Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА. Книга друга, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Укладення договору енергопостачання

Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в необхідної в які підлягають випадках формі, досягнуто згоди з усіх істотних умов договору (ст. 432 ЦК).
Сторонами договору енергопостачання є енергопостачальна організація і споживач (абонент). В якості енергопостачальної організації можуть виступати комерційні організації, які виробляють або закуповують електричну (теплову) енергію та здійснюють її продаж споживачам - громадянам або організаціям. Абонентами визнаються громадяни або організації, що використовують електричну або теплову енергію.
У ряді випадків поняття "споживач енергії" і "абонент енергосистеми" не є тотожними. На це звертає увагу А.М. Шафір, який відзначає, що "кожен абонент є споживачем, але не кожен споживач - абонентом, бо є ще й споживачі - субабоненти ... субабонентам енергопостачальної організації - це споживач, безпосередньо приєднаний до електричних (тепловим) мереж абонента і має з ним договір на користування електричною (тепловий) енергією "" * ".
---
"*" Шафір А.М. Указ. соч. С. 42.
Дійсно, за наявності згоди енергопостачальної організації абонент може передавати енергію, прийняту ним від енергопостачальної організації через приєднану мережу, іншій особі - субабонентам (ст. 545 ЦК). У цьому випадку виникає складна структура договірних зв'язків: відносини між енергопостачальною організацією та абонентом опосередковуються договором енергопостачання, а відносини, що складаються між абонентом і субабонентом, - договором на користування електричною (тепловою енергією). При цьому абонент, з одного боку, виступає перед енергопостачальною організацією як споживач енергії і тому несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань субабонентам, з іншого боку, перед субабонентом він виступає як енергопостачальної організації і, отже, несе відповідальність за порушення останньої своїх зобов'язань . При укладанні відповідних договорів сторони не позбавлені права встановити інший порядок виконання зобов'язань і застосування відповідальності за їх порушення.
Істотними умовами договору енергопостачання є умови про предмет договору (п. 1 ст. 539 ЦК), кількості енергії (ст. 541 ЦК), якості енергії (ст. 542 ЦК), режимі її споживання, а також умови про обов'язки сторін щодо забезпечення належного технічного стану та безпеки експлуатованих енергетичних мереж, приладів і устаткування (ст. 543 ЦК).
Законодавством встановлено різний порядок укладання, зміни або розірвання договору енергопостачання в залежності від того, хто виступає як абонента (споживача) енергії: громадянин (фізична особа) або організація (юридична особа). Однак перед тим як приступити до аналізу особливостей порядку укладення договору з участю названих суб'єктів, відзначимо загальні положення, що відносяться до укладення будь-якого договору енергопостачання, які носять принциповий характер.
Договір енергопостачання відноситься до публічних договорів. Як відомо, публічним договором визнається договір, укладений комерційної організацією і встановлює її обов'язки з продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, що така організація за характером своєї діяльності повинна здійснювати стосовно кожного, хто до неї звернеться (ст. 426 ЦК).
Кожен публічний договір повинен мати такими характерними рисами.
По-перше, в якості одного із суб'єктів такого договору повинна виступати комерційна організація: унітарна державне або муніципальне підприємство, господарське товариство або спілку (якими є енергопостачальні організації). Що стосується контрагента такої організації, то в цій ролі може виявитися будь-яка фізична або юридична особа, яка в даній договірної зв'язку є, як правило, споживачем товарів, робіт, послуг, відповідно вироблених або здійснюваних комерційною організацією (абонент за договором енергопостачання).
По-друге, далеко не всі комерційні організації можуть бути визнані потенційними суб'єктами публічного договору. Важливе значення має характер діяльності такої організації. У зв'язку з цим необхідно відзначити, що серед багатьох видів підприємницької діяльності виділяються такі, які мають здійснюватися відповідними комерційними організаціями щодо всіх і кожного, хто до них звертається (енергопостачання відноситься до числа таких видів діяльності). Хорошим орієнтиром у визначенні даних видів діяльності є приблизний перелік публічних договорів, що міститься в п. 1 ст. 426 ГК, який включає в себе і договір енергопостачання. Дійсно, всі ці абсолютно різнорідні види діяльності, опосередковувані різними цивільно - правовими договорами, об'єднує одна спільна риса, а саме: комерційні організації повинні вступати в договірні відносини з будь-якими фізичними та юридичними особами, які до них звертаються.
І нарешті, по-третє, предметом договору, що визначається як публічний, повинні виступати обов'язки з продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, по суті своїй становлять зміст саме тієї діяльності, яка за своїм характером повинна здійснюватися комерційною організацією щодо кожного, хто до неї звернеться. Наприклад, якщо енергопостачальна організація укладає договір енергопостачання з абонентом, такий договір, безумовно, є публічним. Однак, якщо та ж комерційна організація виступає продавцем у договорі купівлі - продажу свого майна, такий договір, природно, не відноситься до категорії публічних.
Основне питання у визначенні цивільно - правового договору як публічного полягає у з'ясуванні правових наслідків такої кваліфікації.
З аналізу тексту ст. 426 ГК, а також інших норм матеріального та процесуального законодавства можна зробити висновок про наявність чотирьох видів наслідків для комерційної організації, що є суб'єктом публічного договору. До їх числа відносяться наступні.
1. Для такої комерційної організації виключається дію принципу свободи договору: вона не має право за своїм розсудом ні вибирати партнера, як вирішувати питання про укладення договору. Відмова комерційної організації від укладення публічного договору за наявності можливості надати споживачеві відповідні товари, послуги, виконати для нього відповідні роботи не допускається. В іншому випадку поведінка комерційної організації розглядатиметься як необгрунтоване ухилення від укладання договору з усім комплексом випливають з цього факту негативних наслідків. При вирішенні спорів за позовами споживачів про спонукання комерційної організації до укладання публічного договору суди загальної юрисдикції та арбітражні суди виходять з того, що тягар доказування відсутності можливості передати споживачеві товари, виконати відповідні роботи, надати послуги покладено на комерційну організацію. Крім того, розбіжності за окремими умовами публічного договору можуть бути передані споживачем на розгляд суду незалежно від згоди на це комерційної організації (п. 55 Постанови Пленуму Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ від 1 липня 1996 р.).
Особливістю договору енергопостачання є те, що абонент - юридична особа може реалізувати свої права на укладення договору лише за умови наявності до цього відповідних технічних передумов: він повинен розташовувати справної енергоустановкою, приєднаної до енергосистеми.
2. Комерційна організація, що є суб'єктом публічного договору, не має права надавати перевагу будь-кому із споживачів, які звернулися до неї щодо укладення договору. Винятки з цього правила можуть бути передбачені лише законами та іншими правовими актами (наприклад, сьогодні такого роду винятку є в законодавстві стосовно до ветеранам війни, інвалідам та деяким іншим категоріям споживачів).
3. Умови публічного договору (у тому числі про ціну на товари, роботи, послуги) повинні встановлюватися однаковими для споживачів, крім тих випадків, коли законами та іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів. Стосовно до договору енергопостачання це питання вирішується шляхом державного регулювання тарифів на електричну та теплову енергію.
4. На відміну від звичайних цивільно - правових договорів, спори за умовами яких можуть бути передані сторонами на розгляд суду лише за наявності згоди обох сторін, спори, пов'язані з укладенням публічних договорів, а також розбіжності сторін за окремими умовами таких договорів повинні вирішуватися в судовому порядку незалежно від того, чи є згода на те обох сторін.
5. У разі необгрунтованого ухилення комерційної організації від укладення публічного договору такий договір може бути укладений у примусовому порядку за рішенням суду. Більше того, споживач має право вимагати та стягнення збитків, викликаних ухиленням від укладення договору.
Ще одна особливість публічного договору, яка відноситься до специфіки його правового регулювання, але також свідчить про обмеження дії принципу свободи договору щодо даного договору, полягає в наступному. Згідно п. 4 ст. 426 ГК у випадках, передбачених законом, Уряд РФ може видавати правила, обов'язкові для сторін при укладенні та виконанні публічних договорів (правила, типові договори, положення і т.д.). Таким чином, законодавець a priori виходить з того, що імперативні правові норми, що визначають умови публічного договору, можуть бути встановлені не тільки федеральним законом, як це має місце в більшості випадків, але і постановою уряду.
Дане положення повною мірою враховує специфіку відносин, опосредуемих публічними договорами: як правило, це відносини певних комерційних організацій з масовим споживачем. Саме необхідність забезпечення захисту прав і законних інтересів споживачів вимагає оперативного та гнучкого регулювання умов публічних договорів.
Визнання законодавцем договору енергопостачання публічним тягне застосування до відносин, пов'язаних з укладенням цього договору, правил укладення договорів в обов'язковому порядку (ст. 445 ЦК).
Сфера застосування названих положень про порядок і терміни укладання договорів, обов'язкових для однієї зі сторін, обмежена випадками, коли законом, іншими правовими актами або угодою сторін не передбачено інші правила і терміни укладання договорів, як це має місце стосовно договору енергопостачання організацій (юридичних осіб).
Правила про порядок і терміни укладання договорів, обов'язкових для однієї зі сторін, сформульовані в ст. 445 ГК стосовно до двох різних ситуацій: коли зобов'язана сторона (енергопостачальна організація) виступає в ролі особи, яка отримала пропозицію укласти договір, або коли вона сама направляє контрагенту пропозицію про його укладення. В обох випадках діє загальне правило, згідно з яким правом на звернення з позовом до суду про розбіжності за окремими умовами договору, а також про спонукання до його укладення наділяється то особа, яка вступає в договірні відносини зі стороною, щодо якої встановлено обов'язок укласти договір.
Отримавши оферту (проект договору), сторона, для якої укладення договору є обов'язковим, повинна в тридцятиденний термін розглянути запропоновані умови договору. Розгляд умов договору та підготовка відповіді на пропозицію укласти договір є саме обов'язком, а не правом сторони, що отримала оферту, як це відбувається при укладанні договору в звичайному порядку.
За результатами розгляду запропонованих умов договору можливі три варіанти відповіді.
По-перше, повний і беззастережний акцепт (підписання договору без протоколу розбіжностей). У цьому випадку договір буде вважатися укладеним з моменту отримання особою, що запропонувала укласти його, повідомлення про акцепт.
По-друге, повідомлення про акцепт на інших умовах (напрямок стороні, що запропонувала укласти договір, підписаного екземпляра договору разом з протоколом розбіжностей). На відміну від загального порядку укладення договору, коли акцепт на інших умовах розглядається в якості нової оферти, отримання повідомлення про акцепт на інших умовах від сторони, зобов'язаної укласти договір, дає право особі, яка подала оферту, передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду протягом 30 днів з дня отримання повідомлення про акцепт оферти на інших умовах.
По-третє, повідомлення про відмову від укладення договору. Воно має практичний сенс при наявності обставин, які розглядаються законодавством як обгрунтовані причини, що є підставою до відмови від укладення договору. Наприклад, якщо йдеться про публічне договорі, в якості таких обставин будуть розцінюватися лише докази відсутності можливості надати споживачеві відповідні товари, послуги або виконати для нього певну роботу (п. 3 ст. 426 ЦК).
У всякому разі, своєчасне повідомлення особи, який направив оферту, про відмову укласти договір може позбавити сторону, зобов'язану його укласти, від відшкодування збитків, викликаних необгрунтованим ухиленням від укладення договору.
  Якщо оферта виходить від сторони, зобов'язаної укласти договір (як це зазвичай має місце в договорі енергопостачання), і на її пропозицію є відповідь іншого боку у вигляді протоколу розбіжностей до умов договору, спрямований протягом 30 днів, сторона, що відправила проект договору (зобов'язана укласти договір), повинна розглянути виникли розбіжності у тридцятиденний термін. За результатами розгляду можливі два варіанти дій відносно сторони, яка заявила про свої розбіжності до запропонованих умов договору.
  По-перше, прийняття договору в редакції, зафіксованої в протоколі розбіжностей іншого боку. У цьому випадку договір буде вважатися укладеним з моменту отримання цією стороною повідомлення про прийняття відповідних умов договору в її редакції.
  По-друге, повідомлення стороні, яка заявила про розбіжності до умов договору, про відхилення (повністю або частково) протоколу розбіжностей. Отримання повідомлення про відхилення протоколу розбіжностей або відсутність відповіді про результати його розгляду після закінчення тридцятиденного строку дають право стороні, яка заявила про розбіжності до запропонованих умов договору, звернутися до суду з вимогою про розгляд розбіжностей, що виникли при укладенні договору.
  Ухилення від укладення договору може спричинити для сторони, щодо якої встановлено обов'язок укласти договір, два види юридичних наслідків: рішення суду про спонукання до укладення договору, яке може бути прийняте за заявою іншої сторони, яка направила оферту; обов'язок відшкодувати іншій стороні збитки, завдані ухиленням від укладення договору, що також проводиться за рішенням суду в разі необгрунтованого ухилення від укладення договору.
  Порушення термінів на розгляд оферти іншого боку, протоколу розбіжностей, передбачених у ст. 445 ГК, стороною, зобов'язаною укласти договір, може спричинити для неї негативні наслідки навіть у тому випадку, якщо судом не визнаватиметься факт необгрунтованого ухилення від укладення договору. На цю сторону можуть бути віднесені витрати по державному миту, оскільки справа в суді виникло внаслідок її неправильних дій. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Укладення договору енергопостачання"
 1. § 4. Укладення договору
    укладенні договору, починають дії, спрямовані на встановлення юридичного зв'язку, тобто на укладення договору. На етапі преддоговорного періоду боку формулюють стоять перед ними економічні завдання, які належить реалізувати за допомогою певних юридичних інструментів. У літературі зазначено, що навіть однотипні економічні взаємозв'язки можуть набувати різну
 2. 2. Поняття та ознаки договору енергопостачання
    укладенні відповідних договорів сторони не позбавлені права встановити інший порядок виконання зобов'язань і застосування відповідальності за їх порушення. У тих випадках, коли в якості абонента виступає фізична особа і енергія використовується останнім в цілях побутового споживання, законодавець допускає спрощений порядок укладання договору: для того, щоб визнати договір укладеним,
 3. 3. Зміст і виконання договору енергопостачання
    ув'язненим. Так, акціонерне товариство звернулося до арбітражного суду з позовом до муніципальному підприємству житлово-комунального господарства про стягнення передбаченого сторонами в договорі штрафу за неподання теплової енергії. Відповідач заперечував проти позовних вимог, посилаючись на те, що причиною неподання теплової енергії стало ухилення акціонерного товариства при укладенні договору від
 4. 4. Укладання договору з абонентом - фізичною особою
    укладання договору: для того щоб визнати договір укладеним, достатньо першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі (п. 1 ст. 540 ЦК). Договір енергопостачання, що укладається енергопостачальною організацією з абонентом - громадянином, може бути віднесений до договорів приєднання. Це поняття об'єднує в єдиний тип ті договори, які були укладені
 5. 5. Порядок укладення договору з абонентом - юридичною особою
    укладення договору енергопостачання між енергопостачальними організаціями та абонентами - юридичними особами (пп. 2, 3 ст. 540), пояснюється прагненням законодавця забезпечити стабільність договірних відносин з енергопостачання. У випадках, коли термін дії договору енергопостачання закінчується і жодна з сторін до закінчення цього терміну не заявить про його припинення або зміну або про
 6. 6. Істотні умови договору енергопостачання
    ув'язненим. Наприклад, до арбітражного суду звернулося акціонерне товариство з позовом до муніципальному підприємству житлово - комунального господарства про стягнення передбаченого сторонами в договорі штрафу за неподання теплової енергії. Відповідач заперечував проти позовних вимог, посилаючись на те, що причиною неподання теплової енергії стало ухилення акціонерного товариства при укладенні договору
 7. § 1. Поняття договору в сфері підприємництва
    укладення, зміст). Відносини, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, обумовлюють відповідну правову форму - договір у сфері підприємництва. При визначенні поняття торгової угоди використовуються два різних критерію такої угоди - об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивно-торговельною є угода, якої закон надає торговий характер незалежно від того,
 8. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
    укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту
 9. § 5. Відповідальність за порушення зобов'язань
    укладену заздалегідь угоду про усунення чи обмеження відповідальності за умисне порушення зобов'язання мізерно (п. 4 ст. 401 ЦК). У тому випадку, коли договір приєднання укладено 1ражданіном і в цей договір включено угоду про виключення або обмеження відповідальності боржника - комерційної організації за порушення зобов'язання, така угода у випадках, передбачених п.
 10. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
    укладений на купівлю-продаж як товару, який є в наявності у продавця в момент укладення договору, так і товару, який буде створений або придбаний продавцем у майбутньому, якщо інше не встановлено законом або не випливає з характеру самого товару. Істотною умовою договору купівлі-продажу є умова про предмет. Умова договору купівлі-продажу про предмет вважається узгодженим,
© 2014-2022  yport.inf.ua