Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Умови відповідальності


1. Залучення до цивільно-правової відповідальності можливе лише за наявності певних умов. Їх сукупність утворює склад цивільного правопорушення.
Згідно п. 1 ст. 401 ЦК особа, яка не виконала зобов'язання або виконала його неналежним чином, несе відповідальність за наявності вини, крім випадків, коли законом або договором передбачено інші підстави відповідальності. Повний (загальний) склад цивільного правопорушення включає в себе наступні умови (елементи): 1) протиправність поведінки, 2) наявність шкоди, 3) причинний зв'язок між протиправною поведінкою і виникли шкодою, 4) вина заподіювача шкоди.
2. Протиправним є дія або бездіяльність, яка порушила норми закону чи іншого правового акта, а також суб'єктивне право особи.
Дії набувають протиправний характер при неналежному виконанні або невиконанні зобов'язання. Законодавство не містить вичерпний перелік заборонених дій. Протиправно, наприклад, розголошення комерційної таємниці (ст. 139 ЦК), вчинення нікчемних правочинів (ст. ст. 166 - 172 ЦК). Протиправно вносити і приймати житлові сертифікати в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств і товариств (п. 19 Положення про випуск та обіг житлових сертифікатів "*").
---
"*" СЗ РФ. 1994. N 7. Ст. 694; 1997. N 14. Ст. 1607.
Протиправне бездіяльність зводиться до простої пасивності суб'єкта, а полягає в утриманні від певних приписаних правовим актом або договором дій.
Деякі дії тягнуть шкідливий результат і зовні здаються володіють ознаками протиправності, але насправді не є ні небезпечними, ні протиправними. Зокрема, дії, вчинені в стані необхідної оборони і крайньої необхідності.
Під необхідною обороною розуміється стан, в якому заподіюється шкода нападаючому в цілях захисту від суспільно небезпечного посягання на інтереси держави, організацій, інших громадян та самого обороняється. Шкода, заподіяна нападнику в стані необхідної оборони, вважається правомірним і тому не підлягає відшкодуванню. При перевищенні меж необхідної оборони настає відповідальність на загальних підставах (ст. 1066 ЦК); такі дії заподіювача шкоди розцінюються як протиправні.
Крайньою необхідністю визнається стан, в якому заподіюється шкода з метою усунення небезпеки, що загрожує самому заподіювача або іншим особам, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами. Дії заподіювача в стані крайньої необхідності не є протиправними, але в цивільному законодавстві передбачено порядок розподілу виникли збитків (ст. 1067 ЦК).
Шкідливе, але не протиправними будуть також: а) здійснення професійних функцій особами деяких спеціальностей (пожежні при гасінні пожежі житлового будинку пошкоджують меблі), б) заподіяння шкоди за згодою потерпілого в межах, встановлених правовим актом (проведення небезпечного медико-біологічного експерименту на здоровій людині-добровольці), в) здійснення свого права в рамках, передбачених правовим актом (злам власником свого сараю).
3. Шкода в цивільному праві - применшення суб'єктивного цивільного права або знищення блага. Шкода може бути заподіяна особистості або майну. У юридичній літературі, судової та арбітражної практиці використовуються поняття "шкода", "збиток", "збитки". Шкода і збиток найчастіше розглядаються як синонімів. Поняття "шкоду" і "збитки" не збігаються. Шкода - більш широке поняття, що підрозділяється на майнову і немайнову шкоду.
Майнова шкода - матеріальні (економічні) наслідки правопорушення, що мають вартісну форму. Грошову оцінку майнової шкоди називають збитками. У п. 1 ст. 15 ГК вказується на два види збитків: реальні збитки та упущена вигода.
До реального збитку відносяться вироблені або майбутні витрати, тобто сума, яку потерпілий (кредитор) змушений затратити внаслідок допущеного боржником порушення обов'язку. Так, якщо шкода заподіяна здоров'ю, то зроблені витрати можуть виражатися у витратах на придбання ліків, посилене харчування, протезування, санаторно-курортне лікування тощо Стягнення цих додаткових витрат може бути вироблено і на майбутній час в межах строків, зазначених у висновку медико-соціальної експертизи (МСЕК) або судово-медичної експертної комісії.
Реальні збитки включає і втрату майна, тобто вартість майна, яке потерпілий (кредитор) мав і втратив внаслідок порушення зобов'язання боржником. Так, якщо під час договору перевезення вантажу втрачений предмет перевезення, то втрата виражається у вартості вантажу. Під втратою майна розуміється і юридична неможливість повернення речей в господарську сферу кредитора (наприклад, при неможливості витребування речі у добросовісного набувача - ст. 302 ЦК).
Реальні збитки полягає також у пошкодженні майна, тобто в сумі, на яку знизилась вартість майна внаслідок правопорушення. Так, якщо викрадена одна з речей колекції, то зниження вартості колекції складе реальний збиток.
Упущена вигода - неотримані доходи, які особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене. Для організацій, які займаються підприємницькою діяльністю, неодержані доходи приймають форму неодержаного прибутку. Відносно громадян неодержані доходи можуть виразитися в втраченої заробітної плати, неотриманням авторський гонорар.
При стягненні упущеної вигоди слід виходити з того, що можливість отримання прибутку існувала реально, а не в якості суб'єктивного уявлення. Саме тому закон вимагає при визначенні упущеної вигоди враховуються вжиті кредитором для її отримання заходи і зроблені з цією метою приготування (п. 4 ст. 393 ЦК).
Під немайновим шкодою розуміють такі наслідки правопорушення, які не мають економічного змісту та вартісної форми. Термін "моральну шкоду" розкривається в законі як фізичні та моральні страждання (ч. 1 ст. 151 ЦК). Але оскільки поняття "моральна" і "моральний" є синонімами, більш прийнятно в законодавстві і на практиці використовувати термін "немайнову шкоду", що підрозділяється на моральний і фізичний.
Моральна шкода виражається в заподіяних моральних стражданнях і може полягати у випробуваним страху, тривозі, приниженні, безпорадності, сором, в переживанні іншого дискомфортного стану у зв'язку зі смертю родичів, розкриттям лікарської, сімейної таємниці, тимчасовим обмеженням або позбавленням прав, поширенням про потерпілого компрометуючих відомостей, що не відповідають дійсності, та ін Фізичний шкода полягає у випробуванні фізичних страждань, болю.
Цивільно-правова відповідальність завжди настає при заподіянні майнової шкоди. Відповідно до ч. 1 ст. 151 ЦК, якщо заподіяно немайнову шкоду, то відповідальність настає: а) при порушенні особистих немайнових прав громадян, б) при порушенні нематеріальних благ громадян, в) в інших випадках, передбачених законом. Зокрема, Законом РФ "Про захист прав споживачів" встановлена компенсація моральної шкоди виробником (виконавцем, продавцем) при порушенні будь-яких, в тому числі і майнових прав споживача (ч. 1 ст. 15). Так, покупниця Г. звернулася до суду до виробничому об'єднанню "ЗІЛ" про заміну холодильника, стягнення неустойки за прострочення виконання її вимоги про заміну товару неналежної якості та про компенсацію моральної шкоди. У судовому засіданні було встановлено, що позивачка неодноразово зверталася до майстерні з приводу ремонту холодильника, протягом тривалого часу не мала можливості ним користуватися, що призвело до низки незручностей у зберіганні продуктів харчування. Визнавши обгрунтованими та інші домагання покупниці, суд задовольнив позов "*".
---
"*" БВС РФ. 1995. N 10. С. 14 - 15.
4. Важливою умовою настання цивільно-правової відповідальності є причинний зв'язок між протиправною поведінкою і наслідками.
Для юридичної практики важливо визначити, яка причинний зв'язок може і повинна прийматися до уваги, враховуватися при вирішенні конкретних справ. Оскільки існує загальний зв'язок явищ, остільки "пошуки" причинного зв'язку можна вести нескінченно. Наприклад, смерть пацієнта настала від неякісного ліки; але хтось його прописав; хтось давав, виготовляв, контролював якість; хтось виготовляв обладнання для його виробництва, подавав енергію для всіх що у його виготовленні і т.д. по спадним і бічним зв'язкам. Очевидно, проблема полягає в тому, де і як "вирвати" з загального зв'язку досліджувані явища - причину і наслідок.
У цивілістичній науці вже давно робилися спроби вирішення цього питання.
Пропонувалося розрізняти абстрактну і конкретну можливість результату, створювану даними поведінкою. Відповідно вказувалося, що причинний зв'язок між поведінкою людини і наслідком результатом набуває правове значення лише за умови, що це поведінка викликала дійсність результату або створило конкретну можливість його настання. Якщо обставини, що перетворюють можливість у дійсність, носять об'єктивно повторюваний характер і в зв'язку з ними знаходиться поведінку людини, то це означає, що воно створило конкретну можливість результату. При об'єктивної неповторяемости в даній конкретній ситуації тих же обставин знаходиться в зв'язку з ними поведінка створює лише абстрактну можливість результату, що виключає відповідальність "*".
---
"*" Див: Іоффе О.С. Відповідальність по радянському цивільному праву. Л., 1955. С. 230, 233.
Поширена теорія причинно-необхідних і причинно-випадкових зв'язків. Її прихильники вважають, що дія особи може бути причиною даного результату, якщо зв'язок між ними - прояв необхідності (закономірності), а не носить характеру випадкового зчеплення подій.
Інша теорія побудована на розмежуванні прямої і непрямої причинного зв'язку. Юридично значимою визнається тільки прямий причинний зв'язок, яка характеризується тим, що результат (наслідок) виникає безпосередньо, прямо з поведінки заподіювача, в поєднанні з об'єктивними закономірностями і в умовах, що склалися до вчинення дії. Непряма причина може набувати юридичне значення лише у випадку, коли боржником (заподіювача шкоди) були створені специфічні особливості обстановки, що виражаються в певних відхиленнях від нормальних умов, що сприяють настанню негативного результату.
Не вдаючись у докладний аналіз названих теорій "*", можна відзначити, що, як видається, між ними немає принципових відмінностей і що, сприяючи розвитку загальної теорії про причинності в праві, жодна з цих теорій не дає "точної формули" для встановлення судом юридично значимої причинного зв'язку в конкретних справах.
---
"*" Огляд та обгрунтування цих та інших теорій причинних зв'язків див.: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. С. 305 і слід.
Іноді причинний зв'язок настільки очевидна, що її встановлення не представляє труднощі. Приміром, видавництво без згоди автора і без виплати йому винагороди перевело його твір на іншу мову, а потім опублікувало. Важче визначити наявність причинного зв'язку у випадках, коли результат не слід безпосередньо за протиправною дією або коли шкода викликаний дією не одного-якої особи, а цілого ряду факторів та обставин, які ускладнюють ситуацію.
З урахуванням складності виявлення причинного зв'язку по ряду справ призначається експертиза (судово-медична, судово-технічна, судово-товарознавча та ін.) Як правило, експертний висновок носить категоричний характер. Однак в окремих випадках експерти можуть констатувати тільки певну ймовірність наявності або відсутності причинного зв'язку. Вважаємо, що ймовірні експертні висновки не мають доказової сили. Суд повинен в цих випадках, перш за все, враховувати й оцінювати інші докази, а при необхідності призначити повторну експертизу.
5. Вина як умова настання відповідальності - психічне ставлення особи у формі умислу або необережності до своєї протиправної поведінки і її результатами.
Умисел означає усвідомлення правопорушником скоєних винних дій і бажання або допущення настання пов'язаного з цими діями результату. При необережної формі провини особа не передбачає настання шкідливих наслідків, хоча могла і повинна була їх передбачити, або ж передбачає зазначені наслідки, але легковажно сподівається їх запобігти.
У науці існує також характеристика провини не як психологічної, а як якоїсь об'єктивної поведінкової категорії, що відбиває попереднє порушення поведінку суб'єкта, невжиття правопорушником всіх можливих заходів для належного виконання зобов'язання "*". Навряд чи можна погодитися з такими висловлюваннями, так як по суті мова вже не про вино, а про протиправне вчинок.
  ---
  "*" Див: Пугинський Б.І. Правові засоби забезпечення ефективного виробництва. М., 1980. С. 30.
  Зміст поняття провини застосовно як до громадян, так і до юридичних осіб. Вина юридичної особи виражається у винному поведінці його працівників, які діяли при виконанні трудових (службових, посадових) обов'язків. Вина господарських товариств і виробничих кооперативів полягає в винних діях їх учасників (членів), які заподіяли шкоду при здійсненні підприємницької, виробничої або іншої діяльності товариства чи кооперативу. При цьому байдуже, чи вчинені зазначені дії окремим рядовим працівником, учасником (членом), посадовою особою або органом юридичної особи.
  За загальним правилом, відповідальність у цивільному праві настає за наявності будь-якої форми і ступеня провини. Але деякі норми допускають виключення і пов'язують настання відповідальності або її розмір з певною формою і ступенем вини. Наприклад, за договором безоплатного користування майном передав майно (ссудодатель) відповідає за недоліки майна, які він навмисно або з грубої необережності не застеріг при укладанні договору (п. 1 ст. 693 ЦК).
  Критерієм розмежування простий і грубої необережності є ступінь передбачення шкідливих наслідків у поєднанні з різним ступенем обов'язки такого передбачення. Якщо особа не дотримується вимог, які до нього пред'являються як до конкретного індивідууму з урахуванням його досвіду, знань, професійної підготовки, то воно допускає просту необережність. При недотриманні не тільки цих вимог, а й мінімальних елементарних, зрозумілих кожному вимог, необережність вважається грубою.
  У цивільному праві діє презумпція вини боржника: особа, яка порушила зобов'язання, вважається винним і несе відповідальність, якщо не доведе відсутність своєї вини. Особа визнається невинуватою, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами обороту, воно вжило всіх заходів для належного виконання зобов'язання.
  6. У ряді правових актів законодавець вказує на покладання відповідальності за відсутності провини. Це дає підставу деяким юристам говорити про неповну (усіченому) склад цивільного правопорушення. Зокрема:
  підприємець несе відповідальність за випадкове невиконання та неналежне виконання зобов'язання, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили (п. 3 ст. 401 ЦК);
  професійний зберігач відповідає за випадкову втрату, нестачу або пошкодження речей, якщо не доведе, що втрата, недостача, пошкодження сталися внаслідок непереборної сили, або властивості речі, про які зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не повинен був знати, або в результаті наміру або грубої необережності поклажодавця (п. 1 ст. 901 ЦК);
  власник джерела підвищеної небезпеки зобов'язаний відшкодувати навіть випадково заподіяну шкоду, якщо не доведе, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого (ст. 1079 ЦК);
  організація, що надає комунальні послуги, відповідає за випадкове порушення якості послуг, якщо не доведе, що воно сталося внаслідок непереборної сили (п. 6.6 Правил надання комунальних послуг "*").
  ---
  "*" СЗ РФ. 1994. N 26. Ст. 2795; 1995. N 10. Ст. 894; 1997. N 42. Ст. 4788.
  Наявність таких норм у чинному законодавстві є приводом для твердження, що російському цивільному праву відома відповідальність без вини. В обгрунтування невинною відповідальності наводяться три основних аргументи: 1) її нібито стимулюючий характер, 2) необхідність забезпечення майнових інтересів потерпілого, 3) термінологія закону, що називає обов'язок з відшкодування невинно заподіяної шкоди відповідальністю "*".
  ---
  "*" Див: Тархов В.А. Відповідальність по радянському цивільному праву. Саратов, 1973. С. 91 і слід.
  Існує й інший погляд на проблему відповідальності без провини. Слід визнати, що у вказаних вище ситуаціях відбувається колізія інтересів двох рівноправних невинних учасників цивільних правовідносин (кредитора і боржника), і соціально несправедливо жертвувати інтересами одного на користь іншого. Законодавець зобов'язаний вишукувати інші (крім відповідальності) форми розподілу утворилися без будь-чиєї вини збитків: страхування відповідальності, утворення спеціальних державних і громадських фондів тощо "*" Необхідно продифференцировать відповідальність і все те, що має з нею лише зовнішню схожість і по суті відповідальністю не є .
  ---
  "*" Див: Малеин Н.С. Юридична відповідальність і справедливість. М., 1992. С. 81 і слід.
   Див: Красавчиков О.А. Відповідальність, міри захисту та санкції в радянському цивільному праві / / Проблеми цивільно-правової відповідальності та захисту цивільних прав: Вчені праці Свердловського юридичного інституту. Вип. 27. Свердловськ, 1973. С. 7.
  У юридичній літературі пропонується вважати можливим настання цивільно-правової відповідальності при неповному (усіченому) склад правопорушення у відсутність збитків "*". Як приклад наводиться стягнення неустойки за невиконання будь-якого договірного зобов'язання, не спричинило збитків у кредитора. У цьому випадку для настання відповідальності достатньо наявності двох умов - протиправності поведінки боржника і його провини в передбачених законом випадках.
  ---
  "*" Див: Матвєєв Г.К. Підстави цивільно-правової відповідальності. М., 1970. С. 6.
  Більш обгрунтована точка зору, згідно з якою шкода - неодмінна ознака кожного правопорушення. Але шкода може мати матеріальний чи немайнові характер, бути вимірюваних або незмірно, відновити події чи ні "*".
  ---
  "*" Див: Малеин Н.С. Правопорушення: поняття, причини, відповідальність. М., 1985. С. 9.
  Цивільні правопорушення, які не спричинили майнової шкоди, викликають немайнову шкоду. У договірних зобов'язаннях немайнову шкоду потерпілої сторони може виражатися в переживаннях у зв'язку з порушенням суб'єктивного права на належне виконання договору (за термінами, способу, місцем виконання та ін.) Таким чином, нешкідливих складів цивільного правопорушення немає.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Умови відповідальності"
 1. § 1. Поняття комерційного права
    умов обставини), то підприємці повинні враховувати ці обставини і заздалегідь приймати необхідні заходи щодо усунення або зменшення своїх можливих майнових втрат. До таких заходів може відноситися страхування комерційного ризику, яке в умовах ринкової економіки набуває особливого значення. Поряд зі страхуванням конкретних комерційних ризиків у страхових організаціях
 2. § 2. Повні і командитні товариства
    домовляються його застосування в основному в рамках сімейних чи вузько спеціальних фірм, які об'єднують давно знайомих один одному осіб або родичів, де досить поширені особисті довірчі відносини між учасниками. Втрата або зміна такого характеру взаємовідносин тягне зазвичай припинення діяльності товариства. Разом з тим ця система відповідальності повного
 3. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    умови, закріплені ГК. При цьому маються на увазі не умови договору, а основні початку, принципи, які лежать в основі укладання загальногромадянських договорів взагалі, і торговельних угод зокрема. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 193 Перший принцип - це свобода договору. Свобода договору означає,
 4. § 2. Зовнішньоторговельні операції
    умови договору купівлі-продажу, тобто предмет (товар) і ціну. При цьому як кількість товару, так і ціна можуть визначатися трояким чином: а) прямо, б) опосередковано, в) вказівкою на порядок їх встановлення. Стосовно до товару пряма фіксація його кількості виражається в його позначенні певним числом тих чи інших одиниць виміру; непряме - у застереженні, наприклад, про те, що покупець
 5. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
    домовлено тим, що відповідальність є різноплановим, багатозначним явищем і може розглядатися в інших аспектах. Наприклад, С.Н. Братусь визначав відповідальність як реалізацію санкції, передбаченої правовою нормою. "Там, де застосовується санкція як загроза державного або громадського примусу і виконання обов'язку, реалізація такої санкції та є юридична
 6. § 4. Правопорушення як підстава цивільно-правової відповідальності
    умови цивільно-правової відповідальності. Питання про заснування та умови цивільно-правової відповідальності є одним із спірних у цивілістичній літературі. Терміни "підстава" і "умови" іноді розглядаються як синоніми, хоча вони несуть різне смислове навантаження. В.Т. Смирнов і А.А. Собчак запропонували розрізняти ці поняття наступним чином. "Підстава" - це те, що породжує
 7. § 3. Договір кредиту
    умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї (п. 1 ст. 819 ЦК). Договір кредиту, на відміну від договору позики, є консенсуальним, двостороннім і оплатним. Консесуальними кредитного договору означає, що він набирає чинності з моменту укладення. Реальною передачі грошових коштів для набуття чинності договору
 8. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
    умов деліктної відповідальності, так і наявність ряду спеціальних умов, додатково встановлених законом. Серед загальних умов деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну актом влади, найбільшою специфікою володіє протиправність. Як зазначалося вище, в російському цивільному праві, як і в законодавстві більшості країн континентальної Європи, застосовується система генерального
 9. § 5. Відповідальність за шкоду, заподіяну неповнолітніми і недієздатними особами
    умов. По-перше, допускається перекладення обов'язки лише з відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю. Інший шкода, зокрема заподіяну псуванням або знищенням чужого майна, відшкодовується тільки самими батьками (опікунами). По-друге, в якості осіб, відповідальних за шкоду, заподіяну малолітніми, повинні виступати батьки (усиновлювачі), опікуни або інші громадяни,
 10. § 7. Відповідальність за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю громадянина
    умов цивільно-правової відповідальності. З урахуванням того, що життя і здоров'я громадянина є абсолютними цінностями, будь-яке пошкодження здоров'я громадянина і тим більше позбавлення його життя вважаються протиправними. Лише у виняткових випадках, які вказані в законі, заподіяння шкоди життю та здоров'ю людини вважається допустимим. Наприклад, це можливо при відображенні неправомірного
© 2014-2022  yport.inf.ua