Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник., 2007 - перейти к содержанию учебника

§ 5. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди

Договору найму будівлі або іншої капітальної споруди присвячено положення § 4 гл. 58 ЦК. Вони визначають специфіку цього виду договору порівняно із нормами § І означеної глави ЦК, що встановлюють загальні положення щодо договору найму.
Поняття договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.
Законодавство не містить визначення цього виду договору, тому ноно формулюється, виходячи із загальних положень ст. 759 ЦК - іа договором найму наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві будівлю або іншу капітальну споруду в користування за плату на певний строк.
Характеристика договору найму будівлі або іншої капітальної споруди.
1. Сторонами договору найму будівлі або іншої капітальної споруди є наймодавець і наймач. Ними можуть бути юридичні та фізичні особи, в тому числі суб'єкти підприємницької діяльності. Згідно з підпунктом 9.1.4 п. 9.1 ст. 9 Закону України від 22 травня '003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб" у разі, якщо най- модавцем у договорі є фізична особа, яка не є суб'єктом підприємницької діяльності, нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про посвідчення такого договору податковому органу за основним місцем проживання платника податку - орендодавця за формою і а в спосіб, установлені Кабінетом Міністрів України.
2. Предметом договору, що розглядається, є будівля або інша капітальна споруда.
Згідно з гі. І Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затв. наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 17 серпня 2000 р. № 507, спорудою є будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт. Визначення поняття "капітальна споруда" немає в законодавстві, тому, на нашу думку, під цим терміном розуміється споруда, яка підпадає під визначення поняття "нерухоме майно", що міститься в ст. 181 ЦК, тобто, споруда, переміщення якої є неможливим без її знецінення та зміни її призначення.
Різновидом споруд, за зазначеним вище Класифікатором, є будівлі. Будівлями є споруди, що складаються з несучих та огород- жувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів. До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти тощо.
3. Наймодавець передає або зобов'язується передати будівлю або іншу капітальну споруду в користування наймачу.
Згідно зі ст. 795 ЦК передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. З цього моменту починається обчислення строку договору найму, якщо інше не встановлено договором.
Повернення наймачем предмета договору найму оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. З цього моменту договір найму припиняється.
Одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі або споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.
У договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки у договорі не визначений, наймачеві надається право користування усією земельною ділянкою, якою володів наймодавець. Якщо наймодавець не Є власником земельної ділянки, вважається, що власник земельної ділянки погоджується на надання наймачеві права користування земельною ділянкою, якщо інше не встановлено договором наймодавця з власником земельної ділянки. 4. Будівля або інша капітальна споруда передається за плату на певний строк. Плата, яка справляється з наймача будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), складається з плати за користування нею і плати за користування земельною ділянкою, і пзначається сторонами самостійно. У разі, якщо будівля (споруда) державним чи комунальним майном, розмір плати за його ви- ористання визначається відповідно до Закону "Про оренду ч'ржавного та комунального майна" та підзаконних нормативних 'ктів (див., зокрема, Методику розрахунку і порядок використання іати за оренду державного майна).
5. Будівля або інша капітальна споруда передається на певний і рок. Законодавство не обмежує ані мінімального, ані максимального строку, на який договір може бути укладений. Проте, від строку, на який укладається договір, залежить, зокрема, форма договору н.німу.
За вимогами ст. 793 ЦК договір найму будівлі або іншої капі- І лдьної споруди (їх окремої частини) у будь-якому разі укладається \ письмовій формі. Якщо такий договір укладається строком на і іин рік і більше, він підлягає нотаріальному посвідченню. Крім : ого, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, укладений на строк не .менше одного року, підлягає державній реєстрації. Така реєстрація відбувається за правилами і процедурою, зазначеними у
I пмчасовому порядку державної реєстрації правочинів шляхом внесення відповідної інформації до Державного реєстру правочинів.
6. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди може --. ги як консенсуальним, так і реальним, є двостороннім, оплат-
II им договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 5. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди"
 1. § 1. Договір найму (оренди)
  договір найму. Згідно зі ст. 767 ЦК най- модавець зобов'язаний передати наймачеві річ у користування у комплекті і у стані, що відповідають умовам договору найму та її призначенню, а також попередити наймача про особливі властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна наймача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час
 2. § 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна
  договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності. 6. Законодавство не містить прямої вказівки на те, в якій формі повинен укладатися договір оренди державного та комунального майна. Проте згідно зі ст. 12 Закону "Про оренду державного та комунального "майна" договір
 3. § 9. Договір позички
  договір про безоплатне користування релігійною організацією культовими ¦ члівлями та іншим майном, що є державною власністю. Поняття договору позички. Згідно зі ст. 827 ЦК за договором позички одна сторона (позичкода- тць) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Характеристика договору позички.
 4. § 4. Договір найму (оренди) земельної ділянки
  найму земельної ділянки присвячена всього одна стаття > ЦК ст. 792, ч. 2 якої прямо відсилає до окремого закону, який регулює зазначені відносини. Такими є Земельний кодекс (ЗК) України (гл. 15) та спеціальний акт - Закон "Про оренду землі"; у ГК оренду земельних ділянок регулює ст 290. Відносини, пов'язані з орендою земельних ділянок, на яких розташовані цілісні майнові комплекси підприємств,
 5. Стаття 284. Особливості застосування пільгового оподаткування
  найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов'язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Земельна ділянка може передаватись у найм разом із насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них. Відповідно до положень ст. 796 ЦК України від 16.01.2003 р. одночасно з правом найму будівлі або
 6. Стаття 287. Строк сплати плати за землю
  договір найму вважається укладеним на невизначений строк. Законом можуть бути встановлені максимальні (граничні) строки договору найму окремих видів 105 майна . Слід зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 251 Цивільного кодексу України терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов' язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Оскільки статтею 276.5 Податкового кодексу встановлено
 7. 3.1. Поняття і види права спільної власності
  договір, яким встановлено режим спільної сумісної власності для того чи іншого майна; 6) відчуження власником частки в праві власності на річ; 7) спадкування двома або більше особами за умови, що успадковане майно не розподілене між спадкоємцями. Цей перелік не є вичерпним. Тому можливі й інші підстави виникнення права спільної часткової власності, наприклад, у випадку приватизації квартири
 8. § 5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)
  договір між власником ділянки і майбутнім забудовником про встановлення суперфіцію, і заповіт. До істотних умов договору належать: відомості про земельну ділянку, мету її надання, вид будівництва, що має тут здійснюватися, умови платного користування ділянкою (розмір плати, її форма, умови, порядок та строки її виплати). У ЦК не передбачена обов'язкова форма договору про встановлення
 9. § 10. Договір концесії
  договір укладається на строк, визначений у договорі, який має бути не менше 10 та не більше 50 років. Концесіонер має право на продовження строку дії концесійного договору у разі виконання його умов. 5. Концесія, як і суміжні інститути найму, оренди та фінансового лізингу, передбачає оплатне використання об'єкта концесії. Згідно зі ст. 12 Закону "Про концесії" концесійний платіж вноситься
 10. § 3. Поняття та види організаційно - правових форм підприємства
  договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами. У власності релігійних організацій можуть бути будівлі, предмети культу, об'єкти виробничого, соціального і добродійного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності, придбане або створене ними за рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами, організаціями або передане державою,
© 2014-2022  yport.inf.ua