Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко , Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

9.2. Адміністративно-правове становище підприємств, установ та інших організацій

Правове становище підприємств, установ та інших організацій визначається законами, нормами ряду галузей права (цивільного, адміністративного, трудового) та іншими нормативними актами (положеннями, статутами) Норми права, що встановлюють адміністратівноправовой статус підприємств і установ, можуть бути поділені на чотири основні групи
1. Норми, які стосуються підприємствам і установам усіх видів власності
2. Норми, адресовані державним підприємствам і установам
3. Норми, які стосуються муніципальним підприємствам і учреж
відальності до компетентних спільних
4. Норми, які стосуються недержавним підприємствам та уч
коджених
Незалежно від форм власності дані норми права встановлюють:
| загальний порядок взаємовідносин організацій з органами виконавчої влади держави;
| державну реєстрацію підприємств, установ та інших організацій (порядок виробництва реєстрації, підстави відмови в реєстрації і т д);
| загальнообов'язковий порядок ведення бухгалтерської та статистичної звітності державним органом, необхідної для оподаткування та ведення загальнодержавної економічної інформації;
| обов'язок дотримуватися законодавства про охорону навколишнього середовища, земельне законодавство, правовий режим природокористування, правила безпеки на виробництві, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту працівників підприємств та установ, населення і споживачів продукції, про пожежну безпеку, антимонопольне законодавство і т д
Компетентні органи виконавчої влади здійснюють контроль і нагляд за дотриманням відповідного законодавства. Їм надано право застосовувати до порушників заходи адміністративного примусу, передбачені законодавством У певних випадках підприємства зобов'язані отримувати дозвіл на заняття тим чи іншим видом господарської діяльності. Наявність спільного у змісті адміністративно-правового статусу підприємств та установ поєднується з його особливостями, наявними насамперед у статусі державних, муніципальних та недержавних організацій
Особливості адміністративно-правового статусу державних підприємств випливають з того, що держава є власником таких підприємств Держава в особі своїх органів утворює підприємства та установи; визначає предмет і цілі їх діяльності, їх дислокацію, затверджує статут про них; здійснює управління, призначає на посаду та звільняє з посади керівників, проводить реорганізацію і ліквідацію державних підприємств
Посадові особи державних підприємств наділені повноваженнями державного характеру На них поширюється дисциплінарна влада уповноважених державних органів і посадових осіб Деякі види діяльності дозволяються лише державним підприємствам, функціонування яких підпорядковується режиму ліцензійно-дозвільної системи, - виробництво будь-яких видів зброї, боєприпасів, вибухових речовин, приготування та реалізація наркотичних засобів і т. д. Крім того, на адміністративно-правовий статус державних підприємств істотно впливає правовий режим їх майна З цієї точки зору вони поділяються на два види
1. Засновані на праві господарського відання справ (державні підприємства)
2. Засновані на праві оперативного управління (казенні підприємства) Правове становище казенних підприємств характеризується меншим ступенем самостійності в порівнянні з державними.
Адміністративно-правовий статус муніципальних підприємств практично аналогічний статусу державних підприємств. Головна особливість в тому, що їх статус реалізується в основному у відносинах з органами місцевого самоврядування Органам місцевого самоврядування надано право створювати підприємства та установи для здійснення господарської діяльності, вирішувати питання їх реорганізації та ліквідації Органи місцевого самоврядування визначають цілі, умови і порядок діяльності підприємств, установ та організацій, що знаходяться в муніципальній власності, регулюють ціни і тарифи на їх продукцію (послуги), затверджують їх статути, призначають і звільняють керівників, заслуховують звіти про їх діяльність
Відносини між органами місцевого самоврядування та керівниками муніципальних підприємств, установ та організацій будуються на контрактній основі відповідно до трудового законодавства Особливістю адміністративно-правового статусу недержавних підприємств, установ та організацій є те, що вплив на них з боку держави обмежено Роль держави по відношенню до них проявляється у встановленні правових норм та контролі за їх дотриманням
Управління недержавними підприємствами здійснюють їх власники або уповноважені ними органи, що не володіють державно-владними повноваженнями Порядок їх утворення чи ліквідації регламентується законодавством. Установчим документом є статут або положення про підприємство, установі, організації, які затверджуються його засновниками і реєструються в державному органі Дані про реєстрацію включаються до Єдиного державного реєстру.
Підприємство, установа чи інша організація вважаються створеними з моменту їх державної реєстрації Їх ліквідація проводиться за рішенням засновників або за рішенням суду (у разі здійснення діяльності без належного дозволу-ліцензії, або з іншими неодноразовими або грубими порушеннями закону, або при здійсненні діяльності, що суперечить статутним цілям) Підприємства та установи можуть бути ліквідовані і в разі визнання їх банкрутами
Неправомірні дії державних органів щодо організацій можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку
Підприємство, установа вважається ліквідованим після внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Державний контроль за створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств здійснює федеральний антимонопольний комітет
Управління підприємствами, установами та іншими організаціями організовує власник або засновник Власник може сам вести управління або доручити його довіреній особі (раді директорів) Незалежно від цього на підприємстві, в установі формується орган управління - адміністрація Особливості цього органу управління такі
| Він є органом внутрішнього управління. У відносинах з іншими підприємствами виступає в якості юридичної особи на рівних правах
| Т ерріторіальние масштаби його діяльності обмежені територією підприємства (установи)
| Орган управління може бути державним, муніципальним і т. д. Керівні посади в органі управління підприємством заміщуються способом, визначеним власником, - з виборів, конкурсом, призначенням і т п
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9.2. Адміністративно-правове становище підприємств, установ та інших організацій"
 1. 9.3. Підприємства, установи та інші некомерційні організації в системі ОВС
  правовий статус цих установ має свої особливості: ^ вони все засновуються державою; ^ на них не поширюється законодавство про приватизацію | МВС Росії: ^ визначає профіль підприємств і їх місцезнаходження; ^ затверджує їх статути (положення), здійснює управління ними; ^ призначає на посаду та звільняє з посади керівників; ^ встановлює державні замовлення і
 2. 2.4. Система адміністративного п
  адміністративного права - це внутрішня будова адміністративного права як галузі права, сукупність взаємопов'язаних, взаємообумовлених правових інститутів і норм. Ознаки системи адміністративного права: - обумовлена специфікою регульованих суспільних відносин; - представляє собою об'єктивне правове явище; - характеризується взаимосвязанностью і
 3. 42. Організаційно-правове забезпечення виконання фінансової частини виробничо-господарського плану сільськогосподарського підприємства.
  Підприємств неможлива без правильної організації їх фін господарства, складання та виконання фін частини виробничо-господарських планів. У загальних і спец прав актах отримали свій прояв основні принципи фін діяльності с / г підприємств. Вони тісно пов'язані з поняттям фін дисципліни, метою кіт явл забезпечення безперебійного та збалансованого функціонування цих підприємств за допомогою
 4. 7.1. Організації кримінально-виконавчої системи
  підприємства, спеціально створені для забезпечення діяльності кримінально-виконавчої системи, науково-дослідні, проектні, лікувальні, навчальні та інші установи. Перелік видів підприємств, установ та організацій, що входять в кримінально-виконавчу систему, затверджений постановою Уряду РФ від 01.02.2000 N 89 "Про затвердження Переліку видів підприємств, установ і організацій,
 5. 19.3. Суб'єкти адміністративного процесу
  адміністративного процесу особи, які беруть участь в управлінському процесі, що володіють адміністративно-процесуальної правосуб'єктністю. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність - заснована на адміністративно-процесуальних нормах здатність особи бути суб'єктом адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальна правосуб'єктність включає в себе
 6. Установи
  підприємством ". Майнової основою установи є речове право у формі оперативного управління закріпленого за ним майна (ст. 296) - формі аналогічною (але не тотожною) майнової основі казенних підприємств. Можна припустити, що категорія "установа" може отримати в подальшому і більш широке поширення, наприклад, при організації економічного життя в області
 7. 14.2. Об'єкти і суб'єкти правовідносин інституту бібліотечної справи
  правових форм і форм власності та громадянам без обмежень за рівнем освіти, спеціальності, відношенню до релігії. Бібліотеки можуть бути засновані органами державної влади всіх рівнів, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами. Відповідно до порядку установи та формами власності виділяються такі основні види бібліотек: державні
 8. 44. Правове регулювання розрахунково-касових операцій сільськогосподарських підприємств.
  Підприємств явл самостійним видом грошових відносин, котрі виникають в процесі госп і соц діяльності цих підприємств і осущ через банківські установи. С / г підприємства, як і ін суб'єкти госп діяльності, повинні зберігати свої гроші в установі банку і осущ розрахунки в загальному порядку, передбаченому зак-вом. Це, зокрема, закріплено в ст. 24 Закону «Про підприємства в Україні», ст. 17
 9. 9.1. Поняття і види підприємств та установ
  адміністративно-політичній сфері займаються різні організації Чинне законодавство розділяє їх на підприємства, установи та інші організації, що здійснюють господарські, соціально-культурні та інші функції з метою задоволення матеріальних, духовних і інших потреб громадян, суспільства і держави Підприємства та установи відрізняються один від одного за їх призначенням. Під
 10. Постанова ФАС Центрального округу від 13.08.2008 у справі N А14-2375/2008/68/24
  покладені склади підприємства, надані для безпосереднього виконання покладених для нього функцій з матеріально-технічного постачання кримінально-виправної системи. Таким чином, підприємство правомірно застосовувало пільгу, встановлену п. 1 ст. 395 НК
 11. 10.6. Види некомерційних організацій
  адміністративних прав і обов'язків, які підприємства та некомерційні організації набувають і реалізують при вчиненні таких дій: 1) створення підприємств і комерційних організацій за рішенням власника або уповноваженого ним органу; 2) державної реєстрації підприємств і комерційних організацій в установах юстиції або в місцевих органах влади; 3)
 12. Стаття 299. Придбання і припинення права господарського відання та права оперативного управління
  правовими актами чи рішенням власника. 2. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що перебуває у господарському віданні або оперативному управлінні унітарного підприємства чи установи, а також майно, придбане унітарним підприємством або установою за договором або інших підстав, надходять у господарське відання або оперативне управління підприємства чи установи
 13. 41. Різновиди фінансових відносин.
  Правових форм господарювання; - Розрахункові відносини, котрі виникають між с / г підприємствами та іншими суб'єктами в процесі госп діяльності та виконання договірних зобов'язань; - Кредитні відносини, котрі виникають між с / г підприємствами, установами банків і ін суб'єктами у зв'язку з отриманням
 14. Контрольні питання і завдання
  правового регулювання фінансової устої чівості
 15. Контрольні питання до § 5.2
  правового статусу індивідуального підприємця? 3. Назвіть ознаки юридичної особи. 4. Які організації є комерційними? 5. У яких організаційно-правових формах можуть створюватися господарські товариства, господарські товариства? 6. Які документи є установчими? 7. Назвіть характерні риси товариства з обмеженою відповідальністю. 8. Які юридичні
 16. 36. Поняття і характеристика неподаткових доходів бюджетів.
    адміністративної та кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, конфіскації, компенсації, а також кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень, і інші суми примусового вилучення; кошти самооподаткування громадян; інші неподаткові
 17. 46.Расходние зобов'язання Російської Федерації, суб'єктів РФ і муніципальних утворень. Реєстр видаткових зобов'язань.
    правової освіти (РФ, суб'єкта РФ, МО) або діє від його імені бюджетної установи надати фізичній або юридичній особі, іншому публічно-правової освіти, суб'єкту міжнародного права кошти з соот. бюджету. Конкретизує це поняття стосовно до бюджету на опр. фін. рік виступає термін «бюджетні зобов'язання». Витрати розподіляються між бюджетами
© 2014-2022  yport.inf.ua