Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Бушев, О.А. Міст, Н.Л. Вещунова та ін. Комерційне право. Том 2, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 2. Види аудиторських перевірок

Ініціативні аудиторські перевірки. Певну частину аудиторських послуг становлять послуги по здійсненню ініціативних перевірок економічних суб'єктів.
Відповідно до п. 2 Тимчасових правил для цілей цих Тимчасових правил під економічними суб'єктами розуміються будь-які комерційні організації та некомерційні організації, а також громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність. До економічних суб'єктів відносяться також аудиторські фірми та аудитори, що самостійно.
Відповідно до п. 3 Тимчасових правил до аудиторських послуг відноситься здійсненню незалежних позавідомчих перевірок економічних суб'єктів, у тому числі їх:
- бухгалтерської (фінансової) звітності;
- платіжно-розрахункової документації;
- податкових декларацій;
- інших фінансових зобов'язань і вимог.
Відповідно до згаданої нормою до аудиту також відноситься надання інших аудиторських послуг.
Відзначимо, що аудитори та аудиторські фірми не мають права передавати отримані ними при наданні аудиторських послуг відомості третім особам для використання в цілях підприємницької діяльності.
На підставі п.9 Тимчасового положення діяльність щодо здійснення аудиту є винятковою: здійснюють аудиторську діяльність особи не можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, крім аудиторської, і іншої пов'язаної з нею діяльністю. Це означає, що правоздатність здійснюють аудиторську діяльність осіб є спеціальною.
Зважаючи подібних обставин відповідь на питання, що представляють собою згадані в п. 3 Тимчасових правил інші аудиторські послуги, досить важливий.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 460
Як випливає з п. 9 Тимчасового положення, аудитори та аудиторські фірми крім проведення перевірок можуть:
а) надавати економічному суб'єкту наступні послуги:
- по постановці, відновлення та ведення бухгалтерського (фінансового) обліку;
- по складання декларацій про доходи та бухгалтерської (фінансової) звітності;
- з аналізу господарсько-фінансової діяльності;
- по оцінці активів і пасивів;
б) з консультування в питаннях фінансового, податкового, банківського та іншого господарського законодавства Російської Федерації ;
в) проводити навчання;
г) надавати інші послуги за профілем своєї діяльності.
Видається, що питання про віднесення тих чи інших послуг до аудиторських повинні вирішуватися Урядом РФ. Саме йому на підставі п. 20 Тимчасових правил було доручено затвердити порядок отримання ліцензій на здійснення аудиторської діяльності. Встановлення ж відповідності діяльності організації вимогам законодавства Російської Федерації, що пред'являються до аудиторської діяльності, здійснюється при видачі їй ліцензії.
Проте в даний час подібні питання зазвичай вирішуються тими органами, які видають ліцензії на здійснення аудиторської діяльності, що є порушенням чинного законодавства.
Обов'язкові аудиторські перевірки. Зазначені раніше відмінності між аудиторською перевіркою і перевіркою, що проводиться органами влади, багато в чому стираються при проведенні аудиторських перевірок в публічному інтересі - так званих обов'язкових аудиторських перевірок.
Відповідно до підпункту «б» п. 5 Указу про аудиторську діяльність та п. 6 і 10 Тимчасових правил, обов'язкова аудиторська перевірка проводиться:
1) відносно бухгалтерської звітності, що надається економічними суб'єктами, діяльність яких задовольняє певним критеріям, встановленим:
- федеральними законами;
- указами Президента РФ;
- постановами Уряду РФ.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 461
2) щодо діяльності економічних суб'єктів - за дорученням уповноважених державних органів:
- органу дізнання і слідчого (за наявності санкції прокурора);
- прокурора;
- суду загальної юрисдикції та арбітражного суду. Згідно з Основними критеріями аудиторську перевірку повинні проходити наступні економічні суб'єкти.
1) За критерієм організаційно-правової форми економічного суб'єкта.
За цим критерієм аудиторську перевірку зобов'язані проходити всі відкриті акціонерні товариства.
Подібне ж вимога міститься і в ч. 2 п. 3 ст. 88 Закону про акціонерні товариства. Відповідно до нього відкрите акціонерне товариство перед опублікуванням суспільством своєї звітності зобов'язане залучити для щорічної перевірки і підтвердження річної фінансової звітності аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи його акціонерами.
2) По виду діяльності економічного суб'єкта. За цим критерієм обов'язкової щорічної аудиторської перевірці підлягають:
- банки та інші кредитні установи;
- страхові організації та суспільства взаємного страхування;
- товарні та фондові біржі;
- інвестиційні інститути (інвестиційні і чекові інвестиційні фонди, холдингові компанії);
- позабюджетні фонди, джерелами утворення засобів яких є передбачені законодавством РФ обов'язкові відрахування, вироблені юридичними і фізичними особами;
- благодійні та інші (не інвестиційні) фонди, джерелами утворення засобів яких є добровільні відрахування юридичних і фізичних осіб;
- інші економічні суб'єкти, обов'язкова щорічна аудиторська перевірка яких за видом їх діяльності передбачена федеральними законами, указами Президента РФ і постановами Уряду РФ.
Відзначимо, що обов'язкова щорічна аудиторська перевірка бухгалтерської звітності кредитних організацій передбачена також ст. 42 Закону РФ «Про банки і банківську діяльність» в редакції Федерального закону від 3 лютого 1996 р. [1] Крім перевірки бух-
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 462
галтерского звітності кредитних організацій, в даній статті закону передбачена аудиторська перевірка:
- виконання кредитною організацією обов'язкових нормативів, встановлених Банком Росії;
- якості управління кредитною організацією;
- стану внутрішнього контролю;
- інших положень, визначених федеральними законами і статутом кредитної організації.
Рекомендації Банку Росії про зміст відповідних положень наведені у Додатку 4 до листа Банку Росії «Про порядок видачі ліцензій на здійснення аудиторської діяльності в сфері банківського аудиту» від 6 травня 1995 р. № 15-5-2 / 195.
Аудиторська перевірка бухгалтерської звітності страхових організацій і товариств взаємного страхування передбачена також ст. 29 Закону РФ «Про страхування» [2].
3) За джерелами формування статутного капіталу (статутного фонду) економічного суб'єкта.
У відповідності з даним критерієм підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці економічні суб'єкти, у статутному капіталі (статутному фонді) яких є частка, що належить іноземним інвесторам.
Подібні норми містяться і в Законі РФ «Про іноземні інвестиції в РСФСР» [3]. У ст. 19 даного закону передбачено обов'язкове підтвердження аудиторською організацією ліквідаційного балансу подібного економічного суб'єкта. У ст. 29 цього ж закону передбачена обов'язкова перевірка для цілей оподаткування фінансової та комерційної діяльності вказаного суб'єкта російської аудиторською організацією.
4) За фінансовими показниками діяльності економічного суб'єкта.
У відповідності з даним критерієм підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці ті економічні суб'єкти (за винятком що знаходяться повністю в державній або муніципальній власності), у яких присутній хоча б один з таких фінансових показників їх діяльності:
- обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує в 500 тисяч разів встановлений законодавством РФ мінімальний розмір оплати праці,
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 463
- сума активів балансу перевищує на кінець звітного року в 200 тисяч разів встановлений законодавством РФ мінімальний розмір оплати праці.
Для визначення вказаних фінансових показників встановлений законодавством Російської Федерації мінімальний розмір оплати праці приймається у середньорічному обчисленні за звітний рік.
Що ж стосується не періодичних, а надзвичайних аудиторських перевірок економічних суб'єктів, здійснюваних за рішенням перерахованих вище правоохоронних органів, то ці органи мають право відповідно до процесуального законодавства РФ дати аудитору або аудиторській фірмі доручення про проведення аудиторської перевірки економічного суб'єкта тільки за умови наявності у виробництві зазначених органів порушеної (відновленої виробництвом) кримінальної справи, прийнятої у провадження (відновленої виробництвом) цивільної справи, або справи, подведомст-венного арбітражному суду Зміст такого доручення має відповідати обставинам, що послужило підставою для порушення (відновлення виробництвом) кримінальної справи, прийняття до провадження (відновлення виробництвом) цивільної справи або справи, підвідомчої арбітражному суду
Термін проведення здійсненої за вказівкою перерахованих державних органів аудиторської перевірки визначається за домовленістю зазначеного органу з аудитором (аудиторською фірмою) та , як правило, не повинен перевищувати двох місяців.
Пунктом 7 Тимчасових правил передбачені заходи адміністративної відповідальності у вигляді штрафів за правопорушення у вигляді ухилення економічного суб'єкта від проведення обов'язкової аудиторської перевірки або перешкоджання її проведенню. Ці штрафи стягуються з економічного суб'єкта - в сумі від 100 до 500-кратного розміру встановленої законом мінімальної оплати праці, а також з його керівника - в сумі від 50 до 100-кратного розміру встановленої законом мінімальної оплати праці.
Дані штрафи стягуються на підставі рішення суду загальної юрисдикції або арбітражного суду з позовами, які висуваються прокурором, органами федерального казначейства, органами державної податкової служби та органами податкової поліції. Суми стягуваних штрафів зараховуються в дохід федерального бюджету.
Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 464

[1] СЗ РФ. 1996. № 36. ст. 492.
[2] Відомості РФ. 1993. № 2. ст. 56.
[3] Там же. 1991. № 29. ст. 1008.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Види аудиторських перевірок "
 1. 1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
  види актів, прийняття яких передбачено установчими договорами. Авторам концепції західноєвропейської інтеграції вдалося передбачити гнучкий набір юридичних інструментів проведення єдиної економічної політики. При цьому виявилися вельми вдало використані обидва способи матеріально-правової уніфікації - як прямий спосіб, при якому створюється єдина
 2. § 4. Компетенція представницького органу.
  Види контролю представницького органу муніципального утворення, як: контроль за виконанням місцевого бюджету (фінансовий контроль); контроль за виконанням органами та посадовими особами муніципального освіти повноважень щодо вирішення питань місцевого значення; контроль за дотриманням встановленого порядку розпорядження власністю муніципального освіти. Розглянемо дані
 3. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  види діяльності, що забезпечують контроль за виконанням місцевого бюджету, витрачанням коштів, виділених місцевим з інших бюджетів, а також за використанням об'єктів власності муніципального освіти. Найменування органів бюджетно-фінансового контролю в муніципальних утвореннях різному: контрольно-рахункові палати, контрольні палати, рахункові палати, ревізійні комісії та ін
 4. Глава 23. ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ФУНКЦІЙ КОНТРОЛЮ
  види контролю можна по самих різних підставах, виходячи з цілей класифікації, тобто з того, які властивості даного явища в даний момент становлять найбільший інтерес. Функція контролю може мати форми її реалізації: здійснення нагляду, проведення інспекційних перевірок, ревізій і т.д. Слід розрізняти контроль і нагляд, оскільки ці слова часто вживаються у ставленні до
 5. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
    види засідань. Чергові засідання проводяться у встановлені регламентами представницького органу терміни. Вони скликаються головою представницького органу (або головою муніципального освіти). Позачергові засідання проводяться в міру необхідності, в силу виниклих обставин. Регламенти звичайно передбачають спеціальний порядок ініціювання позачергових засідань. Вони проводяться
 6. § 4. Контрольний орган муніципального освіти
    види робіт палати із зазначенням термінів їх проведення, відповідальних фахівців палати, необхідної кількості інших фахівців, у тому числі залучених на договірній і іншій основі. Обов'язковому включенню в плани і програми робіт палати підлягають доручення міської Думи. Обов'язковому розгляду при формуванні планів і програм підлягають запити голови міської Думи, його
 7. § 2. Створення комерційних організацій
    види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню, визначені не тільки федеральними законами, як того вимагає ст. 49 ГК, а й іншими правовими актами, які у відповідній частині слід визнати нелегітимними. Так, постановою Уряду РФ від 24 грудня 1994 р. № 1418 «Про ліцензування окремих видів діяльності» [1] затверджено перелік видів ліцензованої
 8. § 4. Акціонерні товариства
    види діяльності, для заняття якими необхідно отримання спеціальної ліцензії (банки, страхові компанії тощо). Якщо умовами надання такої ліцензії передбачена вимога про заняття суспільством певною діяльністю як виняткової, то суспільство протягом терміну дії ліцензії не має права здійснювати інші види діяльності, за винятком тих, які ліцензією
 9. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    види договору купівлі-продажу, в яких або двома сторонами, або однієї зі сторін є лише суб'єкти підприємницької діяльності Залежно від складу учасників договору ГК виділяє спеціально такі види договору купівлі-продажу, сторонами яких можуть виступати тільки суб'єкти підприємницької діяльності. ГК виділяє і регламентує договір роздрібної купівлі-продажу, в
 10. § 3. Державне регулювання ринку цінних паперів і саморегульовані організації професійних учасників ринку цінних паперів
    види професійної діяльності на ринку цінних паперів (у тому числі кредитних організацій) можуть вестися лише на підставі спеціального дозволу - ліцензії (ч. 1 і ч. 2 ст. 39 Закону про ринок цінних паперів). Діяльність професійних учасників ринку цінних паперів ліцензується трьома видами ліцензій "ліцензією професійного учасника Комерційне право. Ч. II. Під ред. В.Ф. Попондопуло,
© 2014-2022  yport.inf.ua