Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Л.Я. Драпкін, В.Н. Карагодин. Криміналістика. Москва: Проспект, 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

12.1. Поняття організації та планування розслідування


Вирішення організаційних питань, що виникають у процесі розслідування злочинів, становить один з найважливіших напрямків слідчої діяльності. У його зміст входять: визначення організаційно-управлінської форми розслідування, оптимальної для конкретної ситуації, що склалася у кримінальній справі; розподіл обов'язків між учасниками розслідування; забезпечення взаємодії та обміну інформацією. Створення надійної організаційної структури має передувати оптимального планування та ефективної тактики розслідування, хоча нерідко вже після складання плану майбутньої діяльності в організовану структуру вносяться відповідні кількісні та якісні зміни. Першочерговими є рішення, спрямовані на створення організаційно-управлінської структури розслідування, що забезпечує ефективне досягнення кінцевих і проміжних цілей. Основними формами цієї структури є:
1. Одноосібне розслідування злочину, яке здійснюється у кримінальних справах, які не представляють підвищеної складності та особливо великого обсягу роботи (ч.1, п.2, 3 ч.2 ст.38, п.2 ст.149 КПК України).
2. Виробництво попереднього слідства по кримінальній справі у зв'язку з його складністю або великого обсягу роботи здійснюється слідчою групою (ч.1 ст.163 КПК України), що складається з слідчих, один з яких призначається її керівником.
3. Попереднє слідство по нерозкритих злочинів або ж по кримінальних справах, за якими чекає великий обсяг оперативно-розшукової діяльності, проводиться слідчою групою, до роботи якої залучаються співробітники оперативно-розшукових органів (ч.2 ст.163 КПК України).
Крім того, при територіальних підрозділах органів МВС функціонують чергові слідчо-оперативні групи, які виїжджають на місця скоєння злочинів для огляду місця події, зовнішнього огляду трупа, виробництва оперативно-розшукових заходів і т.д.
До числа найважливіших організаційних заходів відноситься використання допомоги експертів і фахівців. Так, при розслідуванні кримінальних справ про розкрадання, хабарництво, добре завуальованих злочини у сфері економічної діяльності першорядне значення набувають: інвентаризації, ревізії, різні контрольні і аудиторські перевірки, підготовка і проведення судово-бухгалтерських, будівельних, товарознавчих та інших експертиз. У розкритті вбивств, згвалтувань, розбійних нападів, грабежів і крадіжок велику роль відіграють трасологические, дактилоскопічні, судово-медичні, біологічні, балістичні дослідження, експертиза мікрочастинок і т.п. Організаційні рішення, в тому числі і за структурою розслідування, повинні бути не тільки правильними по їх змісту, але і своєчасними з їхньої розробки, прийняття, призначенням компетентних виконавців і реалізації. Значення висновків та інших результатів діяльності фахівців особливо зросло після додання їх висновкам і показаннями статусу процесуальних доказів.
Виникненню складних слідчих ситуацій нерідко сприяють численні організаційно-управлінські труднощі. До них найчастіше відносяться такі негативні фактори, як значний дефіцит часу, велика трудомісткість деяких процесуальних дій, відсутність раціональної послідовності у їх проведенні, нерівномірність у навантаженні слідчих, необхідність виконання великої за обсягом роботи у вкрай стислі терміни, низький рівень взаємодії учасників розслідування, суттєві недоліки в управлінні та нагляді за слідством з боку керівництва та інші організаційно-управлінські причини. Якщо у виробництві у слідчого перебувають нерозкриті або багатоепізодні делaя, то організаційні труднощі значно збільшуються і для їх успішного подолання необхідно приймати рішення, пов'язані, насамперед, з залученням додаткових сил, засобів і оптимізацією взаємодії. У прийнятті та здійсненні цих рішень повинні брати участь не тільки слідчі, а й керівники слідчих підрозділів, відповідні прокурори і начальники органів внутрішніх справ. Слід особливо підкреслити, що в подібних складних комплексних ситуаціях виникають підвищені труднощі їх подолання, оскільки проблемна та організаційно-неупорядкована ситуації, негативно впливаючи один на одного, значно ускладнюють їх дозвіл.
Узагальнення великої кількості кримінальних справ дозволяє зробити висновок про те, що поряд із зазначеними раніше організаційно-структурними рішеннями важливим методом подолання управлінських та організаційних труднощів є створення чіткої системи взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими підрозділами та іншими органами дізнання, а також з експертами, фахівцями, засобами масової інформації, громадськістю. Представляється, що поняття взаємодії слідчого з іншими учасниками розслідування можна сформулювати, як узгоджену за завданнями, часу, місця і виконавцям діяльність різних ланок однієї або різних організаційних систем, що володіють в силу функціональної диференціації спеціальними засобами, методами та іншими можливостями, взаємно доповнюють один одного і забезпечують оптимальне досягнення спільної мети.
Основним методом організаційно-управлінської діяльності у кримінальних справах є планування розслідування. Поняття організації та планування розслідування хоч і тісно пов'язані один з одним, але не збігаються між собою ні за логічному обсягу, ні за змістом і потребують розмежування. Перше з них за своїм обсягом значно ширше другого поняття, оскільки поряд з плануванням в його зміст входять і інші перераховані раніше функції слідчого. Тому організацію розслідування можна визначити як діяльність по створенню оптимальної функціонально-управлінської структури та впорядкування системи взаємодії учасників цього процесу, а також матеріально-технічного забезпечення їх роботи.
За своїм змістом і функціями планування - це складний процес по визначенню шляхів, способів, засобів, сил та строків успішного досягнення заздалегідь поставленої мети. Результат цього багатоетапного процесу - план розслідування, представляє перспективну модель майбутніх дій і заході суб'єктів розслідування, детальну програму реалізації тактичних завдань по кримінальній справі.
Будучи основним організаційним методом розслідування, планування виконує свої функції з формування оптимальних способів досягнення намічених цілей за допомогою раціонального розподілу наявних сил, часу, використання в разі необхідності додаткових ресурсів. У плані розслідування можуть відображатися не тільки організаційні, але й інші аспекти майбутньої діяльності. У зв'язку з цим план розслідування можна визначити як комплекс інформаційних та тактичних, організаційних та процесуальних рішень, підсумок (зовнішнє вираження) процесу планування, який передбачає оптимальний порядок, терміни, способи, засоби і конкретних виконавців слідчих, оперативно-розшукових, інших дій і тактичних прийомів .
Велике значення має питання про співвідношення процесів планування та побудови версій. Якщо план - модель перспективної діяльності по справі, а планування - процес по створенню цієї моделі, то слідчі версії являють припущення, що підлягають перевірці. Та й з чисто логічних позицій слідча версія - це гадане опис, тоді як план розслідування - директива, обов'язкове розпорядження. Однак абсолютизувати директивність і жорсткість плану неприпустимо, оскільки при зміні конкретної ситуації слідчий повинен негайно, щоб уникнути негативних наслідків реагувати відповідним коригуванням плану.
Побудова версії і планування - тісно пов'язані між собою етапи розслідування, об'єднані процесом виведення з версій для їх перевірки логічних наслідків, більшість з яких включаються до плану у вигляді «питань і обставин, що підлягають з'ясуванню». Версія є основою, логічним центром планування. Але це не однопорядкові акти розумової діяльності, між ними є істотні відмінності. Основний зміст версій складають розподіл усіх пояснення вже виявлених вихідних даних і гадане встановлення ще невідомих обставин, в той час як планування - це приведення в чітку систему майбутніх дій слідчого і взаємодіючих з ним органів, спрямованих на вирішення проміжних завдань і досягнення кінцевої мети розслідування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1. Поняття організації та планування розслідування "
 1. Планування розслідування
  розслідування - діяльність слідчого щодо визначення шляхів, засобів і методів (включаючи порядок і терміни їх реалізації) поетапного вирішення кримінально -процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
 2. Глава 12. Організація і планування розслідування. Створення системи взаємодії в процесі розкриття та розслідування злочинів
  планування розслідування. Створення системи взаємодії в процесі розкриття та розслідування
 3. § 2. Слідчі ситуації і планування розслідування
  планування
 4. Глава 2. Слідчі версії і планування розслідування злочинів
  планування розслідування
 5. 1.2.2. Планування та організація раціонального використання земель та їх охорони
  організація раціонального використання земель та їх охорони як види землевпорядної діяльності встановлені ст. 14 ФЗ "Про землеустрій". Дані землевпорядні дії проводяться з метою розподілу земель відповідно з перспективами розвитку економіки, поліпшення організації територій та визначення напрямків найбільш раціонального та ефективного використання земель та їх охорони.
 6. Організація розслідування злочинів
  розслідування злочинів - це система загальних наукових положень, спрямованих на впорядкування правоохоронної діяльності уповноважених на її ведення відомств; категорія, що об'єднує комплекс науково-правових приписів, регулюють діяльність з розслідування злочинів у рамках боротьби із злочинністю на загальнодержавному
 7. 12.2. ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ
  зрозумілими і зручними для оперативного виконання. Водночас деталізація плану - важлива риса принципу конкретності - повинна бути раціональною і не переростати в нагромадження, що заважають ініціативи виконавців, непотрібних дрібниць. Так, наприклад, немає необхідності відображати в плані очевидні трудові операції, обумовлені навичками, професійними знаннями слідчого, моральними вимогами
 8. Методика розслідування окремих видів злочинів
  організації та розслідування злочинів, розробляє на їх основі з урахуванням вимог кримінального та кримінально-процесуального законодавства науково-методичні рекомендації з виявлення, розкриття та розслідування злочинів певного виду, групи, а також окремих злочинів з урахуванням їх
 9. § 4. Організація і планування розслідування
  поняття, складова частина державної програми з боротьби зі злочинністю. У тій чи іншій інтерпретації організаційні основи правоохоронної діяльності (багаторівневі за своєю природою) зазвичай розглядаються як: 1) організація розслідування - система загальних наукових положень і практичних рекомендацій, спрямованих на впорядкування спільної діяльності підрозділів відповідних
 10. Стаття 60 . Понятий
  понятий несе відповідальність згідно зі статтею 310 Кримінального кодексу Російської Федерації. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N
 11. Стаття 229.2. Порядок проведення розслідування нещасних випадків
  розслідування нещасних випадків, коментована стаття передбачає, проведення яких дій покладається на комісію з розслідування нещасного випадку (державного інспектора праці), а також приблизний перелік матеріалів, які можуть бути використані в ході розслідування, в т.ч. матеріалів, що підлягають підготовці роботодавцем. Конкретний перелік матеріалів розслідування
 12. § 1. Методика розслідування злочинів як розділ науки криміналістики
  організації розслідування злочинів, їх окремих видів і груп, використання спеціальних знань у розслідуванні, організації взаємодії слідчого та оперативних працівників, використання допомоги громадськості. Сьогодні методику розслідування окремих видів злочинів можна визначити як розділ криміналістики, що вивчає загальні закономірності організації та розслідування злочинів і
 13. Список рекомендованої літератури
  планування і створення компаній за кордоном. - М.: Анкіл, 1999. - 184 с. 3. Дернберг РЛ. Міжнародне оподаткування / Пер, з англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.-375С. 4. Кзшін В.А. Податкові угоди Росії. Міжнародне податкове планування для підприємств. - М.: Фінанси, ЮНИТИ, 1998. - 383 с. 5. Козенкова Т.А. Податкове планування на підприємстві. - М.: АІН, 1999-64с. 6. Мещерякова О.В.
© 2014-2022  yport.inf.ua