Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоІнформаційне право → 
« Попередня Наступна »
Копилов В.А.. Інформаційне право, 2002 - перейти до змісту підручника

16.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі та споживанні інформації, що становить державну таємницю


Правовий базис інституту державної таємниці становить ін формаційних правова норма, яка міститься в ст. 29 Конституції РФ: «4. Кожен має право вільно шукати, одержувати, передавати виробляти і поширювати інформацію будь-яким законним способом. Перелік відомостей, що становлять державну таємницю, визначається федеральним законом ».
Ця норма поділяє всю можливу інформацію як об'єкт ін формаційних правовідносин на два не перетинаються множини - відкриту інформацію вільного доступу та інформацію обмеженого доступу, причому в даному випадку самого жорсткого обмеження-державну таємницю.
Правову основу цього інституту складають також закони РФ «Про безпеку», «Про державну таємницю», Федеральний закон «Про інформацію, інформатизації і захисту інформації», укази і розпорядження Президента РФ, постанови і розпорядження Уряду РФ, що регулюють відносини у сфері захисту державної таємниці.
Базовим законом інституту державної таємниці є Закон РФ «Про державну таємницю», який регулює відносини, що виникають у зв'язку з віднесенням інформації до державної таємниці, їх розсекреченням і в інтересах забезпечення безпеки Російської Федерації.
Законодавець так визначає поняття державної таємниці: «державною таємницею є захищені державою відомості і його військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності, поширення яких може завдати шкоди безпеці, Російської Федерації »(ст. 2 Закону РФ« Про державну таємницю »). В області державної таємниці застосовуються такі поняття: носії відомостей, що становлять державну таємницю, - матеріальні об'єкти, в тому числі фізичні поля, в яких відомості, що становлять державну таємницю, знаходять своє відображення у вигляді символів, образів, сигналів, технічних рішень і процесів;
система захисту державної таємниці - сукупність органів захисту державної таємниці, використовуваних ними засобів і методів захисту відомостей, що становлять державну таємницю, і їх носіїв, а також заходів, що проводяться в цих цілях;
допуск до державної таємниці - процедура оформлення права громадян на доступ до відомостей, що становлять державну таємницю, а підприємств, установ та організацій - на проведення робіт c використанням таких відомостей;
доступ до відомостей, що становлять державну таємницю, - санкціоноване повноважною посадовою особою ознайомлення конкретної особи з відомостями, що становлять державну таємницю;
гриф секретності - реквізити, що свідчать про ступінь секретності відомостей, що містяться в їх носії, що проставляються на самому носії та (або) у супровідній документації на нього;
засоби захисту інформації - технічні, криптографічні, програмні та інші засоби, призначені для захисту відомостей, що становлять державну таємницю, засоби, в яких вони реалізовані, а також засоби контролю ефективності захисту інформації;
перелік відомостей, що становлять державну таємницю, - сукупність категорій відомостей, відповідно до яких відомості відносяться до державної таємниці та засекречуються на підставах і в порядку, встановлених федеральним законодавством;
віднесення відомостей до державної таємниці та їх засекречування-введення в передбаченому Законом «Про державну таємницю» порядку для відомостей, що становлять державну таємницю, обмежень на їх поширення та на доступ до їх носіїв;
розсекречення відомостей та їх носіїв - зняття раніше введених у передбаченому Законом «Про державну таємницю» порядку обмежень на поширення відомостей, що становлять державну таємницю, і на доступ до їх носіїв.
Для державної таємниці встановлюється особливий правовий режим, суть якого полягає в жорсткому обмеженні доступу до такої інформації, надійному захисту її від несанкціонованого доступу та чіткому визначенні кола осіб, яким надається доступ до такої інформації.
Режим державної таємниці повинен визначати і встановлювати:
- інформацію, яка відноситься до державної таємниці, та інформацію, яка не може бути віднесена до державної таємниці;
- порядок віднесення інформації до державної таємниці (порядок засекречування відомостей, що становлять державну таємницю);
- порядок розсекречення державної таємниці;
- особливий порядок допуску (або доступу) до державної таємниці;
- порядок передачі відомостей, що становлять державну таємницю;
- порядок забезпечення захисту державної таємниці;
- відповідальність за порушення режиму державної таємниці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі та споживанні інформації, що становить державну таємницю "
 1. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  особливості правового регулювання інформаційних відносин окремими підгалузями і статутами інформаційного права в порядку реалізації інформаційних прав і свобод, а також у результаті здійснення обов'язків щодо забезпечення інформаційних прав і свобод. До основних них можна віднести інститути інтелектуальної власності, статут масової інформації, інститути документованої
 2. Контрольні питання
  особливість матеріальних інформаційно-правових норм? 9. Які види інформаційно-правових норм можна виділити за методом впливу на поведінку суб'єктів? 10. Що є обов'язковою ознакою і передумовою успішного формування інформаційного суспільства? 11. Як можна сформулювати поняття інформаційно-правових відносин для інформаційного права? 12. У чому полягають особливості
 3. 2.2. Модель інформаційної сфери
  особливості поведінки суб'єктів, що діють в інформаційній сфері та беруть участь в інформаційних процесах. Законодавець визначив інформаційну сферу як «сферу діяльності, пов'язану із створенням, розповсюдженням, перетворенням і споживанням інформації» (Федеральний закон «Про участь у міжнародному інформаційному обміні»), а інформаційні процеси як процеси виробництва, передачі,
 4. 2.4. Класифікація інформаційних правовідносин
  інформаційної сфери інформаційні правовідносини різні за цілями, своїм змістом, співвідношенням прав і обов'язків їх учасників, характеру породжують їх юридичних фактів, напрямком діяльності в інформаційній сфері та ін Розглянемо деякі критерії класифікації. Інформаційно-правові відносини по цілях поділяються на регулятивні та охоронні (у тому числі деліктні).
 5. Передмова до другого видання
  особливості об'єктів інформаційного права - інформації різного виду і форми подання, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення, інформаційної безпеки. Давалося опис джерел інформаційного права. Видання супроводжувалося великим числом нормативних правових актів, що становлять інформаційне законодавство, - джерел інформаційного права. Минулі роки
 6. Засоби виробництва і предмети споживання
  надавалося першорядне значення. До останнього часу з ним зв'язувалися основні відмінності, що існували між державною власністю, з одного боку, і власністю громадян, з іншого боку. Зараз, коли засоби виробництва можуть перебувати не тільки у державній власності, а й у власності громадян, даний розподіл багато в чому втратило своє значення. Разом з тим
 7. Рекомендована література
  особливості і властивості. 4. Підстави для класифікації інформації. Види інформації. 5. Модель інформаційної сфери: поняття та елементи. 6. Поняття і структура інформаційно-правових норм. 7. Види інформаційно-правових норм. 8. Поняття і зміст інформаційних правовідносин. 9. Види інформаційних правовідносин. 10. Джерела інформаційного права та його місце в системі
 8. 2.3. Інформаційне правовідносини: зміст і структура
  особливостями, які властиві їм як інформаційно-правових відносин. Ці особливості полягають у тому, що інформаційні правовідносини складаються в інформаційній сфері, тобто в безпосередній діяльності суб'єктів, пов'язаної із створенням, перетворенням і споживанням інформації. Елементами (складовими частинами) інформаційних правовідносин є: суб'єкти (учасники),
 9. 11.2.1. Область реалізації права на пошук, отримання і споживання інформації в Інтернет
  інформаційні відносини з постачальниками інформації або надають послуги по хостингу (з розміщення інформаційних ресурсів у пам'яті комп'ютера). Вони поділяються на такі види: споживачі інформації, що здійснюють пошук і отримання ін формації в Інтернет; споживачі послуг по хостингу (з розміщення інформації в Інтернет па серверах); споживачі послуг інформаційної пошти.
 10. 14.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні та споживанні бібліотечної інформації
  інформаційної, культурно-просвітницької та освітньої діяльності, в завдання якої входять створення і розвиток мережі бібліотек, формування та обробка їх фондів, організація бібліотечного, інформаційного та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек, підготовка кадрів працівників бібліотек, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек. Інститут
 11. М.А. Лапіна, А.Г. Ревін, В.І. Лапін. Інформаційне право, 2004
  інформаційного права та інформаційних правовідносин у сучасному суспільстві, дається характеристика документованої інформації, пояснюється правовий режим формування і використання інформаційних ресурсів, у тому числі Інтернету. Значна увага приділяється проблемам регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права, а також питань охорони державної та
 12. 3.6. Суб'єкти інформаційного права
  особливості і властивості яких ще не вивчені юридичною наукою в повній мірі. Під цивільною правоздатністю в інформаційній сфері будемо розуміти визнану державою за громадянами можливість мати цивільні права і нести цивільні обов'язки в інформаційній сфері. Основними суб'єктами правовідносин тут виступають фізичні та юридичні особи, а також органи державної
 13. 11.3. Основні напрямки правового регулювання інформаційних відносин в Інтернет
  особливостям середовища Інтернет. Крім того, найважливіше значення сьогодні набуває робота з формування актів міжнародного законодавства, бо саме на цьому рівні необхідно регулювати основну групу відносин, що виникають у віртуальному середовищі Інтернет, що не має географічних
 14. 10.5. Структура правового регулювання відносин у галузі інформаційної безпеки
  особливостях та юридичних властивості інформації, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення. Правові механізми захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави повинні розроблятися і впроваджуватися в кожній з областей інформаційної сфери. 1. Область пошуку, отримання та споживання інформації. Об'єкти правовідносин: духовність і моральність громадянина, суспільства,
 15. Підрозділ III. Виробництво по справах, що виникають з публічних правовідносин
  правовідносин
 16. Контрольні питання
  інформаційній сфері закріплені в Конституції РФ? 2. Перерахуйте підстави для обмежень конституційних прав громадян, які встановлені законами Російської Федерації? 3. Які конституційні гарантії реалізації права на доступ до інформації? 4. Назвіть основних суб'єктів інформаційних правовідносин при реалізації конституційного права на пошук, отримання і передачу інформації.
 17. 1. Класифікація цивільних правовідносин
  особливостям характеру взаємозв'язку уповноваженої і зобов'язаної суб'єктів розрізняються абсолютні та відносні правовідносини. За особливостями об'єкта поділяються правовідносини майнового і немайнового характеру. За способом задоволення інтересів уповноваженої особи розмежовуються речові і зобов'язальні правовідносини. Можна також виділити правовідносини, елементом змісту
 18. Контрольні питання
  особливість останньої революції? 11. Перерахуйте основні риси інформаційного суспільства. 12. Назвіть суб'єктів інформаційного права. 13. З якою метою була прийнята Хартія глобального інформаційного суспільства? 14. Які принципи інформаційного права, на ваш погляд, є найбільш значущими? 15. Що являє собою інформаційне право як наука, як навчальна дисципліна і
 19. Стаття 8.2. Недотримання екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог при поводженні з відходами виробництва та споживання або іншими небезпечними речовинами
  при зборі, складуванні, використанні, спалюванні, переробки, знешкодження, транспортування, похованні та іншому зверненні з відходами виробництва та споживання або іншими небезпечними речовинами - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на
 20. 15.1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при формуванні архівів, поширенні і споживанні архівної інформації
    інформаційно-правові норми Конституції РФ. Основа, права на доступ до архівних фондів міститься в ст. 29 Конституції РФ: «4. Кожен має право вільно шукати, одержувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним способом ». Доступ до архівів також є основою здійснення творчої та іншої інтелектуальної діяльності людини. «Стаття 44 1. Кожному
© 2014-2022  yport.inf.ua