Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. Цивільне право України. Підручник., 2007 - перейти к содержанию учебника

§ 6. Договір найму транспортного засобу

Договору найму транспортного засобу безпосередньо присвяче- ііій § 5 гл. 58 ЦК. Саме в цих положеннях зазначена його специфіка порівняно з іншими різновидами договору найму. Експлуатація рднспортних засобів, взятих у користування за договором найму, ііпенюється за нормами транспортного законодавства.
Поняття договору найму транспортного засобу.
За змістом ст. 759 ЦК за договором найму транспортного засобу паймодавець передас або зобов'язується передати наймачеві транспортний засіб в користування за плиту на певний строк.
Характеристика договору найму транспортного засобу.
1. Предметом договору найму є транспортний засіб.
Визначення поняття "транспортний засіб" законодавство не пегить. Його можна визначити, виходячи із загального поняття Транспорт", який, у свою чергу, згідно зі ст. 1 Закону України від ІІ) листопада 1994 р. "Про транспорт" є галуззю суспільного вироб- пцтва, що покликана задовольняти потреби населення та суспільно виробництва в перевезеннях. Відповідно, технічні засоби, за чюмогою яких здійснюються такі перевезення, є транспортними .іеобами.
Видами транспорту за ст. 21 Закону "Про транспорт" є тран- порт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, міський електротранспорт, у тому числі метрополітен); промисловий залізничний транспорт; відомчий транспорт; трубопровідний транспорт, а за ст. 306 ГК - космічний транспорт. Тому транспортні засоби різняться, залежно, зокрема, від виду транспорту, до якого вони належать (наприклад, автомобільний транспорт), від функціонального призначення (наприклад, автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп - ст. 1 Закону України від 5 квітня 2001 р. "Про автомобільний транспорт" (в редакції Закону від 23 лютого 2006 р.) та за іншими ознаками.
Стаття 798 ЦК визначає, що предметом договору найму транспортного засобу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби тощо. Договором найму транспортного засобу може бути встановлено, що він передається у найм з екіпажем, який його обслуговує. Також сторони можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу.
2. Сторонами договору найму транспортного засобу є най- модавець і наймач. Ними за загальними положеннями ЦК можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи, в тому числі суб'єкти підприємницької діяльності. Умовою укладення договору найму транспортного засобу є наявність у сторін право- та дієздатності у повному обсязі.
3. Транспортний засіб передається в користування. Згідно зі ст, 800 ЦК наймач самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори відповідно до призначення транспортного засобу. При цьому наймач зобов'язаний підтримувати транспортний засіб у належному технічному стані; він також несе витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів.
Разом з тим, страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем. Порядок страхування відповідальності наймача за шкоду, яка може бути завдана іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу, встановлюється, зокрема, Законом України від 1 липня 2004 р. "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".
4. Транспортний засіб передається за плату. Розмір плати визначається сторонами за погодженням між собою. У разі, якщо транспортний засіб знаходиться у державній чи комунальній власності, плата за використання його на умовах договору найму (оренди) визначається із врахуванням вимог Закону "Про оренду державного та комунального майна" та інших нормативних актів. Наприклад, згідно з п. 7 Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна розмір річної орендної мін у разі оренди окремого індивідуально визначеною майна ранспортні засоби належать саме до такого майна) встановлюється і модою сторін, але не менш як 5% вартості орендованого майна, ; . разі, коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва - не ігніїї як 4% вартості орендованого майна.
5. Транспортний засіб передається на строк. Строк користування - рлнспортним засобом встановлюється в договорі і законодавчо не ".-межується мінімальними чи максимальними значеннями.
6. Договір найму транспортного засобу укладається у письмовій -рормі". Договір найму транспортного засобу за участю фізичної чі. оби підлягає нотаріальному посвідченню.
7. Договір найму транспортного засобу може бути як консен- і .альним, так і реальним, є двостороннім, оплатиим договором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 6. Договір найму транспортного засобу"
 1. § 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна
  договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладання договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності. 6. Законодавство не містить прямої вказівки на те, в якій формі повинен укладатися договір оренди державного та комунального майна. Проте згідно зі ст. 12 Закону "Про оренду державного та комунального "майна" договір
 2. § 9. Договір позички
  договір про безоплатне користування релігійною організацією культовими ¦ члівлями та іншим майном, що є державною власністю. Поняття договору позички. Згідно зі ст. 827 ЦК за договором позички одна сторона (позичкода- тць) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Характеристика договору позички.
 3. Які особливості договору найму (оренди) транспортних засобів?
  договір є двостороннім і сплатним та має багато спільного з договором майнового найму, проте в системі договорів у Цивільному кодексі України займає самостійне місце. До транспортних засобів, стосовно цього договору, належать повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби. Відповідно до умов договору наймачеві може надаватись у користування транспортний засіб з
 4. Що таке позичка?
  договір про таке: 1. Позичкодавець безоплатно передає Користувачеві у користування свій автомобіль марки ВАЗ-21099, двигун № 01234597, кузов № 2343456, реєстраційний № А 3333 АЯ, який перебуває на обліку в МРЕВ № 3 м. Дніпропетровська. 2. Користувач використовує автомобіль, зазначений п. 1 цього договору, тільки особисто і зобов'язується стежити за технічним станом автомобіля, бути
 5. Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів
  договір, а також інших документів, якщо це не передбачено міжнародним договором. Довідка видається компетентним органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором, за формою згідно з додатком 1 до Порядку або згідно із законодавством такої країни. Довідка, яка надається за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, повинна бути належним чином легалізована,
 6. § 1. Право на винаходи, корисні моделі та промислові зразки
  договір з автором і за його умовами видати винагороду авторові відповідно до економічної цінності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від використання зазначених об'єктів промислової власності. У свою чергу винахідник винаходу або корисної моделі чи автор промислового зразка має подати роботодавцеві письмове повідомлення про досягнутий ним
 7. § 3. Джерела цивільного і торгового права зарубіжних країн
  договір, продаж, обмін, на-йом, товариство, позика, схов тощо); норми про давність. Французькому цивільному кодексу властивий високий рівень юридичної техніки. Він написаний простою і доступною мовою. Протягом 200 років свого існування кодекс не раз змінювався: у початковій редакції нині діє лише половина його статей, понад 100 скасовано, близько 300 доповнено. Значних змін зазнали такі
 8. § 6. Прогалини цивільного права (законодавства) та способи їхнього подолання
  договір поставки, договір контрактації або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни, якщо це не суперечить суті зобов'язання. Але варто зазначити, що "легальна аналогія" є не засобом подолання прогалин у цивільному законодавстві, а прийомом правового регулювання, котрий застосовується з міркувань своєрідної "економії зусиль" для регулювання однотипних відносин. Тому "класичним
 9. § 2. Речі як об'єкти цивільних прав (правовідносин). Речі приватного права. Види речей приватного права
  договір майнового найму), інші - лише відносно речей, що споживаються (договір позики). З цих властивостей слідують також вимоги щодо належного використання, наприклад, орендованого майна, яке після закінчення терміну договору має бути повернене в справному стані з урахуванням нормальної амортизації. Тобто, допускається часткове погіршення речі, що не споживається, але в межах природної втрати
 10. § 2. Види правочинів
  договір про спільну діяльність (ст. 1130 ЦК). < і ід звернути увагу на те, що в цьому договорі волевиявлення сторін м,к подвійну природу. З одного боку, це взаємне волевиявлення іноді) встановлення або зміни правовідносин між учасниками. З пішого - має місце спільне волевиявлення, спрямоване на досягнення спільної мети. На кожній зі сторін як дво-, так і багатостороннього правочину (договору)
© 2014-2022  yport.inf.ua