Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин, А.І. Масляєв. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. ЧАСТИНА ПЕРША, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття цивільно-правової відповідальності


1. Для з'ясування поняття цивільно-правової відповідальності необхідно зіставити його з поняттям санкції. Цивільно-правові санкції - встановлені законом або договором певні наслідки, що настають для боржника при невиконанні чи неналежному виконанні обов'язків "*".
---
"*" Існує і більш вузьке поняття санкції як певної частини правової норми, в якій укладені приписи щодо наслідків, що наступають при недотриманні правила, викладеного в диспозиції норми.
Санкції неоднорідні. Вони можуть бути розділені на дві групи: заходи захисту і заходи відповідальності.
Заходами захисту є: двостороння реституція при визнанні угоди недійсною (п. 2 ст. 167 ЦК), викуп безгосподарно вмістом культурних цінностей (ст. 240 ЦК), обов'язок з відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності (ст. 1067 ЦК), заходи оперативного впливу (оперативні санкції), закріплені в договорах, - переведення платника на акредитивну форму розрахунків, відмова від прийняття продукції та ін
Цивільно-правова відповідальність характеризується трьома обов'язковими ознаками: державний примус; негативні несприятливі наслідки на стороні правопорушника (боржника); осуд правопорушення і його суб'єкта.
Державний примус виражається в тому, що заходи відповідальності встановлюються в правових нормах, реалізація яких забезпечується примусовою силою держави.
Негативні несприятливі наслідки на стороні правопорушника означають применшення його майна (грошей) шляхом його безоплатного вилучення або позбавлення особистого характеру, підрив (втрату) ділової репутації і ослаблення позицій на ринку з реалізації вироблених підприємцем товарів (робіт і послуг). Визнання майнових відносин домінуючими в предметі цивільно-правового регулювання дозволило юристам назвати головною особливістю цивільно-правової відповідальності її майновий характер "*". Тим часом до цивільної відповідальності відносять і певні позбавлення особистого характеру . Ці наслідки можуть полягати в позбавленні правопорушника певних прав і покладання на нього нових додаткових обов'язків.
---
"*" Див: Собчак А.А. Відповідальність по радянському цивільному праву / / Кодекс info. 2000. N 3. С. 3.
Див: Іоффе О.С. Зобов'язальне право. С. 95.
Неприпустимо ототожнення відповідальності з виконанням продиктованої законом або договором обов'язку боржника. Адже реалізуючи свій обов'язок, боржник здійснює лише ті дії, які складають її зміст. При примусі до виконання обов'язки, не виконаною добровільно, у боржника не виникає несприятливих негативних наслідків.
Засудження - негативна реакція держави і суспільства на вчинене правопорушення і його суб'єкта.
Цивільно-правова відповідальність реалізується у правовідносинах. Це правовідносини не є новим, а розглядається як стадія вже існуючого зобов'язання між кредитором і боржником або стадія абсолютного правовідносини між уповноваженою і зобов'язаними особами. Відповідно зміст правовідносини відповідальності складають обов'язок винного боржника (заподіювача шкоди) вчинити певні дії та право кредитора (потерпілого) вимагати виконання цього обов'язку.
Суб'єктом відповідальності вважається боржник (правопорушник), хоча безпосереднім заподіювача шкоди іноді може виявитися інша особа. Боржник відповідає за невиконання або неналежне виконання зобов'язання третіми особами, на яких було покладено виконання, якщо законом не встановлено, що відповідальність несе є безпосереднім виконавцем третя особа. Наприклад, підрядник має право залучити до виконання договору інших осіб (субпідрядників), відповідаючи перед замовником за результати їх робіт (п. 3 ст. 706 ЦК). Точно так само за договором транспортної експедиції експедитор може залучити до виконання своїх обов'язків третю особу, що не звільняє експедитора від відповідальності перед клієнтом за виконання договору (ст. 805 ЦК).
З урахуванням зазначених ознак цивільно-правова відповідальність - вид санкції у формі правовідносини, що характеризується несприятливими наслідками майнового і іноді немайнового характеру на стороні правопорушника (боржника), забезпеченими державним примусом і супроводжуються засудженням правопорушення і його суб'єкта.
Відповідальність - особливий інститут цивільного права. Його норми розташовані в гол. 25 ГК ("Відповідальність за порушення зобов'язань"), статтях Цивільного кодексу: ст. ст. 15, 16 (відшкодування збитків), ст. 56 (відповідальність юридичних осіб), ст. ст. 126, 127 (відповідальність за зобов'язаннями державних і муніципальних утворень), ст. ст. 151, 152 (відшкодування моральної шкоди), ст. ст. 330 - 333 (неустойка), ст. ст. 178, 179 (оману, обман і т.д.), ст. 306 (припинення права власності), ст. 1105 (безпідставне збагачення), ст. 1175 (відповідальність спадкоємців за боргами спадкодавця) та ін Спеціальні норми про відповідальність, що стосуються окремих інститутів, закріплені в Цивільному кодексі та окремих законах. Наприклад, в гол. 30 ГК, що розглядає різні види договору купівлі-продажу, містяться норми про відповідальність продавця у разі вилучення товару у покупця (ст. 461), обчисленні збитків при розірванні договору поставки (ст. 524), відшкодування збитків, заподіяних у зв'язку з виконанням або розірванням державного контракту (ст. 533), відповідальності виробника сільськогосподарської продукції (ст. 538) та ін
Якщо говорити про структуру Цивільного кодексу, системі цивільного права і загальному понятті відповідальності, то цілком обгрунтовано думку про те , що узагальнюючі правила про відповідальність повинні міститися в розділі I "Загальні положення" "*", оскільки застосовуються не тільки до договірної відповідальності, а й до відповідальності за порушення речових прав, особистих немайнових прав та про відшкодування шкоди в разі недійсності угод.
---
"*" Див: Попондопуло В.Ф. Про систему відповідальності по цивільному праву / / Про роль юридичної відповідальності в умовах прискорення соціально-економічного розвитку: Праці з правознавства. Вип. 765. Тарту, 1987. С. 66, 72.
2. Значення цивільно-правової відповідальності виражено в її функціях.
Попереджувально-виховна функція відповідальності полягає у попередженні і викорінюванні правопорушень. Покладені санкції стимулюють несправного боржника (приватна превенція) і інших учасників цивільних правовідносин (загальна превенція) до належного виконання своїх обов'язків. Про превентивних завданнях відповідальності свідчить ряд статей цивільного законодавства: ст. 310 ГК (неприпустимість односторонньої відмови від виконання зобов'язання), ст. 1065 ЦК (попередження заподіяння шкоди), п. 2 ст. 60 ЗК (припинення дій, що створюють загрозу порушення прав на землю) та ін
Компенсаційна функція проявляється в ліквідації несприятливих наслідків у потерпілого (кредитора) за рахунок порушника (боржника). Тому якщо майнове стягнення проводиться в дохід бюджету, а не на користь потерпілого від правопорушення особи, то йдеться про адміністративно-правові, кримінально-правові заходи, а не про цивільно-правової відповідальності.
Репресивна (штрафна) функція означає покарання для правопорушника, так як призначаються позбавлення, додаткові несприятливі обов'язки, що забезпечуються примусом. Наприклад, відповідно до п. 2 ст. 13 Закону "Про захист прав споживачів" "*" збитки, завдані споживачеві, підлягають відшкодуванню у повній сумі понад неустойки, встановленої законом або договором.
---
"*" ВВС РФ. 1992. N 15. Ст. 766; СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140; 1999. N 51. Ст. 6287.
Водночас цивільно-правова репресія не є самоціллю і не має нічого спільного з ідеєю помсти, відплати.
Сигналізаційних функція свідчить про недоліки в поведінці боржника, що сприяють настанню правопорушення. У сучасних умовах відомості про недоліки є однією з характеристик суб'єкта цивільного права (насамперед, юридичної особи) та у зв'язку з цим важливі для наявних і майбутніх партнерів, учасників, членів комерційних і некомерційних організацій.
Виділення тієї чи іншої функції відповідальності відбувається умовно. Всі вони взаємопов'язані.
3. Можна відзначити кілька принципів цивільно-правової відповідальності.
Принцип невідворотності відповідальності означає її неминуче застосування за всяке правопорушення щодо кожного правопорушника. У цивільному праві невідворотність обмежується встановленням термінів давності і диспозитивності поведінки суб'єктів (можливість звернутися до суду за захистом або відмовитися від захисту порушеного або оскарженого суб'єктивного права).
Принцип індивідуалізації відповідальності полягає в тому, що відповідальність настає з урахуванням ступеня суспільної небезпеки, шкодочинності делікту, форми вини правопорушника та інших факторів. Наприклад, п. 2 ст. 1101 ЦК пропонує суду визначати розмір компенсації немайнової шкоди залежно від характеру заподіяних потерпілому фізичних і моральних страждань, який, у свою чергу, оцінюється з урахуванням індивідуальних особливостей потерпілого.
Індивідуалізація відповідальності частково обмежується при укладанні сторонами договорів приєднання (ст. 428 ЦК), оскільки в таких договорах умова про відповідальність поряд з іншими умовами заздалегідь сформульовано в стандартних формах і не підлягає обговоренню.
Принцип повного відшкодування шкоди передбачає відновлення майнового становища потерпілого. Залежно від характеру заподіяної шкоди відновлення може виражатися як у натуральній, так і в грошовій формі. Але за окремими видами зобов'язань і за зобов'язаннями, пов'язаними з певним родом діяльності, законом може бути обмежене повне відшкодування збитків. Так, у випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором енергопостачання сторона, що порушила зобов'язання, зобов'язана відшкодувати заподіяну цим тільки реальний збиток (п. 1 ст. 547 ЦК).
Реалізація названих принципів цивільно-правової відповідальності у правозастосовчій практиці викликає певні труднощі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності "
 1. § 1. Поняття цивільно-правової відповідальності
  понять законодавства та правової науки, широко використовується в правозастосовчій діяльності. Однак, незважаючи на це, поняття юридичної відповідальності не знайшло свого однозначного рішення і є одним з найбільш складних і суперечливих. У юридичній літературі відповідальність розглядається в різних аспектах. Перш за все відповідальність може розглядатися в позитивному плані,
 2. Поняття цивільно-правової відповідальності
  цивільно-правової
 3. 1. Деякі загальні положення про цивільно - правової відповідальності
  понятті цивільно - правової відповідальності багато років є спірним у юридичній науці. Нам вже доводилося відзначати, що в цивільному праві багато понять вживаються в самих різних цілях, що зумовлює і сенс відповідного поняття. Сказане повною мірою відноситься і до поняття "цивільно - правова відповідальність". Цим насамперед і пояснюється множинність точок
 4. Стаття 13. Відповідальність за порушення цього Закону
  поняття цивільно-правової відповідальності) і кримінальна відповідальність. Не названий лише ще один вид правової відповідальності - дисциплінарна відповідальність. Про цивільно-правової відповідальності за порушення коментованого Закону говорити не доводиться, оскільки така відповідальність настає за порушення цивільно-правових зобов'язань і за заподіяння шкоди. Єдине, що слід
 5. § 1. Поняття і принципи муніципальної служби.
  Громадянська служба тісно взаємопов'язані між собою. Згідно ст. 7 Федерального закону "Про державну цивільну службу Російської Федерації" цей взаємозв'язок забезпечується за допомогою: єдності основних кваліфікаційних вимог до посад цивільної служби та посад муніципальної служби; єдності обмежень і зобов'язань при проходженні цивільної служби та муніципальної
 6. § 2 . Принципи і гарантії виборчого права
  поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 7. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
    поняття "структура органів місцевого самоврядування". Відповідно до ч. 1 ст. 130 Конституції РФ структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно. Виникає питання що населення має право визначати самостійно - тільки загальний набір органів місцевого самоврядування та їх взаємне положення або ще й внутрішню організацію даних органів? Можна припустити, що
 8. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
    цивільно-правових відносинах, тобто майнових і пов'язаних з ними немайнових відносинах, заснованих на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників. У ряді головних ознак юридичної особи вирішальним є майнова відособленість. Згідно ст. 48 ЦК України юридична особа має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні
 9. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
    поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 10. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
    поняттю юридичної відповідальності. Одними авторами вона визначається як "міра державного примусу, заснована на юридичному і громадському осуді поведінки правопорушника і виражається у встановленні для нього певних негативних наслідків у формі обмежень особистого і майнового порядку", іншими - як "регламентоване нормами права суспільні відносини між
© 2014-2022  yport.inf.ua