перед Російською Федерацією, по ко
торому у Російської Федерації є права вимоги за
договорами про відступлення прав вимоги;
- номінальна сума боргу іноземних юридичних осіб за
наданим їм банком-агентом Уряду Російської
Федерації державним експортним кредитах.
Надання кредитів іноземним позичальникам здійснюва
ляется у вигляді державного фінансового або державного
експортного кредиту. Державним фінансовим кредитом яв
ляется форма бюджетного кредиту, при якій Російська Фе
дераціі виділяє грошові кошти іноземному позичальникові у
обсязі і на умовах, передбачених угодою між Пра
вітельством Російської Федерації і урядом иностран
ного держави. Державний експортний кредит представля
ет собою різновид бюджетного кредиту, при якому за рахунок
бюджетних коштів здійснюється оплата товарів і послуг, екс
портіруемость на користь іноземної позичальника-імпортера, в обсязі
і на умовах, передбачених міжурядовим согла
шением або відповідним договором між банком-агентом
Уряду Російської Федерації та іноземним позичальником
ком або його банком-кредитором. При цьому встановлюється орга
тельное вимогу про наявність державної гарантії іно
дивного держави з повернення зазначеного кредиту, платежі в
погашення та обслуговування якого здійснюються на користь
Російської Федерації.

Державні фінансові та експортні кредити включа
ються в програму надання державних фінансових і
державних експортних кредитів. У ній встановлюється пе
речень даних кредитів на черговий фінансовий рік і плано
вий період із зазначенням по кожному з них:
1) найменування іноземної держави або іноземного
юридичної особи-отримувача;
2) найменування гаранта повернення кредиту;
3) цілей надання кредиту ;
4) загальної суми кредиту на весь термін використання;
5) процентної ставки за кредитом;
6) терміну використання та строку погашення кредиту;
7) прогнозу обсягу бюджетних коштів, спрямованих на оплату
товарів і послуг для державного експортного кредиту;
8) прогнозу надання грошових коштів для державного
ного фінансового кредиту.
Програма надання державних фінансових і го
сударственних експортних кредитів на черговий фінансовий
рік і плановий період затверджується при розгляді Дер
жавної Думою проекту Федерального закону про федеральний
бюджет у другому читанні в якості окремого додатка.
У разі незатвердження Державною Думою черговий про
грами надання державних фінансових і государ
дарських експортних кредитів дію раніше затвердженої про
грами продовжується на черговий фінансовий рік і плановий
період. Договори та угоди про надання державних
них фінансових і державних експортних кредитів можуть
бути укладені за умови, якщо зазначені кредити включені
в відповідну програму і якщо виконання зобов'язань
Російської Федерації з надання цих кредитів не тре
бует збільшення обсягу коштів на виконання програми пре
доставляння державних фінансових та експортних креди
тов. У випадках невикористання іноземним позичальником дер
жавного фінансового та державного експортного кре
дита бюджетні кошти, передбачені на їх надання
ня, перерозподіляються Урядом Російської Федера
ції між іноземними позичальниками, включеними в про
граму надання державних фінансових і государ
дарських експортних кредитів на черговий фінансовий рік і
плановий період.
Відомості про номінальну суму боргу іноземних держав
та іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією
надаються за станом на кінець звітного фінансового
року в складі документів і матеріалів до проекту Федерального
закону про виконання федерального бюджету за звітний фі
нансових рік.

У Федеральному законі про федеральний бюджет на черговий
фінансовий рік і плановий період встановлюються предель
ві розміри бюджетних коштів, що надаються у вигляді кре
дітов іноземним державам та іноземним юридичним
особам. Окремим рядком можуть закріплюватися межі сум кре
дітов для держав-учасниць Співдружності Незалежних Го
сударств. Так, на 1 січня 2008 верхня межа боргу дер
дарств-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД)
перед Російською Федерацією був затверджений у розмірі 3,0 млрд
доларів США. Надання державних кредитів іно
дивним державам та їх юридичним особам по міжурядових
тельственним угодами (договорами) здійснюється при ус
ловіі виконання зазначеними державами та юридичними
особами зобов'язань щодо сплати процентних платежів і погашення
нию основної суми заборгованості за раніше наданими
кредитах.
Регулювання боргу іноземних держав перед Російською
Федерацією здійснюється методами реструктуризації, списання
ня боргу та уступки прав вимоги. Під реструктуризацією дол
га іноземних держав або іноземних юридичних осіб
перед Російською Федерацією розуміється перегляд умов
погашення зазначеного боргу, що включає зміна терміну дол
гового зобов'язання, відсотків по ньому, загальної суми кредиту
і т.п. Реструктуризація може бути проведена з частковим спи
саніем сум основного боргу та нарахованих відсотків. На прак
тику іноді здійснюється повне списання боргу іноземних
держав перед Російською Федерацією. Реструктуризація і
списання боргу іноземної держави проводяться на основі
міжурядового договору. Договори про реструктуризацію
або списання боргу підлягають ратифікації, за винятком ре
структуризації або списання цього боргу в рамках участі Ріс
сийской Федерації в міжнародних фінансових організаціях
(Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку ре
конструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та
розвитку) і фінансових клубах (Лондонського і Паризького клу
бов-кредиторів) на загальних і єдиних для всіх учасників услови
ях. Не вимагають ратифікації і договори про реструктуризацію та
списання боргу іноземних держав та іноземного юридиче
ського особи, якщо зазначені методи щодо позичальників пре
бачено федеральним законом про федеральний бюджет на
черговий фінансовий рік і плановий період.
Уступка прав вимоги за зовнішніми борговими вимогам
Російської Федерації до іноземних держав та іноземних
вим юридичним особам може бути здійснена Правитель
ством Російської Федерації відповідно з російським зако
нодательством.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 50. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації "
 1. 60. Зовнішні боргові вимоги Російської Федерації.
  Боргові вимоги Російської Федерації 1. Зовнішніми борговими вимогами Російської Федерації є фінансові зобов'язання іноземних держав і (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією як кредитором, включаючи боргові вимоги, що виникли у зв'язку з наданням банком - агентом Уряду Російської Федерації державних експортних кредитів іноземним
 2. § 2. Місцеві бюджети
  зовнішня перевірка звіту відповідно до Бюджетного кодексу Російської Федерації. Обсяг, порядок, форма і спосіб зазначеної перевірки, як правило, визначаються положенням про бюджетний устрій і бюджетний процес і положенням про контрольний органі муніципального освіти. Річний звіт про виконання місцевого бюджету підлягає затвердженню представницьким органом муніципального освіти.
 3. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  зовнішніх ознак неспроможності. Сутнісними ознаками неспроможності є: а) нездатність особи задовольнити вимоги кредиторів. Вимоги кредиторів можуть стосуватися оплати товарів (робіт, послуг), обов'язкових платежів до бюджету і позабюджетні фонди; б) нездатність особи задовольнити вимоги кредиторів у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його майном. В
 4. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  зовнішньої торгівлі, договір міни має широке поширення. Істотною умовою договору міни є умова про обмінюваних товарах, яке вважається узгодженим, якщо сторони визначили найменування та кількість товарів, що підлягають обміну. Обмінювані за договором товари передбачаються рівноцінними. Як виняток п. 2 ст. 568 ГК допускає проведення при міні компенсації
 5. § 2. Розрахунки і кредитування
  зовнішньоекономічних відносинах договір форфейтинга, договору банківського вкладу - договір банківського вкладу юридичних осіб і т. д. Особливими різновидами самостійних спеціальних договорів у сфері розрахункових і кредитних відносин є дого-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 316 злодії, укладені між
 6. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  зовнішнього управління, що вводиться для поліпшення фінансового становища неплатоспроможного боржника. Сама можливість їх перенесення на публічно-правовий грунт виглядає досить спірною: чи можна за борги усувати від влади законно обрані органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб? Не відповідає Конституції Російської Федерації вирішення питань місцевого значення тимчасово призначаються
 7. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    зовнішніх інвестиційних позик. Але при цьому органи державної влади, безумовно, повинні мати у своєму розпорядженні ефективні механізми контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування у цій сфері. В цілому слід погодитися з думкою В.А. Щепачева про те, що російський ринок муніципальних запозичень сьогодні перебуває в зародковому стані. Для усунення причин,
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    зовнішньоторговельної діяльності "(з ізм. та доп.) / / СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4850. * (103) Див: Коментар до Цивільного кодексу РФ, частини другої / під ред. В.П. Мозоліна, М.М. Малеин. С. 153 (автор коментаря - В.П. Мозолин). * (104) Абзац 1 п. 1 ст. 572 ГК визнає допустимої передачу дарувальником обдаровуваному вимоги "до себе". Однак жодному з розробників Цивільного кодексу поки що не
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    зовнішній стан речі другого з подружжя. * (319) Виходячи з принципу роздільності майна батьків і їхніх неповнолітніх дітей п. 5 ст. 38 СК наказує, що речі, придбані виключно для задоволення потреб дітей (одяг, взуття, шкільне і спортивне приладдя, музичні інструменти, дитяча бібліотека та ін.), а також вклади, внесені на їх ім'я в кредитні
 10. 7. Характер норм договірного права
    зовнішньої атрибутики. Сам спосіб викладу норми, і, зокрема, відсутність посилання на можливість передбачити в договорі інше, повинні свідчити про її безумовної обов'язковості для контрагентів. Імперативні норми носять абсолютно обов'язковий характер і, зокрема, конкурують з керівним принципом цивільного права - свободою договорів, закріпленим у ст. 421 ГК. У цьому зв'язку в
© 2014-2022  yport.inf.ua